Luat Nha

Sunday, 29/05/2016 14:42
 • Trien khai Luat Nha o Cac loai giay chu quyen nha dat van con gia tri

  09:39 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Trien khai Luat Nha o Cac loai giay chu quyen nha dat van con gia tri

  Ngay 1/7, Luat Nha o se co hieu luc thi hanh. Ngay 29/6/2006, ong Vu Van Phan, Pho Cuc truong Cuc Quan ly nha (Bo Xay dung) da co buoi tap huan ve Luat Nha o cho cac can bo so, nganh, phong quan ly do thi, phong tai nguyen-moi truong cua 24 quan huyen va tren 300 phuong xa tren dia ban TP.HCM.

 • Thuc hien Luat Nha o Me hon tran giay chu quyen nha dat

  00:22 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Thuc hien Luat Nha o Me hon tran giay chu quyen nha dat

  Luat Nha o bat dau co hieu luc tu hom nay 1/7/2006. Tuy nhien, theo y kien cua nhieu co quan quan ly nha dat va nguoi dan thi giua Luat Nha o va Luat Dat dai 2003 co nhung dieu chua thong nhat, cung nhu Luat Nha o va du thao Nghi dinh huong dan luat nay van con co nhung khoang cach so voi thuc te.

 • Trien khai Luat Nha o Cac loai giay cu van co the giao dich

  08:44 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Trien khai Luat Nha o Cac loai giay cu van co the giao dich

  Theo quy dinh cua Luat Nha o, giay chung nhan quyen so huu doi voi nha o co 2 loai: chu so huu nha o dong thoi cung la chu su dung dat o, chu so huu can ho trong nha chung cu thi cap 1 giay chung nhan la Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (QSHNO va QSDÐO); truong hop chu so huu nha o khong dong thoi la chu su dung dat o thi duoc cap Giay chung nhan QSHNO (con giay chung nhan QSDÐO van cap theo so do cua cac quy dinh cu cho nguoi con lai).

 • Du thao Luat Nha o venh voi Luat Xay dung

  11:04 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat Nha o venh voi Luat Xay dung

  Nhieu quy dinh cua du thao Luat Nha o da "di" qua sau vao chi tiet ky thuat, hoac trai voi quy dinh cua cac bo luat khac trong do co Luat Xay dung. Da so dai bieu Quoc hoi tai TP HCM dang de nghi loai nhung quy dinh nhu vay khoi du luat.

 • Tu 172006 Su dung giay to nha dat theo Luat Dat dai hay Luat Nha o

  10:58 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Tu 172006 Su dung giay to nha dat theo Luat Dat dai hay Luat Nha o

  Luat Nha o se bat dau co hieu luc tu ngay 1/7/2006 voi nhieu quy dinh moi lien quan cu the den cho o cua moi cong dan nhu chuong trinh nha o xa hoi, mau giay chu quyen moi, quy dinh cho Viet kieu mua nha trong nuoc, viec huy dong von de thuc hien cac du an nha o… The nhung, nhieu van de rac roi, nhieu khe trong linh vuc nha dat van con ton tai.

 • Tu 1.7.2006 Su dung giay to nha dat theo Luat Dat dai hay Luat Nha o

  01:08 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Tu 1.7.2006 Su dung giay to nha dat theo Luat Dat dai hay Luat Nha o

  Luat Nha o se bat dau co hieu luc tu ngay 1.7.2006 voi nhieu quy dinh moi lien quan cu the den cho o cua moi cong dan nhu chuong trinh nha o xa hoi, mau giay chu quyen moi, quy dinh cho Viet kieu mua nha trong nuoc, viec huy dong von de thuc hien cac du an nha o… The nhung, nhieu van de rac roi, nhieu khe trong linh vuc nha dat van con ton tai.

 • Viet kieu co Giay mien thi thuc duoc so huu 1 nha

  17:51 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Viet kieu co Giay mien thi thuc duoc so huu 1 nha

  - Hom nay (10/3), Bo Xay dung vua chinh thuc trinh Thu tuong Chinh phu sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh 90/2006/ND-CP huong dan Luat Nha o, trong do co noi dung quan trong lien quan den quyen so huu nha o tai VN cua nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai.

 • Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  22:12 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  (VM)- Chieu 6/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan tai hoi truong ve nhung van de lien quan toi cap giay chung nhan quyen su dung dat (so "do"). Cac dai bieu tiep tuc khang dinh tien do cap "so do" con cham, lam thu tuc ruom ra va kien nghi cac bien phap nang cao hieu qua cong tac cap loai giay to dac biet nay. 50 nam nua moi cap xong "so do" Theo danh gia cua dai bieu Hoang Thi Hanh (Bac Giang), cac van ban huong dan cap GCN quyen su dung dat hien nay chong cheo,..

 • Luat Dang ky bat dong san lo chuyen so huu nha dat

  14:03 | Thứ bảy 17/12/2005 (GMT+7)

  Luat Dang ky bat dong san lo chuyen so huu nha dat

  Theo ba Nguyen Thuy Hien, Cuc truong Dang ky giao dich bao dam quoc gia Bo Tu phap, sau khi Luat Nha o duoc thong, nhieu y kien cho rang, khong nen ban hanh Luat dang ky bat dong san. Neu van quyet cho ra doi, muc tieu 1 giay, 1 co quan dang ky kho thuc hien duoc.

 • Khong co ho khau van duoc cap giay chung nhan so huu nha

  14:49 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Khong co ho khau van duoc cap giay chung nhan so huu nha

  Hom nay, 1/7, Luat Nha o chinh thuc co hieu luc thi hanh. “Giay hong” se duoc cap trong vong 30 ngay. Cac loai giay chung nhan nha, dat cu van con gia tri. Luat Nha o voi nhieu quy dinh moi se tac dong khong nho den doi song cua nguoi dan.

 • QH thao luan du an Luat Nha o Mot giay

  10:21 | Thứ hai 24/10/2005 (GMT+7)

  QH thao luan du an Luat Nha o Mot giay

  Ngay lam viec hom nay 24-10, Quoc hoi (QH) nghe bao cao tiep thu, chinh ly du an Luat Nha o, va sau do se thao luan ve mot so noi dung chung quanh cac y kien khac nhau cua du luat nay.

 • Cong bo 4 luat moi

  20:26 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Sang 22-12-2005, Van phong Chu tich nuoc to chuc hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 4 luat moi duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 8 thong qua ngay 29-11-2005 gom: Luat Giao dich dien tu (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-3-2006); Luat Nha o (co hieu luc tu ngay 1-7-2006); Luat Cong an nhan dan (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2006); Luat Thanh nien (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2006).

 • Quoc hoi cho y kien lan cuoi vao du thao Luat Nha o Tao thuan loi toi da cho dan

  23:35 | Thứ hai 24/10/2005 (GMT+7)

  Quoc hoi cho y kien lan cuoi vao du thao Luat Nha o Tao thuan loi toi da cho dan

  "Mua can ho chung cu duoc xay dung tren dat ma chu dau tu thue cua Nha nuoc cung van duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat chung voi dieu kien truoc khi ban can ho, chu dau tu phai nop du tien thue dat de khang dinh dat do duoc su dung lau dai", Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu da khang dinh dieu nay de giai toa thac mac cua nhieu dai bieu QH khi thao luan ve Luat Nha o hom qua 24.10.

 • Du thao Luat Nha o Cap GCN quyen so huu nha o trong 30 ngay

  09:30 | Thứ bảy 28/05/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat Nha o Cap GCN quyen so huu nha o trong 30 ngay

  Du an Luat Nha o lan dau tien da duoc trinh Chinh phu trinh tai Ky hop thu 7, Quoc hoi khoa XI. Mot trong nhung noi dung ma nguoi dan rat quan tam la van de cap Giay chung nhan quyen so huu nha o. Theo Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan van de nay duoc quy dinh trong Du thao Luat nhu sau:

 • Luat Nha o can co quy dinh chong dau co

  14:27 | Thứ bảy 28/05/2005 (GMT+7)

  Luat Nha o can co quy dinh chong dau co

  Ngoai cac chung cu cao cap voi gia tren 1.000 USD/m2 con mua duoc gia goc, gan 100 du an dang xay dung tai cac do thi lon deu da kin cho, muon mua phai qua tay. Day la ly do khien Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi Nguyen Thi Hoai Thu thang than de xuat y kien chong dau co nha dat truoc khi Quoc hoi thao luan ve Luat Nha o vao tuan toi.

 • Ai kiem soat viec ban nha tren giay

  23:07 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Ai kiem soat viec ban nha tren giay

  Con sot mua ban can ho The Vista tuan qua da giong len mot loi canh bao ve tinh trang ban nha tren giay dang dien ra kha pho bien hien nay. Mac du Luat Nha o (co hieu luc tu 1.1.2006) quy dinh chu dau tu chi duoc huy dong von mua nha sau khi da xay dung xong phan mong cong trinh, song tren thuc te rat nhieu chu dau tu du an vi pham quy dinh nay ma khong co co quan nao kiem soat, xu ly.

 • Ban doc gop y voi du thao Luat Nha o

  09:23 | Thứ bảy 04/06/2005 (GMT+7)

  Ban doc gop y voi du thao Luat Nha o

  Du an Luat Nha o lan dau tien duoc dua ra lay y kien tai Quoc hoi cung chinh la van de "nong" dang duoc ca xa hoi quan tam. Nhieu ban doc theo doi rat sat dien bien ky hop va khong ngan ngai gui den Thanh Nien y kien cua minh doi voi van de het suc thiet thuc nay.

 • Khong luat nao cam Viet kieu ban nha nay mua nha khac

  07:56 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Khong luat nao cam Viet kieu ban nha nay mua nha khac

  - Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam trao doi voi TS nhieu van de xung quanh du thao Nghi dinh sua doi ve viec nguoi Viet Nam dinh cu tai nuoc ngoai mua nha o trong nuoc ma Bo nay vua hoan tat, trinh Chinh phu...

 • Ban chung cu vi pham Luat Nha o Da thu tien xu ly ra sao

  09:18 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Ban chung cu vi pham Luat Nha o Da thu tien xu ly ra sao

  Ngay sau khi bao chi dang tin So Xay dung yeu cau 3 chu dau tu du an la Cong ty Lien doanh Phu My Hung (cong trinh Sky Garden), Cong ty Capitaland-Vista (du an nha o The Vista), Cong ty co phan Van Phat Hung (du an nha o Blue Diamond) ban chung cu vi pham Luat Nha o phai tra lai tien cho khach hang, chung toi da phat hien them mot so tinh tiet moi...

 • TP HCM chua cap so hong theo Luat Nha o

  09:53 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Luat Nha o bat dau co hieu luc tu hom nay, nhung chua co nghi dinh huong dan thuc hien, vi vay TP HCM chua cap giay chung nhan quyen so huu nha o theo mau moi. Trong khi cho doi, thanh pho van cap so theo mau cu.

 • Khong co ho khau van duoc cap GCN so huu nha

  10:57 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Khong co ho khau van duoc cap GCN so huu nha

  TP - Hom nay, 1/7, Luat Nha o chinh thuc co hieu luc thi hanh. “Giay hong” se duoc cap trong vong 30 ngay. Cac loai giay chung nhan nha, dat cu van con gia tri.

 • Quoc hoi thong qua Luat Nha o

  09:07 | Thứ ba 29/11/2005 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Luat Nha o

  Trong phien hop chieu 28/11, QH da thong qua Luat Nha o voi 372 (chiem 75,3%) nguoi tan thanh. Luat co hieu luc thi hanh tu 1/7/2006.

 • Go roi so hong

  23:53 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Go roi so hong

  * Se co thong tu huong dan cho the chap!Chieu 27.4, Van phong Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc, Bo Tu phap, Bo Tai nguyen va Moi truong va Bo Xay dung da co cuoc hop ban thao go nhung vuong mac lien quan toi viec cap "so hong" theo Luat Nha o.

 • Go roi so hong

  12:47 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  Go roi so hong

  Chieu 27/4, Van phong Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc, Bo Tu phap, Bo Tai nguyen va Moi truong va Bo Xay dung da co cuoc hop ban thao go nhung vuong mac lien quan toi viec cap "so hong" theo Luat Nha o.

 • Thong tu choi luat

  00:02 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Chuyen "choi" nhau giua luat, nghi dinh va cac van ban huong dan khong phai la hiem va da duoc nhac nho rat nhieu lan. Tuy nhien hien nay, viec "choi" nhau giua Luat Nha o va Thong tu 04 cua Lien bo (Bo Tu phap va Bo Tai nguyen - Moi truong) dang gay ra tinh trang do khoc do cuoi cho ca doanh nghiep (DN) kinh doanh nha o va cac phong cong chung.

 • Du thao Luat Nha o Nha o khong co giay to hop le van duoc cap so hong so huu

  23:35 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Du thao Luat Nha o Nha o khong co giay to hop le van duoc cap so hong so huu

  Bo Xay dung da co ban hoan chinh du thao Luat Nha o (du kien duoc Quoc hoi thong qua vao nam 2006). Theo du thao, nha o khong co giay to hop le van duoc cap giay chung nhan so huu neu duoc UBND xa, phuong, thi tran xac nhan la nguoi dang su dung on dinh nha o, hien khong co tranh chap ve quyen so huu va khong vi pham quy hoach doi voi khu vuc da co quy hoach chi tiet.

 • Tu 172006 Them so hong chung nhan quyen so huu nha

  15:12 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  Tu 172006 Them so hong chung nhan quyen so huu nha

  Ngay 1/7, Luat Nha o co hieu luc, trong do noi dung duoc chu y nhat la thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha. Tren giay se the hien cac thong tin nhu hien trang nha o (dien tich, tang cao, ket cau chinh), dien tich thua dat, ten cua chu so huu... Theo quy dinh, ho so xin cap va mau giay chung nhan deu do Bo Xay dung ban hanh de ap dung thong nhat trong ca nuoc.

 • Ha Noi cap so hong theo nhu cau cua nguoi dan

  08:54 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  UBND TP vua co de xuat ve viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (GCN) theo Luat Nha o. Theo do, TP de nghi, cac truong hop da duoc cap GCN truoc khi Luat Nha o co hieu luc se giu nguyen, khong cap doi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0