Luat Doanh nghiep

Sunday, 29/05/2016 20:27
 • Chi luat Doanh nghiep khong du lam kinh te thi truong

  15:29 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Chi luat Doanh nghiep khong du lam kinh te thi truong

  Thay the luat Doanh nghiep 1999, tu 1/7 toi, luat Doanh nghiep 2005 chinh thuc co hieu luc se dua tat ca cac loai hinh doanh nghiep vao chung mot “gio” phap ly. Tien si Le Dang Doanh noi ve viec thuc thi luat nay trong lo trinh cap bach va Viet Nam lam gi de duoc cong nhan la kinh te thi truong day du?

 • Ngay 17 Chia tay voi nguoi phat ngon cua DN

  14:38 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 17 Chia tay voi nguoi phat ngon cua DN

  Ngay 1/7 toi, Luat Doanh nghiep moi chinh thuc co hieu luc cung la luc phai noi loi chia tay voi nhung "nguoi phat ngon" tung mot thoi ke vai sat canh va noi len nhung nguyen vong, buc xuc cua cong dong doanh nghiep. Ra doi chi cach 2 ngay truoc khi Luat Doanh nghiep nam 1999 co hieu luc (1/1/2000), To cong tac thi hanh Luat Doanh nghiep la nhom chuyen trach duy nhat theo doi viec thuc thi cua mot bo luat trong doi song. Ngay tu khi ra doi, nhieu doanh nghiep da..

 • Bi hai dat ten doanh nghiep

  15:32 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Bi hai dat ten doanh nghiep

  Theo To cong tac va thi thanh Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu, van de dat ten doanh nghiep duoc ghi nhan la mot trong nhung vuong mac khi trien khai thi hanh Luat Doanh nghiep 2005. Cau chuyen ten rieng cua doanh nghiep tuong chung don gian, song hoa ra no lai khong he don gian, du viec dat ten doanh nghiep tai Luat Doanh nghiep 2005 va cac quy dinh co lien quan da kha ro rang va cu the. Vi, neu ban dang trong qua trinh thanh lap doanh nghiep va dat ten cho..

 • Nhung can tro ky la quanh viec thi hanh Luat Doanh nghiep

  14:02 | Thứ tư 21/02/2001 (GMT+7)

  Den hom nay ca nuoc da co gan 17.000 doanh nghiep dang ky kinh doanh theo Luat Doanh nghiep. Ben canh su thong thoang mo ra tu viec thi hanh Luat Doanh nghiep, con co nhieu can tro, trong do co khong it nhung can tro moi phat sinh... mot cach co tinh.

 • Dang ky lai theo Luat Doanh nghiep moi

  09:32 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

 • Thi hanh luat doanh nghiep moi Phan de da lam roi con lai la phan kho

  09:41 | Thứ tư 13/12/2000 (GMT+7)

  Chi sau mot nam, 13.500 doanh nghiep duoc thanh lap theo Luat doanh nghiep moi. Chinh phu phai lam gi de con so ky luc nay thuc su tiep them suc song moi cho nen kinh te?

 • Luat dau tu phai nhat quan voi Luat doanh nghiep

  19:16 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Luat dau tu phai nhat quan voi Luat doanh nghiep

  Cac doanh nghiep neu nhieu y kien buc xuc ve nhung van de: Gia han thoi gian su dung dat, boi thuong khi khong duoc gia han, phi su dung va thue dat... tai "Dien dan doanh nghiep Viet Nam" sang 1/6 o TP HCM. Hai du thao Luat dau tu chung va Luat doanh nghiep thong nhat cung duoc gop y nhieu.

 • Chua thong nhat ve Luat Doanh nghiep thong nhat

  09:48 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  Pham vi dieu chinh luat duoc ap dung cho 4 loai hinh doanh nghiep cong ty TNHH, co phan, hop doanh va doanh nghiep tu nhan, khong phan biet thanh phan kinh te, tinh chat so huu. Mot so y kien de nghi nen dua them mo hinh cong ty nha nuoc vao mot chuong rieng cua luat.

 • Luat Doanh nghiep chung co loi cho cong ty FDI

  13:53 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Dinh Cung, Thu ky Ban soan thao Luat doanh nghiep, khi luat chung duoc ra doi, cac cong ty dau tu nuoc ngoai (FDI) la doi tuong chiu tac dong nhieu nhat va theo huong tich cuc. Day co the duoc coi la buoc dot pha doi voi khu vuc nay.

 • Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  13:44 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  Quyen loi cua nha dau tu nuoc ngoai se duoc dam bao theo nguyen tac dung luat dinh va phu hop voi nhung cam ket moi nhat cua Viet Nam trong tien trinh gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), cho du nha dau tu co quyet dinh dang ky lai hay khong. Do la thong diep cua Ban soan thao Du thao Nghi dinh quy dinh ve viec doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai va hop dong hop tac kinh doanh dang ky lai theo Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu. Voi tuyen bo nay, e ngai..

 • Ra mat To cong tac thi hanh Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu

  17:34 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Chieu 11/11, To cong tac thi hanh Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu de giup Thu tuong Chinh phu chi dao cong tac thuc hien 2 luat tren da chinh thuc ra mat tai Ha Noi.

 • Luat Doanh nghiep bo sot nhieu quy dinh quan tri cong ty

  16:40 | Thứ hai 06/12/2004 (GMT+7)

  Theo ong Dinh Van An, Vien truong Vien Nghien cuu quan ly kinh te trung uong, du Luat Doanh nghiep duoc danh gia la phu hop voi nguyen tac cua kinh te thi truong, tieu chuan luat phap quoc te song con nhieu khiem khuyet ve dam bao quyen loi cac co dong va mo hinh to chuc thuc hien quan tri cong ty.

 • Sap giai the To cong tac thi hanh Luat doanh nghiep

  10:59 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Sap giai the To cong tac thi hanh Luat doanh nghiep

  Ngay 1/7 toi, Luat Doanh nghiep moi chinh thuc co hieu luc cung la luc phai noi loi chia tay voi nhung "nguoi phat ngon" tung mot thoi ke vai sat canh va noi len nhung nguyen vong, buc xuc cua cong dong doanh nghiep.

 • Luat Doanh nghiep co the bi vo hieu hoa boi giay phep con

  09:37 | Chủ nhật 31/03/2002 (GMT+7)

  Trong khi To cong tac thi hanh Luat Doanh nghiep dang tiep tuc truy tim them giay phep con de kien nghi Chinh phu cho bai bo, thi nhieu loai giay phep con kieu moi lai bat dau xuat hien.

 • Luat doanh nghiep dang bi chen ep

  19:54 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Dang le Luat Dau tu chi dieu chinh viec cap giay chung nhan dau tu nham xac nhan uu dai ma du an duoc huong, nhung tren thuc te lai lan sang ca viec cap giay chung nhan dang ky kinh doanh cho doanh nghiep bang mot quy dinh: giay chung nhan dau tu dong thoi la giay chung nhan dang ky kinh doanh.

 • Se giai the To cong tac thi hanh Luat doanh nghiep

  11:48 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 1-7 toi, Luat Doanh nghiep moi chinh thuc co hieu luc cung la luc phai noi loi chia tay voi nhung "nguoi phat ngon" tung mot thoi ke vai sat canh va noi len nhung nguyen vong, buc xuc cua cong dong doanh nghiep.

 • Thi hanh Luat DN luc can tu cac co quan hanh chinh

  19:16 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Thi hanh Luat DN luc can tu cac co quan hanh chinh

  Sau 6 nam di vao thuc te, Luat Doanh nghiep nam 2000 da chung to su menh lich su cua minh. Viec ban hanh va thuc thi bo Luat nay da duoc ca du luan trong nuoc va quoc te danh gia rat cao. Day duoc xem la mot trong nhung diem sang dang ghi nhan nhat trong tien trinh phat trien kinh te Viet Nam hon 30 nam qua; la nen tang quan trong nhat cho su phat trien kinh te tu nhan o Viet Nam.

 • Xuat hien nhung rao can doi voi Luat Doanh nghiep

  09:50 | Thứ ba 08/01/2002 (GMT+7)

  Danh gia ve ket qua thi hanh Luat Doanh nghiep trong nam 2001, cac thanh vien To cong tac thi hanh Luat Doanh nghiep cho rang, nguy co xuat hien nhung rao can moi, thu tuc moi, khoi phuc giay phep cu duoi cac hinh thuc khac gay phien ha cho doanh nghiep van con.

 • Nam 2006 5 ty dong cho viec dieu tra cac doanh nghiep

  13:45 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Nam 2006 se tien hanh dieu tra toan bo cac doanh nghiep hoat dong theo Luat Doanh nghiep Nha nuoc, Luat Hop tac xa, Luat Doanh nghiep, Luat Dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam da di vao hoat dong san xuat kinh doanh truoc ngay 1/1/2006. Hoat dong dieu tra nay nham thu thap thong tin xay dung bao cao danh gia thuc trang va nang luc cua cac doanh nghiep thuoc cac nganh va cac thanh phan kinh te. Dieu tra se tap trung vao khoang 20 chi tieu thong ke chinh va du kien,..

 • Tu 17 thuc hien Luat Dau tu va Luat DN moi

  08:43 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  Tu 17 thuc hien Luat Dau tu va Luat DN moi

  Tu 1/7/2006, Luat Dau tu va Luat Doanh nghiep nam 2005 se chinh thuc co hieu luc. Theo nhan dinh cua cac chuyen gia kinh te, se co 4 doi tuong bi tac dong quyen loi so voi luat hien hanh. Tac dong lon nhat la khoi DN Nha nuoc do bi cat bo tro cap, giam bao ho va phai co cau lai quan tri DN. Tiep theo la DN co von dau tu nuoc ngoai dang hoat dong trong nhung nganh nghe duoc bao ho hoac duoc huong nhung uu dai dac biet. Doi ngu cong chuc lien quan se phai lam viec..

 • Doanh nghiep nha nuoc bao gio choi theo luat chung

  05:55 | Thứ bảy 03/09/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep nha nuoc bao gio choi theo luat chung

  Ket qua cua mot bao cao kiem toan chan doan 42 doanh nghiep nha nuoc thuoc 9 tong cong ty cho thay, tat ca cac don vi nay deu dang hoat dong duoi kha nang cua minh. Co thuc te tren boi mot thuc te nua la cac doanh nghiep nha nuoc dang hoat dong theo luat rieng cua minh (Luat Doanh nghiep Nha nuoc).

 • Ra mat to thi hanh Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu

  18:57 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Ra mat to thi hanh Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu

  Ngay 11/10/2006, tai Ha Noi, to cong tac thi hanh Luat Doanh nghiep (DN) va Luat Dau tu (DT) da tien hanh phien hop dau tien, len ke hoach hoat dong cho thoi gian toi.

 • Bo truong chiu trach nhiem van ban trai Luat Doanh nghiep

  08:27 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Bo truong chiu trach nhiem van ban trai Luat Doanh nghiep

  Phat bieu tai be mac Hoi nghi so ket 4 nam thi hanh Luat Doanh nghiep chieu qua, Thu tuong Phan Van Khai khang dinh, cac bo truong se phai chiu trach nhiem neu de xay ra nhung van ban trai voi tu duy doi moi, gay phien ha kho khan cho qua trinh thi hanh Luat Doanh nghiep.

 • Cac phong dang ky kinh doanh qua tai

  17:37 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Cac phong dang ky kinh doanh qua tai

  De cai thien tinh trang nay, To cong tac thi hanh Luat doanh nghiep da kien nghi Chinh phu bai bo 114 giay phep va chuyen 46 giay phep sang quan ly theo hinh thuc khac. Duoc biet tu ngay 1/7 toi, Luat doanh nghiep 1999 se duoc thay the bang Luat doanh nghiep 2005 - mot cai cach co ban trong he thong phap luat ve doanh nghiep o nuoc ta, dua tren su thanh cong da duoc thua nhan cua luat 6 nam truoc.

 • Se khong con tinh trang da so phai phuc tung thieu so

  17:39 | Thứ sáu 06/07/2007 (GMT+7)

  Se khong con tinh trang da so phai phuc tung thieu so

  Nguyen tac nhat tri trong qua trinh dieu hanh hoat dong cua cac doanh nghiep lien doanh tai Viet Nam co the duoc hieu la viec quyet dinh mot so van de quan trong trong lien doanh (bo nhiem, mien nhiem Tong Giam doc, Chu tich Hoi dong quan tri; sua doi, bo sung Dieu le, vay von dau tu, v.v..)...

 • Tiep tuc sua Luat Doanh nghiep nha nuoc

  13:09 | Thứ hai 12/03/2001 (GMT+7)

  Ban Soan thao Luat Doanh nghiep nha nuoc (sua doi) cho biet, se bo sung them nhung quy dinh lien quan den thanh lap doanh nghiep, quyen va nghia vu cua doanh nghiep... va dac biet la cac hinh thuc chuyen doi so huu doanh nghiep nha nuoc de dam bao tinh phap ly va su binh dang giua cac thanh phan kinh te.

 • OA Luat doanh nghiep va dau tu moi giup VN som nhap WTO

  16:03 | Chủ nhật 22/01/2006 (GMT+7)

  Binh luan ve viec hai bo luat moi cua VN la Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu, moi duoc Quoc hoi thong qua va se bat dau di vao thuc hien tu thang 7 nam nay, Mang phan tich thong tin Oxford Analytika (OA) ngay 20-1 nhan dinh 2 bo luat moi nay se gop phan thuc day cac no luc cua VN trong tien trinh gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO).

 • Bi hai dat ten doanh nghiep

  18:09 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Bi hai dat ten doanh nghiep

  Theo To cong tac va thi thanh Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu, van de dat ten doanh nghiep duoc ghi nhan la mot trong nhung vuong mac khi trien khai thi hanh Luat Doanh nghiep 2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0