Luat Bao hiem xa hoi

Saturday, 28/05/2016 18:49
 • Du thao Luat Bao hiem xa hoi tiep thu kien nghi cua doanh nghiep

  14:28 | Thứ năm 11/10/2001 (GMT+7)

  Danh gia chung cua gioi doanh nghiep la Du thao lan 3 Luat Bao hiem xa hoi ma Ban soan thao (Bo LDTB-XH) dua ra lay y kien tuan truoc (6/10), da thay doi nhieu so voi truoc. Theo do, muc dong gop quy bao hiem xa hoi cua nguoi su dung lao dong giam con 16%.

 • Chua the thong qua luat Bao hiem xa hoi

  22:45 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Chi voi 37,73% dai bieu tan thanh, Luat Bao hiem xa hoi trinh Quoc hoi chieu nay da khong the thong qua nhu du kien. Diem con vuong mac khien du luat nay chua the thong qua la qui dinh danh 2,2% tren tong so thuc thu bao hiem xa hoi hang nam de phuc vu chi phi quan ly qui.

 • Luat Bao hiem xa hoi chua duoc thong qua

  07:24 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 21/6, theo chuong trinh du kien, 4 du an luat: Luat Dien anh, Luat Kinh doanh bat dong san, Luat Bao hiem xa hoi va Luat Phong, chong HIV/AIDS phai duoc Quoc hoi thong qua. Tuy nhien, chi 3 du an duoc thong qua voi so phieu tan thanh cao.

 • Luat bao hiem xa hoi khong nen qui dinh tuoi huong luong huu

  08:04 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  “Khong nen qui dinh ve do tuoi huong luong huu” - chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi Vu Mao de nghi hom qua 26-4, khi Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) thao luan du luat Bao hiem xa hoi. Ly do la van de nay da duoc qui dinh ro rang trong Bo luat lao dong va nhieu van ban phap luat khac.

 • Quoc hoi gac lai luat bao hiem xa hoi

  08:11 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Chieu 21/6, theo ke hoach Quoc hoi bieu quyet thong qua du luat bao hiem xa hoi. Tuy nhien, phan lon dai bieu khong dong tinh voi muc chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi qua cao (2,2% tong so thu bao hiem xa hoi) nen du luat phai tam gac lai.

 • Luat Bao hiem xa hoi moi Khong co loi cho nguoi lao dong

  15:41 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Luat Bao hiem xa hoi moi Khong co loi cho nguoi lao dong

  Quoc hoi (QH) dang xem xet, thong qua du an Luat Bao hiem xa hoi (BHXH). Pho chu tich Tong lien doan Lao dong VN Dang Ngoc Tung (anh) cho rang mot so diem "moi" trong du thao thuc chat la khong co loi cho nguoi lao dong (NLD).

 • Chua thong qua du an Luat Bao hiem xa hoi

  23:58 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Chua thong qua du an Luat Bao hiem xa hoi

  Ngay 21/6, Quoc hoi du kien thong qua 4 du an luat: Luat Kinh doanh bat dong san; Luat Dien anh; Luat Phong, chong nhiem HIV/AIDS va Luat Bao hiem xa hoi (BHXH). Tuy nhien, den cuoi ngay, du an Luat BHXH da duoc gac lai.

 • Lao dong tu do se co luong huu

  08:54 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Lao dong tu do se co luong huu

  Theo du thao Luat Bao hiem xa hoi, nhung nguoi lao dong tu do nhu xe om, ban hang rong… va ba con nong dan... cung co the co luong huu khi het tuoi lao dong. Dai da so cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach deu dong tinh voi viec can bo sung chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH) tu nguyen vao du thao Luat Bao hiem xa hoi khi cho y kien ve du thao luat nay hom qua, 21/2.

 • Tu van Dieu kien de NLD huong che do huu tri hang thang

  10:23 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Toi co thac mac xin hoi ve su khong thong nhat giua hai Luat lao dong va Luat bao hiem xa hoi (BHXH) trong dieu kien de nguoi lao dong huong che do huu tri hang thang. Mong cac anh chi giai thich cho toi hieu ro su khac nhau? (Do Xuan Hoi)

 • Nguoi that nghiep se duoc tro cap

  16:31 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  Sau rat nhieu tranh cai, cuoi cung tai buoi thao luan sang 26/4, Uy ban thuong vu Quoc hoi da nhat tri dua loai hinh bao hiem that nghiep vao du luat bao hiem xa hoi. Nhung nguoi that nghiep se duoc huong tro cap trong thoi gian tim viec lam moi.

 • Muc dong bao hiem xa hoi se tang

  07:57 | Thứ sáu 28/09/2001 (GMT+7)

  Day la mot trong nhung quy dinh moi tai du thao Luat Bao hiem xa hoi, se duoc ban hanh trong thoi gian toi. Muc tang tu 20% luong len 22%, trong do 2% tang them la muc dong bao hiem that nghiep (1% do nguoi lao dong dong, 1% do nguoi su dung lao dong dong).

 • Chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi lay tu tien sinh loi

  02:12 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi bat buoc hang nam duoc trich tu tien sinh loi cua hoat dong dau tu tu quy. Muc chi bang voi muc chi phi quan ly cua co quan hanh chinh nha nuoc. Day la diem sua doi quan trong nhat cua du luat bao hiem xa hoi, duoc Quoc hoi bieu quyet thong qua ngay 28/6.

 • Muoi dao luat moi co hieu luc tu ngay 1 1 2007

  09:05 | Chủ nhật 23/07/2006 (GMT+7)

  Hom qua (21/7), Van phong Chu tich Nuoc da to chuc hop bao gioi thieu Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 4 dao luat, gom: Luat Bao hiem xa hoi; Luat Hang khong dan dung Viet Nam; Luat Tieu chuan va Quy chuan ky thuat va Luat Cong nghe thong tin.

 • Tro cap mot lan sao phai cho nghi huu

  21:46 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Luat Bao hiem xa hoi co hieu luc tu ngay 1.1.2007; theo do, mot so quy dinh moi lien quan truc tiep den quyen loi cua nguoi lao dong, luat chua tien lieu den tinh giao thoi giua viec thuc hien theo nhung quy dinh cu va nhung quy dinh moi, dan den tinh trang "do khoc, do cuoi" nhu truong hop cua ong Nguyen Van Thanh, ngu tai xa La Nga, huyen Dinh Quan, tinh Dong Nai.

 • Nen de nguoi lao dong tu dong bao hiem xa hoi

  11:29 | Chủ nhật 25/06/2006 (GMT+7)

  Nen de nguoi lao dong tu dong bao hiem xa hoi

  Thao luan ve du luat bao hiem xa hoi, dai bieu Quoc hoi Nguyen Dinh Xuan khang dinh muon han che tinh trang tron, no bao hiem xa hoi thi phai doi moi phuong thuc dong. TS da co cuoc trao doi voi ong Xuan xung quanh de xuat tao bao nay.

 • Lao dong tu do se co luong huu

  08:33 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Lao dong tu do se co luong huu

  TP - Theo du thao Luat Bao hiem xa hoi, nhung nguoi lao dong tu do nhu xe om, ban hang rong… va ba con nong dan... cung co the co luong huu khi het tuoi lao dong.

 • Muc xu vi pham luat bao hiem xa hoi qua nhe

  23:42 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  "Nganh bao hiem xa hoi phai no luc dat muc tieu 100% dan so tham gia bao hiem xa hoi (BHXH) va bao hiem y te (BHYT)", Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung yeu cau tai Hoi nghi tong ket cong tac nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008 cua nganh, chieu 22/2 tai Ha Noi.

 • Cong bo them 4 luat moi

  14:43 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  TP - Hom qua, 21/7, Van phong Chu tich nuoc cong bo them 4 luat gom: Luat Cong nghe thong tin, Luat Tieu chuan va quy chuan ky thuat, Luat Bao hiem xa hoi va Luat Hang khong dan dung Viet Nam.

 • Gop y cho luat BHXH truoc khi trinh Quoc hoi

  08:18 | Thứ tư 09/05/2001 (GMT+7)

  Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam, cac doanh nghiep cung dai dien Uy ban Thuong vu Quoc hoi da co buoi hoi thao ve Du thao Luat Bao hiem xa hoi. Cac dai bieu da dua ra nhung y kien cuoi cung ve noi dung Du luat de trinh xin y kien Quoc hoi vao ky hop sap toi.

 • De nghi giu nguyen tuoi nghi huu trong Luat BHXH

  10:10 | Thứ tư 18/04/2001 (GMT+7)

  Tong lien doan Lao dong Viet Nam vua gui van ban gop y ve Du thao Luat Bao hiem xa hoi. Y kien cua Tong lien doan tap trung vao cac van de che do bao hiem that nghiep, bao hiem tu nguyen, BHXH, quan ly quy, xu ly vi pham va vai tro cua dai dien cong doan.

 • Luat Bao hiem xa hoi Y kien cua gioi chu

  11:50 | Thứ ba 17/04/2001 (GMT+7)

  Luat Bao hiem xa hoi khi duoc ban hanh se luat hoa chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH), da hinh thanh o Viet Nam tu nhieu nam nay. Quy dinh trong ban Du luat da cu the hoa quyen loi cua nguoi lao dong. Nhung o khia canh khac, nguoi su dung lao dong thay con nhieu vuong mac.

 • Moi lao dong deu se co luong huu

  14:36 | Thứ ba 21/03/2006 (GMT+7)

  Moi lao dong deu se co luong huu

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi cung cac co quan chuc nang dang xay dung Luat Bao hiem Xa hoi, trong do co de cap noi dung Bao hiem Xa hoi tu nguyen. TS Pham Do Nhat Tan, Vu truong Vu Bao hiem Xa hoi cua Bo, tra loi phong van chung quanh noi dung nay.

 • Phai co co che ngan chan hanh vi truc loi tu cac DN nha nuoc

  02:16 | Thứ ba 08/11/2005 (GMT+7)

  Phai co co che ngan chan hanh vi truc loi tu cac DN nha nuoc

  Hai du an luat “sat suon” doanh nghiep va nguoi lao dong: Luat doanh nghiep (thong nhat) va Luat bao hiem xa hoi da duoc Quoc hoi danh tron ngay 7-11 de mo xe tai hai hoi truong khac nhau.

 • Moi lao dong deu se co luong huu

  14:00 | Thứ ba 21/03/2006 (GMT+7)

  Moi lao dong deu se co luong huu

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi cung cac co quan chuc nang dang xay dung Luat Bao hiem Xa hoi, trong do co de cap noi dung Bao hiem Xa hoi tu nguyen.

 • Tu nam 2009 se co bao hiem that nghiep

  06:45 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  “Theo qui dinh cua Luat bao hiem xa hoi (BHXH), den nam 2009, hinh thuc bao hiem that nghiep se bat dau duoc trien khai de giup nguoi lao dong han che nhung rui ro do bi mat viec lam” - thong tin nay da duoc Thu truong Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi Le Duy Dong dua ra tai cuoc hop bao hom qua 21-7.

 • Lao dong tu do se co luong huu

  09:57 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Lao dong tu do se co luong huu

  Theo du thao Luat Bao hiem xa hoi, nhung nguoi lao dong tu do nhu xe om, ban hang rong… va ba con nong dan... cung co the co luong huu khi het tuoi lao dong.

 • Ai se duoc huong tro cap that nghiep

  00:16 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Ai se duoc huong tro cap that nghiep

  Lan dau tien tro cap that nghiep (TCTN) duoc dua vao du thao luat. Va neu khong co gi bo sung them thi nhung quy dinh lien quan den van de nay (mot chuong trong Luat Bao hiem xa hoi) se duoc Quoc hoi thong qua trong nam nay.

 • Uu ai cong chuc bao hiem ganh nang do cho dan

  10:50 | Thứ bảy 20/05/2006 (GMT+7)

  Uu ai cong chuc bao hiem ganh nang do cho dan

  Chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi bat buoc qua cao, toi 3% tren tong so thuc thu. Luong cong chuc bao hiem gap 2 lan binh quan cua co quan hanh chinh. Lao dong nu dong bao hiem cang nhieu thi luong huu cang thap. Do la nhung nghich ly duoc dai bieu chi ra khi thao luan ve du luat Bao hiem xa hoi ngay 19/5.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0