Luat Bao Ve Va Phat Trien Rung

Saturday, 28/05/2016 07:06
 • Quoc hoi thao luan ve du an Luat Bao ve va phat trien rung sua doi De nghi tang gap doi thu lao bao ve rung

  23:39 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve du an Luat Bao ve va phat trien rung sua doi De nghi tang gap doi thu lao bao ve rung

  Ngay 28/10, QH hop tai hoi truong, thao luan, dong gop y kien xay dung du an Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi) va du an Luat Dien luc. Phan lon y kien cua cac dai bieu (DB) neu len thuc trang rung o cac dia phuong va dua ra nhung bien phap de bao ve. Tiep thu cac y kien dai bieu Quoc hoi (DBQH) tu ky hop truoc, Ban soan thao du an luat da lam ro cac nguyen tac giao rung, cho thue rung; cac can cu, dieu kien de giao rung, cho thue rung, chuyen doi muc dich..

 • Hoan thien du an Luat Bao ve va phat trien rung

  23:39 | Thứ ba 03/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 3/8 tai Ha Noi, cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach da thao luan, dong gop y kien xay dung du an Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi).

 • Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  15:30 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  UBND thanh pho Da Nang vua cho ban hanh Chi thi so 05/2006/CT-UBND ve viec tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung thanh pho Da Nang nham thuc hien tot hon cong tac bao ve va phat trien rung tren dia ban thanh pho, trien khai thuc hien co hieu qua Luat Bao ve va phat trien rung. Tinh den cuoi nam 2005, thanh pho Da Nang da trien khai trong moi duoc 1600 ha rung cac loai, dat 98% ke hoach, nang tong so dien tich dat rung len tren 50.000 ha, tang do che phu cua..

 • Khong de ba con giu rung ma van doi

  08:25 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi) tiep tuc thu hut su quan tam cua hoi nghi dai bieu Quoc hoi (QH) chuyen trach trong ngay hom qua 4-8. Tinh tong cong da co 24 y kien thao luan.

 • Uy ban Thuong vu QH hop ve Luat Xuat ban Luat Bao ve va phat trien rung De nghi cho tu nhan duoc tham gia co muc do vao linh vuc xuat ban

  22:32 | Thứ năm 22/04/2004 (GMT+7)

  Uy ban Thuong vu QH hop ve Luat Xuat ban Luat Bao ve va phat trien rung De nghi cho tu nhan duoc tham gia co muc do vao linh vuc xuat ban

  Ngay 22/4, duoi su chu tri cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop ban, cho y kien ve 2 du an luat: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Xuat ban, Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi).

 • Xem xet den thu nhap cua nguoi dan khi tinh toan gia dien

  10:29 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Bo truong Bo Cong nghiep Hoang Trung Hai da nhan manh nhu vay khi gioi thieu ve Luat dien luc tai cuoc hop bao cong bo lenh cua Chu tich nuoc ve viec ban hanh ba luat: Luat dien luc (co hieu luc tu 1-7-2005); Luat ban hanh van ban qui pham phap luat cua HDND, UBND; Luat bao ve va phat trien rung (co hieu luc tu 1-4-2005).

 • Ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI Thong qua 4 du an luat trong mot ngay

  00:34 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  Ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI Thong qua 4 du an luat trong mot ngay

  Ngay 10/11, Quoc hoi (QH) tiep tuc lam viec tai hoi truong. Chi trong mot ngay, voi da so y kien tan thanh, QH da thong qua 4 du an luat rat quan trong: Luat Xuat ban (sua doi), Luat Dien luc, Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi), Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat cua Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan. Sau buoi hop, mot dai bieu QH nhan xet voi Bao Thanh Nien: "Toc do xay dung, thong qua luat that dang kinh ngac".

 • Rung phong ho bien Dong bi buc tu

  17:09 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Rung phong ho bien Dong bi buc tu

  "An cua rung rung rung nuoc mat”. Nhung can bo truc loi dat nguoi ngheo, “buc tu” rung phong ho xung yeu bien Dong co chiu trach nhiem nhu Luat Bao ve va phat trien rung?

 • Rung Binh Phuoc va Dak Nong dang nong

  11:26 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Rung Binh Phuoc va Dak Nong dang nong

  Theo Cuc Kiem lam, ngoai tinh Binh Thuan, hai tinh Binh Phuoc, Dak Nong la dia ban tinh hinh vi pham Luat Bao ve va phat trien rung dien ra gay gat nhat trong ca nuoc.

 • Huong loi tu rung phai dong gop bao ve rung

  08:41 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  “Nhung to chuc, ca nhan duoc huong loi tu rung can co nghia vu dong gop cho viec bao ve, phat trien rung”, dai bieu (DB) Nguyen Dinh Xuan (Tay Ninh) da thang than de nghi Quoc hoi “thiet ke” them dieu nay khi thao luan du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi) ngay 14-6.

 • Rung duoc giao den tan thon lang

  17:39 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  Sang 28-10, Chu nhiem Uy ban Khoa hoc - Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi Ho Duc Viet da trinh bay bao cao giai trinh tiep thu chinh ly du thao Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi). Noi dung dieu chinh cua luat lan nay thuoc pham vi quan ly, bao ve, phat trien, su dung rung; quyen va nghia vu cua chu rung.

 • Co nen giao rung cho cong dong dan cu thon ban

  16:26 | Thứ tư 04/08/2004 (GMT+7)

  Co nen giao rung cho cong dong dan cu thon ban

  Hom nay, dai bieu Quoc hoi chuyen trach da cho y kien ve du an Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi). Cau hoi xuyen suot buoi thao luan la co hay khong giao rung cho cho cong dong dan cu o thon lang, ban ap?

 • Chong chay rung Phai gan voi dia phuong

  20:44 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Chong chay rung Phai gan voi dia phuong

  "Giao cho kiem lam luc luong chuyen phong, chong chay rung? Se khong hieu qua bang viec to chuc luc luong phong chong chay rung ngay o dia phuong". Dai bieu Tran Cong Kich da noi vay tai phien hop cua dai bieu Quoc hoi thao luan ve Du thao Luat Bao ve va Phat trien Rung, Day la mot trong cac tin ve moi truong tren cac bao xuat ban hom nay (5/8).

 • Chat mot cay rung phai trong den gap doi

  18:31 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  Hom nay, Quoc hoi thao luan, gop y ve du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi). Theo nhieu dai bieu, y tuong "chat 1 cay phai trong lai 2 cay" trong du luat la hop ly, nham ngan chan tinh trang thu hep dien tich rung. Tuy nhien, can co quy dinh, che tai cu the de thuc hien y tuong nay.

 • Quoc hoi thong qua Luat sua doi Bao ve va Phat trien rung

  15:17 | Thứ tư 10/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Luat sua doi Bao ve va Phat trien rung

  Mot diem moi trong dieu 25 cua bo Luat Bao ve va Phat trien rung (sua doi) la nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai duoc thue rung tu nhien.

 • De nghi tang muc dau tu bao ve rung len 5 trieu dong mot ha

  18:30 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  "Hien muc dau tu 50.000 dong/ha/nam cho bao ve rung la qua thap. Neu so voi nguoi trong xe dap, xe may o thanh pho thi thua toi 100 lan. Toi de nghi nang muc phi bao ve rung len 5 trieu dong/ha/nam". Do la de xuat cua dai bieu Ho Thi Tuyet Van trong buoi thao luan chieu nay ve du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi).

 • Se giam mot nua so chi cuc kiem lam

  16:05 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Cuc pho Kiem lam Ha Cong Tuan cho biet, trong Luat bao ve va phat trien rung sua doi sap duoc trinh Quoc hoi, Cuc da de xuat, de doi moi bo may to chuc kiem lam theo huong giam phan nua so chi cuc nhu hien nay, se chi con kiem lam 3 cap: trung uong, tinh huyen va lien huyen.

 • Rung se duoc dinh gia va dem dau gia

  19:01 | Thứ năm 22/04/2004 (GMT+7)

  Lan dau tien trong lich su van ban quy pham phap luat cua Viet Nam, khai niem gia rung da duoc dua ra trong du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi) duoc Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Le Huy Ngo bao cao truoc Uy ban thuong vu Quoc hoi chieu nay.

 • Viet kieu nguoi nuoc ngoai duoc thue rung

  15:20 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Viet kieu nguoi nuoc ngoai duoc thue rung

  Nghi dinh ve thi hanh Luat Bao ve va phat trien rung vua duoc Thu tuong Phan Van Khai ky ban hanh, neu ro: To chuc, ho gia dinh, ca nhan; Viet kieu; to chuc, ca nhan nuoc ngoai duoc phep thue rung tai Viet Nam.

 • Hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach Thao luan 6 du luat chuan bi trinh Quoc hoi

  23:13 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 2/8, cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach da hop tai Ha Noi de thao luan, dong gop y kien ve cac du an luat se thong qua tai ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI (du kien dien ra vao giua thang 10/2004). 6 du an luat se duoc thao luan, gop y lan nay gom: Luat Dien luc; Luat Canh tranh; Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND; Luat Xuat ban (sua doi); Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi); Luat An ninh quoc gia.

 • Quoc hoi thong qua 4 luat

  08:54 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua 4 luat

  Trong ngay 10-11, Quoc hoi da lan luot thong qua bon du an: Luat dien luc, Luat bao ve va phat trien rung, Luat xuat ban, Luat ban hanh van ban qui pham phap luat cua HDND va UBND.

 • Vu pha rung Kon Ka Kinh Bat giam doc Cong ty Dai Nam

  08:42 | Thứ tư 11/02/2004 (GMT+7)

  Co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an vua bat giu theo lenh truy na Nguyen Van Nam (tuc Sau "Binh", Giam doc Cong ty TNHH Dai Nam), do da vi pham Luat bao ve va phat trien rung. Nam la mot trong nhung mat xich quan trong trong vu an pha rung Kon Ka Kinh, da bi khoi to bi can tu cuoi nam 2003.

 • Thong qua nghi quyet ve qui hoach ke hoach su dung dat

  09:14 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi (QH) buoc vao ngay lam viec ap chot 14-6 bang phien hop rieng tai hoi truong thao luan du an Luat an ninh quoc gia. Chieu nay va sang mai, QH cho y kien du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi).

 • Chu tich UBND duoc ban hanh van ban qui pham phap luat

  08:51 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 31-5, Chinh phu da trinh xin y kien Quoc hoi (QH) ve du an Luat ban hanh van ban qui pham phap luat cua HDND va UBND, du an Luat bao ve va phat trien rung (sua doi), qui hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005 cua ca nuoc.

 • Pha rung o vuon quoc gia Kon Ka Kinh Bat giam doc Cty TNHH Dai Nam

  08:47 | Thứ tư 11/02/2004 (GMT+7)

  TT (Kontum) - Co quan canh sat dieu tra Bo Cong an vua tien hanh bat giu Nguyen Van Nam (sinh 1961, con goi la “Sau Binh”) - giam doc Cong ty TNHH Dai Nam, Kontum - theo lenh truy na ve hanh vi vi pham Luat bao ve va phat trien rung. Nguyen Van Nam la mot trong ba doi tuong bi truy na trong vu an nay va la mot trong nhung mat xich kha quan trong da bi khoi to bi can tu cuoi nam 2003.

 • Be mac ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XI Thuc hien 4 van de cot loi giai quyet khieu nai to cao

  23:45 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 15/6, ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XI da hop phien be mac sau hon mot thang lam viec. Buoi sang, Quoc hoi tiep tuc thao luan ve Luat Bao ve va Phat trien rung (sua doi); buoi chieu bieu quyet thong qua Nghi quyet phe chuan tong quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2002, Nghi quyet phe chuan Hiep dinh phan dinh vinh Bac Bo giua Viet Nam va Trung Quoc, Nghi quyet ve quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005, Nghi quyet ve viec giai..

 • Quoc hoi thong qua du an Luat Bao ve cham soc va giao duc tre em Tre duoi 6 tuoi duoc kham chua benh mien phi

  00:48 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua du an Luat Bao ve cham soc va giao duc tre em Tre duoi 6 tuoi duoc kham chua benh mien phi

  Trong phien hop ngay 31/5, Quoc hoi (QH) da thong qua du an Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em voi 80,8% so phieu chap thuan. Cung ngay, QH da nghe bao cao ve quy hoach su dung dat den nam 2005 va quy hoach su dung dat den nam 2010 do Bo truong Bo Tai nguyen-Moi truong Mai Ai Truc trinh bay; nghe Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Le Huy Ngo doc du an Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi); Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu doc du an Luat Ban..

 • Tam gac hai du luat sang nam 2005

  09:02 | Thứ ba 03/08/2004 (GMT+7)

  “De chuan bi cho Quoc hoi (QH) xem xet, thong qua cac du an luat tai ky hop thu 6 (du kien vao trung tuan thang 10 nam nay), hoi nghi nay se tap trung thao luan sau du an: Luat dien luc, Luat bao ve va phat trien rung (sua doi), Luat canh tranh, Luat ban hanh van ban qui pham phap luat cua HDND va UBND, Luat an ninh quoc gia, Luat xuat ban (sua doi)”.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0