Luat Bao

Thursday, 26/05/2016 11:44
 • Can khan truong co Luat Bao ve nguoi tieu dung

  20:04 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Can khan truong co Luat Bao ve nguoi tieu dung

  Can khac phuc tu tuong chi coi trong viec phat trien kinh te, dam bao quyen tu do kinh doanh cho doanh nghiep ma khong coi trong dung muc cong tac bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung.

 • Luat Bao ve nguoi tieu dung con thieu

  16:11 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Luat Bao ve nguoi tieu dung con thieu

  Nguyen Thi Thanh Ha, ngu tai duong Truong Chinh, P.12, Q. Tan Binh, TPHCM dua y kien: Hang ngay toi van an rau, ca, thit… mua o cho va sieu thi. Ma tren cac bao dai dang day ray cac thong tin ve rau muong trong tu nhot bi nhiem chi va kim loai nang, cu hanh bi tam chat bao quan va chong moc, cha lua - banh cuon trong sieu thi co han the… suc khoe cua nguoi tieu dung bi thiet hai, ai chiu trach nhiem va ai se boi thuong neu toi bi benh vi cac chat doc hai nay?..

 • Can khan truong co Luat Bao ve nguoi tieu dung

  16:04 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Can khan truong co Luat Bao ve nguoi tieu dung

  Can khac phuc tu tuong chi coi trong viec phat trien kinh te, dam bao quyen tu do kinh doanh cho doanh nghiep ma khong coi trong dung muc cong tac bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung.

 • Doanh nghiep thuong mai duoc phep nhap khau phe lieu

  22:43 | Thứ bảy 10/02/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep thuong mai duoc phep nhap khau phe lieu

  Lien Bo Thuong mai, Tai Nguyen va Moi truong da hop ban lay y kien cho Thong tu huong dan thuc hien dieu 42 va 43 Luat Bao ve moi truong.

 • Bao hiem y te cho tre duoi 6 tuoi Can 400 ty dong moi nam

  12:11 | Thứ sáu 21/05/2004 (GMT+7)

  Hom qua, Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan so, gia dinh va tre em Le Thi Thu da doc To trinh Quoc hoi ve du an Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em (sua doi). Theo do, neu thuc hien phuong an "Nha nuoc cap the bao hiem y te de kham, chua benh cho tre duoi 6 tuoi" thi phai can ngay 400 ty dong/nam.

 • Cap the kham chua benh cho tre duoi 6 tuoi Khong can ho khau va co the vuot tuyen

  23:12 | Thứ năm 24/03/2005 (GMT+7)

  Cap the kham chua benh cho tre duoi 6 tuoi Khong can ho khau va co the vuot tuyen

  Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em va Nghi dinh huong dan thuc hien luat da quy dinh "tre em duoi 6 tuoi duoc kham chua benh tai cac co so y te cong lap khong phai tra tien". Tuy nhien, tat ca cac tre trong dien duoc mien deu chua duoc cap the. Ve van de nay, ong Nguyen Trong An, Pho vu truong Vu Tre em (Uy ban Dan so, Gia dinh va Tre em) cho biet:

 • Nguoi tieu dung van dai co cho luat

  12:31 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Nguoi tieu dung van dai co cho luat

  Thoi gian qua, trong khi nhung vu viec vi pham tieu chuan dang ky, chat luong ve sinh an toan thuc pham, hang gia, hang nhai… ngay cang gia tang voi muc do nghiem trong thi cac quy dinh, bien phap de bao ve nguoi tieu dung van rat xa voi. Nguoi tieu dung van chi duoc khuyen cao "ban hay la nhung nha tieu dung thong thai", nhung khi thi truong co qua nhieu “cam bay” thi dau co thong thai den may cung kho ma tranh duoc. Va ho chi con biet cho doi... Luat Bao..

 • Ngay 1 1 2007 Muoi luat moi co hieu luc

  14:30 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Do la cac luat: Luat dien anh, Luat kinh doanh bat dong san, Luat Phong chong nhiem virus gay ra Hoi chung suy giam mien dich mac phai o nguoi (HIV/AIDS), Luat Hang khong dan dung Viet Nam, Luat cong nghe thong tin, Luat tro giup phap ly, Luat Bao hiem xa hoi, Luat luat su thay the Phap lenh luat su nam 2001, Luat tieu chuan va qui chuan ky thuat, Luat chung khoan.

 • Nganh thep doi bo quy dinh cam nhap khau may moc thiet bi van tai cu

  22:57 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 22/, tai cuoc toa dam "Luat Bao ve tai nguyen-moi truong, Nghi dinh 12/2006/ND-CP va nhung van de thuc tien" do Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI) to chuc, dai dien cua nhieu doanh nghiep da kien nghi Nha nuoc som sua doi lai cac quy dinh ve viec nhap khau thep phe lieu.

 • Nhieu tranh cai ve kham chua benh cho tre duoi 6 tuoi

  20:06 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Mua bao hiem y te hay cho phep tre em duoi 6 tuoi duoc kham chua benh khong phai tra tien tai cac co so y te cong lap, la van de duoc cac dai bieu Quoc hoi tranh luan rat nhieu trong buoi thao luan chieu 24/5 ve du an Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em.

 • Cha me nguoc dai con se bi xu ly

  18:28 | Thứ hai 03/01/2005 (GMT+7)

  Tu ngay 1-1-2005, Luat Bao ve, Cham soc va Giao duc tre em bat dau co hieu luc. Nhan dip nay, ba Le Thi Xuan Lang, Truong phong Phap che – Thanh tra Uy ban Dan so – Gia dinh – Tre em TP.HCM da cho biet ve nhung diem moi trong luat.

 • Quy dinh ve che do tro cap ho tro cho lao dong doi du

  10:57 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 29.6, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh so 110/ND-CP ve chinh sach doi voi nguoi lao dong doi du do sap xep lai cong ty nha nuoc.

 • Tron BHYT la vi pham phap luat

  08:02 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Tron BHYT la vi pham phap luat

  Ba Tong Thi Song Huong, Vu truong Vu BHYT, Bo Y te cho biet, do la quy dinh moi tai du thao Luat Bao hiem y te (BHYT) vua duoc Vu BHYT (Bo Y te) dua ra lay y kien cac bo, nganh de trinh Quoc hoi xem xet, cho y kien tai ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XII.

 • Cu Quoc ca phai tra tien tac gia

  12:30 | Thứ bảy 26/02/2005 (GMT+7)

  Cu Quoc ca phai tra tien tac gia

  So di co chuyen kho tin nhu vay la do Luat Bao ho ban quyen tac gia doi voi cac tac pham van hoc va nghe thuat. Tac gia phan nhac cua quoc ca Han Quoc la nhac si kiem nhac truong An Ich The.

 • Than nhan nguoi tu nan co BHXH huong 36 thang luong toi thieu

  06:23 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Trao doi voi bao chi ve boi thuong thiet hai cho nguoi bi nan, ngay 2/10, ong Nguyen Minh Hai, Pho truong Ban Chinh sach, Bao hiem Xa hoi (BHXH) VN, cho biet: Doi voi nhung truong hop tham gia dong BHXH, co quan bao hiem se chiu trach nhiem chi tra cac chi phi theo dung quy dinh cua Luat Bao hiem.

 • Tu 112007 10 luat moi co hieu luc thi hanh

  13:48 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Ke tu ngay 1/1/2007, 10 luat moi bat dau co hieu luc thi hanh. Do la cac luat: Luat Chung khoan, Luat Luat su, Luat Tro giup phap ly, Luat Dien anh, Luat Kinh doanh bat dong san, Luat Hang khong dan dung VN (sua doi), Luat Cong nghe thong tin, Luat Bao hiem xa hoi (BHXH), Luat Phong, chong nhiem virus gay ra hoi chung suy giam mien dich mac phai o nguoi (HIV/AIDS), Luat Tieu chuan va quy chuan ky thuat.

 • Tre duoi 6 tuoi duoc dieu tri mien phi tai tat ca cac tuyen y te

  23:49 | Thứ hai 21/03/2005 (GMT+7)

  Tre duoi 6 tuoi duoc dieu tri mien phi tai tat ca cac tuyen y te

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 36/2005/ND-CP "Quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em", trong do neu ro "tre em duoi 6 tuoi duoc kham benh, chua benh khong phai tra tien tai cac co so y te cong lap".

 • Bo sung nhieu quy dinh de bao ve tre em

  22:52 | Thứ năm 19/02/2004 (GMT+7)

  Bo sung nhieu quy dinh de bao ve tre em

  Ngay 18/2, tai hoi nghi cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach, cac dai bieu da thao luan, gop y vao du an Luat Bao ve, cham soc, suc khoe va giao duc tre em. Du an luat nay se tiep tuc duoc chinh ly de Quoc hoi xem xet, thong qua trong ky hop toi.

 • Can lam ro trach nhiem

  09:15 | Thứ sáu 21/01/2005 (GMT+7)

  Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em (2004) co hieu luc tu 1-1-2005, trong do co noi dung qui dinh toan bo tre em duoi 6 tuoi duoc kham - chua benh mien phi tai cac co so y te.

 • Luat bao hanh Bao gio

  09:08 | Chủ nhật 04/01/2004 (GMT+7)

  Luat bao hanh Bao gio

  Theo Hoi Tieu chuan va Bao ve Nguoi tieu dung Viet Nam (VINASTAS), co khoang 75% so vu khieu nai cua nguoi tieu dung (NTD) la ve van de bao hanh hang hoa. Hien nay, cac dieu kien de bao hanh hang hoa chu yeu do nha san xuat tu de ra va gay bat loi cho NTD.

 • Mien vien phi tre duoi 6 tuoi Benh vien keu kho

  11:50 | Thứ tư 05/01/2005 (GMT+7)

  Mien vien phi tre duoi 6 tuoi Benh vien keu kho

  Do khong co nguon thu, khoa nhi o cac benh vien da khoa dang tro thanh "ke an bam". Con cac benh vien chuyen ve nhi, mien vien phi cho tre duoi 6 tuoi dong nghia voi viec mat di hau het nguon thu, trong khi ngan sach nha nuoc cap chi dap ung mot phan nho kinh phi hoat dong.

 • Chinh phu hop phien thuong ky Sua doi chinh sach de day nhanh xa hoi hoa y te giao duc

  23:44 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Chinh phu hop phien thuong ky Sua doi chinh sach de day nhanh xa hoi hoa y te giao duc

  Ngay 4/3, tai Ha Noi, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 2/2004. Trong ngay lam viec thu nhat, Chinh phu tap trung thao luan Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Nghi quyet Hoi nghi T.U 9 ve mot so chu truong chinh sach, giai phap lon; nghe bao cao ket qua cong tac phong chong dich cum ga va cho y kien vao du thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Bao ve va phat trien rung.

 • Nam 2005 gan 8 trieu tre em duoi 6 tuoi se duoc kham chua benh mien phi

  01:07 | Thứ hai 03/01/2005 (GMT+7)

  Theo du thao huong dan thuc hien Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em do Uy ban Dan so, Gia dinh va Tre em soan thao, tre em duoi 6 tuoi se duoc kham chua benh mien phi tai cac co so y te cong lap.

 • Di tu vi troi tre em

  22:37 | Thứ bảy 01/10/2005 (GMT+7)

  Hom qua 1.10, TAND huyen Phu Hoa (Phu Yen) da mo phien toa xet xu vu an "Bat troi tre em trai phep" xay ra tai thon Phu Sen, xa Hoa Dinh Tay (Phu Hoa) ngay 5.4.2005. Theo cao trang, bi cao Le Thi Van (28 tuoi) da dung day troi chau Tran Dinh Giang (6 tuoi) o cung thon. Hoi dong xet xu da tuyen phat Le Thi Van 6 thang tu giam ve toi "bat nguoi giam giu trai phep, xam pham than the nguoi khac" va vi pham Luat Bao ve tre em. (H.Phien)

 • Hoan nghenh viec xay dung nghi dinh ve ban hang da cap

  19:00 | Thứ bảy 21/02/2004 (GMT+7)

  Cac nuoc thuong dieu chinh hinh thuc kinh doanh da cap bang van ban rieng, hoac dua vao Luat Canh tranh, Luat Bao ve nguoi tieu dung. Chinh phu dang du thao Luat Canh tranh, vi vay Bo Thuong mai soan thao nghi dinh ve giam sat ban hang da cap trong khuon kho du an Luat Canh tranh la hoan toan hop ly.

 • Benh nhi duoi 6 tuoi se duoc kham chua benh mien phi

  00:17 | Thứ ba 01/02/2005 (GMT+7)

  Chieu qua 31/1, Bo Y te da co cuoc hop ve viec thuc hien kham chua benh cho tre em duoi 6 tuoi. Theo nghi dinh huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em, tre duoi 6 tuoi (chua du 72 thang tuoi) khong phai tra tien tai cac co so y te cong lap.

 • Ket qua chong tham nhung lang phi se duoc cong bo cong khai

  00:17 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 23/12, Van phong Chu tich nuoc hop bao cong bo 5 luat moi da duoc Quoc hoi thong qua gom: Luat Phong chong tham nhung; Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi; Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai, to cao; Luat Cac cong cu chuyen nhuong va Luat Bao ve moi truong.

 • Se co Luat Bao hiem tien gui vao nam 2008

  17:28 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Se co Luat Bao hiem tien gui vao nam 2008

  Du kien den nam 2008, mot dao luat moi se duoc Quoc hoi thong qua va dua vao ap dung trong thuc te la Luat Bao hiem tien gui. Do la thong tin duoc Bao hiem tien gui Viet Nam thong bao trong Le khoi dong du an xay dung Luat Bao hiem tien gui duoc to chuc tai Ha Noi sang ngay 17/7.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0