Khu kinh te mo Chu Lai

Tuesday, 31/05/2016 23:05
 • Cong bo qui hoach chung Khu kinh te mo Chu Lai

  09:56 | Thứ tư 19/05/2004 (GMT+7)

  Cong bo qui hoach chung Khu kinh te mo Chu Lai

  Sang 19-5, tai phuong An Phu, thuoc Khu kinh te mo Chu Lai, UBND tinh Quang Nam to chuc le cong bo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve qui hoach chung xay dung Khu Kinh te mo Chu Lai.

 • Nhieu uu dai thue cho nha dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai

  07:59 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  Nhieu uu dai thue cho nha dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai

  Cac du an dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai duoc mien thue thu nhap DN trong thoi gian 4 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue, duoc giam 50% thue thu nhap trong 9 nam ke tiep va ap dung thue suat thu nhap DN 10% trong 15 nam ke tu khi du an bat dau hoat dong kinh doanh.

 • Khoi cong 9 cong trinh tai khu kinh te mo Chu Lai

  09:44 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Khoi cong 9 cong trinh tai khu kinh te mo Chu Lai

  Ngay 24/7, nhan ky niem 2 nam thanh lap Khu kinh te mo Chu Lai, tinh Quang Nam da khoi cong 9 cong trinh trong diem trong khu kinh te nay, va trao giay phep dau tu cho 10 du an khac.

 • Khoi cong 9 cong trinh tai Khu kinh te mo Chu Lai

  07:34 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Khoi cong 9 cong trinh tai Khu kinh te mo Chu Lai

  Ngay 24/7, nhan ky niem 2 nam thanh lap Khu kinh te mo Chu Lai, tinh Quang Nam da khoi cong 9 cong trinh trong diem trong khu kinh te nay, va trao giay phep dau tu cho 10 du an khac.

 • Uu dai ve buu chinh vien thong cho khu kinh te mo Chu Lai

  14:53 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 18-12, Ban Quan ly Khu kinh te mo Chu Lai cho biet: Tong cong ty Buu chinh vien thong Viet Nam (VNPT) vua cong bo mot chinh sach uu dai dac biet trong linh vuc buu chinh vien thong tai Khu kinh te mo Chu Lai cho cac nha dau tu khi su dung dich vu cua VNPT.

 • Quy hoach chung xay dung khu kinh te mo Chu Lai

  09:22 | Thứ sáu 26/03/2004 (GMT+7)

  Quy hoach chung xay dung khu kinh te mo Chu Lai

  Theo Quyet dinh ngay 23/3 cua Thu tuong Chinh phu, Khu kinh te mo Chu Lai, tinh Quang Nam, se la mot trong nhung trung tam tai chinh, ngan hang, thuong mai, du lich, vien thong va cac dich vu khac cua tinh Quang Nam noi rieng va vung duyen hai Trung Bo noi chung.

 • Quang Nam xay dung khu du lich nghi duong cao cap tai Khu kinh te mo Chu Lai

  05:48 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Ong Phan Duc Nhan, pho ban quan ly Khu kinh te mo Chu Lai, cho biet UBND tinh vua cap giay phep xay dung khu du lich sinh thai Dacotex - Hai Au Xanh (Phap) tren dien tich 18ha tai khu vuc bo bien thuoc xa Binh Duong, huyen Thang Binh (thuoc Khu kinh te mo Chu Lai).

 • Khu kinh te mo Chu Lai huong nhieu uu dai ve thue

  15:26 | Thứ bảy 28/02/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua quyet dinh, cac du an dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai se duoc mien thue thu nhap doanh nghiep trong 4 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue; duoc giam 50% so thue thu nhap doanh nghiep phai nop trong 9 nam ke tiep va phai nop 10% trong 15 nam khi bat dau kinh doanh.

 • Khu kinh te mo Chu Lai duoc uu dai ve buu chinh vien thong

  08:45 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Khu kinh te mo Chu Lai duoc uu dai ve buu chinh vien thong

  Ban Quan ly Khu kinh te mo Chu Lai ngay 18/12 cho biet: Tong cong ty Buu chinh vien thong Viet Nam (VNPT) vua cong bo mot chinh sach uu dai dac biet trong linh vuc buu chinh vien thong tai Khu kinh te mo Chu Lai cho cac nha dau tu khi su dung dich vu cua VNPT.

 • Quang Nam Hon 1 3 ty USD dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai

  20:33 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Chu tich UBND tinh Quang Nam Nguyen Xuan Phuc cho biet, sau khi lam viec voi cac nha dau tu nuoc ngoai tai Ha Noi va duoc su dong y cua Thu tuong Chinh phu, khu cong nghiep Tam Hiep thuoc Khu kinh te mo Chu Lai se duoc don nhan them 3 nha dau tu nuoc ngoai voi tong nguon von dau tu hon 1,3 ty USD tren dien tich 100 ha.

 • Can xay dung thanh cong Khu kinh te mo Chu Lai

  09:01 | Thứ hai 01/12/2003 (GMT+7)

  Can xay dung thanh cong Khu kinh te mo Chu Lai

  TT (Quang Nam) - Trong ba ngay 28 den 30-11, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da den tham va lam viec tai cac dia phuong: xa Que An, huyen Que Son; xa Song Tra, huyen Hiep Duc, ho chua nuoc Viet An, tham va tang qua cac ba me VN anh hung va can bo lao thanh cach mang; trao tang 70 trieu dong cho nhan dan thon 4, xa Song Tra, Hiep Duc xay dung nha lang van hoa, tham Khu kinh te mo Chu Lai va cac khu cong nghiep cua tinh; dong thoi lam viec voi lanh dao tinh Quang Nam..

 • Thu hoi giay phep cua cac nha dau tu xi phan du an

  17:42 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

  6 thang dau nam, tinh Quang Nam buoc phai thu hoi 27 giay phep dau tu vao Khu Kinh te mo Chu Lai. Day la thai do dut khoat cua tinh, nham muc dich thu hut nhieu hon du an "that" vao cac khu cong nghiep cua minh.

 • Thanh lap Khu kinh te mo Chu Lai

  09:12 | Thứ bảy 07/06/2003 (GMT+7)

  Ngay 5/6, Thu tuong Chinh phu da ban hanh quyet dinh thanh lap Khu kinh te mo Chu Lai tren dia ban tinh Quang Nam. Day la khu vuc co ranh gioi dia ly xac dinh thuoc lanh tho va chu quyen quoc gia nhung co khong gian kinh te tuong doi rieng biet.

 • Thanh lap Ban quan ly khu kinh te mo Chu Lai

  08:54 | Thứ tư 10/09/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh quyet dinh thanh lap Ban Quan ly Khu kinh te mo Chu Lai truc thuoc Uy ban Nhan dan tinh Quang Nam nham thuc hien viec quan ly tap trung, thong nhat hoat dong tren cac linh vuc dau tu, phat trien kinh te.

 • Day manh dau tu khu kinh te mo Chu Lai

  14:27 | Thứ ba 09/03/2004 (GMT+7)

  Ong Nguyen Xuan Phuc, Chu tich UBND tinh Quang Nam cho biet tinh da to chuc doan cong tac xuc tien dau tu voi cac doi tac nuoc ngoai tai Dai Loan va Nhat Ban. Tinh cung ket hop voi tap doan Honda GasWell to chuc buoi hoi thao va gioi thieu co che chinh sach uu dai dau tu cua tinh vao khu kinh te mo Chu Lai va cac khu cong nghiep voi cac doi tac nuoc ngoai tai Nhat Ban.

 • Khu kinh te Chu Lai voi quy che mo de thu hut dau tu

  10:09 | Thứ hai 07/10/2002 (GMT+7)

  UBND tinh Quang Nam cuoi tuan truoc da hoan thanh viec soan thao Quy che khuyen khich dau tu vao khu kinh te mo Chu Lai de trinh Chinh phu xem xet phe duyet.

 • Phe duyet qui hoach chung Khu kinh te mo Chu Lai

  08:40 | Thứ sáu 26/03/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua ky ban hanh quyet dinh so43/2004/QD-TTg ve viec phe duyet qui hoach chung xay dung Khu kinh te mo Chu Lai, tinh Quang Nam.

 • Quang Nam Ban hanh co che uu dai dau tu vao khu kinh te mo Chu Lai

  10:26 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Quang Nam Ban hanh co che uu dai dau tu vao khu kinh te mo Chu Lai

  Ngay 17/5 vua qua, UBND tinh Quang Nam da quyet dinh ban hanh co che khuyen khich uu dai dau tu vao khu kinh te mo Chu Lai. Theo do, cac du an dau tu vao day duoc huong chinh sach uu dai ve dau tu, thue thu nhap doanh nghiep, thue xuat khau, thue nhap khau... ap dung doi voi dia ban co dieu kien kinh te xa hoi dac biet kho khan va chinh sach ap dung doi voi cac khu kinh te.

 • Quang Nam Bao ve moi truong khu kinh te mo Chu Lai

  00:28 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Ngay 4/4, Tap doan Vinci-Sogea (Phap) da thong nhat tai tro 300.000 euro cho Quang Nam xay dung du an bao ve moi truong tai khu kinh te mo Chu Lai. Tap doan nay cung se ho tro cac chuyen gia gioi, dong thoi tim kiem nhung nguon tai tro lon, dam bao cho du an duoc thuc hien lien tuc nham bao ve moi truong, dac biet la xu ly nuoc thai.

 • Xay dung nha may hoa chat tai Khu kinh te mo Chu Lai

  16:40 | Thứ ba 30/08/2005 (GMT+7)

  Sang 30-8, tai khu cong nghiep Bac Chu Lai, thuoc Khu kinh te mo Chu Lai, tap doan Mapei S.p.A Italia khoi cong xay dung nha may san xuat hoa chat phuc vu trong linh vuc xay dung cong nghiep va dan dung.

 • Khu kinh te mo Chu Lai duoc quyen cap phep dau tu

  17:33 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua Bo Ke hoach va Dau tu ban hanh ngay 16-2, Ban quan ly khu kinh te mo Chu Lai se la dau moi tiep nhan, xem xet ho so dang ky va cap Giay chung nhan uu dai dau tu doi voi cac du an dau tu trong nuoc.

 • Thong bao mot so chi tiet quy hoach moi trong Khu kinh te mo Chu Lai

  15:56 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Chu tich UBND tinh Quang Nam Nguyen Xuan Phuc da cho biet mot so chi tiet quy hoach moi khu vuc phi thue quan trong Khu kinh te mo Chu Lai. Theo do, 1.045 ha dat thuoc cac xa Tam Quang, Tam Nghia va thi tran Nui Thanh (huyen Nui Thanh) se duoc phan bo cho cac muc chinh, bao gom:

 • Co che uu dai dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai

  10:35 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Co che uu dai dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai

  Co che uu dai dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai duoc UBND tinh Quang Nam ban hanh va co hieu luc tu ngay 1-6-2004. Day la quyet dinh co che uu dai vuot troi so voi cac quyet dinh uu dai truoc day vao Khu kinh te mo Chu Lai.

 • Quang Nam Khoi cong hai du an trong diem tai khu kinh te mo Chu Lai

  23:13 | Thứ hai 05/04/2004 (GMT+7)

  Quang Nam Khoi cong hai du an trong diem tai khu kinh te mo Chu Lai

  Ngay 5/4, UBND tinh Quang Nam to chuc khoi cong hai du an trong diem nam trong khu kinh te mo Chu Lai la khu Trung tam thuong mai - sieu thi va ke bien Tam Thanh. Khu Trung tam thuong mai - sieu thi nam tren dien tich 60.000m2, gom sieu thi, khu cho tuoi song, khu cho du, duong giao thong noi bo va ha tang ky thuat khac voi so von dau tu gan 70 ti dong.

 • Uu dai toi da cho khu kinh te mo Chu Lai

  09:43 | Thứ năm 22/05/2003 (GMT+7)

  Ket thuc cuoc hop ve co che hinh thanh, phat trien khu kinh te mo Chu Lai (Quang Nam) hom 20/5, Thu tuong Phan Van Khai chi ro day la mot mo hinh moi duoc xay dung thi diem tai VN nen gap kho khan, phuc tap va con nhieu y kien khac nhau. Do vay, can tiep tuc nghien cuu de ban hanh co che thong thoang nhat, tao dieu kien thu hut dau tu vao noi day.

 • Du an det nhuom may xuat khau lon nhat mien Trung

  16:53 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Sang ngay 20-7, ong Phan Duc Nhan - Pho ban Quan ly Khu kinh te mo Chu Lai - cho biet, khu kinh te mo Chu Lai da hoan tat thu tuc cho phep tap doan Ramatex Berhad (Malaysia) dau tu xay dung nha may det, nhuom may xuat khau tai khu cong nghiep Tam Hiep, thuoc Khu kinh te mo Chu Lai tren dien tich khoang 20 ha, tong nguon von dau tu hon 100 trieu USD.

 • Ra mat Khu kinh te mo Chu Lai

  14:44 | Thứ sáu 25/07/2003 (GMT+7)

  Ra mat Khu kinh te mo Chu Lai

  Hom nay, UBND tinh Quang Nam cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te mo Chu Lai, khanh thanh tai day 3 cong trinh gom nha may cung cap nuoc sach, kho ngoai quan va he thong ha tang, giao thong noi hat tai 2 khu cong nghiep Tam Hiep va Bac Chu Lai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0