Khu do thi moi Thu Thiem

Thursday, 26/05/2016 05:44
 • Khu do thi moi Thu Thiem tro minh cham chap

  14:09 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem tro minh cham chap

  11 nam sau khi Thu tuong Chinh phu phe duyet xay dung khu do thi moi Thu Thiem, den nay vien canh ve mot do thi hien dai van con dang o phia truoc. Chu tich UBND TP.HCM vua chi dao den ngay 31-12-2007 phai hoan tat viec thu thap ho so phap ly va ap gia boi thuong ho tro 285,30 ha con lai va phai thu hoi dat truoc ngay 31-3-2008. Dieu nay co kha thi, hien thuc de co quy dat xay dung khu do thi moi? Nguoi dan cho… giai toa Thu Thiem va An Khanh la hai trong ba..

 • Tai dinh cu o 5 phuong thanh tai dinh cu o nhieu noi

  07:05 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Tai dinh cu o 5 phuong thanh tai dinh cu o nhieu noi

  Nhung khieu nai cua nguoi dan xoay quanh viec UBND TP da thuc hien khong dung vi tri 160ha dat tai dinh cu da keo dai va van con tiep tuc. Vi sao? Nghe doc noi dung toan bai:

 • TP Ho Chi Minh Truoc 31.3.2008 phai hoan tat viec thu hoi toan bo dien tich khu do thi moi Thu Thiem

  00:01 | Thứ ba 25/09/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM da co van ban thong bao y kien cua Chu tich Le Hoang Quan ve tien do trien khai du an dau tu xay dung khu do thi moi Thu Thiem. Theo do, Chu tich UBND TP yeu cau cac co quan chuc nang phai hoan tat viec thu hoi toan bo phan dien tich dat con lai trong khu do thi moi Thu Thiem truoc 31.3.2008.

 • Binh Thanh se la tui nuoc cho Thu Thiem

  19:51 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Binh Thanh se la tui nuoc cho Thu Thiem

  "Chiu anh huong truc tiep khi khu do thi moi Thu Thiem hoan tat se la quan Binh Thanh. Trieu len nhanh hon hien nay, ngap tang 0,5-1,6 cm", Giao su Nguyen Sinh Huy, Phan vien dia ly tai TP HCM, dua ra du bao tren tai cuoc hop bao cao de tai nghiem thu khu do thi moi Thu Thiem sang 18/8.

 • Dung dang 160ha tai dinh cu

  07:15 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Dung dang 160ha tai dinh cu

  Tai quyet dinh so 367 cua Thu tuong Chinh phu ngay 4-6-1996 phe duyet qui hoach xay dung khu do thi moi Thu Thiem, TP.HCM da xac dinh: qui mo khu nay la 930ha, trong do khu do thi moi la 770ha va khu tai dinh cu la 160ha. Dong thoi xac dinh dan so khu do thi moi khoang 200.000 nguoi, khu tai dinh cu 45.000 nguoi. Tuy nhien, thuc te khong dien ra nhu vay. >> Bai 1: Hon 10 nam chua xong den bu giai toa

 • Khu do thi moi Thu Thiem se nhu the nao

  21:35 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem se nhu the nao

  Voi dien tich 770ha, se co sau cong trinh la diem nhan toan khu do thi, quang truong trung tam suc chua den 2 trieu nguoi va 45% dien tich la cay xanh va mat nuoc...

 • Hon 1000 ho dan Thu Thiem duoc mua nha tra cham

  17:53 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Hon 1000 ho dan Thu Thiem duoc mua nha tra cham

  So ho dan nay lau nay bi vuong quyet dinh thu hoi dat giai phong mat bang de xay dung Khu do thi moi Thu Thiem, nay duoc phep mua nha so huu nha nuoc va khau tru lai tien mua nha sau. > Dat Thu Thiem "phot lo" chuyen tro thanh cai ron TP HCM

 • Hon 10 ti USD de xay dung khu do thi moi Thu Thiem

  23:40 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Hon 10 ti USD de xay dung khu do thi moi Thu Thiem

  De dau tu xay dung khu do thi moi Thu Thiem, TP.HCM se huy dong nguon von dau tu 10 ti USD, giai toa 10.000 ho dan, quy hoach 657 ha dat tai 5 phuong thuoc Q.2 - TP.HCM. Do la nhung noi dung chinh do Ban quan ly khu do thi moi Thu Thiem (KDTMTT) thong tin trong cuoc hop bao chieu 3.3.2006.

 • Tra lai dat tai dinh cu cho dan

  13:46 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Tra lai dat tai dinh cu cho dan

  Bi thu Thanh uy TPHCM Le Thanh Hai da chi dao xay 12.500 can ho chung cu, dap ung yeu cau tai dinh cu cho dan tai nhung khu vuc ma cac cap chinh quyen TP nay da “hoan doi” sang cac noi xa, gia dat re hon! Truoc “bien mat” nay xuat hien! Theo thong bao so 226-TB/TU cua Thanh uy TPHCM, Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai chi dao: “So Xay dung, phoi hop So TN-MT khan truong chuan bi day du quy dat tai dinh cu trong pham vi 5 phuong (An Khanh, Binh An, Binh Khanh,..

 • Thieu co che dau tu vao khu do thi moi Thu Thiem

  09:07 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  Thieu co che dau tu vao khu do thi moi Thu Thiem

  Tai Hoi nghi xay dung ke hoach dau tu phat trien khu do thi moi (KDTM) Thu Thiem dien ra sang qua, cac nha tu van dau tu nuoc ngoai cho rang, voi quy mo la mot trung tam kinh te, tai chinh cua toan vung Dong Nam bo, TP HCM phai co co che dac biet de thu hut dau tu vao du an nay.

 • Ai dang truc loi tai du an Thu Thiem

  09:28 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Ai dang truc loi tai du an Thu Thiem

  De bien Thu Thiem thanh “Pho Dong” cua TPHCM, nam 2003, UBND TPHCM to chuc mot cuoc thi y tuong quy hoach khu do thi moi Thu Thiem va giao cho Ban Quan ly khu do thi moi Thu Thiem ky ket voi Cty SASAKI goi thau thiet ke quy hoach chi tiet 1/2.000 khu trung tam do thi moi Thu Thiem tri gia 600.000 USD.

 • TP HCM Hoan thien ha tang Khu do thi moi Thu Thiem vao nam 2015

  00:31 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan da co y kien chi dao ve ke hoach dau tu Khu do thi moi Thu Thiem. Theo do, viec xay dung khu do thi nay se duoc phan ky thanh 2 giai doan. Giai doan 1 (2007-2010): hoan tat co ban cong tac boi thuong giai phong mat bang va he thong ha tang ky thuat chinh (phan dau dat 70-80% quy mo ha tang chinh theo quy hoach duoc duyet); khoi dong cac cong trinh cong cong tieu bieu, cac khu thuong mai - dich vu va dan cu de tao diem nhan ve..

 • Dywidag nghien cuu dau tu vao Khu do thi moi Thu Thiem

  12:16 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 4-9, Tap doan xay dung quoc te Dywidag (thuoc tap doan Strabag cua Ao va Duc) cho biet dang tiep tuc trien khai cac buoc dau tu tiep theo sau khi da hoan tat ky ket thoa thuan ghi nho voi BQL Khu do thi moi Thu Thiem vao cuoi thang 6-2007.

 • Dat Thu Thiem phot lo chuyen tro thanh cai ron TP HCM

  14:59 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Dat Thu Thiem phot lo chuyen tro thanh cai ron TP HCM

  Nhung ngay cuoi thang 9, gia dat tai khu vuc quan 2 va 9, thuoc khu do thi moi Thu Thiem tiep tuc nhich len ma chua co dau hieu ha nhiet, bat ke quyet dinh cua UBND TP HCM khong doi trung tam hanh chinh hien huu ve Thu Thiem. > Pho Dong hien dai ben bo song Sai Gon/ Binh Thanh se la tui nuoc cho Thu Thiem/

 • Khu do thi moi Thu Thiem se ngap trong nuoc

  01:29 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem se ngap trong nuoc

  Do la lo ngai cua cac nha khoa hoc TP HCM cho tuong lai cua khu Do thi moi Thu Thiem. Theo ho, do duoc xay dung tren vung dat trung, khong ben vung... nen nguy co mot khu do thi hien dai, sam uat luon bi ngap nuoc trong tuong lai la rat kho tranh khoi.

 • Quy hoach chi tiet ha tang ky thuat chinh Khu do thi moi Thu Thiem

  16:36 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Quy hoach chi tiet ha tang ky thuat chinh Khu do thi moi Thu Thiem

  Xet de nghi cua UBND TP.HCM, y kien cua Bo Xay dung, Bo Ke hoach va Dau tu, ngay 12.3, Thu tuong Chinh phu da co Cong van dong y truoc mat lap Quy hoach chi tiet ty le 1/500 he thong ha tang ky thuat chinh toan bo Khu do thi moi Thu Thiem.

 • Khu do thi moi Thu Thiem TP HCM Can chinh sach dac biet

  08:02 | Thứ tư 09/11/2005 (GMT+7)

  Tien do thuc hien du an khu do thi moi Thu Thiem con rat cham va dang gap nhieu kho khan can tap trung giai quyet. Lanh dao TP.HCM da nhan dinh nhu vay tai cuoc hop moi day de ban ve viec dieu chinh co che, chinh sach ap dung cho cong trinh trong diem nay.

 • Khu do thi moi Thu Thiem TP Ho Chi Minh dieu chinh mot so chinh sach boi thuong giai toa

  17:15 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  Hoi dong boi thuong giai phong mat bang du an Khu Do thi moi Thu Thiem (Q.2) vua co van ban kien nghi dieu chinh mot so van de trong chinh sach boi thuong cho nguoi dan trong khu vuc du an. Theo do, cho phep cac truong hop da co giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD) nong nghiep, neu co nha o on dinh truoc khi cap giay, duoc huong chinh sach boi thuong giong nhu truong hop dat o khong co giay to hop le nhung da su dung on dinh, co nguon goc khong phai la dat..

 • Giua nam 2007 se boi thuong xong o khu do thi moi Thu Thiem

  06:09 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Giua nam 2007 se boi thuong xong o khu do thi moi Thu Thiem

  Ngay 22-3, bao cao voi UBND TP.HCM ve ke hoach 2006-2010 cua khu do thi moi Thu Thiem, ban quan ly du an cho biet du kien den thang 6-2007 se boi thuong xong cho cac ho dan tai khu trung tam voi dien tich 657ha.

 • Singapore cua Viet Nam

  10:45 | Thứ hai 11/02/2008 (GMT+7)

  Singapore cua Viet Nam

  Lanh dao TPHCM da “chot” den cuoi nam 2008, ham Thu Thiem phai xong. Den cuoi nam 2009 toan bo du an dai lo Dong-Tay se hoan thanh.

 • Bai 1 Hon 10 nam chua xong den bu giai toa

  02:01 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Bai 1 Hon 10 nam chua xong den bu giai toa

  Trong khi nguoi dan TP.HCM dang nao nuc voi cay cau Thu Thiem sap den giai doan hoan thanh va ham Thu Thiem dang o thoi ky tang toc thi ben kia song, phia quan 2, khu do thi moi Thu Thiem van con kha im lim khien nhieu nguoi sot ruot.

 • Du an khu do thi moi Thu Thiem Q.2 TP HCM Boi thuong va tai dinh cu cho tren 10.400 ho dan ra sao

  01:25 | Thứ tư 06/07/2005 (GMT+7)

  Du an khu do thi moi Thu Thiem Q.2 TP HCM Boi thuong va tai dinh cu cho tren 10.400 ho dan ra sao

  Voi tong dien tich tren 770 ha, giai toa 5 phuong voi hon 10.400 ho, day la du an xay dung do thi quy mo nhat nuoc ta hien nay. Xung quanh van de boi thuong va tai dinh cu, ong Le Dong Nam - Truong phong Quan ly dat dai va tai dinh cu, thuoc Ban Quan ly dau tu - xay dung khu do thi moi Thu Thiem cho Thanh Nien biet:

 • Khu do thi moi Thu Thiem TP HCM hien co ban nha dat khong

  23:07 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  Sau khi co thong tin ve viec TP.HCM dang khan truong tien hanh cac hoat dong de dau tu xay dung khu do thi moi Thu Thiem (KDTMTT), nhieu ban doc rat quan tam ve van de mua ban nha dat cung nhu den bu trong pham vi du an nay. PV Thanh Nien da co cuoc phong van nhanh voi ba Duong Thi Minh Hue - Pho truong Ban quan ly KDTMTT xung quanh nhung van de tren.

 • TP HCM Khong di doi khu trung tam hanh chinh ve khu do thi moi Thu Thiem

  00:12 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  Trong mot van ban moi day gui Bo Xay dung, UBND TP.HCM khang dinh chu truong khong di doi khu trung tam hanh chinh thanh pho ve khu do thi moi Thu Thiem, ma tiep tuc duy tri va on dinh tai khu vuc hien huu.

 • Nam 2005 chinh thuc xay dung khu do thi moi Thu Thiem

  09:10 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Nam 2005 chinh thuc xay dung khu do thi moi Thu Thiem

  Hom qua, thiet ke quy hoach chi tiet khu trung tam do thi moi Thu Thiem da duoc trinh bay voi UBND TP HCM. Theo Chu tich thanh pho Le Thanh Hai, sang nam 2005, se bat dau xay dung mot so cong trinh cua khu do thi nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0