Khu Cong nghe cao Hoa Lac

Friday, 27/05/2016 03:20
 • Hop tac xuc tien dau tu vao Khu cong nghe cao Hoa Lac

  15:07 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Sang 19/11, tai Ha Noi, Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam va Tap doan Mitsui, Ngan hang Sumitomo Mitsui, Cong ty bao hiem Mitsui Sumitomo (Nhat Ban) da ky Bien ban ghi nho ve hop tac xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac huong den muc tieu day manh cac nganh cong nghe cao tai Viet Nam.

 • Nhat Ban Xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac

  15:41 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Sang 19-11, tai Ha Noi, Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam va Tap doan Mitsui, Ngan hang Sumitomo Mitsui, Cong ty bao hiem Mitsui Sumitomo (Nhat Ban) da ky Bien ban ghi nho ve hop tac xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac huong den muc tieu day manh cac nganh cong nghe cao tai Viet Nam.

 • Nhat Ban xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac

  16:04 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Sang 19/11, tai Ha Noi, Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam va Tap doan Mitsui, Ngan hang Sumitomo Mitsui, Cong ty bao hiem Mitsui Sumitomo (Nhat Ban) da ky Bien ban ghi nho ve hop tac xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac huong den muc tieu day manh cac nganh cong nghe cao tai Viet Nam.

 • Tien do Khu cong nghe cao Hoa Lac qua cham

  01:01 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  Kiem tra tien do xay dung Khu cong nghe cao Hoa Lac va lam viec voi Bo Khoa hoc - cong nghe ngay 12-8, Thu tuong Nguyen Tan Dung chua hai long vi du an Khu cong nghe cao Hoa Lac qua cham so voi tien do da de ra.

 • Tien do Khu cong nghe cao Hoa Lac qua cham

  08:39 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  Tien do Khu cong nghe cao Hoa Lac qua cham

  Kiem tra tien do xay dung Khu cong nghe cao Hoa Lac va lam viec voi Bo Khoa hoc - cong nghe ngay 12/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung chua hai long vi du an Khu cong nghe cao Hoa Lac qua cham so voi tien do da de ra.

 • Khu cong nghe cao Hoa Lac hut dau tu

  15:03 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Lien tiep trong nhung ngay qua, Ban Quan ly khu cong nghe cao Hoa Lac da tiep cac nha dau tu cua My den tham va tim hieu co hoi dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac gom Cong ty Legacy Investment va Cong ty Vcap.

 • Khu cong nghe cao Hoa Lac xay dung khu tai dinh cu tai cho

  16:10 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 18/12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y ve nguyen tac viec xay dung khu tai dinh cu tai cho va giao ban quan ly Khu cong nghe cao Hoa Lac chu tri, phoi hop voi UBND tinh Ha Tay can nhac, quyet dinh quy mo cu the cua khu tai dinh cu tai cho trong khu vuc doc theo tinh lo so 84 va mot phan quoc lo so 21 lien ke, bao ca khu vuc 4 lang co, voi chieu sau thich hop, khong anh huong canh quan moi truong, dap ung nhu cau su dung dat cua Khu cong nghe..

 • Hop tac xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac

  07:30 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  TP - Sang 19/11, tai Ha Noi, Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam va Tap doan Mitsui, Ngan hang Sumitomo Mitsui, Cty bao hiem Mitsui Sumitomo (Nhat Ban) da ky Bien ban ghi nho ve hop tac xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac huong den muc tieu day manh cac nganh cong nghe cao tai Viet Nam.

 • Som khoi dong hai du an duong cao toc Bac Nam

  04:00 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Som khoi dong hai du an duong cao toc Bac Nam

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh thanh lap Uy ban Dieu phoi Viet - Nhat ve ba du an ha tang qui mo lon, gom: duong sat cao toc Bac - Nam, duong bo cao toc Bac - Nam va Khu cong nghe cao Hoa Lac. Xung quanh van de nay, TS da trao doi voi ong Nguyen Xuan Tien - vu pho Vu Kinh te doi ngoai (Bo Ke hoach -dau tu). Ong Tien cho biet:

 • Khu cong nghe cao Hoa Lac tai dinh cu tai cho

  18:02 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 18/12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y ve nguyen tac viec xay dung khu tai dinh cu tai cho va giao ban quan ly Khu cong nghe cao Hoa Lac chu tri, phoi hop voi UBND tinh Ha Tay can nhac, quyet dinh quy mo cu the cua khu tai dinh cu nay.

 • Hop tac xuc tien dau tu vao Khu cong nghe cao Hoa Lac

  16:09 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Hop tac xuc tien dau tu vao Khu cong nghe cao Hoa Lac

  Ngay 19/11, Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam da ky Bien ban ghi nho voi mot so doi tac Nhat ve hop tac xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac.

 • Doan nghi si Nhat Ban tham khu cong nghe cao Hoa Lac

  14:34 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Doan nghi si Nhat Ban tham khu cong nghe cao Hoa Lac

  Chuyen cong du nay la mot phan hoat dong trong chuong trinh nghien cuu va tim hieu tinh hinh kinh te chinh tri tai cac quoc gia chau A, trong do co Viet Nam, cua cac dai bieu Ha nghi vien Nhat.

 • Se dieu tra sai pham tai Khu cong nghe cao Hoa Lac

  09:56 | Thứ tư 19/01/2005 (GMT+7)

  Pho thu tuong Pham Gia Khiem vua co y kien chi dao Thanh tra Chinh phu kiem tra, bao cao Thu tuong nhung can bo, cong chuc da chuyen nhuong trai phep quyen su dung dat trong khu cong nghe cao Hoa Lac, Ha Tay. Mot so ca nhan co dau hieu toi pham, se chuyen ho so sang co quan dieu tra.

 • Khu cong nghe cao Hoa Lac day manh thu hut dau tu

  14:53 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Khu cong nghe cao Hoa Lac day manh thu hut dau tu

  Ban quan ly Khu cong nghe cao Hoa Lac cho biet, tu dau nam den nay Ban nay da ky bien ban ghi nho dau tu tong tri gia khoang 500 trieu USD cho giai doan 2007-2008.

 • Khu cong nghe cao Hoa Lac se la do thi khoa hoc

  17:26 | Chủ nhật 08/04/2007 (GMT+7)

  Khu cong nghe cao Hoa Lac se la do thi khoa hoc

  Ke tu khi nham chuc, Thu tuong Nguyen Tan Dung da hai lan truc tiep lam viec voi Ban quan ly khu cong nghe cao Hoa Lac (Ha Tay).

 • Som hoan thien ha tang khu cong nghe cao Hoa Lac

  19:28 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Som hoan thien ha tang khu cong nghe cao Hoa Lac

  Sang 24/3, hop voi cac bo, nganh va UBND tinh Ha Tay, Thu tuong Nguyen Tan Dung da yeu cau phai day nhanh tien do trien khai xay dung Khu cong nghe cao Hoa Lac.

 • Mien thue cho DN vao khu cong nghe cao Hoa Lac

  11:11 | Thứ ba 25/06/2002 (GMT+7)

  Day la mot phan noi dung cua nghi dinh ve uu dai doi voi cac du an dau tu thuoc linh vuc cong nghe cao, ap dung thi diem tai khu cong nghe cao Hoa Lac. Du thao nay vua duoc Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong trinh len Chinh phu va du kien duoc Thu tuong Chinh phu phe chuan vao cuoi thang 6.

 • Khan truong trien khai xay dung ha tang Khu cong nghe cao Hoa Lac

  15:57 | Chủ nhật 25/03/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 24/3, tai Van phong Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri cuoc hop voi cac bo nganh T.U va UBND tinh Ha Tay de thao go nhung vuong mac kho khan nham day nhanh tien do trien khai dau tu xay dung Khu cong nghe cao Hoa Lac.

 • Bao gio se co Quy dau tu mao hiem cong nghe cao o Viet Nam

  15:08 | Thứ năm 22/07/2004 (GMT+7)

  Bao gio se co Quy dau tu mao hiem cong nghe cao o Viet Nam

  Trong nhung thang dau nam 2004, mot de an rat moi la Quy dau tu mao hiem phat trien cong nghe cao - dua tren nguyen tac hoat dong cua Quy dau tu chung khoan - da duoc de xuat ap dung tai Khu cong nghe cao Hoa Lac. Quy nay hoat dong theo kieu quy dau tu dang tin thac, dua tren co so Luat dau tu chung khoan cua Viet Nam.

 • VN va Nhat ky ket bien ban ghi nho

  04:06 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  VN va Nhat ky ket bien ban ghi nho

  Sang 19-11, tai Ha Noi, Bo Khoa hoc - cong nghe VN va Tap doan Mitsui, Ngan hang Sumitomo, Cong ty bao hiem Mitsui - Sumitomo (Nhat Ban) da ky bien ban ghi nho ve hop tac xuc tien dau tu vao Khu cong nghe cao Hoa Lac, huong den muc tieu day manh cac nganh cong nghe cao tai VN.

 • De nghi ha cuoc vien thong tai khu cong nghe Hoa Lac

  11:18 | Thứ bảy 23/02/2002 (GMT+7)

  Tong cong ty Buu chinh Vien thong Viet Nam vua de nghi Tong cuc Buu dien xem xet phe duyet muc cuoc thue kenh vien thong lien tinh, de ket noi khu cong nghe cao Hoa Lac voi cong Internet quoc gia. Theo do, cuoc thue bao dien thoai thuoc khu cong nghe cao Hoa Lac se duoc mang so cua tinh Ha Tay, va tinh cuoc dien thoai noi hat hoac noi tinh.

 • Them bon du an dau tu vao Hoa Lac

  08:19 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  UBND tinh Ha Tay va Ban quan ly khu cong nghe cao Hoa Lac vua trao giay chung nhan dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac cho bon du an voi tong so von dau tu gan 3.000 ti dong.

 • Them bon du an 3000 ti dong vao Hoa Lac

  15:09 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Them bon du an 3000 ti dong vao Hoa Lac

  UBND tinh Ha Tay va Ban quan ly khu cong nghe cao Hoa Lac vua trao giay chung nhan dau tu vao khu cong nghe cao Hoa Lac cho bon du an voi tong so von dau tu gan 3.000 ti dong.

 • FPT lap ngan hang

  10:05 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  FPT lap ngan hang

  Ngay 11/4, Cong ty Co phan Phat trien dau tu cong nghe FPT da cong bo thong tin ve mo rong hoat dong kinh doanh. Cu the: Hoi dong Quan tri FPT da quyet dinh thong qua chu truong xin phep cac co quan quan ly Nha nuoc co tham quyen ve viec Cong ty FPT tham gia gop von thanh lap: gop 150 ty dong thanh lap Ngan hang Thuong mai Co phan FPT, gop 36,3 ty dong thanh lap Cong ty Co phan Quan ly quy dau tu FPT. Hoi dong Quan tri Cong ty FPT cung ra nghi quyet thanh lap..

 • FPT thuc hien nhiem vu Cong ty phat trien KCNC Hoa Lac

  13:53 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 8/3, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co Cong van so 303/TTg-KG dong y ve nguyen tac giao Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT thuc hien nhiem vu Cong ty phat trien Khu cong nghe cao Hoa Lac.

 • VN va Nhat len ke hoach cho Khu cong nghe Hoa Lac

  19:13 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Day la noi dung chinh cua Ban thoa thuan duoc ky ket chieu nay (7/2) giua cac Bo: Khoa hoc Cong nghe, Ke hoach Dau tu va Ban quan ly khu cong nghe cao Hoa Lac cung quan hop tac quoc te Nhat Ban JICA. Su kien nay la cam ket dau tien ve hop tac cho du an duoc Chinh phu hai nuoc uu tien.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Trien khai nhanh du an khu cong nghe cao Hoa Lac

  23:31 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 24.3, tai Van phong Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri cuoc hop voi cac bo nganh T.U va UBND tinh Ha Tay de thao go nhung vuong mac kho khan nham day nhanh tien do trien khai dau tu xay dung Khu cong nghe cao Hoa Lac.

 • VN va Nhat ky ket bien ban ghi nho

  13:10 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  VN va Nhat ky ket bien ban ghi nho

  Sang 19-11, tai Ha Noi, Bo Khoa hoc - cong nghe VN va Tap doan Mitsui, Ngan hang Sumitomo, Cong ty bao hiem Mitsui - Sumitomo (Nhat Ban) da ky bien ban ghi nho ve hop tac xuc tien dau tu vao Khu cong nghe cao Hoa Lac, huong den muc tieu day manh cac nganh cong nghe cao tai VN.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0