Ket Luan Thanh Tra

Thursday, 26/05/2016 13:51
 • Bat thuong viec TVTU chi dao thu hoi ket luan thanh tra

  15:25 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  Bat thuong viec TVTU chi dao thu hoi ket luan thanh tra

  TP - TP so 110 co bai “Quang Binh: Tuyen “lau” hon 1.000 can bo, giao vien” phan anh lanh dao nganh giao duc- dao tao (GD-DT) Quang Binh qua cac thoi ky da co tinh vi pham cac quy dinh khi ky tuyen dung hon 1.000 can bo, giao vien (CBGV) sai nguyen tac.

 • Ket luan thanh tra se khong con dong dau mat

  10:42 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ket luan thanh tra se khong con dong dau mat

  Nguyen Chu tich tinh Quang Nam - Nguyen Xuan Phuc, nguoi vua duoc dieu ra Ha Noi de chuan bi nhan nhiem vu trong co quan thanh tra Chinh phu da khang dinh “ket luan thanh tra phai duoc cong khai de nhan dan va cac co quan bao chi giam sat”.

 • Ket luan thanh tra se khong con dong dau mat

  09:22 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ket luan thanh tra se khong con dong dau mat

  Nguyen Chu tich tinh Quang Nam Nguyen Xuan Phuc, nguoi vua duoc dieu ra Ha Noi de chuan bi nhan nhiem vu trong co quan thanh tra Chinh phu da khang dinh “ket luan thanh tra phai duoc cong khai de nhan dan va cac co quan bao chi giam sat”.

 • Du luan bat binh voi ket luan vu Truong CNTP TPHCM

  02:07 | Thứ bảy 19/01/2008 (GMT+7)

  Du luan bat binh voi ket luan vu Truong CNTP TPHCM

  Sau khi TS dang loat bai ve viec Truong Cao dang Cong nghiep thuc pham (CDCNTP) TP.HCM to chuc lien ket dao tao khong rut ruot ngan sach Nha nuoc va hieu truong truong bo nhiem, duoi viec nhan su sai nguyen tac gay buc xuc cho tap the can bo cong nhan vien (CBCNV)… Bo Cong Thuong da ra quyet dinh thanh tra nhieu hoat dong cua ngoi truong nay.

 • UBND TPHa Noi giai trinh ve du an trieu do tai tieng

  21:47 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  UBND TPHa Noi giai trinh ve du an trieu do tai tieng

  Sau khi Thanh tra Chinh phu hoan tat ket luan thanh tra viec thuc hien Du an Tang cuong nang luc quan ly GTDT tai Ha Noi, du luan day len lan song ma da phan cac y kien va dan chung duoc neu deu phan anh su kem hieu qua, lang phi cua ""du an trieu do"" nay. Hom nay, UBND TP.Ha Noi chinh thuc co y kien giai trinh ket luan thanh tra, gui Thu tuong Chinh phu.

 • Ban Thuong vu Tinh uy Quang Binh co pham luat

  10:05 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Ban Thuong vu Tinh uy Quang Binh co pham luat

  TP - Sau khi TP thong tin ve viec tinh Quang Binh tuyen “lau” hon 1.000 can bo, giao vien, Ban Tuyen giao da co Cong van so 56 gui TP.

 • Thanh tra kieu gio cao danh khe

  03:26 | Thứ hai 24/10/2005 (GMT+7)

  Da co khong it loi ra tieng vao ve nhung doan thanh tra khi di lam nhiem vu co nhung bieu hien nhung nhieu, doi tien doanh nghiep va den khi ket luan thanh tra thi thuong theo kieu gio cao danh khe neu doi tuong bi thanh tra biet... dieu!

 • Ket luan thanh tra NXB Giao duc Cang doc quyen cang lai cang lai gia sach cang cao

  10:02 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  ** Kien nghi xoa doc quyen xuat ban sach giao khoaPho Tong Thanh tra Chinh phu Mai Quoc Binh vua ky ket luan thanh tra Nha Xuat ban Giao duc (NXB GD), qua do, Thanh tra Chinh phu kien nghi Thu tuong chi dao xoa doc quyen xuat ban sach giao khoa (SGK) trong nam 2007-2008.

 • Cong bo ket luan thanh tra Trung tam HLTTQG 1

  22:10 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Chieu 29.11, truoc toan the can bo, cong nhan vien cua Trung tam Huan luyen the thao quoc gia 1 (HLTTQG1) va cac nha bao, ong Pham Xuan Phuc, Truong doan Thanh tra cua Uy ban TDTT da chinh thuc cong bo ket luan thanh tra noi dung don thu to cao cua mot so can bo, nhan vien va Pho giam doc trung tam Nguyen Manh Hung.

 • Ket luan thanh tra NXB Giao duc Cang lai gia sach cang cao

  08:08 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Pho Tong Thanh tra Chinh phu Mai Quoc Binh vua ky ket luan thanh tra Nha Xuat ban Giao duc (NXB GD), qua do, Thanh tra Chinh phu kien nghi Thu tuong chi dao xoa doc quyen xuat ban sach giao khoa (SGK) trong nam 2007-2008.Lai 345,8 ty dong...NXB GD hoat dong theo mo hinh cong ty me – con. Cong ty me co 10 don vi va co 13 cong ty con hach toan doc lap. Tu nam 2002 den 30-6-2006, NXB GD da phat hanh so sach ky luc voi 891 trieu ban.

 • Vu ong Luong Cao Khai bi tam dinh chi cong tac Thay doi ca ket luan thanh tra chinh thuc

  09:30 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Ngoai viec thay doi ket luan thanh tra cong trinh tuyen ong, kho, cang LPG Thi Vai so voi noi dung ban du thao, ngay ca sau khi ban ket luan duoc phat hanh, Thanh tra Nha nuoc (TTNN - nay la Thanh tra Chinh phu) tiep tuc thay doi mot so noi dung trong ban ket luan theo chieu huong giam nhe sai pham cho Tong cong ty Dau khi VN (Petro VN).

 • Ket luan thanh tra bi thay doi ra sao

  06:30 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  Ket luan thanh tra bi thay doi ra sao

  Nhu TS da dua tin, ket luan thanh tra cong trinh tuyen ong, kho, cang LPG Thi Vai do ong Luong Cao Khai - nguyen pho vu truong Vu Thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao khoi kinh te tong hop (Vu 2) thuoc Thanh tra Chinh phu - ky da co nhung thay doi theo chieu huong lam giam nhe toi cho doi tuong thanh tra...

 • Cong bo ket luan thanh tra tai Trung tam Dinh duong TP HCM

  10:01 | Thứ ba 30/11/2004 (GMT+7)

  Chieu 29-11-2004, So Y te TP.HCM da chinh thuc cong bo ban ket luan thanh tra nhung sai pham trong hoat dong cua Trung tam Dinh duong (TTDD) TP.HCM.

 • Se ket luan thanh tra Vietnam Airlines trong tuan toi

  11:05 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Pho tong thanh tra Chinh phu Mai Quoc Binh cho biet, don vi nay da bao cao Thu tuong ket luan thanh tra tai Ngan hang nha nuoc. Ket luan ve Tong cong ty Hang khong VN cung se duoc bao cao voi nguoi dung dau Chinh phu tuan toi, sau khi Vietnam Airlines hoan tat phan giai trinh.

 • Ong Tran Van Truyen Tong thanh tra Chinh phu Co tinh trang doi pho sau ket luan thanh tra

  00:09 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Hom qua tai cuoc hop bao thuong ky, ong Tran Van Truyen, Tong thanh tra Chinh phu cho biet, sang 30.10, Thanh tra Chinh phu da hop ban ve ket qua kiem diem sau ket luan thanh tra tai Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) va Ngan hang Nha nuoc.

 • Thu tuong chi dao thanh tra lai ket luan thanh tra BV Phu san Tien Giang

  15:21 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Pho tong Thanh tra Chinh phu Le Tien Hao vua ky quyet dinh thanh lap doan thanh tra lien nganh de tap trung lam ro noi dung khieu nai cua nguyen giam doc Benh vien Phu san (BVPS) Tien Giang Truong Thi Phuong doi voi noi dung ket luan thanh tra cua chu tich UBND tinh Tien Giang ky ngay 5-6-2007. Quyet dinh thanh tra neu ro dich than Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chi dao thanh tra lai vu viec nay.

 • Chi dao bat thuong cua Pho Tong thanh tra CP Tran Quoc Truong

  10:33 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Chi dao bat thuong cua Pho Tong thanh tra CP Tran Quoc Truong

  * Chi dao xem xet trach nhiem hinh su, nhung den ket luan chinh thuc, lai dong y de xu ly hanh chinh? * Cac doi tuong thanh tra phai hoi lo, qua cap cho lanh dao thanh tra. "Gio that cao, danh that nhe"? Qua trinh dieu tra vu an "Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu; nhan hoi lo, dua hoi lo" trong khi thanh tra cac du an cua TCty Dau khi Viet Nam, dang buoc vao giai doan moi. Loi khai cua cac bi can nhu nguyen Vu pho Vu Thanh tra kinh te 2 Luong..

 • Giua thang 8 se co ket luan thanh tra ve vu dien ke dien tu

  08:50 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Giua thang 8 se co ket luan thanh tra ve vu dien ke dien tu

  Truong doan thanh tra cua EVN Duong Xuan Nguyen cho biet, du thao ket luan thanh tra nhung sai phamtrong vu dau thau mua sam 312.000 dien ke dien tu da duoc cong bo voi Cong ty Dien luc TP HCM.

 • Se cong khai ket luan thanh tra cong hop phuong 15

  09:49 | Thứ bảy 05/01/2002 (GMT+7)

  Sau khi co ket luan cua Thanh tra TP HCM ve cong hop phuong 15 quan 10, nhieu nguoi dan da bay to thai do khong dong tinh. Ong Nguyen Van Hoang, Chanh thanh tra thanh pho, da trao doi voi bao chi ve van de nay.

 • Binh Duong Ket luan thanh tra bi phu quyet boi cong van cua Bo TN MT

  08:00 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Binh Duong Ket luan thanh tra bi phu quyet boi cong van cua Bo TN MT

  TP - Vin vao van ban do Thu truong Dang Hung Vo ky, UBND tinh Binh Duong da phu quyet kien nghi cua co quan thanh tra va khong thu hoi dat da cap sai cho gia dinh cac quan chuc.

 • Ket luan thanh tra vu ong Dinh Huu Toi

  05:04 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Vien KSND toi cao vua co ket luan thanh tra vu ong Dinh Huu Toi - vien truong Vien KSND Nghe An, dai bieu Quoc hoi khoa XI - “khong co bang cap III nhung van tot nghiep cu nhan”…

 • Ket luan thanh tra ep phe den dau

  22:08 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  Ket luan thanh tra ep phe den dau

  Khi Quoc hoi dang ban thao ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, chong tham nhung, mot can bo thanh tra noi: "Neu cac ben nghiem tuc thuc hien ket luan cua co quan thanh tra thi co the thu hoi mot khoan that thoat dang ke ve cho ngan sach. Nhung rat tiec, ket luan chi la... ket luan, con co thi hanh duoc hay khong thi co quan thanh tra khong co quyen biet va cung khong duoc biet". Chuyen nghe co ve nhu dua, nhung qua trao doi voi ong Lam Xuan Truong - Chanh..

 • Van phong Chinh phu thong bao sai lech ket luan thanh tra

  06:14 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Co quan Thanh tra Chinh phu vua co cong van bao cao Thu tuong Chinh phu ve tinh hinh khieu nai cua mot so cong dan o cum 3, phuong Xuan La (Tay Ho, Ha Noi) lien quan den du an xay dung ky thuat xung quanh ho Tay. Theo do, Thanh tra Chinh phu da neu ra nhieu diem ma thong bao cua Van phong Chinh phu the hien khong chinh xac, tao dieu kien cho UBND TP Ha Noi tiep tuc lam sai, gay mat long tin cua nhan dan.

 • Chong tham nhung phai nhu chong dich cum gia cam

  11:05 | Thứ ba 25/10/2005 (GMT+7)

  Tra loi bao chi, ong Quach Le Thanh, Tong Thanh tra Chinh phu thua nhan nganh Thanh tra khong con “mien dich” truoc tieu cuc voi nhung nguyen nhan “chinh thong” nhu “nhieu ly do khac nhau kho phat hien duoc tieu cuc trong noi bo cua minh; khong kiem soat duoc cac “quan thanh tra” vi thoi gian va khong gian, khoi luong cong viec nhieu” (?!)

 • Kien nghi thu hoi dat va kiem diem cac ca nhan sai pham

  08:51 | Thứ tư 17/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 15-3, Thanh tra Nha nuoc TP.HCM da co ket luan thanh tra ve viec quan ly, thu hoi, giao dat va cho thue 30.080m2 dat cua van phong (VP) Huyen uy Hoc Mon (HUHM) doi voi Cong ty Giay An Giang (CTGAG) tu nam 1993 den nam 2002. Truoc do, ngay 28-1-2004, Uy ban Kiem tra Thanh uy cung da co bao cao kiem tra ve nhung sai pham ro rang noi day, de xuat kiem diem doi voi nhung ca nhan sai pham.

 • Ha Noi Ket luan thanh tra ve cac cong trinh xay dung trai phep

  08:04 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Ket luan thanh tra ve cac cong trinh xay dung trai phep

  Chieu 1/3, lanh dao UBND TP Ha Noi da ky ket luan thanh tra cong vu cac cong trinh sai phep tren dia ban thanh pho Ha Noi “noi com” nhu bao chi da de cap.

 • Se cong bo cong khai ket luan thanh tra VNPT

  09:02 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Tai cuoc hop bao chieu qua (1-11), ong Nguyen Kinh Quoc, nguoi phat ngon cua Thu tuong, cho biet Chinh phu da bao cao Ban Bi thu T.U Dang ket luan thanh tra viec dau tu, mua sam trang thiet bi tai Tong cong ty Buu chinh vien thong VN (VNPT). Sau khi Ban Bi thu co y kien, Chinh phu se co ket luan chinh thuc va se cong bo cong khai voi bao chi.

 • Ngay mai cong bo ket luan thanh tra tai chinh LDBDVN

  09:56 | Thứ hai 06/08/2001 (GMT+7)

  Theo ke hoach, hom nay (6/8), cac thanh vien co lien quan cua Lien doan se giai trinh lan cuoi truoc doan thanh tra tai chinh cua Uy ban TDTT. Tuy nhien, buoi giai trinh da bi huy bo. Phong vien VnE da trao doi voi ong Nguyen Sy Hien, Pho chu tich LDBD, de tim hieu nguyen nhan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0