Hoi nhap kinh te

Monday, 30/05/2016 04:06
 • Hoi nhap kinh te quoc te can bien phap dot pha

  03:37 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Gop y cho Du thao bao cao chinh tri Dai hoi Dang X lien quan toi van de hoi nhap kinh te quoc te, Pho giam doc Trung tam nghien cuu Kinh te chau A - Thai Binh Duong Le Van Sang cho rang, de chop duoc co hoi vang do thoi dai kinh te toan cau mang toi, VN can co nhung bien phap mang tinh dot pha.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Ha Noi Trien khai tuyen truyen tien trinh hoi nhap WTO

  08:48 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Trien khai tuyen truyen tien trinh hoi nhap WTO

  Den thoi diem hien tai, Viet Nam da buoc mot chan vao To chuc thuong mai the gioi (WTO), nhung van con kha nhieu doanh nghiep chua nhan thuc day du ve hoi nhap kinh te, ngai khai pha thi truong va ngai va cham, tranh chap phap ly, con theo duoi kieu lam an nho, le, thieu lien ket, chua quyet tam hoi nhap... Do la nhan xet cua ong Pham Xuan Hang, UV Thuong vu, Truong Ban tuyen giao Thanh uy Ha Noi. Theo ong, Thu do, voi vi the va tam quan trong cua mot dau nao..

 • 6 thach thuc trong tien trinh Hoi nhap Kinh te quoc te cua Viet Nam

  11:40 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  6 thach thuc trong tien trinh Hoi nhap Kinh te quoc te cua Viet Nam

  * Cap uy Dang dang can thiep kha sau hoat dong chinh quyen Hoi nhap kinh te quoc te la thach thuc voi moi nen kinh te, ke ca cac nen kinh te co trinh do phat trien cao hon Viet Nam. Thach thuc nay cang khac nghiet hon khi chung ta la mot nuoc dang phat trien dong thoi la nen kinh te chuyen doi. Trong ban tham luan cua minh tai DH sang nay (20/4), Bo truong Thuong mai Truong Dinh Tuyen thay mat Ban can su Dang bo Thuong mai nhan dinh, Hoi nhap kinh te quoc te mo..

 • 9 bien phap day manh hoi nhap kinh te quoc te

  10:58 | Thứ sáu 01/02/2002 (GMT+7)

  Tai phien hop thuong ky hom qua 31/1, Chinh phu da danh nhieu thoi gian dong gop y kien vao du thao “Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien nghi quyet cua Bo Chinh tri ve hoi nhap kinh te quoc te”. Trong nam 2002, se tien hanh dong bo 9 khau cong viec de thuc hien tot chuong trinh nay.

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Mang du lieu quoc gia hoi nhap kinh te quoc te

  10:34 | Thứ năm 16/08/2001 (GMT+7)

  Mang du lieu quoc gia hoi nhap kinh te quoc te

  Sang qua (15/8), "Mang du lieu quoc gia ve hoi nhap kinh te quoc te" voi dia chi http://www.dei.gov.vn duoc khai truong. Mang cung cap thong tin ve hoi nhap kinh te quoc te cua Viet Nam va cac nuoc cho cac bo, nganh thanh vien Uy ban quoc gia ve Hop tac kinh te quoc te.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Thanh nien voi hoi nhap kinh te quoc te

  02:14 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Thanh nien voi hoi nhap kinh te quoc te

  Quan doan Phu Nhuan (TP.HCM) vua to chuc hoi thi “Thanh nien voi hoi nhap kinh te quoc te”. Bay doi du thi da qua cac phan thi “Kien thuc ve su kien cua cac lan hoi nghi APEC”, “Vai tro cong dan tre trong hoi nhap kinh te quoc te”. Giai nhat da thuoc ve doi cua cum san xuat tieu dung (anh).

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • TPHCM 11 chuong trinh de hoi nhap kinh te quoc te

  17:34 | Thứ ba 09/09/2003 (GMT+7)

  TPHCM 11 chuong trinh de hoi nhap kinh te quoc te

  Tu quy 4 nam nay, cac nganh, dia phuong va doanh nghiep trong TPHCM se thuc hien 11 chuong trinh nham tang cuong cai thien moi truong dau tu, nang cao kha nang canh tranh va hoi nhap kinh te khu vuc va quoc te.

 • Van loay hoay truoc cua WTO

  10:06 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Van loay hoay truoc cua WTO

  Sang 15/8/2006, tai TP Can Tho, Trung uong Hoi Nong dan Viet Nam da to chuc hoi thao khoa hoc voi chu de “Nong dan lam gi de hoi nhap kinh te?”. Nhieu van de duoc dat ra tu hoi thao, nhung tuu trung van de lon nhat den thoi diem nay la nong dan DBSCL van chua biet phai lam gi, trong khi hoi nhap da can ke. Loay hoay truoc cua WTO Co hoi va thach thuc la 2 van de duoc nhac di nhac lai tai hoi thao nay, du phat bieu de dan, ong Le Hoang Minh, Pho Chu tich Ban..

 • TP HCM 1.200 nguoi se duoc boi duong kien thuc hoi nhap kinh te

  07:02 | Thứ năm 14/10/2004 (GMT+7)

  Vien Kinh te TP.HCM cho biet tu nay den nam 2005 se co 1.200 nguoi den tu cac doanh nghiep duoc boi duong kien thuc hoi nhap kinh te quoc te.

 • Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:40 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

 • Ra mat ngan hang du lieu Cam nang hoi nhap

  10:14 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  Ra mat ngan hang du lieu Cam nang hoi nhap

  Ngay 22/3/2006, tai TP.HCM, Phong Thuong Mai va Cong Nghiep Viet Nam (VCCI) da lam le ra mat ngan hang du lieu "Cam nang hoi nhap". Day la co so du lieu chua hang chuc ngan trang thong tin, nhieu doan video va hinh anh ho tro doanh nghiep hieu ro ve hoi nhap kinh te quoc te. Ben canh viec hieu ro ve hoi nhap kinh te quoc te, thong qua "Cam nang hoi nhap", doanh nghiep co the tra cuu nhung kien thuc lien quan den qua trinh hoat dong, tu do dieu chinh hoat dong cua..

 • Hoi nhap kinh te the gioi bai hoc nao cho VN

  17:55 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  Hoi nhap kinh te the gioi bai hoc nao cho VN

  (TP)- "Hoi nhap kinh te the gioi la mot tat yeu khach quan" - dieu nay da duoc nhieu lan khang dinh. Nghien cuu xu huong do, de rut ra bai hoc cho VN la dieu can thiet.

 • Viet Nam se day manh hon nua tien trinh hoi nhap kinh te quoc te

  15:05 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Viet Nam se day manh hon nua tien trinh hoi nhap kinh te quoc te

  Phat bieu voi hon 600 dai bieu tham du Dien dan Dau tu APEC 2006 vua khai mac sang nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung mot lan nua khang dinh: "Viet Nam luon no luc day manh hon nua tien trinh chu dong hoi nhap kinh te quoc te.."

 • Lap Ban soan thao de an hoi nhap kinh te quoc te

  09:07 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Pham Gia Khiem vua ky Cong van 1494/TTg-QHQT dong y thanh lap Ban soan thao De an nang cao nang luc canh tranh, tan dung co hoi vuot qua thach thuc cua toan cau hoa va hoi nhap kinh te quoc te do Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen lam Truong Ban.

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Viet Nam la dien hinh ve hoi nhap kinh te

  09:05 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Viet Nam la dien hinh ve hoi nhap kinh te

  Ong Klaus Rohland, Giam doc WB tai Viet Nam, khang dinh Viet Nam la vi du dien hinh ve hoi nhap vao nen kinh te the gioi. Duoi day la bai tra loi phong van cua ong Rohland voi phong vien TTXVN Ong binh luan gi ve cac tac dong cua viec gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) doi voi Viet Nam? Hoi nhap kinh te quoc te la mot trong nhung dong luc quan trong de Viet Nam chuyen sang nen kinh te thi truong. No dan toi viec tang kha nang canh tranh va dem lai nguon..

 • Phap san sang giup do Viet Nam hoi nhap kinh te the gioi

  17:40 | Thứ bảy 20/12/2003 (GMT+7)

  Phap san sang giup do Viet Nam hoi nhap kinh te the gioi

  Tai buoi tiep Dai su Viet Nam tai Phap Nguyen Dinh Bin ngay 18/12, Tong thong Phap Jacques Chirac nhan manh Phap san sang giup do Viet Nam hoi nhap kinh te the gioi, ung ho Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai The gioI (WTO), to chuc Hoi nghi cap cao ASEM-5 va giup tang cuong quan he hop tac voi Lien minh chau Au (EU), cac nuoc trong EU va cac nuoc chau Phi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0