Hoi Nong dan Viet Nam

Tuesday, 31/05/2016 23:06
 • Ong Nguyen Quoc Cuong duoc bau lam Chu tich Hoi Nong dan Viet Nam

  08:41 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Quoc Cuong duoc bau lam Chu tich Hoi Nong dan Viet Nam

  Ong Nguyen Quoc Cuong, nguyen Truong ban Tai chinh - Quan tri T.U, vua duoc Hoi nghi lan thu 8 BCH T.U Hoi Nong dan Viet Nam khoa IV bau lam Chu tich Hoi Nong dan Viet Nam.

 • Khai mac Dai hoi Dai bieu toan quoc Hoi Nong dan Viet Nam lan thu IV

  15:07 | Thứ hai 24/11/2003 (GMT+7)

  Sang nay 24.11 tai Cung Van hoa Lao dong huu nghi (Ha Noi), Dai hoi Dai bieu toan quoc Hoi Nong dan Viet Nam lan thu IV da khai mac voi tinh than "Doan ket, doi moi, dan chu, phat trien". 860 dai bieu chinh thuc tham du dai hoi, trong do co 75 dai bieu la nong dan san xuat kinh doanh gioi; dai bieu dan toc thieu so chiem 18%...

 • Be mac Dai hoi Hoi Nong dan Viet Nam lan IV

  09:08 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Hom qua, sau 4 ngay lam viec, Dai hoi dai bieu Hoi Nong dan Viet Nam da be mac thanh cong tot dep. Tong bi thu Nong Duc Manh cung nhieu vi lanh dao Dang, Nha nuoc, Quoc hoi, Chinh phu da den du. Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet, Dai tuong Vo Nguyen Giap gui dien chuc mung.

 • Mua sang che de tang Hoi Nong dan Viet Nam

  16:08 | Chủ nhật 03/12/2006 (GMT+7)

  Mua sang che de tang Hoi Nong dan Viet Nam

  TS-Mot doanh nghiep de nghi mua lai sang che "Dung cu cay lua thang lung" de tang Hoi nong dan Viet Nam...

 • Nong dan da duoc vay 12.000 ty dong

  19:44 | Thứ ba 20/07/2004 (GMT+7)

  Nong dan da duoc vay 12.000 ty dong

  Can bo Hoi can sau sat nam chac tinh hinh san xuat cua ba con nong dan, nhung dien bien mua vu va nhung kho khan, bat cap cua nong dan luc giap hat… dong thoi, phai tim giai phap de cung thao go nhung kho khan do - Chu tich Hoi Nong dan Viet Nam Vu Ngoc Ky da nhan manh nhu vay tai Hoi nghi BCH T.U Hoi Nong dan Viet Nam lan 3 (khoa IV) dien ra sang nay, 20/7.

 • Hoi cho Thuong mai Nong nghiep Nong thon Viet Nam 2006

  11:31 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Hoi cho Thuong mai Nong nghiep Nong thon Viet Nam 2006

  Sang 12/7, cuoc hop bao tai tru so Hoi Nong dan TP HCM, Ban to chuc Hoi cho va Ban chap hanh Hoi nong dan Viet Nam cho biet: "Hoi cho Thuong mai Nong nghiep Nong thon Viet Nam 2006 - AgriViet 2006" dien ra tai Nha Thi dau Phu Tho - so 1, Lu Gia, Q.11, TP.HCM tu ngay 12 den 15/10/2006.

 • Hoi Nong dan can tiep tuc nang cao trinh do can bo

  21:43 | Thứ sáu 14/10/2005 (GMT+7)

  Hoi Nong dan can tiep tuc nang cao trinh do can bo

  Sang 14/10, tai Ha Noi, Hoi Nong dan Viet Nam to chuc ky niem 75 nam thanh lap (14/10/1930-14/10/2005). Thu tuong Phan Van Khai da toi du va phat bieu y kien chi dao tai Le ky niem.

 • Hoi thi Nha nong dua tai tai Ha Noi

  09:11 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Hoi thi Nha nong dua tai tai Ha Noi

  Nhan ky niem 77 nam ngay thanh lap Hoi Nong dan Viet Nam (14.10.1930-14.10.2007), Trung uong Hoi Nong dan Viet Nam cung cac Bo, Ban, nganh Trung uong phoi hop to chuc hoi thi “Nha nong dua tai” toan quoc lan II tai tat ca cac tinh, thanh trong ca nuoc.

 • Van loay hoay truoc cua WTO

  10:06 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Van loay hoay truoc cua WTO

  Sang 15/8/2006, tai TP Can Tho, Trung uong Hoi Nong dan Viet Nam da to chuc hoi thao khoa hoc voi chu de “Nong dan lam gi de hoi nhap kinh te?”. Nhieu van de duoc dat ra tu hoi thao, nhung tuu trung van de lon nhat den thoi diem nay la nong dan DBSCL van chua biet phai lam gi, trong khi hoi nhap da can ke. Loay hoay truoc cua WTO Co hoi va thach thuc la 2 van de duoc nhac di nhac lai tai hoi thao nay, du phat bieu de dan, ong Le Hoang Minh, Pho Chu tich Ban..

 • Dai hoi toan quoc Hoi Nong dan

  11:37 | Chủ nhật 16/11/2003 (GMT+7)

  Dai hoi toan quoc Hoi Nong dan

  Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IV Hoi Nong dan Viet Nam nhiem ky 2003-2008 se khai mac ngay 24/11 toi tai Ha Noi.

 • Nganh Buu dien trao 920 trieu dong cuu tro nong dan

  14:24 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Nganh Buu dien trao 920 trieu dong cuu tro nong dan

  Sang 18/5, T.U Hoi Nong dan Viet Nam da to chuc Le don nhan tien quyen gop cua CBCNV nganh Buu dien ung ho nong dan sau dai dich cum ga. Cung tai buoi le, gan 60 trieu dong do cac nha hao tam trong va ngoai nuoc quyen gop cuu tro nong dan trong dich cum ga, theo loi keu goi cua Bao Dien tu TS, da duoc trao tan tay lanh dao Trung uong Hoi.

 • Gai lang va cuoc dua gianh vuong mien

  09:44 | Thứ bảy 28/05/2005 (GMT+7)

  Gai lang va cuoc dua gianh vuong mien

  Cuoc thi "Thon nu gioi giang duyen dang" do Hoi Nong dan Viet Nam to chuc lam diem mau da dien ra tai Hai Duong voi nhieu tinh tiet thu vi...

 • 1 5 trieu ho nong dan thu nhap 15 trieu dongnam

  10:32 | Thứ hai 18/06/2001 (GMT+7)

  Day la ket qua mot bao cao moi duoc Hoi Nong dan Viet Nam cong bo. Theo do, hien nay, ca nuoc co hon 2,3 trieu ho nong dan dat tieu chuan san xuat kinh doanh gioi 4 cap, trong do 1,5 trieu ho co thu nhap tu 15 trieu dong/ho/nam.

 • Se co Hoa hau thon nu

  09:08 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Se co Hoa hau thon nu

  "Trang phuc cua cac thi sinh tham du "Thon nu gioi giang duyen dang" se duoc thiet ke de ngay ca khi vao rung...vat cung khong the tan cong ho!".

 • Tim cho nong dan mot thi truong on dinh

  10:54 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Tim cho nong dan mot thi truong on dinh

  Xac dinh viec phat trien san xuat cac cay trong vat nuoi phu hop voi xu the cua thi truong trong nuoc va the gioi, tren co so quy hoach do day manh san xuat hang hoa theo huong xuat khau – do la mong muon tim cach giup nong dan xoa doi giam ngheo cua ong Vu Ngoc Ky - Chu tich Hoi Nong dan Viet Nam.

 • DN trang trai cua nong dan lien ket lap hoi

  18:07 | Thứ sáu 01/12/2006 (GMT+7)

  DN trang trai cua nong dan lien ket lap hoi

  Hoi Nong dan Viet Nam sang nay (1/12) to chuc le ra mat Hiep hoi doanh nghiep va trang trai Viet Nam. Tren 100 thanh vien da tham gia, gom cac DN, trang trai dang hoat dong san xuat, kinh doanh o khu vuc nong thon.

 • Samsung FPT to chuc giai golf tuong tro nong dan

  14:47 | Thứ năm 15/04/2004 (GMT+7)

  Cong ty Dien tu Samsung Vina va Cong ty FPT to chuc giai golf nham ho tro nong dan bi thiet hai. 50 trieu dong quyen gop tu giai duoc chuyen den Hoi Nong dan Viet Nam vao ngay 11/4.

 • Nong dan giup nhau chuan bi gia nhap WTO

  11:24 | Thứ sáu 25/07/2003 (GMT+7)

  Nong dan giup nhau chuan bi gia nhap WTO

  Ba Hoang Dieu Tuyet, Pho Chu tich Thuong truc Hoi Nong dan Viet Nam, cho rang, trach nhiem cua Hoi Nong dan la phai dua ra nhung dinh huong chinh va giai phap chu yeu de cung Chinh phu, cac nganh giup nong dan vuot kho, phat trien nen nong nghiep hang hoa, tien toi gia nhap WTO.

 • Honda Viet Nam to chuc Hoi thi Nong dan lai xe an toan

  09:23 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Honda Viet Nam to chuc Hoi thi Nong dan lai xe an toan

  Voi mong muon gop phan tuyen truyen luat le giao thong va nang cao ky nang lai xe an toan, tu ngay 21 thang 10, Cong ty Honda Viet Nam da phoi hop voi Trung uong Hoi Nong dan Viet Nam va 7 Hoi nong dan cua 7 tinh tren toan quoc to chuc Hoi thi "Nong dan lai xe an toan".

 • Phan dau 75 ho nong dan tham gia Hoi

  09:37 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Hom qua, tai Ha Noi, Hoi nong dan Viet Nam da ket thuc 2 ngay hop Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IV. Theo phuong huong, muc tieu, nhiem vu cong tac hoi va phong trao nong dan nhiem ky 2003-2008 da duoc thong qua, den nam 2008 ca nuoc co 3/4 so ho nong dan la thanh vien Hoi.

 • Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien

  14:25 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien

  Theo ong Nguyen Quoc An, Uy vien Thuong vu, Truong ban Xa hoi, T.U Hoi Nong dan Viet Nam, viec tang gia dien, can can nhac theo huong phu hop loi ich quoc gia va dong dao nguoi dan, nhat la nong dan vung kho khan.

 • Ban tra cham san pham dien tu cho nong dan

  10:13 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  Ban tra cham san pham dien tu cho nong dan

  Hop dong mua, ban cac san pham dien tu cua hang Nikko cho nong dan theo phuong thuc tra cham vua duoc ky giua Trung uong Hoi Nong dan Viet Nam va Cong ty co phan Nikko Viet Nam tai Ha Noi, ngay 16/6.

 • 58 nong dan Viet Nam di du hoc

  10:00 | Thứ năm 23/01/2003 (GMT+7)

  Hoi Nong dan Viet Nam vua cho biet, nam 2003 se co 58 nong dan Viet Nam sang Thai Lan va Dan Mach hoc tap kinh nghiem to chuc san xuat, quan ly va tiep can thi truong the gioi.

 • Nong dan ngheo sap duoc ho tro tien xay nha

  15:30 | Thứ bảy 10/01/2004 (GMT+7)

  Hoi Nong dan Viet Nam dang hoan tat de an ho tro xoa nha tam, nha dot nat cho ho nong dan ngheo. Theo do, trong 2 nam 2004-2005, se co khoang 50.000 ho ngheo tren ca nuoc duoc ho tro xay lai nha voi tong kinh phi khoang 100 ty dong.

 • 5 trieu luot nguoi tham gia chuong trinh Toi yeu Viet Nam

  10:58 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  5 trieu luot nguoi tham gia chuong trinh Toi yeu Viet Nam

  Tin tu Honda Viet Nam (HVN), tinh den cuoi thang 10/2006, Chuong trinh “Toi yeu Viet Nam” phat song tren Dai truyen hinh VN va Dai Tieng noi VN do HVN tai tro da dat so nguoi tham gia truc tiep la 5 trieu luot nguoi. Day la mot con so rat an tuong, chung to suc hap dan va hieu qua cua chuong trinh sau 2 nam phat song tren Dai truyen hinh VN va hon 1 nam phat song tren Dai Tieng noi VN. Chuong trinh “Toi yeu Viet Nam” (TYVN) bat dau phat song tren Dai..

 • Nong dan 10 tinh thi lai xe an toan

  20:29 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Nong dan 10 tinh thi lai xe an toan

  Tu 2/6, Cty Honda Viet Nam phoi hop cung Trung uong Hoi Nong dan Viet Nam va Uy ban An toan Giao thong Quoc gia khoi dong Hoi thi Nong dan Lai xe an toan lan thu 2.

 • Tren 4,6 trieu ho nong dan san xuat kinh doanh gioi

  14:42 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Tren 4,6 trieu ho nong dan san xuat kinh doanh gioi

  TP - Co 303 dien hinh tien tien dai dien hon 4,6 trieu ho nong dan san xuat kinh doanh gioi tren khap moi mien To quoc ve du Hoi nghi dai bieu nong dan san xuat kinh doanh gioi toan quoc lan thu 3 dien ra ngay 22/8 tai Ha Noi.

 • Thu tuong tiep tuc yeu cau thuc hien nghiem viec doi mu bao hiem

  06:38 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong tiep tuc yeu cau thuc hien nghiem viec doi mu bao hiem

  Ngay 27/9, Van phong Chinh phu co Cong van 5473/VPCP-CN thong bao yeu cau cua Thu tuong Chinh phu ve thuc hien nghiem viec doi mu bao hiem khi di moto, xe gan may. Cong van cho biet, de thuc hien co hieu qua cac giai phap neu trong Chi thi so 22-CT/TW ngay 24/2/2003 cua Ban Bi thu, ket luan cua Ban Bi thu, cac van ban cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu va dac biet la Nghi quyet so 32/2007/NQ-CP ngay 29/6/2007 cua Chinh phu ve mot so giai phap cap bach nham kiem..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0