Hoi Khuyen

Tuesday, 31/05/2016 21:12
 • Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010

  17:43 | Thứ hai 08/08/2005 (GMT+7)

  Hom nay, Dai hoi dai bieu Hoi Khuyen hoc tinh lan thu II, nhiem ky 2005 – 2010 duoc to chuc. Dai hoi lan nay co y nghia quan trong, do la: kiem diem, danh gia nhung uu diem, ket qua da dat duoc; nhung khuyet diem, han che va bai hoc kinh nghiem trong nhiem ky qua; dong thoi, de ra phuong huong, nhiem vu nhiem ky 2005 – 2010.

 • Can tuyen truyen sau rong hon nua cho hoat dong cua Hoi Khuyen hoc

  16:15 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung tran tro cua Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang sau khi ket thuc buoi lam viec keo dai hon 4 tieng voi Hoi Khuyen hoc Viet Nam, sang 17/10.

 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Quang Nam Mo rong Hoi Khuyen hoc den nhieu to chuc

  07:58 | Thứ sáu 27/05/2005 (GMT+7)

  Nhung thong tin cu the ve viec mo rong Hoi Khuyen hoc o Quang Nam cung cac tin ve hoat dong cua trung tam hoc tap cong dong tai Quang Ninh, An Giang, Phu Yen... se la noi dung cua Tin khuyen hoc so nay.

 • Quang Nam Mo rong Hoi Khuyen hoc den nhieu to chuc

  07:58 | Thứ sáu 27/05/2005 (GMT+7)

  Nhung thong tin cu the ve viec mo rong Hoi Khuyen hoc o Quang Nam cung cac tin ve hoat dong cua trung tam hoc tap cong dong tai Quang Ninh, An Giang, Phu Yen... se la noi dung cua Tin khuyen hoc so nay.

 • Son La Hoi Khuyen hoc co so hoat dong manh

  16:59 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Nhieu phong trao hoat dong khuyen hoc soi noi o cac huyen, thi o Son La, cung cac tin ve Hoi nghi tap huan can bo quan ly TTHTCD o Kien Giang; Cac to chuc Hoi Khuyen hoc co so tu kiem tra cheo o Hau Giang... va nhieu tinh thanh khac da duoc dang tai trong Tin khuyen hoc so nay.

 • Gan bo voi Hoi Khuyen hoc la hanh phuc lon cua chung toi

  11:54 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Gan bo voi Hoi Khuyen hoc la hanh phuc lon cua chung toi

  Nhan dip Xuan Dinh Hoi 2007, Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan da gui thu chuc mung nam moi cac thay co giao, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh, sinh vien. Trong buc thu nay, Bo truong tiep tuc danh nhung tinh cam dac biet tot dep doi voi Hoi Khuyen hoc Viet Nam.

 • Hoi Khuyen hoc va Bo Giao duc ky ket 10 diem hop tac

  09:13 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Hoi Khuyen hoc va Bo Giao duc ky ket 10 diem hop tac

  Chieu qua, 23/1, Hoi Khuyen hoc Viet Nam va Bo GD-DT da co cuoc hop ve ke hoach phoi hop cong tac giua Hoi va Bo trong nam 2007-2008. Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam Nguyen Manh Cam va Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan da cung ky cam ket thuc hien ke hoach nay.

 • Hop ban viec ho tro kinh phi cho hoat dong Hoi KH co so

  17:44 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 31/5, tai tru so Bo Tai chinh, Lanh dao Bo Tai chinh va Lanh dao Hoi Khuyen hoc Viet Nam da co cuoc hop giua hai co quan de trao doi ve viec thuc hien co che chinh sach ho tro kinh phi cho hoat dong cua Hoi Khuyen hoc theo tinh than thong bao cua Van phong Chinh phu va trien khai thuc hien Chi thi 11 - CT/T.U cua Bo Chinh tri ban hanh ngay 13/4/2007.

 • Hai phong trao lam rang danh khuyen hoc

  14:28 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Hai phong trao lam rang danh khuyen hoc

  Hoi Khuyen hoc Ninh Binh trong nam qua da khoi sac va co buoc phat trien thanh cong manh me, dua phong trao thi dua khuyen hoc tien len mot buoc phat trien moi ma cao diem cua phong trao la “Mua xuan khuyen hoc” va “Thang 8 khuyen hoc”.

 • Binh Duong Phan dau 100 truong THPT co chi Hoi Khuyen hoc

  17:12 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  De day manh xay dung cong tac khuyen hoc, Hoi Khuyen hoc huyen Binh Duong phan dau xay dung o tat ca cac xa, phuong, cac truong tu mam non den trung hoc pho thong deu co to chuc Hoi.

 • Toan xa hoi cham lo giao duc

  05:25 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Trong hai ngay 6 va 7-12, Hoi Khuyen hoc VN to chuc dai hoi toan quoc lan 3. Uy vien Bo Chinh tri, truong Ban Tu tuong van hoa trung uong Nguyen Khoa Diem da trao tang Hoi Khuyen hoc VN buc truong voi dong chu “Khuyen hoc, khuyen tai, xay dung ca nuoc thanh mot xa hoi hoc tap”. Nhan dip nay, Hoi Khuyen hoc cung duoc Nha nuoc tang thuong Huan chuong Lao dong hang Nhi.

 • Hoi Khuyen hoc gop phan chan hung giao duc dua dan toc ra bien lon

  13:32 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Hoi Khuyen hoc gop phan chan hung giao duc dua dan toc ra bien lon

  “11 nam qua, Hoi Khuyen hoc Viet Nam voi hoat dong tich cuc va day tam huyet da dat duoc nhung thanh tuu quan trong, nhanh chong tro thanh mot to chuc xa hoi rong lon, vung manh. Phong trao khuyen hoc da ben re den tung thon ban, phum soc tren khap dat nuoc, duoc nguoi dan hoan nghenh va huong ung tich cuc”.

 • Da Nang se khong de hoc sinh nao bo hoc

  11:55 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Da Nang se khong de hoc sinh nao bo hoc

  Hon 10 nam qua, Hoi Khuyen hoc TP Da Nang da van dong duoc nhieu ti dong va cap hang van luot hoc bong cho hoc sinh ngheo. Ben canh do, Hoi con phan dau khong de hoc sinh nao bo hoc, gop phan vao su nghiep phat trien giao duc cua thanh pho.

 • Nguoi thap lua khuyen hoc

  11:12 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Nguoi thap lua khuyen hoc

  Do la bac Nguyen Van Ky, nguyen la bi thu Dang uy phuong Quyet Tam va cung la nguoi sang lap ra Hoi Khuyen hoc Phuong Quyet Tam khi Hoi Khuyen hoc tinh Son La va Hoi Khuyen hoc thi xa Son La chua duoc thanh lap.

 • Cao Bang Hoi Khuyen hoc ho tro xay dung lop mau giao

  14:57 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Vua qua, Hoi Khuyen hoc tinh da ho tro 15 trieu xay dung lop mau giao Ngoc Khe, huyen Trung Khanh va tang 12 suat hoc bong cho hoc sinh ngheo hieu hoc.

 • Hoi Khuyen hoc Da Nang bao tro hon 1.200 hoc sinh ngheo mo coi

  09:28 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Voi phong trao thi dua “Vi su nghiep khuyen hoc”, ky niem 10 nam thanh lap Trung uong Hoi Khuyen hoc, 15 nam hoi khuyen hoc Da Nang, Hoi Khuyen hoc TP Da Nang da huy dong duoc nguon quy khuyen hoc gan 5 trieu dong ung ho hoc sinh ngheo.

 • Do ham loi ma lam sai

  07:15 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Do ham loi ma lam sai

  Hom qua 6-11, ca don vi chu quan cua Trung tam Ho tro phat trien cong nghe tin hoc - ngoai ngu, Hoi Khuyen hoc VN va Vu Giao duc thuong xuyen (Bo GD-DT) da len tieng sau loat bai dieu tra mua ban chung chi ngoai ngu, tin hoc... Nghe doc noi dung toan bai: >> Xam nhap duong day mua ban chung chi ngoai ngu, tin hoc >> Di thi lay bang that >> Benh sinh bang cap da sinh ra nan "hoc gia, bang that"

 • Hoi Khuyen hoc co so deu co bao Khuyen hoc Dan tri

  10:05 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Trong van ban Huong dan tieu chuan va cach danh gia xep loai thi dua khuyen hoc cua Ban Thuong vu Trung uong Hoi Khuyen hoc Viet Nam co 9 tieu chuan thi dua.

 • Noi nao nganh giao duc bo tay Hoi Khuyen hoc se giup suc

  11:25 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Noi nao nganh giao duc bo tay Hoi Khuyen hoc se giup suc

  Cung voi su chuyen dong manh me cua giao duc trong thoi gian qua, Hoi Khuyen hoc Viet Nam cang duoc duoc nhac den voi vai tro quan trong hon bao gio het. Thoi co cua phat trien nganh giao duc cung chinh la thoi co phat trien cua Hoi khuyen hoc Viet Nam.

 • Bo GD DT danh gia cao vai tro cua Hoi Khuyen hoc

  14:19 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Bo GD DT danh gia cao vai tro cua Hoi Khuyen hoc

  Sau hon 4 tieng dong ho lam viec tai xa Thanh Cao (huyen Thanh Oai, tinh Ha Tay) - mot trong nhung diem sang trong phong trao xa hoi hoa giao duc cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam, Bo truong Nguyen Thien Nhan da danh gia cao nhung viec lam cua Hoi trong su nghiep phat trien giao duc cua dat nuoc.

 • Pho Chu tich Hoi Khuyen hoc ung cu dai bieu Quoc hoi

  09:55 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi hiep thuong lan thu nhat cua Doan Chu tich UBMTTQ Viet Nam da nhat tri cho Hoi Khuyen hoc Viet Nam duoc cu 1 dai bieu ra ung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII.

 • Son La Dai hoi Hoi Khuyen hoc khoa II

  16:03 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 21/3/2007, Hoi Khuyen hoc tinh Son La da to chuc Dai hoi Hoi Khuyen hoc khoa II (nhiem ky 2007-2011), Chu tich Hoi KHVN Nguyen Manh Cam da ve du.

 • Hoi Khuyen hoc Da Nang Cap hon 1 ti dong hoc bong phan thuong cho hoc sinh giao vien

  22:14 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Hoi Khuyen hoc TP Da Nang da to chuc tong ket cong tac nam 2003. Nam qua, bang viec huy dong nhung nguon ho tro trong va ngoai nuoc, Hoi Khuyen hoc TP da cap gan 1.500 suat hoc bong, phat phan thuong cho hon 4.000 hoc sinh va 404 giao vien voi tong kinh phi hon 1 ti dong.

 • Trao qua toi Hoi Khuyen hoc tinh Long An

  14:09 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Trao qua toi Hoi Khuyen hoc tinh Long An

  Trong chuyen cong tac va trao Quy Nhan ai cho 6 tinh Hoi Khuyen hoc Dong Bang Song Cuu Long, dai dien Quy Nhan ai - Bao Khuyen hoc - TS da trao 3.000.000 dong toi Hoi Khuyen hoc tinh Long An.

 • Se tao ra buoc phat trien moi cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam

  08:26 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  Se tao ra buoc phat trien moi cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam

  (TS)- Hoi Khuyen hoc VN ra doi voi tu cach la mot to chuc xa hoi cua moi nguoi VN co tam huyet voi su nghiep giao duc cua dat nuoc, tinh nguyen gop phan khoi day, phat huy truyen thong hieu hoc khuyen hoc cua dan toc, to chuc van dong moi nguoi moi nha hoc tap, dua ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap.

 • Phoi hop day manh xay dung xa hoi hoc tap

  14:15 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Phoi hop day manh xay dung xa hoi hoc tap

  Sang nay 12/5, Hoi Khuyen hoc Viet Nam va Bo GD-DT da to chuc Le ky ket Nghi quyet lien tich phoi hop hoat dong trien khai thuc hien de an “Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2005 - 2010”.

 • Ho tro moi Trung tam hoc tap cong dong 20 trieu dong

  19:22 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Nham day manh viec thanh lap va to chuc hoat dong cac Trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD), So GD-DT va Hoi Khuyen hoc tinh Binh Duong da de xuat voi UBND Tinh ho tro ban dau cho moi TTHTCD 20 trieu dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0