He Thong Phap Luat

Friday, 27/05/2016 01:26
 • Lac vao me cung cua luat

  18:17 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Lac vao me cung cua luat

  "Khi nhin vao he thong phap luat cua chung ta, toi co cam giac lac vao me cung het suc rac roi, chang chit, phuc tap, chong cheo. Nhu the thi lam sao nguoi dan co the hieu va thuc hien duoc?"

 • Tap trung sua doi luat de gia nhap WTO

  19:10 | Thứ tư 01/10/2003 (GMT+7)

  Tap trung sua doi luat de gia nhap WTO

  Kiem tra, doi chieu he thong phap luat VN voi cac hiep dinh cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO) la nhiem vu trong tam cong tac lap phap trong thoi gian toi, duoc Chinh phu cho y kien trong phien hop cuoi thang 9. TS da co cuoc trao doi voi ong Hoang Phuoc Hiep, Vu truong Vu Quan he quoc te - Bo Tu phap ve cong viec nay.

 • Hoan thien he thong phap luat ve chat luong hang hoa

  06:21 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 19-9, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da khai mac phien hop thu 43 voi viec cho y kien du an Luat chat luong san pham, hang hoa (SP-HH), mot trong nhung noi dung nham hoan thien he thong phap luat ve quan ly chat luong san pham, hang hoa chuan bi cho viec VN gia nhap WTO.

 • Vo si giac dau nguyen rua He thong phap luat My

  15:09 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  Vo si giac dau nguyen rua He thong phap luat My

  Danh nguoi nen bi dieu ra toa la chuyen tat nhien. The nhung khong hieu tai sao chang dien vien Russell Crowe lai nguyen rua he thong phap luat My vi chuyen nay.

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • 4 25 trieu USD ho tro Chien luoc phat trien he thong phap luat VN

  18:15 | Thứ hai 08/09/2003 (GMT+7)

  Bo Tu phap da trien khai du an ho tro hoan chinh Chien luoc phat trien he thong phap luat VN. Chien luoc nay duoc 3 co quan, to chuc nuoc ngoai la Chuong trinh phat trien Lien hiep quoc, Thuy Dien va Dan Mach ung ho tong so tien 4,25 trieu USD

 • Trien khai Chien luoc xay dung va hoan thien he thong phap luat

  23:56 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Sang 5.2, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da to chuc hoi nghi trien khai thuc hien Chien luoc xay dung va hoan thien phap luat.

 • Phap san sang chia se kinh nghiem voi VN ve phap luat

  19:30 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Phap san sang chia se kinh nghiem voi VN ve phap luat

  TS-Bo truong Bo Tu phap Phap cho biet Phap san sang hop tac manh me va chia se kinh nghiem voi Viet Nam trong linh vuc xay dung, cai cach he thong phap luat va tu phap.

 • Vao WTO ban giao lai tran dia cho doanh nhan

  08:48 | Thứ sáu 01/12/2006 (GMT+7)

  Vao WTO ban giao lai tran dia cho doanh nhan

  Viet Nam da hoan tat thu tuc gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) bang viec Quoc hoi phe chuan Nghi dinh thu gia nhap to chuc nay. Cac nha dam phan tu nay da ban giao lai “tran dia” cho doanh nhan. Co hoi da mo ra het co, thang thua phu thuoc vao muc do thien chien cua doanh nhan. Thu truong Bo Thuong mai Luong Van Tu, Truong doan dam phan Viet Nam gia nhap WTO trong cuoc trao doi voi bao gioi hom 30/11 da noi nhu vay. Co hoi nhieu nhung tranh chap..

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • Hoan thien he thong phap luat de dam bao tinh minh bach

  20:15 | Thứ hai 02/07/2007 (GMT+7)

  Hoan thien he thong phap luat de dam bao tinh minh bach

  2/7, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri phien hop phien thuong ky Chinh phu thang 6/2007.

 • Xin y kien nhan dan ve Du thao Luat Phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Xin y kien nhan dan ve Du thao Luat Phong chong tham nhung

  (TP) Du thao dang duoc xin y kien rong rai trong nhan dan cung voi Du thao Luat Thuc hanh tiet kiem chong lang phi, va du dinh se duoc thao luan, thong qua vao cuoi nam tai ky hop thu 8 cua Quoc hoi. Moi ban doc dong gop y kien cho du thao Luat nay tai day. Toan bo nhung y kien tren dien dan se duoc TP chuyen truc tiep cho Thanh tra Chinh phu.

 • Doanh nghiep boi thuc thong tin WTO

  16:57 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep boi thuc thong tin WTO

  Lien tiep trong hon 10 ngay qua, tai TPHCM da lien tuc to chuc cac cuoc hoi thao, toa dam de pho bien cac cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam cho cac doanh nghiep. Tuy nhien sau to chuc, tat ca nhung gi doanh nghiep nhan duoc van chi la: Ke - Nghe - Ke. Ngay 8/12 vua qua, Bo thuong mai phoi hop voi Uy ban chau Au thong qua Du an ho tro thuong mai da bien (MUTRAP) va Hoi luat gia Viet Nam to chuc Hoi thao Cac cam ket WTO va tac dong toi he thong phap luat Viet Nam...

 • He thong phap luat ve thuong hieu chua hoan chinh

  17:42 | Thứ năm 25/03/2004 (GMT+7)

  Theo cac chuyen gia, mot nguyen nhan khien tinh trang vi pham ve so huu tri tue thoi gian qua dien ra kha pho bien la do khung phap luat ve linh vuc nay o Viet Nam con chua hoan chinh, keo theo do la che tai xu ly con qua yeu, nang luc han che cua cac co quan nha nuoc, doanh nghiep.

 • Tang cuong hop tac ve kinh te bien gioi he thong phap luat

  09:09 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Tang cuong hop tac ve kinh te bien gioi he thong phap luat

  Chieu hom qua 19-7, tai Bac Kinh, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da co cac cuoc hoi kien voi Thu tuong Quoc vu vien Trung Quoc (TQ) On Gia Bao va Uy vien truong Dai hoi dai bieu nhan dan toan quoc Trung Quoc (Chu tich Quoc hoi) Ngo Bang Quoc.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Se doi moi bo may Nha nuoc khi sua Hien phap

  18:09 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Se doi moi bo may Nha nuoc khi sua Hien phap

  TS- Hom nay (5/2), Chu tich QH Nguyen Phu Trong da chu tri Hoi nghi trien khai thuc hien Chien luoc xay dung va hoan thien he thong phap luat den nam 2010, dinh huong den nam 2020 (giai doan 2007-2012)

 • Tu duy phap ly phep vua thua le lang

  01:04 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Tu duy phap ly phep vua thua le lang

  Sau khi gia nhap WTO, chung ta co nhieu du bao ve su thay doi tren cac phuong dien kinh te, xa hoi, van hoa, giao duc va phap luat cua dat nuoc. Trong do rat can nhan manh den cac tac dong den he thong phap luat cua nha nuoc va tu duy phap ly cua nguoi dan va doanh nhan.

 • Viet Nam se sua doi bo sung Hien phap

  07:50 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Xay dung va to chuc trien khai chuong trinh xay dung luat phu hop voi yeu cau hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; Nghien cuu sua doi, bo sung Hien phap 1992; Tong ra soat he thong phap luat...

 • VN gan dat chan vao WTO

  05:43 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  VN gan dat chan vao WTO

  Do la nhan xet trong ban bao cao cua cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO) ngay sau khi phien dam phan da phuong thu 12 cua VN ket thuc. Theo do, VN da co nhieu no luc trong suot qua trinh dam phan, dac biet la trong viec cai thien he thong phap luat va thuc hien cac cam ket.

 • Quoc trieu hinh luat can duoc van dung de hoan thien he thong phap luat

  16:46 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Nhung bai hoc kinh nghiem ve dau tranh phong chong tham nhung mot cach toan dien voi nhung giai phap dong bo, thiet thuc thoi vua Le Thanh Tong rat co y nghia doi voi viec thuc hien chu truong chong tham nhung cua Dang va Nha nuoc ta. Pho thu tuong Truong Vinh trong noi.

 • Can van dung Quoc trieu hinh luat de hoan thien he thong phap luat VN

  05:06 | Thứ hai 19/03/2007 (GMT+7)

  Do la khang dinh cua Pho thu tuong Truong Vinh Trong tai hoi thao “Quoc trieu hinh luat - nhung gia tri lich su va duong dai gop phan xay dung nha nuoc phap quyen o VN”, duoc to chuc o Thanh Hoa trong hai ngay 17 va 18-3.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Se sua doi Hien phap

  21:13 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Xay dung va to chuc trien khai chuong trinh xay dung luat phu hop voi yeu cau hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; Nghien cuu sua doi, bo sung Hien phap 1992; Tong ra soat he thong phap luat, kiem tra va xu ly van ban quy pham phap luat sai trai...

 • Se nghien cuu sua doi bo sung Hien phap

  05:21 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Theo website Chinh phu, tai Hoi nghi trien khai chien luoc xay dung phap luat vao sang 5-2, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cho biet mac du he thong phap luat cua VN da duoc cai thien dang ke nhung chua dong bo, chat luong luat chua cao, chua sat voi thuc te.

 • Bao gio VN co Luat So huu tri tue

  14:58 | Thứ sáu 29/10/2004 (GMT+7)

  Bao gio VN co Luat So huu tri tue

  Hien nay, he thong phap luat VN chua co mot dao luat hoan chinh ve so huu tri tue, khien viec thuc thi gap nhieu kho khan, lung tung va han che ve ket qua. Do vay, hom qua Bo Khoa hoc va Cong nghe da to chuc hoi thao ban ve viec phai cho ra doi Luat so huu tri tue ngay trong nam toi.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0