He Thong Giao Duc Quoc Dan

Saturday, 28/05/2016 15:01
 • Du thao Luat Giao duc sua doi Nhung cai venh so voi thoi dai

  21:39 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat Giao duc sua doi Nhung cai venh so voi thoi dai

  Ky hop Quoc hoi toi day, Luat Giao duc sua doi se duoc thong qua de thay cho Luat Giao duc ban hanh nam 1998. Tuy nhien, cach phan chia he thong giao duc quoc dan nhu de xuat cua ban soan thao con nhieu diem bat hop ly, chua theo kip doi hoi cua xa hoi ve mot nen giao duc hien dai trong thoi ky hoi nhap.

 • Du thao Luat Giao duc sua doi Nhung cai venh so voi thoi dai

  09:21 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat Giao duc sua doi Nhung cai venh so voi thoi dai

  Ky hop Quoc hoi toi day, Luat Giao duc sua doi se duoc thong qua de thay cho Luat Giao duc ban hanh nam 1998. Tuy nhien, cach phan chia he thong giao duc quoc dan nhu de xuat cua ban soan thao con nhieu diem bat hop ly, chua theo kip doi hoi cua xa hoi ve mot nen giao duc hien dai trong thoi ky hoi nhap.

 • Tiep tuc nang cao chat luong giao duc cac cap va hoan thien he thong giao duc quoc dan

  13:07 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc nang cao chat luong giao duc cac cap va hoan thien he thong giao duc quoc dan

  Phat bieu tai phien hop Hoi dong Quoc gia Giao duc ngay 12 – 12, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao phai tiep tuc nang cao chat luong giao duc cac cap.

 • Xoa ban cong chuyen sang tu thuc

  18:22 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  Xoa ban cong chuyen sang tu thuc

  Tien toi chi ton tai hai loai hinh truong cong lap va tu thuc trong co cau he thong giao duc quoc dan Viet Nam. Day la van de Bo GD-DT "ban" voi cac truong ban cong sang nay (25/8).

 • Xin dung lam roi ram them Luat giao duc

  06:20 | Thứ hai 12/01/2004 (GMT+7)

  Xin dung lam roi ram them Luat giao duc

  Bao TT so ra ngay 7-1-2004 dua tin ve du thao sua doi bo sung Luat giao duc, trong do co de cap viec ban soan thao luat cua Bo GD-DT bo sung them vao he thong giao duc quoc dan cai goi la “giao duc ky thuat thuc hanh” (GDKTTH) song song voi giao duc nghe nghiep. Chang hieu sao Bo GD-DT lai voi va den noi chang kip suy xet de dua GDKTTH vao he thong giao duc quoc dan va chuan bi “trinh lang” de thong qua?

 • Doi moi day va hoc ngoai ngu

  14:36 | Thứ bảy 17/06/2006 (GMT+7)

  Doi moi day va hoc ngoai ngu

  Phai mat gan bon nam, Vien Chien luoc va chuong trinh giao duc (Bo GD-DT) moi xay dung xong de an “Day va hoc ngoai ngu (NN) trong he thong giao duc quoc dan 2006-2015”.

 • Dua viec dao tao can bo Doan vao he thong giao duc quoc dan

  05:36 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Dua viec dao tao can bo Doan vao he thong giao duc quoc dan

  TP - Xay dung doi ngu can bo Doan tre trung, nang dong, co trinh do chuyen mon cao nham thay the nhung can bo Doan “U50” la viec lam can thiet.

 • Luat Day nghe se khong co suc song

  08:08 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Luat Day nghe se khong co suc song

  Ki hop lan nay, Quoc hoi se hop ban va xem xet bieu quyet thong qua Luat Day nghe. PGS.TS Nguyen Viet Su cho rang, neu thong qua du luat "dang con nhieu diem chua ro rang" nay, tinh he thong cua he thong giao duc quoc dan se bi pha vo. Duoi day la y kien cua PGS.TS Nguyen Viet Su.

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Co cau lai he thong giao duc quoc dan

  15:09 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Co cau lai he thong giao duc quoc dan

  Sang 25/11, tai Ha Noi, hoi thao tong ket 5 nam thi hanh va xay dung luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Giao duc (GD) da duoc to chuc. Du kien thang 2/2004 van ban hoan thien se duoc trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi.

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Tu lop 3 se hoc ngoai ngu

  09:34 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Chinh phu dong y giao Bo GD-DT chu tri, phoi hop voi Van phong Chinh phu hoan chinh de an day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan giai doan 2006-2015, bao cao Thu tuong Chinh phu de trinh xin y kien Ban Bi thu Trung uong Dang va Uy ban Thuong vu Quoc hoi truoc khi quyet dinh.

 • Doi moi day va hoc ngoai ngu trong nha truong Bat dau ngay tu bac tieu hoc

  07:27 | Thứ hai 01/05/2006 (GMT+7)

  Doi moi day va hoc ngoai ngu trong nha truong Bat dau ngay tu bac tieu hoc

  Viet lai sach giao khoa, tang gap doi thoi luong va thuc hien giang day ngoai ngu chinh thuc ngay o bac tieu hoc... la nhung diem moi dang gay nhieu y kien tranh luan ve tinh kha thi cua de an day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan giai doan 2006-2015 vua duoc Bo GD-DT trinh Chinh phu.

 • Bo GDDT chua bao gio giu bi mat ve viec thu chi hoc phi

  00:51 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 30/11, Bo GD-DT da co van ban giai thich ve viec thu va su dung hoc phi trong cac co so giao duc va dao tao cong lap thuoc he thong giao duc quoc dan. Theo do, Bo GD-DT khang dinh, bo "chua bao gio giu bi mat ve viec thu, chi hoc phi".

 • Ngoai ngu la mon hoc chinh thuc cho hoc sinh tieu hoc

  10:32 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Vua qua, Chinh phu vua nghe Bo truong Bo GD-DT trinh bay "De an Day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan giai doan 2006-2015".

 • Dua chuong trinh giao duc dao duc Ho Chi Minh vao nha truong

  06:00 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  To chuc xay dung chuong trinh, bien soan tai lieu giao duc dao duc Ho Chi Minh trong cac nha truong thuoc he thong giao duc quoc dan va trong he thong cac truong chinh tri.

 • Dua chuong trinh giao duc dao duc Ho Chi Minh vao nha truong

  10:28 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  To chuc xay dung chuong trinh, bien soan tai lieu giao duc dao duc Ho Chi Minh trong cac nha truong thuoc he thong giao duc quoc dan va trong he thong cac truong chinh tri.

 • Truong DH se duoc tu in van bang chung chi

  10:40 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  - Thong tin tu Bo GD -DT ngay 6/6, du thao moi nhat ve quy che van bang chung chi cua he thong giao duc quoc dan se co quy dinh quan trong: Truong DH se duoc tu in van bang chung chi.

 • Ban khoan voi de an day hoc ngoai ngu 1 ti USD

  00:07 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Ban khoan voi de an day hoc ngoai ngu 1 ti USD

  Chinh phu da dong y giao cho Bo GD-DT chu tri, phoi hop voi Van phong Chinh phu hoan chinh de an day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan. Theo de an, Bo GD-DT se trien khai chuong trinh ngoai ngu 10 nam va bien soan cac sach giao khoa tuong ung. Du kien, kinh phi thuc hien de an can toi 16.000 ti dong - gan 1 ti USD! Neu duoc phe duyet, de an se duoc trien khai tu nam hoc 2007 - 2008.

 • Se thay SGK tieng Anh moi

  04:29 | Thứ bảy 26/11/2005 (GMT+7)

  Se thay SGK tieng Anh moi

  Tin tu Bo GDDT ngay 24/11, "De an day hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan Viet Nam" da duoc Bo GDDT xay dung trinh Thu tuong Chinh phu.

 • Chuyen doi truong ban cong dang gap kho khan

  22:03 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Chuyen doi truong ban cong dang gap kho khan

  Luat Giao duc nam 2005 da xac dinh ro "Nha truong trong he thong giao duc quoc dan chi co cac loai hinh cong lap, dan lap, tu thuc". Theo mot lo trinh da dinh, den nam 2010, ca nuoc se khong con truong ban cong (BC). Mo hinh truong nay neu khong nhap vao cong lap (CL) thi se tro thanh dan lap (DL), tu thuc (TT). Thuc te da qua, khi tien hanh chuyen doi truong BC, nhieu dia phuong gap rat nhieu kho khan.

 • Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  11:03 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  Sang 7/11, Bo truong Bo GD-DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. VM xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. Phat trien giao duc va dao tao la quoc sach hang dau, la mot trong nhung dong luc quan trong thuc day su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, la dieu kien de tao ra va phat huy loi the canh tranh quoc te cua Viet Nam ve nguon luc con nguoi trong qua trinh toan cau hoa. Day..

 • Doi moi day va hoc ngoai ngu co kha thi

  10:16 | Chủ nhật 18/06/2006 (GMT+7)

  Doi moi day va hoc ngoai ngu co kha thi

  De an ve doi moi day va hoc ngoai ngu voi con so 16.000 ti dong kinh phi, voi nhung de xuat gay tranh cai, voi nhung muc tieu phai... hon 10 nam nua moi co the nhin thay ket qua...

 • Tu nay HS gioi khong phai lo hoc bong khong du tra hoc phi

  21:55 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Do la chu truong thay doi muc hoc bong khuyen khich hoc tap moi doi voi hoc sinh, sinh vien trong cac truong chuyen, truong nang khieu, cac co so giao duc dai hoc va trung cap chuyen nghiep thuoc he thong giao duc quoc dan trong nam hoc moi 2007-2008 cua Bo Giao duc va Dao tao.

 • Se thay SGK tieng Anh moi

  16:35 | Thứ sáu 25/11/2005 (GMT+7)

  Se thay SGK tieng Anh moi

  Tin tu Bo GDDT ngay 24/11, "De an day hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan Viet Nam" da duoc Bo GDDT xay dung trinh Thu tuong Chinh phu.

 • Di tim mot mo hinh giao duc mam non phu hop

  17:37 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Di tim mot mo hinh giao duc mam non phu hop

  Giao duc mam non (GDMN) la cap hoc dau tien cua he thong giao duc quoc dan, dat nen mong ban dau cho su phat trien ve the chat, tri tue, tinh cam cua tre em Viet Nam. Vay nen trong nhung nam qua, Nha nuoc da tap trung dau tu rat lon cho cong tac GDMN, nham phat trien vung chac bac hoc nen mong nay. Tuy nhien, cung voi toc do gia tang dan so va nhan thuc cua nguoi dan ve su can thiet khi cho tre di hoc mau giao, thi so luong truong mam non da khong dap ung du nhu..

 • Chi cam nhung tieu cuc nay sinh

  10:34 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Chi cam nhung tieu cuc nay sinh

  Bo GD-DT dang xay dung quy dinh ve day them va hoc them (DTHT), du kien se ban hanh chinh thuc trong thang 11 nay. Den thoi diem nay, van ban da di vao nhung khau chinh sua cuoi cung. Ong Tran Ba Giao - Pho Chanh thanh tra Bo GD-DT - cho biet, DTHT la mot hien tuong da xuat hien tu lau trong xa hoi. Thuc te day la mot nhu cau cua xa hoi. Nguyen vong cua cac HS muon duoc hoc them de nang cao ket qua hoc tap la nguyen vong chinh dang. Nhieu y kien cho rang viec..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0