He Thong Chinh Tri

Sunday, 29/05/2016 14:41
 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  10:14 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  Sau 10 ngay lam viec khan truong, voi tinh than trach nhiem cao, chieu 14/7, tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da be mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai dien van be mac quan trong. Trong cac ngay lam viec, Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao va thao luan cac de an: Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi; Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang; Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang..

 • Tong thong Nga cai to he thong chinh tri

  06:58 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Tong thong Nga cai to he thong chinh tri

  Chong khung bo la nhiem vu quoc gia va viec cai to he thong chinh tri la nham dap ung muc tieu nay, Tong thong Putin ngay 13/9 cho biet.

 • Chi rieng y chi chinh tri khong the chong tham nhung

  11:54 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Chi rieng y chi chinh tri khong the chong tham nhung

  "Neu khong co mot chinh quyen trong sach, mot bo may huu hieu, mot moi truong ma nguoi tai co the phat huy thi cho du chung ta co la thanh vien cua WTO cung khong co nghia la chung ta da hoi nhap va tranh duoc tut hau...Chi rieng y chi chinh tri khong the chong tham nhung...", nguyen Thu tuong Vo Van Kiet chia se nhung cam nhan cua ong truoc tinh hinh dat nuoc voi Tap chi Cong san nhan dip nam moi. TS xin tran trong gioi thieu voi ban doc noi dung cuoc tro chuyen..

 • Dang phai nam lay co hoi de gan ket dan toc

  15:20 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Dang phai nam lay co hoi de gan ket dan toc

  "Da den luc moi nguoi Viet Nam gat bo nhung phan biet, chia re do qua khu de lai. Ve phan minh, Dang la nguoi dang nam quyen lanh dao dat nuoc, co du tham quyen truoc lich su de lam duoc dieu nay. Dang can the hien trach nhiem cua minh truoc lich su, nam lay co hoi de gan ket dan toc, phat huy suc manh cua toan dan toc va suc manh thoi dai vao chinh thoi diem co mot khong hai nay.

 • Da den luc moi nguoi VN gat bo nhung phan biet chia re do qua khu de lai

  23:51 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Da den luc moi nguoi VN gat bo nhung phan biet chia re do qua khu de lai

  Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet vua co cuoc tra loi phong van tap chi Cong san (TCCS). Chung toi xin tran trong gioi thieu noi dung bai phong van nay. Dau de cua Thanh Nien.

 • Phong chong tham nhung la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  22:10 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Phong chong tham nhung la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  Sang 22/12, tai Ha Noi, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Truong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung; Pho Thu tuong Chinh phu Truong Vinh Trong, Pho Truong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung da chu tri Hoi nghi giao ban ve cong tac phong, chong tham nhung voi lanh dao 32 tinh, thanh pho khu vuc phia Bac. Theo danh gia chung, nam 2007, voi quyet tam cao cua Dang, Nha nuoc, su chi dao tich cuc cua Chinh phu va Thu tuong Chinh phu.....

 • Chong cum gia cam la nhiem vu cua ca he thong chinh tri

  02:33 | Thứ hai 01/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 31/12/2006, Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau, trong tinh hinh dich cum dang dien bien phuc tap nhu hien nay, cac dia phuong phai coi phong chong cum gia cam la nhiem vu cua ca he thong chinh tri, chu khong cua rieng nganh nao.>Cum gia cam de doa "tan cong" mien Bac /Cum gia cam an hoa o TP HCM

 • Huy dong ca he thong chinh tri phong chong tham nhung

  14:27 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Huy dong ca he thong chinh tri phong chong tham nhung

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung nhan manh de dau tranh ngan chan, day lui te nan tham nhung, lang phi, dua Luat phong, chong tham nhung vao cuoc song, can huy dong suc manh tong hop cua ca he thong chinh tri va cua toan dan.

 • Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  20:11 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  Hoi nghi lan thu V da hop tu ngay 05-7 den ngay 14-7-2007 tai Ha Noi. Duoi day la toan van Thong bao Hoi nghi lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang.

 • Thang nhung lo

  16:30 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Thang nhung lo

  Dang cam quyen o Singapore da thang lon trong cuoc bau cu cuoi tuan qua. Voi ket qua do, thi truong tai chinh se co phan ung tich cuc vao 8/5, song dang cua Thu tuong Ly Hien Long dang phai doi mat voi hang loat thach thuc lon, trong do co van de viec lam va khoang cach thu nhap dang ngay mot lon. Ngay ca vao thoi diem truoc khi dien ra cuoc tong tuyen cu, chang may ai nghi ngo Dang Nhan dan Hanh dong (PAP), chinh dang thong tri quoc gia giau co nay ke tu khi..

 • Nhin thang vao mot su that khung khiep

  01:01 | Chủ nhật 11/11/2007 (GMT+7)

  The la co gai bi day vao kiep “no le” 13 nam troi da duoc giai cuu. Ai giai cuu? Khong phai Dang uy, chinh quyen, cong an va ca he thong chinh tri bao gom nhieu to chuc doan the o co so phuong Nhan Chinh. Ma la mot ba gia 70 tuoi nhan hau, o gan cai “dia nguc tran gian” noi day ai co be dang thuong kia, noi thuc hanh toi ac ngot 13 nam troi.

 • Chong dich cum gia cam la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  18:06 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Chong dich cum gia cam la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  Van phong Chinh phu vua ra thong bao so 01/TB - VPCP thong bao ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung tai cuoc hop voi cac tinh Nam song Hau ve cong tac phong, chong dich cum gia cam va dich cum A (H5N1) o nguoi ngay 31/12 tai Ca Mau. Sau khi nghe bao cao cua dai dien lanh dao Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon ve tinh hinh dich cum gia cam, cong tac phong chong dich o cac dia phuong trong thoi gian qua va cac y kien phat bieu cua lanh dao Bo y te, lanh dao..

 • Huy dong ca he thong chinh tri dap tat dich tieu chay cap

  09:20 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Huy dong ca he thong chinh tri dap tat dich tieu chay cap

  Truoc dien bien dich tieu chay cap het suc phuc tap, ngay 2/11, Thu tuong chi thi : “phai huy dong ca he thong chinh tri va cac phuong tien thong tin dai chung cung tham gia bao vay dap tat cac o dich tieu chay cap trong thoi gian som nhat"".

 • Huy dong ca he thong chinh tri dap tat dich tieu chay

  22:43 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  Huy dong ca he thong chinh tri dap tat dich tieu chay

  Truoc dien bien dich tieu chay cap het suc phuc tap, ngay 2/11, Thu tuong chi thi : “phai huy dong ca he thong chinh tri va cac phuong tien thong tin dai chung cung tham gia bao vay dap tat cac o dich tieu chay cap trong thoi gian som nhat"".

 • De nguoi tre la ruong cot cua dat nuoc

  11:15 | Thứ bảy 17/12/2005 (GMT+7)

  De nguoi tre la ruong cot cua dat nuoc

  TTCN - Tu nhieu nam nay, cu den cac lan dai hoi Dang trong cac to chuc - co quan - don vi thuoc he thong chinh tri, nguoi ta lai duoc nghe canh bao ve hien trang thieu hut doi ngu ke can - theo cach hieu thong thuong la thieu can bo tre. Ngoai "tre" ve tuoi tac, con phai tre ve tu duy va su dan than san sang don nhan thu thach...

 • Huy dong ca he thong chinh tri chong tham nhung lang phi

  15:24 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi so ket cong tac phong chong tham nhung, lang phi nam 2007 va trien khai chuong trinh cong tac nam 2008 cua TPHCM ngay 19/2, Chu tich UBND TPHCM Le Hoang Quan cho biet: TP se huy dong tong luc he thong chinh tri tham gia cong tac phong chong tham nhung, lang phi de cong tac dat hieu qua cao hon.

 • De nguoi tre la ruong cot cua dat nuoc

  15:00 | Chủ nhật 18/12/2005 (GMT+7)

  De nguoi tre la ruong cot cua dat nuoc

  Tu nhieu nam nay, cu den cac lan dai hoi Dang trong cac to chuc - co quan - don vi thuoc he thong chinh tri, nguoi ta lai duoc nghe canh bao ve hien trang thieu hut doi ngu ke can - theo cach hieu thong thuong la thieu can bo tre.

 • Giup dan sau lut la trach nhiem cua he thong chinh tri

  04:41 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Giup dan sau lut la trach nhiem cua he thong chinh tri

  Tiep tuc chuyen di tham va kiem tra cong tac khac phuc hau qua lu lut do con bao so 2 gay ra o mien Trung, trong hai ngay 20 va 21/8, Tong Bi thu Nong Duc Manh da den tinh Quang Binh, mot trong nhung tinh bi thiet hai nang trong dot thien tai vua qua. Tong Bi thu tham hoi dong bao Quang BinhDoan cong tac trung uong do Tong Bi thu Nong Duc Manh dan dau da den tham va tang qua mot so gia dinh bi nhieu mat mat ve nguoi va cua do lu lut tai hai xa Phu Hoa (huyen..

 • Khong co giam sat he thong chinh tri se yeu

  08:31 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  “Neu khong co giam sat, he thong chinh tri se yeu boi hinh thuc nay mang tinh xay dung. Ban than toi di giam sat toan nghe thay bao cao thanh tich, it thay bao cao yeu kem. Trong khi khong thay yeu kem thi khong the tien bo duoc”.

 • Keo giam TNGT la trach nhiem cua toan he thong chinh tri

  15:48 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Keo giam TNGT la trach nhiem cua toan he thong chinh tri

  Tai nan giao thong (TNGT) da duoc coi la van de "dai su quoc gia" va co su tham gia cua toan bo he thong chinh tri trong viec tim giai phap keo giam tai nan giao thong. Tuy nhien, su phoi hop giua cac luc luong nay van chua dem lai hieu qua nhu mong muon; du cho so nguoi chet hang nam vi TNGT chang kem so nguoi chet cua nhung con bao lu 1 nam cong lai hay 1 cuoc chien!

 • Thu tuong Huy dong ca he thong chinh tri de dap dich

  08:26 | Chủ nhật 13/11/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Huy dong ca he thong chinh tri de dap dich

  Thu tuong nhan manh cac dia phuong phai huy dong suc manh cua ca he thong chinh tri vao viec phong, chong dich cum gia cam (H5N1) va dai dich cum o nguoi; to chuc tuyen truyen sau rong, lam cho nguoi dan nhan thuc ro tac hai cua dich benh va co bien phap tu phong, chong cho ban than, cong dong.

 • De nguoi tre la ruong cot cua dat nuoc

  12:37 | Thứ bảy 17/12/2005 (GMT+7)

  De nguoi tre la ruong cot cua dat nuoc

  Tu nhieu nam nay, cu den cac lan dai hoi Dang trong cac to chuc - co quan - don vi thuoc he thong chinh tri, nguoi ta lai duoc nghe nhieu y kien canh bao ve hien trang thieu hut doi ngu ke can - theo cach hieu thong thuong la thieu can bo tre.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0