HDND

Thursday, 26/05/2016 21:29
 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Thuong truc HDND gom nhung ai

  10:37 | Thứ năm 29/05/2003 (GMT+7)

  Thuong truc HDND gom nhung ai

  Quoc hoi da danh ca ngay 28/5 de thao luan tai hoi truong ve Du an Luat To chuc Hoi dong nhan dan (HDND) va uy ban nhan dan (UBND. Hai van de duoc cac dai bieu QH thao luan soi noi nhat la “HDND co nen phe chuan viec bo nhiem thu truong cac co quan chuyen mon thuoc UBND hay khong?” va “Thuong truc HDND gom nhung ai?”.

 • Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  14:39 | Thứ hai 17/03/2003 (GMT+7)

  Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  Tu 19 den 21/3, tai Ha Noi se dien ra Hoi nghi HDND va UBND toan quoc. Tai Hoi nghi nay cac dai bieu se thao luan va cho y kien ve 2 Du thao luat quan trong: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Bau cu HDND (hay con goi la Luat Bau cu HDND (sua doi) va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat To chuc HDND va UBND (Luat To chuc HDND va UBND (sua doi) truoc khi trinh Quoc hoi (QH) xem xet thong qua tai ky hop thu 3 (du kien se khai mac dau thang 5).

 • Danh sach Ban chap hanh trung uong X

  15:19 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach Ban chap hanh trung uong X

  Pho ban tu tuong van hoa trung uong Dao Duy Quat chieu 24/4 cho bao chi biet, dai hoi da bau 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU X. Tat ca truong hop tu ung cu va do cac doan de cu deu khong trung uy vien chinh thuc.

 • Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X

  17:33 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Chieu 24/4, BCH TU khoa X da hop phien dau tien bau Tong bi thu, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy ban Kiem tra TU va bau Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU. Duoi day la danh sach uy vien BCH TU khoa X gom 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet.

 • 160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong khoa X

  12:53 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong khoa X

  >> Danh sach uy vien chinh thuc va uy vien du khuyet BCH T.U Dang khoa XSang nay (24/4), Dai hoi Dang X da hoan thanh viec bau BCH Trung uong khoa X. Theo ket qua kiem phieu tai dai hoi cac uy vien bo chinh tri khoa IX tai cu deu trung vao ban chap hanh khoa X. Co 160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong.

 • Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

  15:47 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

  15h chieu nay, ong Dao Duy Quat, Pho ban Tu tuong Van hoa Trung uong da thong bao danh sach 160 dai bieu trung cu uy vien chinh thuc va 21 dai bieu trung cu uy vien du khuyet BCH Trung uong khoa X.

 • De Chu tich HDND co thuc quyen hon

  21:28 | Thứ bảy 22/03/2003 (GMT+7)

  Hom nay (20/3), tai ngay lam viec thu hai cua Hoi nghi Toan quoc ve To chuc va hoat dong cua HDND va UBND dien ra tai Ha Noi, van de gay tranh luan nhieu nhat khi thao luan ve Luat To chuc HDND va UBND (sua doi) la ve chuc danh Chu tich UBND.

 • Giam sat chua dat yeu cau

  04:43 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Giam sat chua dat yeu cau

  Cong tac giam sat, nhat la hoat dong chat van cua dai bieu HDND cac cap tai cac ky hop duoc danh gia la “chua dat yeu cau” do so luong chat van it va chua phan anh het nhung van de buc xuc, noi com o dia phuong.

 • Can don gian hoa dieu kien bo phieu tin nhiem o HDND

  18:49 | Thứ tư 28/05/2003 (GMT+7)

  Trong buoi thao luan tap the hom nay, hau het dai bieu Quoc hoi ung ho quy dinh moi trong Luat To chuc hoi dong nhan dan (HDND) - uy ban nhan dan. Theo do, HDND duoc bo phieu tin nhiem cac chuc danh do minh bau ra. Tuy nhien co y kien cho rang chi can 1/2 chu khong phai den 2/3 dai bieu yeu cau la da co the danh gia tin nhiem.

 • Huy bo cuoc bau cu tai mot so don vi khu vuc

  08:26 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Uy ban thuong vu Quoc hoi vua ban hanh lien tiep tam nghi quyet huy bo cuoc bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (HDND) cac cap nhiem ky 2004-2009 tai mot so don vi bau cu va khu vuc bo phieu cua tam dia phuong (Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong, Thanh Hoa, Ha Nam, Ha Tinh, Vinh Phuc, Dac Lac) do co vi pham phap luat nghiem trong.

 • Nhieu nguoi muon giu nguyen he thong HDND ba cap

  17:29 | Thứ năm 09/08/2001 (GMT+7)

  Doi moi to chuc, hoat dong cua HDND cac cap, noi dung quan trong trong nghien cuu sua doi Hien phap 1992, la chu de cua cuoc hoi thao ngay 6-8/8 tai TP HCM. Hau het cac dai bieu lam cong tac HDND deu phan doi y kien xoa bo co cau nay o cap huyen.

 • Nang cao chat luong hieu qua hoat dong cua HDND va UBND cac cap

  16:20 | Thứ năm 20/03/2003 (GMT+7)

  Hom qua (19/3), tai Ha Noi da khai mac Hoi nghi toan quoc ve to chuc va hoat dong cua Ho dong nhan dan (HDND) va Uy ban nhan dan (UBND).

 • Dia phuong muon bo phieu tin nhiem nhung con e ngai

  14:44 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Thuong truc Hoi dong nhan dan (HDND) phai danh thoi gian tiep cong dan it nhat 2 ngay trong thang; HDND duoc bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do minh bau ra. Do la diem moi nhat trong du thao quy che hoat dong cua HDND cac cap duoc trinh len Uy ban Thuong vu Quoc hoi sang nay.

 • Quang Tri vi sao mien nhiem pho chu tich HDND tinh

  15:17 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

  Quang Tri vi sao mien nhiem pho chu tich HDND tinh

  HDND tinh Quang Tri vua mien nhiem chuc vu pho chu tich HDND tinh va cho thoi nhiem vu dai bieu HDND tinh doi voi ong Van Ngoc Hung. Truoc do, Tinh uy Quang Tri cung da de nghi trung uong ky luat Dang voi hinh thuc cach chuc tinh uy vien doi voi ong Hung. Vi sao?

 • Truong Sa thuoc tinh Khanh Hoa

  07:31 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Truong Sa thuoc tinh Khanh Hoa

  Chieu 21-12, HDND tinh Khanh Hoa da thong qua nghi quyet ve tinh hinh kinh te - xa hoi cua tinh. Trong do co noi dung neu ro: "Ve viec Trung Quoc thanh lap thanh pho hanh chinh cap huyen Tam Sa thuoc tinh Hai Nam, gom ca 2 quan dao Hoang Sa va Truong Sa cua Viet Nam, HDND tinh Khanh Hoa phan doi viec Trung Quoc dua 2 quan dao Hoang Sa va Truong Sa cua Viet Nam, trong do co huyen Truong Sa thuoc tinh Khanh Hoa, vao don vi hanh chinh moi thuoc tinh Hai Nam cua..

 • Dai bieu kiem nhiem Dien vien mot luc dong hai vai

  07:33 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Dai bieu kiem nhiem Dien vien mot luc dong hai vai

  Dai bieu HDND nhat dinh khong phai la can bo, cong chuc Nha nuoc. Doi tuong duoc bau chu yeu la can bo nghi huu co suc khoe - nhung nguoi co trinh do, tam huyet, lai khong con lam viec cho co quan Nha nuoc se dam noi thang. Da la dai bieu kiem nhiem thi khac nao dien vien tuong. Y kien cua ong Vo Van Thon, nguyen Giam doc so Tu phap TP.HCM.

 • Ong Nong Duc Manh Tong Bi thu moi cua Dang CSVN

  16:16 | Chủ nhật 22/04/2001 (GMT+7)

  Ong Nong Duc Manh Tong Bi thu moi cua Dang CSVN

  Chieu nay (22/4), phien hop be mac Dai hoi IX Dang CSVN, da cong bo danh sach 15 Uy vien Bo Chinh tri moi, 9 dai bieu vao Ban Bi thu, 9 dai bieu vao Uy ban Kiem tra TU, 150 dai bieu trung cu Ban Chap hanh TU Dang. Chu tich Quoc hoi Nong Duc Manh trung cu Tong Bi thu Ban Chap hanh TU Dang CSVN khoa IX voi 100% phieu tin nhiem.

 • Binh Dinh cong khai che do dinh muc tai chinh cho cac hoat dong HDND tinh

  05:23 | Thứ bảy 25/12/2004 (GMT+7)

  Khanh Hoa: HDND tinh se xem xet viec nang muc “chuan ngheo” HDND tinh Binh Dinh vua ban hanh van ban qui dinh ve mot so che do, dinh muc chi tieu tai chinh phuc vu cac hoat dong cua HDND tinh.

 • Khung gia dat Ha Noi duoc xem xet tai ky hop HDND

  17:48 | Thứ sáu 03/12/2004 (GMT+7)

  Khung gia dat Ha Noi duoc xem xet tai ky hop HDND

  Sang nay, ong Phung Huu Phu, Chu tich HDND thanh pho Ha Noi cho biet, ky hop HDND lan nay se xem xet 3 nghi quyet moi la khung gia dat tren dia ban; phan bo bien che, so luong va che do chinh sach can bo cong chuc; chuong trinh giam sat cua HDND nam 2005.

 • Vu tuyen lau hon 1.000 GV Se giai quyet triet de tai ky hop HDND thang 6

  14:04 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Vu tuyen lau hon 1.000 GV Se giai quyet triet de tai ky hop HDND thang 6

  TP - Ngay 29/5, chung toi den Van phong HDND tinh de dang ky lam viec voi ong Luong Ngoc Binh - Chu tich HDND tinh. Tuy nhien, voi ly do ong Binh la doi tuong neu trong cac bai viet cua TP nen lam viec se khong khach quan, nen chung toi danh trao doi voi ong Tran Dinh Hue, Pho Chu tich HDND tinh Quang Binh.

 • Chu tich UBND can duoc quyen quyet dinh nhan su

  15:17 | Thứ ba 13/05/2003 (GMT+7)

  Chu tich UBND can duoc quyen quyet dinh nhan su

  Nhieu dai bieu chung quan diem nay trong buoi thao luan to sang nay ve 2 du an Luat Bau cu hoi dong nhan dan, Luat To chuc hoi dong nhan dan va uy ban nhan dan. Chu tich UBND cap tinh phai duoc quyen bo nhiem, cach chuc nhan su o dia phuong minh, thay vi de HDND cung cap bau nhu hien nay.

 • Da bo sung 1.992 dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2004 2009

  10:48 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Bo Noi vu, 30 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong da tien hanh bau cu bo sung dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2004-2009 cung ngay bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII (20/5). Tong so dai bieu can bau cu bo sung o ca 3 cap la 2.025 dai bieu va ket qua da bau duoc 1.992 dai bieu (thieu 33 dai bieu so voi nhu cau, trong do thieu 2 dai bieu cap tinh, 1 dai bieu cap huyen va 30 dai bieu cap xa).

 • Tien toi bau cu HDND cac cap 25 4 2004 Cu tri ao trang Trach nhiem ra sao

  21:47 | Thứ năm 11/03/2004 (GMT+7)

  Tien toi bau cu HDND cac cap 25 4 2004 Cu tri ao trang Trach nhiem ra sao

  Hoc sinh - sinh vien la luc luong tri thuc tre, la tai san quy cua quoc gia. Luc luong nay se ganh vac trong trach lon lao trong su nghiep doi moi, phat trien dat nuoc. Sinh vien dong thoi la cu tri, nguoi cam la phieu bau cu dai bieu HDND cac cap vao ngay 25/4 sap toi.

 • Bau cu dai bieu HDND cac cap Tren 30 ung cu vien HDND cap tinh la nu

  23:55 | Thứ tư 21/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 21/4, Bo Noi vu da thong bao ve cong tac chuan bi bau cu dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2004-2009. Cho den thoi diem nay, ve co ban cac dia phuong da dat duoc tien do thuc hien noi dung cong viec va thoi han cho cuoc bau cu. Hoi nghi lay y kien cu tri noi cu tru, noi cong tac; viec giai quyet cac khieu nai, to cao lien quan den cuoc bau cu; cong tac tuyen truyen bau cu va chuan bi cac dieu kien vat chat ky thuat phuc vu cho bau cu da duoc to chuc tot.

 • Hoat dong giam sat ngay cang duoc chu trong

  08:38 | Thứ ba 05/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 4-4 tai Tien Giang, pho chu nhiem Van phong Quoc hoi Tran Quoc Thuan da chu tri hoi nghi HDND khu vuc DBSCL lan 5. Hoi nghi nay co chu de “Vai tro cua HDND voi nhung van de buc xuc ve kinh te - xa hoi cua dia phuong va khu vuc” va “cac ban cua HDND trong viec thuc hien chuc nang tham tra, giam sat”.

 • Nghi truong cua sinh vien

  05:43 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Nghi truong cua sinh vien

  95 sinh vien cua 47 truong DH tai TP.HCM se buoc vao hoi truong UBND TP.HCM sang chu nhat 6-5 trong vai tro dai bieu hoi dong nhan dan (HDND), mo phong ky hop HDND thuc thu. Anh Tang Huu Phong - chu tich Hoi SV TP.HCM, truong ban to chuc - cho biet:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0