Giao Duc Phap Luat

Saturday, 28/05/2016 16:51
 • Tang cuong giao duc phap luat trong doi ngu can bo giao vien

  16:32 | Chủ nhật 08/05/2005 (GMT+7)

  Bo Giao duc-Dao tao vua xay dung ke hoach pho bien, giao duc phap luat nam 2005 trong toan nganh nham nang cao y thuc chap hanh phap luat cua can bo de tung buoc chuan hoa chat luong day va hoc cac mon Dao duc, Giao duc Cong dan, Phap luat o cac co so giao duc va mo rong hinh thuc nang cao hieu qua pho bien giao duc phap luat thuong xuyen doi voi nha giao, can bo quan ly giao duc va hoc sinh, sinh vien.

 • Pho bien giao duc phap luat den tung lop hoc

  15:22 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Toi day, Bo GD-DT se phoi hop cung Bo Tu phap trien khai pho bien giao duc phap luat toi tung lop hoc.

 • Tang cuong tuyen truyen giao duc phap luat cho thanh thieu nhi

  15:56 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Ban Bi thu Trung uong Doan vua ban hanh cong van yeu cau cac Tinh, Thanh Doan, Doan truc thuoc tap trung trien khai cong tac tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat cho thanh thieu nhi

 • Tao y thuc ton trong phap luat cua can bo va nhan dan

  08:31 | Thứ tư 10/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 9/12, Ban Bi thu Trung uong Dang ban hanh chi thi toi cac chi bo Dang trong ca nuoc ve tang cuong su lanh dao cua Dang trong cong tac pho bien, giao duc phap luat, nang cao y thuc chap hanh phap luat cua can bo, nhan dan.

 • T U Doan chi dao tang cuong giao duc phap luat cho thanh thieu nhi

  22:42 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Ban Thuong vu T.U Doan vua yeu cau cac tinh, thanh Doan va Doan truc thuoc tap trung trien khai cong tac tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat cho thanh thieu nhi (TTN).

 • Tren 48 giao vien day luat chua qua dao tao

  09:57 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Sang 3/4, Bo GD-DT da to chuc Hoi nghi so ket 3 nam thuc hien chi thi so 32 - CT/TU ve cong tac pho bien, giao duc phap luat. Theo do, 48,4% giao vien giang day phap luat o trung cap chuyen nghiep chua qua dao tao luat; phan lon giao vien giao duc cong dan o THCS va khong it giao vien THPT chua duoc dao tao dung nganh…

 • Ben Tre tuyen truyen pho bien giao duc phap luat cho nhan dan

  23:34 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Hien tat ca 8 huyen, thi xa thuoc tinh da co Cau lac bo Tuoi tre voi phap luat. Noi dung hoat dong la tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat cho nhan dan, dac biet la thanh nien. Huyen Mo Cay la huyen dau tien co 100% so xa, thi tran thanh lap cau lac bo nay.

 • Chua giao duc phap luat dung muc

  05:16 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Chua giao duc phap luat dung muc

  “Co mot cau hoi ma cac dai bieu (DB) dat ra phai tra loi, do la vi sao nam 2006 tinh hinh toi pham gia tang va lam the nao de giam?” - Thu truong thuong truc Bo Cong an Nguyen Khanh Toan (DB Quang Tri) dat van de nhu vay trong phien thao luan ve hoat dong cua cac co quan tu phap ngay 3-11.

 • Tren 48 giao vien day luat nhung chua hoc luat

  15:24 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Tren 48 giao vien day luat nhung chua hoc luat

  "Doi ngu giao vien giang day mon phap luat hien con thieu nhieu. Tinh trang day khong dung chuyen mon rat pho bien. Sach giao khoa, giao trinh chua duoc chuan hoa"...Mot loat nhung han che duoc Bo GD-DT dua ra tai so ket sau 3 nam thuc hien chi thi so 32-CT/TW ve cong tac pho bien, giao duc phap luat, to chuc sang nay (3/4).

 • TP HCM Con tren 13 ngan hoa giai vien co so chua duoc cong nhan

  22:15 | Thứ năm 13/01/2005 (GMT+7)

  TS - Sang 13-1-2005, hoi dong phoi hop cong tac pho bien giao duc phap luat TP.HCM da to chuc tong ket cong tac pho bien giao duc phap luat va cong tac hoa giai o co so.

 • Giao duc phap luat bat dau tu Luat giao thong

  03:06 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  O cac giao lo, khi thay bong cong an giao thong, moi nguoi khong dam vuot den do, dau lan vach... Nhu vay, khi co su ran de (la anh cong an) thi luat phap duoc ton trong, nhung chi ton trong mot cach hinh thuc vi khi khong co cong an rat nhieu nguoi lai vi pham.

 • Pho bien kien thuc phap luat o tat ca cac cap hoc

  11:50 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Pho bien kien thuc phap luat o tat ca cac cap hoc

  Bat dau tu nam hoc nay, tat ca cac mon hoc o bac DH, CD phai dua kien thuc phap luat vao giang day. Do la mot trong nhung noi dung cua Chi thi ve viec“Tang cuong cong tac pho bien, giao duc phap luat trong nganh giao duc” Pho Thu tuong, Bo truong Bo GD-DT vua ban hanh.

 • Thi hoa giai vien gioi tinh Binh Dinh lan thu II

  16:39 | Chủ nhật 08/05/2005 (GMT+7)

  Binh Dinh vua thi hoa giai vien lan thu II do Hoi dong Phoi hop cong tac pho bien giao duc phap luat tinh to chuc; nham ton vinh nhung hoa giai vien gioi o co so nhan dip ky niem 60 nam ngay thanh lap nganh Tu phap va 115 ngay sinh cua Chu tich Ho Chi Minh de phat huy day manh phong trao trong thoi gian toi.

 • Da Nang Thi hanh an dan su 5 nam sau chia tach tinh

  14:58 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Mac du la mot thanh pho moi duoc chia tach song cong tac thi hanh an dan su khong phai la cong tac moi doi voi cac cap chinh quyen thanh pho. Xuat phat tu thuc te tren dia ban Da Nang, la thanh pho bien ngu dan chiem ty le dong, trong nhung nam qua thanh pho dang day manh viec quy hoach chinh trang do thi, Chu tich Thanh pho da co chi thi chi dao luc luong bo doi bien phong phoi hop voi co quan thi hanh an dac biet la trong viec cuong che ke bien tau thuyen de..

 • Trien khai thi hanh Luat Dat dai nam 2003

  00:31 | Thứ tư 11/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 9/2, Thu tuong Phan Van Khai co Chi thi so 05/2004/CT-TTg ve viec trien khai thi hanh Luat Dat dai nam 2003. Theo do, Thu tuong Chinh phu yeu cau cac bo, nganh, dia phuong khan truong chuan bi cac dieu kien de thi hanh Luat Dat dai, trong tam la xay dung he thong van ban quy pham phap luat co lien quan den viec thi hanh Luat Dat dai; trien khai cong tac pho bien, giao duc phap luat ve dat dai; kien toan to chuc bo may va day manh cai cach hanh chinh trong..

 • Thanh Hoa Ho tro kinh phi dua bao Doan Bao Thanh Nien ve cac xa dac biet kho khan

  00:02 | Chủ nhật 08/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 7.4, Chu tich UBND tinh da ky quyet dinh Phe duyet Chuong trinh phat trien thanh nien Thanh Hoa (giai doan 2007-2010). Trong giai doan nay, cong tac thanh nien Thanh Hoa se tap trung vao 5 chuong trinh trong diem la: Tang cuong giao duc chinh tri tu tuong cho thanh nien; Giai quyet viec lam cho thanh nien; Phat trien nguon nhan luc tre; Tich cuc phat trien kinh te xa hoi va giao duc phap luat trong thanh nien.

 • Kien nghi viet lai sach dao duc Can noi dung gi

  14:25 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Kien nghi viet lai sach dao duc Can noi dung gi

  Kien nghi viet lai sach giao khoa mon Dao duc cua So GD-DT TP.HCM moi day dang thu hut su quan tam cua nhieu phu huynh. Van de dat ra la: Viet lai sach giao khoa mon Dao duc can chu trong vao nhung noi dung gi? Phap Luat TP.HCM da trao doi voi cac chuyen gia giao duc.

 • TP Ho Chi Minh Muc phat doi voi nguoi khong doi mu bao hiem se tang gap 5 lan

  00:23 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Hom qua 26.9 tai TP.HCM, Vien Tam ly va giao duc phap luat phoi hop voi Ban An toan giao thong thanh pho to chuc hoi thao ve Nang cao nhan thuc, trach nhiem trong viec bao dam trat tu an toan giao thong (ATGT). Thuong ta Pham Van Thinh, Truong phong Canh sat giao thong (CSGT) - Cong an TP.HCM cho biet, ben canh viec tuyen truyen, bien phap xu phat that "nang tay" doi voi nhung hanh vi vi pham phap luat ATGT se duoc trien khai tai TP.HCM.

 • Giam it nhat 30 truong hop tu vong

  00:05 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Do la con so ma Benh vien Cho Ray dua ra trong hoi thao “Nang cao nhan thuc, trach nhiem trong viec bao dam trat tu an toan giao thong” do Vien Tam ly giao duc phap luat va Ban an toan giao thong TP.HCM to chuc sang 26-9.

 • Ton vinh nhung nguoi lam sach duong pho

  03:39 | Thứ bảy 06/08/2005 (GMT+7)

  Sang 5-8, tai Cong ty Moi truong do thi TP.HCM, chuong trinh gap go, giao luu “Nhung nguoi lam dep duong pho” nam 2005 do So Tai nguyen - moi truong, Trung tam Giao duc phap luat va Dai truyen hinh TP.HCM to chuc da ton vinh 30 nhan vat dien hinh dai dien hang ngan cong nhan ve sinh dang ngay dem lam sach duong pho.

 • Ton vinh nhung nguoi lam dep duong pho

  08:43 | Thứ bảy 12/06/2004 (GMT+7)

  Sang 11-6, chuong trinh gap go, giao luu “Nhung nguoi lam dep duong pho” do So Tai nguyen - moi truong phoi hop voi Trung tam Giao duc phap luat TP.HCM to chuc da ton vinh 40 guong mat tieu bieu dai dien cho hang ngan cong nhan ve sinh moi truong.

 • Cac co giao ngay nay Dam dang tai nang va duyen dang

  15:23 | Thứ bảy 06/03/2004 (GMT+7)

  Cac co giao ngay nay Dam dang tai nang va duyen dang

  Sang nay 6/3, gan 50 giao vien dien hinh gioi viec truong, dam viec nha thuoc cac quan huyen TP.HCM da den voi buoi giao luu “Nu giao vien dam dang, tai nang, duyen dang”, do Trung tam Giao duc Phap luat TP.HCM (Hoi Khoa hoc Tam ly Giao duc Viet Nam) to chuc.

 • Nganh tu phap phai song phang voi dan

  09:44 | Thứ tư 08/01/2003 (GMT+7)

  Nganh tu phap phai song phang voi dan

  ""Phai song phang voi dan. Dan bi oan sai thi co quan co tham quyen tien hanh to tung phai boi thuong vat chat va phuc hoi danh du, uy tin cho nguoi bi oan sai"". Do la mot trong nhung yeu cau doi voi nganh tu phap vua duoc Chu tich nuoc Tran Duc Luong chi dao trong Hoi nghi Tu phap toan quoc nam 2002 sang qua (7/1).

 • Nguoi lao dong hieu biet phap luat con han che mot phan loi la do cong doan

  14:19 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Nguoi lao dong hieu biet phap luat con han che mot phan loi la do cong doan

  Ket qua mot de tai khoa hoc cap Tong lien doan gan day cho thay nguoi lao dong (NLD) rat han che trong hieu biet phap luat, chi co 1% so NLD danh gia cong tac giao duc phap luat cua cong doan la tot; 24% danh gia kha; con lai la trung binh va kem.

 • 75.000 hoc sinh thi Tim hieu Luat giao thong duong bo

  07:27 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  75.000 hoc sinh thi Tim hieu Luat giao thong duong bo

  Vuot qua 75.000 thi sinh, Nguyen Duc Trung - lop 10A7 Truong THPT Go Vap, TP.HCM, da doat giai nhat cuoc thi Tim hieu Luat giao thong duong bo (do Hoi dong phoi hop cong tac pho bien giao duc phap luat TP.HCM va So GD-DT, Ban an toan giao thong, UB Dan so - gia dinh va tre em TP to chuc).

 • Tang cuong hoat dong tuyen truyen phap luat cho thanh thieu nhi

  01:16 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  Sang ngay 28/4, Hoi nghi Ban Thuong vu T.U Doan lan thu 7 khoa VIII da khai mac tai thi xa Do Son, Hai Phong. Tai hoi nghi, cac dai bieu da thao luan chuyen de tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat cho thanh, thieu nhi va ban ve mot so chu truong, giai phap nham xay dung cac hinh thuc hop tac de phat trien kinh te va hop tac xa thanh nien.

 • Thanh nien nong thon Can biet luat de khong pham luat

  11:19 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Thanh nien nong thon Can biet luat de khong pham luat

  Ngay 16/12, tai Ha Noi, Bo Tu phap, T.U Doan va Hoi Nong dan da phoi hop to chuc toa dam nham tim ra bien phap, nang cao y thuc phap luat; pho bien, giao duc cho TNNT; han che tinh trang vi pham phap luat trong TNNT.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0