Giao Duc Mam Non

Saturday, 28/05/2016 10:58
 • Tre mam non tu thuc chiu nhieu thiet thoi

  09:30 | Thứ sáu 18/01/2008 (GMT+7)

  Tre mam non tu thuc chiu nhieu thiet thoi

  Mac du vay, Viet Nam van la mot trong nhung quoc gia duoc UNESCO danh gia da danh uu tien cho giao duc mam non trong nhung nam gan day. Nhat la viec thuc hien cac chinh sach, mo rong dich vu cham soc giao duc mam non, chu trong hon toi chat luong va dau tu ve co so vat chat cho giao duc mam non. Viet Nam cung da cam ket thuc hien tot 6 muc tieu cua chuong trinh Giao duc cho moinguoi tren toan cau bao gom: Mo rong va cai thien cham soc, giao duc mam non toan dien;..

 • Phat trien giao duc mam non Tu thuc rong cua nhung phai tu boi

  09:57 | Chủ nhật 16/12/2007 (GMT+7)

  Phat trien giao duc mam non Tu thuc rong cua nhung phai tu boi

  Chua co chinh sach uu dai thue, dat dai, ho tro dao tao. Tren the gioi, khong mot chinh phu nao du suc lo cho ca mot nen giao duc ma chi lo duoc mot phan ma thoi, con lai chu yeu la dan lo.

 • Con 222 xa trang giao duc mam non

  13:35 | Thứ sáu 11/03/2005 (GMT+7)

  Con 222 xa trang giao duc mam non

  Sang 10-3, Bo GD-DT da to chuc hoi nghi so ket cong tac thuc hien chinh sach phat trien giao duc mam non. Pho thu tuong Pham Gia Khiem da den tham du Hoi nghi.

 • VN xep thu 70125 the gioi ve giao duc mam non

  08:39 | Thứ sáu 18/01/2008 (GMT+7)

  VN xep thu 70125 the gioi ve giao duc mam non

  VN xep thu 70 trong so 125 nuoc co so lieu trong Bao cao Giam sat Toan cau ve Giao duc Mam non 2007 duoc tong hop boi nhom tu van doc lap quoc te do UNESCO cong bo tai hoi thao ngay 17/1 tai Ha Noi.

 • Se khong co ban cong trong giao duc mam non

  14:35 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 31/1, Ban chi dao trien khai thuc hien de an "Phat trien giao duc mam non giai doan 2006 - 2015" da thong qua Du thao ke hoach thuc hien 12 noi dung trien khai giai doan I de an.

 • Buong long quan ly giao duc mam non tu thuc

  14:32 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Buong long quan ly giao duc mam non tu thuc

  Theo ba Nguyen Lan Huong - Truong phong Giao duc mam non (So GD-DT Ha Noi), hien chi co khoang hon 50% nhom tre tu thuc tren dia ban thanh pho duoc cap phep, con lai la hoat dong khong phep.

 • Cai tien phan bo ngan sach tren so luong tre

  10:51 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Cai tien phan bo ngan sach tren so luong tre

  Phat trien giao duc mam non; da dang hoa cac phuong thuc cham soc va giao duc; bao dam che do va chinh sach cho giao vien mam non phan dau den nam 2010 hau het tre em duoc cham soc, giam ti le tre suy dinh duong...

 • Tap huan ung dung CNTT cho giao vien mam non

  16:49 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  De day manh ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong giao duc mam non nam hoc 2006-2007, IBM Viet nam da ho tro Bo Giao duc va Dao tao tien hanh khoa tap huan ung dung CNTT trong giao duc mam non cho hon 100 giao vien va chuyen gia quan ly giao duc mam non cua 20 cac tinh/thanh pho tren toan quoc.

 • Cham dut truong ban cong trong giao duc mam non

  08:09 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Nam 2007, Bo GD-DT se tap trung vao viec chuyen doi loai hinh truong giao duc mam non theo huong khong co ban cong; quy hoach lai cac co so dao tao giao vien mam non phu hop mang luoi chung.

 • Dau tu hon 2.600 ty dong phat trien giao duc mam non

  06:39 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  So tien tren se danh dau tu cho cac chuong trinh, du an va cong viec de thuc hien cac nhiem vu trong tam trong giai doan 2006 - 2010 cua “De an phat trien giao duc mam non 2006 - 2015”. Thong tin nay duoc cong bo trong buoi hop bao sang nay 19/9 tai Ha Noi.

 • Trang bi he thong Nha tham hiem tre cho truong mam non

  09:57 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Trang bi he thong Nha tham hiem tre cho truong mam non

  Cong ty IBM Viet Nam cong bo tiep tuc Chuong trinh tai tro giao duc som KidSmart cho nganh giao duc mam non Viet Nam trong nam hoc 2006-2007. Theo do, IBM tai tro 40 he thong "Nha tham hiem tre" cho 37 truong mam non tai 22 tinh, thanh. Nhan dip nay, nganh Giao duc mam non cung duoc lanh dao Bo GDDT dong y cho tham gia vao Chuong trinh ung dung CNTT toan nganh.

 • Chuan bi can than khi xoa truong mam non ban cong

  22:03 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Chuan bi can than khi xoa truong mam non ban cong

  Trong bao cao 2 nam thuc hien Nghi quyet 161 ve giao duc mam non cua Thu tuong Chinh phu, Bo Giao duc - Dao tao (GD-DT) da nhan dinh "mot trong nhung thanh cong lon cua giao duc mam non ve xa hoi hoa giao duc la ty le truong, lop ngoai cong lap rat cao, chiem 57,51%".

 • Phu Yen 30 ti dong phat trien he thong giao duc mam non

  09:26 | Thứ năm 13/05/2004 (GMT+7)

  UBND tinh Phu Yen vua thong qua de an “Phat trien he thong giao duc mam non den nam 2010” do So GD-DT de trinh.

 • Can hon 6.621 ty dong phat trien giao duc mam non

  11:37 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  Can hon 6.621 ty dong phat trien giao duc mam non

  Bo GD-DT dang xay dung de an phat trien giao duc mam non giai doan 2005 - 2015 voi muc tieu den nam 2010 co it nhat 80% tre em duoc cham soc, giao duc voi noi dung, phuong phap moi.

 • Khuyen khich thanh lap cac co so giao duc mam non tu thuc

  08:04 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Khuyen khich thanh lap cac co so giao duc mam non tu thuc

  Phat trien giao duc mam non; da dang hoa cac phuong thuc cham soc va giao duc; bao dam che do va chinh sach cho giao vien mam non phan dau den nam 2010 hau het tre em duoc cham soc, giam ti le tre suy dinh duong...

 • Khong yeu tre thi dung vao truong su pham

  11:53 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Khong yeu tre thi dung vao truong su pham

  Thieu tinh yeu tre, thieu phuong phap su pham, kien thuc xa hoi, phap luat... nhung yeu to nay theo cac khach moi tham gia Buoi doi thoai truc tuyen ve ngan chan nan bao hanh doi voi tre tai cac truong mam non, la nguyen nhan dan den nhung hanh vi bao hanh cua co giao doi voi cac tre nho.

 • Kien nghi tang muc xu phat vi pham trong giao duc mam non

  15:45 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  Kien nghi tang muc xu phat vi pham trong giao duc mam non

  So GD-DT TPHCM vua gui len Bo GD-DT kien nghi ve quan ly giao duc mam non. Trong do neu ro: muc phat canh cao doi voi chu co so mam non su dung nguoi khong co chuyen mon vao viec nuoi day tre khong co tac dung ngan chan hanh vi nay.

 • Kiem soat nha tre tu Ngoai tam voi

  08:41 | Thứ sáu 18/01/2008 (GMT+7)

  Kiem soat nha tre tu Ngoai tam voi

  Quan ly long leo, nha tre tu nhan lai len loi vao cac khu dan cu dong duc va xa hoi lai co tu tuong da la phu nu thi deu biet trong tre la nhung nguyen nhan chinh dan toi viec cac co so trong tre tai gia moc len nhu nam ma chinh quyen dia phuong khong the kiem soat duoc.

 • Gan 5 ty dong phat trien giao duc mam non Kon Tum

  13:02 | Thứ bảy 27/10/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 25/10, Tien sy Nguyen Sy Thu - Giam doc So GD-DT Kon Tum cho biet, UBND tinh Kon Tum da phan bo gan 5 ty dong de phat trien giao duc mam non tren dia ban tinh.

 • Quy dinh muc chat luong toi thieu ve giao duc mam non cho cac xa ngheo kho khan

  22:07 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Quy dinh muc chat luong toi thieu ve giao duc mam non cho cac xa ngheo kho khan

  Ngay 8/4, Bo Giao duc va Dao tao da to chuc hoi thao ve cac giai phap phat trien giao duc mam non (GDMN) vung kho khan. Theo Vu GDMN, Bo GD-DT dang soan thao Quy dinh muc chat luong toi thieu cua cac truong, lop mau giao, nhom tre tai cac xa, vung dac biet kho khan.

 • Phat trien giao duc mam non vung sau vung xa

  14:03 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Ke hoach hanh dong quoc gia ve giao duc cho moi nguoi do Bo GD-DT xay dung da de ra, tu nay den nam 2010, moi xa thuoc dia ban dac biet kho khan, vung dan toc, vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao se duoc dau tu xay dung it nhat mot truong mau giao va co du lop toi tan thon ban cho tre 5 tuoi.

 • Ung dung cong nghe thong tin trong giao duc mam non

  02:01 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Ung dung cong nghe thong tin trong giao duc mam non

  Hon 100 giao vien mam non thuoc 20 tinh, thanh tren toan quoc vua tham du lop tap huan "Ung dung cong nghe thong tin trong giao duc mam non" do Bo GD-DT va IBM VN to chuc.

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0