Gia Nuoc

Wednesday, 25/05/2016 21:51
 • Gia nuoc se tang

  22:59 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  Gia nuoc se tang

  Hom qua 24.7, tai TP.HCM, van de gia nuoc sach da duoc ban trong mot cuoc hoi thao do So Giao thong - Cong chinh (GTCC) TP.HCM phoi hop voi Hoi Cap thoat nuoc Viet Nam va Tong cong ty cap nuoc Sai Gon (Sawaco) to chuc. Hau het cac y kien cho rang, gia nuoc phai duoc tinh dung, tinh du chi phi san xuat va co lai. Dieu nay dong nghia voi chuyen gia nuoc se tang trong nay mai.

 • TP HCM dieu chinh phuong an gia nuoc moi

  06:54 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  TP HCM dieu chinh phuong an gia nuoc moi

  10/9, Tong cong ty cap nuoc Sai Gon (Sawaco) cho biet da dieu chinh phuong an gia nuoc moi, co thay doi so voi phuong an gia nuoc da trinh UBND TP vua qua. Ong Ly Chung Dan, Pho Tong Giam doc Sawaco da co cuoc trao doi voi bao chi ve van de nay.

 • Nganh cap nuoc Khong phan biet doi xu nhung khong cao bang

  08:47 | Thứ bảy 27/11/2004 (GMT+7)

  Nganh cap nuoc Khong phan biet doi xu nhung khong cao bang

  Tra loi TS ve viec tinh gia nuoc khac nhau giua nguoi co ho khau thuong tru va nguoi tam tru (khong thuoc dien KT3), ong Bui Si Hoang - pho giam doc Cong ty Cap nuoc TP.HCM - cho rang:

 • Gia nuoc sach TP HCM tinh dung tinh du de tang gia

  15:19 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Gia nuoc sach TP HCM tinh dung tinh du de tang gia

  Ngay 6.9, Uy ban Mat tran to quoc Viet Nam TP.HCM to chuc hoi thao ve gia thanh nuoc sach tren dia ban TPHCM. Theo ong Le Hieu Dang, pho chu tich UBMTTQVN TP.HCM: “ Phai dieu chinh tang gia nuoc, khong the de nhu cu. Tang gia nuoc la can thiet, nhung phai tang nhu the nao do la dieu nguoi dan quan tam. Phai tinh toan gia nuoc tren co so phu hop voi muc song cua nguoi dan dac biet la nguoi ngheo co thu nhap trung binh va thap…”

 • Thao luan chuyen dat dai gia nuoc tang le phi cau duong

  08:47 | Thứ năm 08/01/2004 (GMT+7)

  Thao luan chuyen dat dai gia nuoc tang le phi cau duong

  “Co nhung kien nghi cua cu tri gui gam den chung toi tu dau khoa, nhung den nay, sau nam nam, khong it van de van con y nguyen!”, nhieu dai bieu buc xuc noi nhu the tai buoi thao luan trong ngay lam viec thu hai cua ky hop thu 14 HDND TP.HCM khoa VI, ngay 7-1.

 • Tang gia nuoc vi sao

  05:00 | Thứ bảy 19/06/2004 (GMT+7)

  Tang gia nuoc vi sao

  Sang 18-6, So Giao thong cong chanh TP.HCM da to chuc hop bao lien quan den viec tang gia nuoc. Tai cuoc hop, cac nha bao dua ra nhieu cau hoi xung quanh van de nay.

 • Nuoc may Hai nam dieu chinh gia mot lan

  14:04 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Nuoc may Hai nam dieu chinh gia mot lan

  Gia nuoc moi da duoc Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) xay dung, Vien Kinh te thanh pho tham dinh va cho UBND thanh pho xem xet quyet dinh. Lan tang gia cho 2 nam 2007 - 2008, theo de xuat cua Sawaco cao hon nhieu so voi gia nuoc hien hanh. Ong Ly Chung Dan, Pho tong giam doc Sawaco tra loi phong van TNTS ve van de nay.

 • Ha Noi De nghi tang gia nuoc sach

  23:04 | Thứ bảy 19/02/2005 (GMT+7)

  Ong Pham Quoc Truong - Giam doc So Giao thong - Cong chinh Ha Noi cho biet So vua trinh UBND TP Ha Noi van ban de nghi tang gia nuoc sach voi ly do gia nuoc Ha Noi hien nay thap hon nhieu so voi gia nuoc o Hai Phong, Quang Ninh va mot so dia phuong khac.

 • Ha Noi se tang gia nuoc sach

  11:36 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Ha Noi se tang gia nuoc sach

  Cong ty Kinh doanh nuoc sach Ha Noi vua de trinh len UBND thanh pho du kien dieu chinh gia nuoc moi. Theo do, gia nuoc toi thieu co the se la 3.400d/m3 va toi da la 8.000d/m3.

 • TP HCM Nuoc may ruc rich tang gia gap ruoi

  21:55 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  TP HCM Nuoc may ruc rich tang gia gap ruoi

  Theo phuong an dieu chinh gia nuoc sach cua Tong Cong ty cap nuoc Sai Gon (SAWACO), gia nuoc tai TP.HCM se tang gap ruoi. Nhieu y kien nhan dinh neu thuc hien dung phuong an nay, se tao ra “cu soc” cho nguoi dan trong con “bao gia”.

 • TPHCM De nghi tang gia nuoc may tu 1,2 1,5 lan

  07:57 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  TPHCM De nghi tang gia nuoc may tu 1,2 1,5 lan

  TP - Ngay 6/9, Tong Cty Cap nuoc Sai Gon (SAWACO) da trung cau y kien cua Uy ban MTTQ Viet Nam TPHCM truoc khi trinh cap tham quyen xem xet, thong qua viec tang gia nuoc sach trong thoi gian toi.

 • TP HCM Gia nuoc sap tang vot

  06:17 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  TP HCM Gia nuoc sap tang vot

  Dat van de gia nuoc sach lau nay ban duoi gia thanh, Nha nuoc phai bu lo rat nhieu, trong khi gia ca nguyen, nhien lieu, tien luong deu tang va dac biet la yeu cau phai tu chu tai chinh, tai dau tu... khi chuyen tu Cong ty cap nuoc thanh Tong cong ty cap nuoc Sai Gon (Sawaco) hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con, Sawaco de xuat 2 phuong an gia ap dung trong nam 2007-2008. Trong ca 2 phuong an nay, gia nuoc deu tang rat cao!

 • Ha Noi Gia nuoc co the len toi 8000dm3

  06:24 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Gia nuoc co the len toi 8000dm3

  Ngay sau khi TP HCM co phuong an tang gia nuoc sach, ong Nguyen Tri Khoa - Pho GD Cty KDNS Ha Noi - cho biet: Hien mang nuoc cua thanh pho duoc phat ra voi cong suat tu 500.000 - 520.000m3/ngay, phuc vu cap nuoc kha on dinh tai nhieu khu vuc, gia nuoc dang ap dung trung binh la 2.800d/m3 va cong ty cung da co phuong an tang gia nuoc sach de trinh Uy ban nhan dan thanh pho dieu chinh voi muc toi thieu la 3.400d/m3 va toi da la 8.000d/m3.

 • TP Ho Chi Minh Vi sao gia nuoc sinh hoat tang cao

  23:47 | Thứ bảy 26/06/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Vi sao gia nuoc sinh hoat tang cao

  Gia nuoc moi, tang kha cao so voi gia nuoc hien nay, se duoc ap dung tren dia ban thanh pho ke tu thang 7/2004.

 • Gia nuoc sap tang vot

  23:44 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Gia nuoc sap tang vot

  Dat van de gia nuoc sach lau nay ban duoi gia thanh, Nha nuoc phai bu lo rat nhieu, trong khi gia ca nguyen, nhien lieu, tien luong deu tang va dac biet la yeu cau phai tu chu tai chinh, tai dau tu... khi chuyen tu Cong ty cap nuoc thanh Tong cong ty cap nuoc Sai Gon (Sawaco) hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con, Sawaco de xuat 2 phuong an gia ap dung trong nam 2007-2008. Trong ca 2 phuong an nay, gia nuoc deu tang rat cao!

 • Gia nuoc sinh hoat co the len toi 8.000 dong m3

  14:39 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Gia nuoc sinh hoat co the len toi 8.000 dong m3

  Gia nuoc sach sinh hoat ban cho cac ho dan cu do thi dac biet, do thi loai 1 tai Viet Nam toi thieu 2.500 dong/m3 va toi da 8.000 dong/m3.

 • Tinh gia nuoc theo tui tien dan

  06:23 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Se co ba phuong an dieu chinh gia nuoc theo huong dieu chinh lai dinh muc va tang gia trong lo trinh gia nuoc giai doan 2007-2013. Sang 24-7, tai hoi thao “Nang cao nang luc va chu dong tai chinh, dap ung chat luong dich vu cung cap nuoc sach”, Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) cho biet phai tang gia nuoc vi nguon thu khong dam bao bu dap chi phi san xuat.

 • Khong co ho khau phai tra cao hon tai sao

  05:10 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Khong co ho khau phai tra cao hon tai sao

  Theo quyet dinh cua UBND TP.HCM, ke tu thang bay nay ap dung gia nuoc moi. Nhung xung quanh viec ap dung gia nuoc moi nguoi dan van con nhieu ban khoan: cach tinh gia ra sao? Nguoi tam tru phai tra bao nhieu mot met khoi? Vi sao tang gia nuoc nhung khong duoc tang dinh muc?... Pho giam doc Cong ty Cap nuoc TP.HCM Bui Si Hoang cho biet:

 • Co the tang gia nuoc sach ve xe buyt vao thang 4

  18:16 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Co the tang gia nuoc sach ve xe buyt vao thang 4

  Chieu 8/3, ong Vu Van Ninh, Pho chu tich UBND thanh pho Ha Noi thong bao viec tang gia nuoc sach, ve xe buyt, nhung noi them, thanh pho se can cu vao y kien tham do du luan de dua ra thoi diem tang gia hop ly nhat.

 • Gia nuoc sinh hoat o TP HCM se tang hon 30

  17:45 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  Gia nuoc sinh hoat o TP HCM se tang hon 30

  Gia khi chua co thue se la 3.600 dong/m3 nuoc sinh hoat, su dung vuot dinh muc duoc tinh 6.500 dong/m3. Thay vi tinh tren dau nguoi 4 m3 nhu hien nay, dinh muc dung se quy doi thanh chi tieu 10 m3/ho/thang. >TP HCM se tang gia nuoc

 • Phuong an tang gia nuoc Dan chiu thiet vi tinh dung tinh du

  11:27 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Phuong an tang gia nuoc Dan chiu thiet vi tinh dung tinh du

  + Nha nuoc phai co trach nhiem bu lo

 • TP Ho Chi Minh Dieu chinh phuong an gia nuoc moi

  23:51 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 10.9, Tong cong ty cap nuoc Sai Gon (Sawaco) cho biet da dieu chinh phuong an gia nuoc moi, co thay doi so voi phuong an gia nuoc da trinh UBND TP va da bao cao truoc UBMTTQ TP vua qua.

 • Se ap dung thong nhat mot gia nuoc

  05:02 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  Se ap dung thong nhat mot gia nuoc

  Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Van Dua vua chi dao Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) nghien cuu, de xuat tinh lai gia nuoc phu hop cho cac ban quan ly chung cu, khu dan cu, khu cong nghiep... de gia ban cho nguoi dan bang voi gia qui dinh, dam bao cong bang trong su dung nuoc sach. Cu the ra sao, bao gio ap dung? Pho tong giam doc Sawaco Bui Si Hoang (anh) cho biet:

 • De nghi tang gia nuoc sinh hoat len 2700 dongm3

  08:31 | Thứ bảy 22/11/2003 (GMT+7)

  De nghi tang gia nuoc sinh hoat len 2700 dongm3

  Phuong an dieu chinh gia nuoc sinh hoat hien dang duoc Cty Cap nuoc TP.HCM hoan tat chuan bi trinh UBND TP xem xet. Theo do, gia nuoc duoc de nghi tang khoi dau tu nam 2004 va sau do hai nam dieu chinh mot lan.

 • TP HCM tu 1 7 gia nuoc tang len 2.700 8.000 dong m3

  08:39 | Thứ sáu 18/06/2004 (GMT+7)

  Bat dau tu 1-7, gia nuoc sach se dieu chinh theo quyet dinh cua UBND TP.HCM vua ban hanh. Cu the gia nuoc sinh hoat la 2.700 dong/m3 (gia nay ap dung cho khach hang su dung trong dinh muc 4m3/nguoi/thang, tang 1.000 dong/m3 so voi hien nay).

 • Ha Noi chua quyet dinh tang gia nuoc sach ve xe buyt

  17:34 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Ha Noi chua quyet dinh tang gia nuoc sach ve xe buyt

  Mac du, lien nganh tai chinh va giao thong cong chinh da trinh UBND thanh pho Ha Noi phuong an, tu 1/3 se dieu chinh gia nuoc sinh hoat va ve xe buyt, nhung toi nay Ha Noi van chua co quyet dinh cuoi cung. Trong khi do, nhieu nguoi dan da co nhung phan ung buc xuc xung quanh phuong an nay.

 • TP Ho Chi Minh Gia nuoc sap tang manh

  21:10 | Thứ sáu 02/01/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Gia nuoc sap tang manh

  Chieu 2/1, UBND thanh pho da bao cao Thuong truc HDND thanh pho phuong an gia nuoc giai doan 2004 - 2013. Theo do, mot ho gia dinh trung binh (5 nguoi) co the phai tra so tien nuoc hon gap doi so voi truoc.

 • Ha Noi Gia nuoc sinh hoat duoc tinh theo luy tien tu 1 1 2005

  00:08 | Thứ ba 14/12/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Gia nuoc sinh hoat duoc tinh theo luy tien tu 1 1 2005

  De nghi tinh gia nuoc theo luy tien se duoc trinh UBND thanh pho trong mot ngay gan day, sau khi da ram rich chuan bi tu 1-2 nam nay voi nhieu lan bi bac bo. Neu duoc thong qua, gia nuoc tinh theo luy tien se bat dau thuc hien tu nam 2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0