GDP binh quan dau nguoi

Thursday, 26/05/2016 07:38
 • Dot pha tu triet ly phat trien

  07:45 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Dot pha tu triet ly phat trien

  "Neu nuoc ta khong co no luc dot pha, thi cho du boi canh phat trien trong may thap ky toi van tiep tuc thuan loi nhu hien nay, Viet Nam se van o muc phat trien thap so voi khu vuc va the gioi. Va nhu vay, vao nam 2045, khi ky niem 100 nam thanh lap nuoc Viet nam Dan chu Cong hoa va 70 nam ngay thong nhat dat nuoc, Viet nam van chua thoat han canh ngheo nan lac hau (giong nhu Mexico, Malaysia, hay Thai lan hien nay); dong thoi ho se phai chiu them mac cam tui..

 • Chuong 1 Kinh te Viet Nam trong tam nhin doi chieu voi cac nuoc Dong A

  06:01 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Chuong 1 Kinh te Viet Nam trong tam nhin doi chieu voi cac nuoc Dong A

  Phan I: Bien dong kinh te Dong A va vi tri cua Viet Nam

 • Con nguoi Viet Nam trong nhan loai Tuoi tho va hoc van vuot tren thu nhap

  00:16 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Chi so phat trien con nguoi (HDI) cua Viet Nam dat duoc ket qua dang khich le tren nhieu mat. Theo Chuong trinh phat trien Lien Hiep Quoc (UNDP), HDI cua Viet Nam da gia tang lien tuc va nhanh qua cac nam.

 • Thay gi tu ket qua do tot nghiep nam nay

  00:57 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Neu khoa hoc - cong nghe la dong luc cua tang truong kinh te, thi giao duc - dao tao la chia khoa cua khoa hoc cong nghe. Nhung giao duc - dao tao phai that, tuc la day that, hoc that, thi that, ket qua that. Bo Giao duc va Dao tao vua cong bo ket qua thi tot nghiep trung hoc pho thong va bo tuc van hoa sau mot nam thuc hien cuoc chien chong benh thanh tich trong giao duc va tieu cuc trong thi cu. Co the thay gi tu ket qua tren?

 • TP Ho Chi Minh GDP binh quan dau nguoi tang gan 6 moi nam

  23:30 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh GDP binh quan dau nguoi tang gan 6 moi nam

  TP Ho Chi Minh voi diem xuat phat kha, co vi tri thuan loi va quan trong hon voi su nang dong sang tao cua con nguoi da tro thanh trung tam kinh te thuong mai lon nhat nuoc va da tro thanh dau tau keo toan vung cung nhu ca nuoc trong tang truong kinh te.

 • Thu bac

  23:35 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Theo tinh toan tu cac so lieu cua Tong cuc Thong ke, GDP binh quan dau nguoi tinh bang USD, neu nam 1995 nuoc ta moi dat 289 USD, dung thu 10 khu vuc, thu 44 chau A, thu 177 the gioi, tuc la con la mot trong hon 20 nuoc co muc GDP binh quan dau nguoi thap nhat the gioi, thi den nam 2003 da dat khoang 483 USD, tuong ung dung thu 7, thu 39, thu 142.

 • Tranh thu thoi co vang de vuot len

  00:12 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Chong nguy co lac hau xa hon, som thoat khoi nuoc kem phat trien la muc tieu dong thoi cung la thach thuc lon nhat hien nay cua nuoc ta. Thach thuc lon nhat, muc tieu lon nhat boi GDP binh quan dau nguoi cua Viet Nam con thap so voi the gioi va khu vuc (xem bieu do).

 • Tieu dung tieu thu

  04:06 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  Tieu dung tieu thu

  Trung Quoc dang buoc nhung buoc dai den mot xa hoi tieu thu. Gia tri su dung gan cho mot san pham hay mot dich vu, nhung y nghia cung nhung thai do ung xu trong tieu dung cua nguoi Trung Quoc hien nay ngay cang bi chi phoi boi mot nhu cau chuyen tai mot “gia tri mang y nghia bieu tuong”.

 • Tien Viet Nam se len gia

  09:58 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Tien Viet Nam se len gia

  Ty gia VND/USD thang 1 giam 0,12%, thang 2 giam 0,21%, tinh chung hai thang giam 0,33%. Ngay tu dau nam 2007, Ngan hang Nha nuoc da quyet dinh mo rong bien do giao dich tu 0,25% len 0,5%. Nhung ty gia VND/USD van giam. Ty gia giao dich o cac ngan hang thuong mai cung nhu o thi truong tu do deu thap hon ty gia giao dich binh quan tren thi truong lien ngan hang do Ngan hang Nha nuoc cong bo. Do la chay cho trung Viet Nam gia nhap WTO, nen luong ngoai te chay vao..

 • Nhung net moi tai Dai hoi Dang Cong san Trung Quoc lan thu 17

  08:15 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Theo Tan Hoa xa, trong bao cao chinh tri cua Dai hoi Dang Cong san Trung Quoc (TQ) lan thu 17 co nam diem moi lan dau tien duoc de cap, nhu van minh sinh thai (xem TT ngay 19-10), GDP binh quan dau nguoi, tai san co thu, phan phoi cong bang, Dang va tieu cuc quyet khong dung hoa.

 • Nguoi Ha Noi se khong bao gio mua duoc nha

  06:40 | Thứ ba 21/03/2006 (GMT+7)

  Nguoi Ha Noi se khong bao gio mua duoc nha

  Gia nha chung cu tai Ha Noi dat gap 2 lan Thuong Hai (Trung Quoc), trong khi GDP binh quan dau nguoi cua nguoi dan Thuong Hai lai cao gap 3-4 lan nguoi Ha Noi. Gia cao da lam cho thi truong nha chung cu bi dong bang. Trao doi voi ong Ngo Tri Long, Pho Vien truong Vien nghien cuu thi truong gia ca ve su bat hop ly cua gia nha chung cu tai Ha Noi.

 • Tam van de nhan ngay Dan so Viet Nam

  00:23 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Dan so la van de toan cau, it nhat la cua 3 loai nuoc, do la nhung nuoc co ty le tang tu nhien cao (ty le tang tu nhien cua toan the gioi nam 2005 la 1,2%, thi 71 nuoc tang tren 2%), co ty le tang tu nhien giam (co 20 nuoc), co mat do dan so qua cao (trung binh cua the gioi co ty le tang tu nhien giam (co 20 nuoc), co mat do dan so qua cao (trung binh cua the gioi la 48 nguoi/km2 thi co 38 nuoc co mat do tren 200 nguoi/km2), co GDP binh quan dau nguoi thap, ty le..

 • Nguoi Ha Noi se khong bao gio mua duoc nha

  07:44 | Thứ ba 21/03/2006 (GMT+7)

  Nguoi Ha Noi se khong bao gio mua duoc nha

  Gia nha chung cu tai Ha Noi dat gap 2 lan Thuong Hai (Trung Quoc), trong khi GDP binh quan dau nguoi cua nguoi dan Thuong Hai lai cao gap 3 - 4 lan nguoi Ha Noi. Gia cao da lam cho thi truong nha chung cu bi dong bang. Chung toi da co cuoc trao doi voi ong Ngo Tri Long, Pho Vien truong Vien nghien cuu thi truong gia ca, ve su bat hop ly cua gia nha chung cu tai Ha Noi.

 • Cuoi nam 2008 GDP dau nguoi dat 960 USD

  08:05 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Cuoi nam 2008 GDP dau nguoi dat 960 USD

  Tai Hoi nghi trien khai thuc hien Nghi quyet cua Quoc hoi ve ke hoach KT-XH va NSNN nam 2008, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh Chinh phu quyet tam den cuoi nam 2008, GDP binh quan dau nguoi dat khoang 960 USD.

 • Xe hoi Viet Nam dat hay re

  18:30 | Thứ tư 19/01/2005 (GMT+7)

  Tai sao mot nuoc co GDP binh quan dau nguoi thap nhu nuoc ta lai co gia xe hoi cao den vay? Cau tra loi xac dang nhat chi co duoc tu nha san xuat.

 • Thu nhap binh quan cua nguoi Trung Quoc da dat 1.740USD

  13:06 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Thu nhap binh quan cua nguoi Trung Quoc da dat 1.740USD

  Uy ban Cai cach va phat trien quoc gia Trung Quoc (NDRC) vua xac nhan truoc Ngan hang the gioi (WB) rang GDP binh quan dau nguoi cua Trung Quoc da chinh thuc dat nguong 1.740 USD.

 • Chinh phu hop bat thuong Dat muc tieu tang truong nam 2008 tu 9 19 2

  21:29 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Chinh phu hop bat thuong Dat muc tieu tang truong nam 2008 tu 9 19 2

  Ngay 5/9, Chinh phu da hop phien bat thuong duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung nham thao luan tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi, ngan sach nha nuoc nam 2007 va nhiem vu, ke hoach nam 2008. GDP ca nam co the dat tren 8,5% Phat bieu tai phien hop, Thu tuong yeu cau cac bo, nganh tiep tuc ra soat lai nhung vuong mac, dac biet quan tam den dau tu cho san xuat, chu trong day manh xuat khau de giam nhap sieu, kiem soat chat che gia ca va..

 • 2008 TP HCM phan dau GDP dat tren 2.500 USD nguoi

  08:51 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  2008 TP HCM phan dau GDP dat tren 2.500 USD nguoi

  Nam 2008, thanh pho Ho Chi Minh du kien dua GDP dat muc tang truong tu 12,7% den 13%, GDP binh quan dau nguoi dat 2.500 USD tro len.

 • TPHCM GDP se dat 2.500 USD nguoi vao nam 2008

  20:33 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 29/11, ong Le Thanh Hai, Uy vien BCT, Bi thu Thanh uy TPHCM da chu tri Hoi nghi lan thu 9 BCH Dang bo Thanh pho. Nam 2008, TPHCM du kien dua GDP dat muc tang truong tu 12,7% den 13%, GDP binh quan dau nguoi dat 2.500 USD tro len.

 • GDP cua Viet Nam tinh theo suc mua giam 30

  10:28 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  GDP cua Viet Nam tinh theo suc mua giam 30

  Ngay 17/12/2007, Ngan hang The gioi da cong bo lai tinh toan ve tong san pham noi dia (GDP) tren co so can bang suc mua (PPP - Purchasing Power Parity) cho cac quoc gia va vung lanh tho tren the gioi.

 • TPHCM Phan dau GDP dat tren 2500 USDnguoi nam 2008

  09:25 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  TPHCM Phan dau GDP dat tren 2500 USDnguoi nam 2008

  Nam 2008, TP.HCM du kien dua GDP dat muc tang truong tu 12,7% den 13%, GDP binh quan dau nguoi dat 2.500 USD tro len.

 • Viet Nam dang o trinh do nao cua the gioi

  00:33 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Viet Nam dang o trinh do nao cua the gioi

  De nhan biet "Viet Nam ta nho hay khong nho", chung toi cung cap mot so thong tin chu yeu co so sanh voi khu vuc, chau A va the gioi.

 • Nhung thanh tuu kinh te xa hoi noi bat giai doan 2001 2005

  12:25 | Thứ bảy 08/04/2006 (GMT+7)

  Nhung thanh tuu kinh te xa hoi noi bat giai doan 2001 2005

  Nam 2005, GDP binh quan dau nguoi cua Viet Nam da tang gan 3 lan so voi thoi diem cach do 5 nam. Nguon luc trong va ngoai nuoc da duoc huy dong tich cuc… Cac chuyen gia da diem lai nhung thanh tuu noi bat ve kinh te - xa hoi trong 5 nam dau cua the ky 21.

 • Len hang nhung khoang cach con rat xa

  08:10 | Thứ bảy 10/09/2005 (GMT+7)

  Dieu dang ghi nhan nhat la xep hang ve chi so HDI (chi so phat trien con nguoi) cua nuoc ta tang 4 bac tu 112 len 108, cao hon xep hang ve GDP tinh theo suc mua tuong duong (PPP).

 • Nhieu truong pho phong dai dien nuoc ngoai khai man thue

  10:11 | Thứ hai 15/08/2005 (GMT+7)

  Nhieu truong pho phong dai dien nuoc ngoai khai man thue

  Theo thong ke cua Cuc Thue TP HCM, 6 thang dau nam, chi kiem tra quyet toan thue thu nhap ca nhan (2 nam truoc do) doi voi 358 nguoi nuoc ngoai, co den 2/3 truong, pho phong dai dien khai muc thu nhap duoi 500 USD/thang. Trong khi, GDP binh quan dau nguoi tai quoc gia cua ho lai cao gan gap doi.

 • Dung voi mung vi tang hang

  06:10 | Chủ nhật 11/09/2005 (GMT+7)

  Dung voi mung vi tang hang

  Dieu dang ghi nhan nhat la xep hang ve chi so HDI (chi so phat trien con nguoi) cua nuoc ta tang 4 bac tu 112 len 108 , cao hon xep hang ve GDP tinh theo suc mua tuong duong (PPP).

 • GDP cua Viet Nam theo can bang suc mua giam di 30

  06:01 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  GDP cua Viet Nam theo can bang suc mua giam di 30

  Ngay 17/12/2007, Ngan hang The gioi da cong bo lai tinh toan ve tong san pham noi dia (GDP) tren co so can bang suc mua (PPP - Purchasing Power Parity) cho cac quoc gia va vung lanh tho tren the gioi.

 • Nhung cong dan hanh phuc nhat the gioi

  07:45 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Nhung cong dan hanh phuc nhat the gioi

  Nha nghien cuu Adrian White cua Dai hoc Leicester o Anh da ket hop hang chuc so lieu thong ke de dua ra danh sach cac nuoc hanh phuc nhat the gioi - nhung quoc gia ma nguoi dan co muc do thoa man, hai long voi cuoc song cao nhat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0