Duong Ho Chi Minh

Thursday, 26/05/2016 17:41
 • Hiem hoa tren duong Ho Chi Minh

  10:23 | Thứ bảy 25/12/2004 (GMT+7)

  Hiem hoa tren duong Ho Chi Minh

  TTCN - Sau hon mot nam thong tuyen, duong Ho Chi Minh doan qua dia ban Quang Nam, bat dau tu A Luoi (Thua Thien - Hue) den Dak Glei (Kontum) dai khoang 175km, luon tiem an nhung moi hiem nguy tu sat lo nui va tai nan giao thong do duong cong va do doc lon. Lieu con duong nay co dam bao an toan luu thong khi mua mua lu ve mien Trung va thay the quoc lo 1A khi xay ra su co?

 • Tu mot de tai nghien cuu khoa hoc Canh bao nguy co sat lo tren duong Ho Chi Minh

  22:58 | Thứ ba 04/01/2005 (GMT+7)

  Tu mot de tai nghien cuu khoa hoc Canh bao nguy co sat lo tren duong Ho Chi Minh

  Qua hai dot khao sat thuc dia gan day nhat tuyen duong Ho Chi Minh vao thang 8 va thang 11/2004 cua nhom cac nha nghien cuu de tai "Nghien cuu cac tai bien dia chat doc duong Ho Chi Minh (khu vuc Tay Nguyen) va kien nghi cac giai phap ngan ngua phong chong" cua duong Ho Chi Minh co nhieu tai bien sat, truot lo dang dien ra.

 • Chuan bi de khai thac hieu qua duong Ho Chi Minh

  11:50 | Thứ ba 09/09/2003 (GMT+7)

  Chuan bi de khai thac hieu qua duong Ho Chi Minh

  Tung la tu lenh Bo tu lenh Truong Son mo duong mon Ho Chi Minh, Trung tuong Dong Si Nguyen dang tam huyet voi duong Ho Chi Minh cong nghiep hoa. Trong cuoc trao doi voi bao chi, ong khang dinh cac dia phuong co tuyen duong di qua can chuan bi dieu kien de khai thac hieu qua tuyen duong.

 • Hon 77 dai bieu QH tan thanh NQ duong Ho Chi Minh

  13:03 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  Hon 77 dai bieu QH tan thanh NQ duong Ho Chi Minh

  Cung voi viec thong qua Nghi quyet ve chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2005; Nghi quyet ve giao duc; Nghi quyet chuyen de ve giam sat dau tu xay dung co ban, QH sang nay cung da bieu quyet thong qua Nghi quyet ve chu truong xay dung duong Ho Chi Minh. Co toi 77,17% dai bieu tan thanh Nghi quyet nay.

 • Dua vao su dung duong Ho Chi Minh giai doan 1 doan Ha Tinh Kontum

  16:01 | Thứ ba 02/09/2003 (GMT+7)

  Dua vao su dung duong Ho Chi Minh giai doan 1 doan Ha Tinh Kontum

  “Doan Thanh Hoa - Kontum thuoc du an duong Ho Chi Minh giai doan 1 du kien khanh thanh dung dip sinh nhat Bac 19-5-2004, som bay thang so voi tien do Chinh phu giao”. Tong giam doc Ban quan ly du an duong Ho Chi Minh Ha Dinh Can da thong bao nhu vay trong cuoc gap go bao chi chieu 1-9.

 • Truyen lua tren duong Ho Chi Minh

  07:00 | Chủ nhật 22/05/2005 (GMT+7)

  Truyen lua tren duong Ho Chi Minh

  TTCN - Mot thuong binh ngheo, luong tuoi, mang benh ung thu da di can o thoi ky cuoi, vet mo chua lanh mieng, tay trai liet hoan toan. Mot nguoi phu nu mot minh mot xe dap di xuyen duong Ho Chi Minh de tu TP.HCM ra vieng lang Bac o thu do Ha Noi, roi lai quay tro vao cung tren chiec xe dap. Hai hinh anh tuong nhu khong lien quan ay lai co the ket hop thanh chan dung cua mot nguoi: chi Huynh Thi Kieu Thu.

 • Phe duyet quy hoach xay dung doc tuyen duong Ho Chi Minh den nam 2020

  17:30 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Phe duyet quy hoach xay dung doc tuyen duong Ho Chi Minh den nam 2020

  Bo Giao thong Van tai cho biet, ngay 2/3/2004, Thu tuong Chinh phu da phe duyet Dinh huong quy hoach xay dung doc tuyen duong Ho Chi Minh (giai doan I) den nam 2020. Theo do, viec phan bo va to chuc he thong cac do thi tren doc tuyen duong Ho Chi Minh se theo 5 vung thuoc 16 tinh, thanh pho ma tuyen duong di qua. Dien tich dat trong pham vi nghien cuu hai ben duong la 437.200 ha.

 • 120.000 ty dong phat trien cong nghiep doc duong Ho Chi Minh

  18:12 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  120.000 ty dong phat trien cong nghiep doc duong Ho Chi Minh

  Theo Vien nghien cuu Chien luoc, Chinh sach Cong nghiep, nhu cau von dau tu phat trien cong nghiep doc tuyen duong Ho Chi Minh cho 16 tinh co con duong di qua la 119.902 ty dong (giai doan 2004-2010).

 • Nguoi phu nu di xuyen duong Ho Chi Minh bang xe dap

  05:34 | Thứ ba 24/05/2005 (GMT+7)

  Nguoi phu nu di xuyen duong Ho Chi Minh bang xe dap

  Mot thuong binh ngheo, luong tuoi, mang benh ung thu da di can o thoi ky cuoi, vet mo chua lanh mieng, tay trai liet hoan toan. Mot nguoi phu nu mot minh mot xe dap di xuyen duong Ho Chi Minh de tu TPHCM ra vieng lang Bac o thu do Ha Noi, roi lai quay tro vao cung tren chiec xe dap.

 • Phe duyet Quy hoach tong the duong Ho Chi Minh

  15:24 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Phe duyet Quy hoach tong the duong Ho Chi Minh

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet Quy hoach tong the duong Ho Chi Minh voi tong chieu dai khoang 3.167km.

 • Khan truong go nut roi Hoa Binh cho duong Ho Chi Minh

  12:32 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du an xay dung duong Ho Chi Minh la du an trong diem cua quoc gia; nhung do sai pham cua mot so to chuc, ca nhan co trach nhiem cua tinh Hoa Binh trong viec boi thuong, giai phong mat bang, du an da bi cham thong tuyen gan 2 nam.

 • Tai lap luu thong tren duong Ho Chi Minh

  08:49 | Thứ năm 01/01/2004 (GMT+7)

  Tai lap luu thong tren duong Ho Chi Minh

  TT (Quang Nam, Thua Thien - Hue) - Theo Ban quan ly du an duong Ho Chi Minh, cac don vi thi cong vua hoan tat cong tac hot don, sua sang lai cac doan duong Ho Chi Minh cuoi cung bi sat lo nang ne tren dinh deo A Roang dai tren 20km thuoc dia phan giap ranh giua huyen A Luoi, tinh Thua Thien - Hue voi huyen Tay Giang, tinh Quang Nam.

 • Pha da lo tren duong Ho Chi Minh bang min om

  18:17 | Thứ ba 12/10/2004 (GMT+7)

  Pha da lo tren duong Ho Chi Minh bang min om

  Hom nay, Ban Quan ly du an duong Ho Chi Minh, cho biet, tang da lon lan xuong dau cau DakRong tren duong Ho Chi Minh, co the duoc xu ly bang cach cho no min om cong voi pha thu cong. Thoi gian tien hanh tu 7 den 10 ngay.

 • Phe duyet Quy hoach tong the duong Ho Chi Minh

  19:10 | Chủ nhật 25/02/2007 (GMT+7)

  Phe duyet Quy hoach tong the duong Ho Chi Minh

  Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh so 242/QD- TTg ve phe duyet Quy hoach tong the duong Ho Chi Minh voi tong chieu dai khoang 3.167km.

 • Ngay moi tren nhung cung duong Ho Chi Minh

  06:02 | Thứ ba 02/09/2003 (GMT+7)

  Ngay moi tren nhung cung duong Ho Chi Minh

  (TT) - Thang chin dang den voi nhung ngay cuoi cung hoan thanh giai doan 1 cong cuoc xay dung dai lo Ho Chi Minh. Tu Khe Co - Ha Tinh den Ngoc Hoi - Kontum, con duong roi se thenh thang voi nhung co hoi va thach thuc moi de phat trien kinh te, van hoa, xa hoi cho phia tay To quoc. Nhom phong vien TT da du hanh suot doc doan duong de nhan ra Truong Son dang chuyen minh.

 • Doi thay o mot thi tran tren duong Ho Chi Minh

  14:10 | Thứ tư 24/11/2004 (GMT+7)

  Doi thay o mot thi tran tren duong Ho Chi Minh

  Sau nhung chuyen soi dong va bat an ve khai thac vang nhieu nam truoc, thi tran Kham Duc (huyen Phuoc Son, Quang Nam) co ve da tro lai su yen ang thuong thay o vung cao. Tuong vay ma khong phai vay. Sau mot nam hoan thanh va dua vao su dung duong Ho Chi Minh, Kham Duc lai soi dong tro lai theo mot xu the moi: Giao luu duoc tang cuong nho giao thong thuan loi, nguoi dan cam thay an cu hon nen manh dan bo tien ra lam an, tu mo trang trai den kinh doanh khach san...

 • Nghiem cam giao dat trong hanh lang duong Ho Chi Minh

  08:48 | Thứ ba 30/11/2004 (GMT+7)

  Nghiem cam giao dat trong hanh lang duong Ho Chi Minh

  Thu tuong vua ra chi thi tang cuong quan ly, bao ve hanh lang an toan duong Ho Chi Minh. Theo do, nghiem cam cac dia phuong co tuyen duong di qua giao, cho thue dat trong pham vi an toan de xay dung cong trinh, nha o hoac cac muc dich khac trai phap luat.

 • Tong Cty dang truc tiep lam viec voi BQLDA duong Ho Chi Minh

  18:43 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay sau khi bai bao “Sat nghiep vi tam ung thi cong duong Ho Chi Minh” duoc dang, ngay 12/3/2007, Tong GD Tong Cty XDCTGT 5 Than Duc Nam da co van ban so 355 gui toi TP.

 • Hinh thanh 74 do thi tren duong Ho Chi Minh

  09:04 | Thứ sáu 05/03/2004 (GMT+7)

  Theo dinh huong qui hoach xay dung doc tuyen duong Ho Chi Minh (giai doan 1) vua duoc Pho thu tuong Nguyen Tan Dung ky quyet dinh phe duyet, den nam 2020 doc tuyen duong Ho Chi Minh se hinh thanh 74 do thi (thuoc 16 tinh, TP) co tong dien tich 78.000ha voi tren 6 trieu dan.

 • Ban giao duong Ho Chi Minh

  08:22 | Thứ tư 28/04/2004 (GMT+7)

  Ban giao duong Ho Chi Minh

  TT (Quang Nam) - Ban quan ly du an duong Ho Chi Minh da to chuc nghiem thu co so va tien hanh ban giao cong trinh duong Ho Chi Minh (giai doan 1) doan Ha Tinh – Kon Tum (nhanh dong Khe Co - Cam Lo, Dac Rong - A Dot, A Tep - Thanh My - Ngoc Hoi va nhanh tay Khe Gat - Khe Sanh) dai 962km cho cac don vi quan ly thuoc Cuc duong bo VN truoc 30-4-2004 de thong xe, dua vao khai thac tren toan tuyen trong thang 5-2004.

 • Bo GTVT tra loi ve chat luong duong Ho Chi Minh

  09:58 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Thang 2/2007, ong Le Loi (TP Vung Tau) gui toi buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung phan anh ve tinh trang sat lo tren tuyen duong Ho Chi Minh. Ngay 26/3, Bo GTVT da co cong van phuc dap, khang dinh moi van de cua tuyen duong se duoc giai quyet truoc ngay cuoi cung cua nam 2007.

 • Ton tao di tich Km so 0 duong Ho Chi Minh

  16:39 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Ton tao di tich Km so 0 duong Ho Chi Minh

  Nhan ky niem 115 nam sinh nhat Bac, tai thi tran Lat, huyen Tan Ky (Nghe An), Khu di tich Km so 0 duong Ho Chi Minh co ban hoan thanh viec ton tao. Tan Ky la mot hau cu vung chac cua tinh Nghe An. Con duong Ho Chi Minh huyen thoai chi vien cho chien truong mien Nam xuat phat tai trung tam thi tran Lat, huyen mien nui nay. Do la Km so 0.

 • 120.000 ty dong phat trien cong nghiep duong Ho Chi Minh

  19:28 | Thứ sáu 10/12/2004 (GMT+7)

  Cong nghiep doc tuyen duong Ho Chi Minh se tap trung vao cac nganh, linh vuc co loi the so sanh tren co so nhung chinh sach uu dai cua Chinh phu nhu thuy dien, che bien nong lam san, khai thac va che bien khoang san, san xuat vat lieu xay dung.

 • Thanh Hoa Quy dinh ve viec xay cac do thi doc tuyen duong Ho Chi Minh

  15:10 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Thanh Hoa Quy dinh ve viec xay cac do thi doc tuyen duong Ho Chi Minh

  Sang qua 3/12, UBND tinh da cong bo Quy hoach chung doc tuyen duong Ho Chi Minh (doan qua Thanh Hoa). Theo do, duong Ho Chi Minh di qua 29 diem do thi va khu dan cu tap trung cua 6 huyen mien tay Thanh Hoa voi tong chieu dai 130 km (trong do 3 do thi duoc quy hoach theo tieu chuan do thi loai III).

 • Rac roi viec giai phong mat bang duong Ho Chi Minh

  11:05 | Chủ nhật 16/02/2003 (GMT+7)

  Chieu ngay 11/2, dong dao nguoi dan xa Hong Thuy, huyen A Luoi, tinh Thua Thien - Hue, tu tap truoc doan duong Ho Chi Minh do Tong cong ty Thanh An thi cong, doi giai quyet den bu giai phong mat bang. Ba con nhat quyet khong cho tho lam duong di qua dia phan xa khi chua nhan duoc tien den bu.

 • Du an duong Ho Chi Minh thieu hang tram nghin met khoi da

  10:08 | Thứ năm 26/07/2001 (GMT+7)

  Du an duong Ho Chi Minh thieu hang tram nghin met khoi da

  Du an xay dung duong Ho Chi Minh da tien hanh duoc 14 thang, du khoi luong cong viec thuc hien duoc rat lon va tinh hinh tien do thi cong da duoc cai thien, nhung kho khan moi lai xuat hien, do la cong tac khai thac va chuan bi vat lieu de phuc vu thi cong.

 • Nhung chang duong dau tien

  11:11 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Nhung chang duong dau tien

  Nhin tren ban do, dat nuoc Viet Nam voi hinh dang mot Giot dan bau, keo dai gan 3000 km voi nhung nui non hiem tro, co nhung cho that lai chi con tren duoi 50 km chieu ngang, con duong Thien ly xua cung giong nhu soi day dan doc huyen de tung ngan len nhung thanh am thanh thot, diet da...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0