Du an dau tu xay dung

Tuesday, 31/05/2016 23:04
 • Sai pham trong dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi

  19:19 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Sai pham trong dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi

  Theo Thanh tra Chinh phu, qua thanh tra hai du an dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi cua Dai Tieng noi nhan dan TPHCM va cua Dai truyen hinh TPHCM deu cho thay co nhung sai pham trong hai du an nay. Doi voi Du an dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi cua Dai Tieng noi nhan dan TP HCM, cac cong trinh dau xay dung cua Dai tu nam 2000 den 2004 deu thuc hien cham tien do; Cong tac quyet toan von dau tu, phe duyet quyet toan cac cong trinh da hoan thanh ban..

 • Quan ly du an dau tu xay dung cong trinh

  07:54 | Thứ tư 16/02/2005 (GMT+7)

  Quan ly du an dau tu xay dung cong trinh

  Thu tuong vua ban hanh Nghi dinh ve quan ly du an dau tu xay dung cong trinh, gom 6 chuong, quy dinh cu the ve quy trinh lap, tham dinh, phe duyet, trien khai du an dau tu xay dung cong trinh va van de hop dong, nang luc trach nhiem cua cac ben lien quan trong du an.

 • Co dau hieu bi rut ruot tu goi thau dau tien

  10:24 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Co dau hieu bi rut ruot tu goi thau dau tien

  Hanh vi vi pham pho bien cua nha thau du an dau tu xay dung Benh vien Da khoa Hau Giang la su dung cu tram khong dat kich co, da khong dat quy cach, gach, xi mang chua duoc kiem tra, dung nuoc ban de tron ho... Goi thau dau tien la goi thau san lap mat bang, xay dung cong, tuong rao, nha bao ve do Xi nghiep Xay dung Hong Trung (co tru so tai thi xa Tan Hiep, tinh Hau Giang) trung thau voi gia tri xay dung la 4.222.199.000 dong. Goi thau nay duoc khoi cong xay..

 • Hon 349 ty dong thuc hien du an dau tu xay dung co so vat chat buoc 2

  18:02 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 18/1, tin tu Dai hoc Hue cho biet, Bo GD-DT vua co quyet dinh phe duyet du an dau tu xay dung Dai hoc Hue buoc 2 - giai doan 1.

 • Tai dinh cu cho cac ho dan thuoc du an dau tu xay dung cau Thu Thiem

  01:01 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Lien quan den viec tai dinh cu cho cac ho dan thuoc du an dau tu xay dung cau Thu Thiem, UBND TP.HCM vua duyet gia ban khong kinh doanh can ho chung cu An Suong, quan 12 phuc vu cac truong hop co dong nhan khau thuoc du an nay.

 • Trien khai quy hoach va cac du an dau tu xay dung khu vuc tay Ho Tay

  14:48 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Trien khai quy hoach va cac du an dau tu xay dung khu vuc tay Ho Tay

  Chieu 31/3 lanh dao thanh pho Ha Noi da hop voi cac ban, nganh chuc nang ve viec trien khai quy hoach va cac du an dau tu xay dung khu vuc tay Ho Tay. Tai cuoc hop, Vien Quy hoach - Kien truc cung cac ban nganh lien quan trinh bay y kien, quan diem trong qua trinh hinh thanh khu do thi moi tay Ho Tay. Cac mo hinh trong tuong lai cua mot so du an xay dung lon cua khu do thi nay cung duoc trinh bay.

 • Thang 3 Phai xong phuong an bao ton di tich 18 Hoang Dieu

  22:18 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  Thang 3 Phai xong phuong an bao ton di tich 18 Hoang Dieu

  13/3, Van phong Chinh phu da co van ban thong bao y kien cua Pho Thu tuong Hoang Trung Hai tai cuoc hop cua Ban Chi dao xay dung Nha Quoc hoi ngay 7/3. Pho Thu tuong Hoang Trung Hai da ket luan nhu sau: 1. Bo Xay dung chi dao hoan thien phuong an kien truc Nha Quoc hoi theo nhiem vu thiet ke va yeu cau nang cap phuong an kien truc da duoc phe duyet tai cong van so 643/TTg-CN ngay 23/5/2007 cua Thu tuong Chinh phu; tiep tuc nghien cuu phuong an xay dung bai do xe..

 • Nam 2006 Thanh kiem tra 12 du an dau tu xay dung co ban

  10:30 | Thứ sáu 16/12/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc vua ky Quyet dinh so 1229/QD-BKH, giao Chanh Thanh tra Bo trong nam 2006 thuc hien cong tac thanh kiem tra ve quan ly dau tu xay dung co ban doi voi 12 du an trong diem cua cac Bo, nganh dia phuong.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Dong tho xay dung du an khu do thi moi Duong Noi va duong Le Van Luong keo dai

  14:52 | Chủ nhật 20/01/2008 (GMT+7)

  Dong tho xay dung du an khu do thi moi Duong Noi va duong Le Van Luong keo dai

  Sang ngay 20/1, UBND tinh Ha Tay, Chu dau tu da chinh thuc khoi cong du an dau tu xay dung khu do thi moi Duong Noi va duong Le Van Luong keo dai, theo quyet dinh so 1739/ TTgCP – CN cua Thu tuong Chinh phu ve viec dau tu xay dung duong phat trien phia Bac TP.Ha Dong theo hinh thuc hop dong BT va khu do thi moi Duong Noi nham quy hoach TP.Ha Dong den nam 2020 cung nhu khop noi voi quy hoach vung phia Tay Thu do va muc tieu tao ra truc do thi moi hien dai dong..

 • Se thanh tra 12 du an dau tu xay dung co ban

  10:39 | Thứ sáu 16/12/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc vua ky Quyet dinh so 1229/QD-BKH, giao Chanh Thanh tra Bo trong nam 2006 thuc hien cong tac thanh kiem tra ve quan ly dau tu xay dung co ban doi voi 12 du an trong diem cua cac Bo, nganh dia phuong.

 • Nha ve sinh cong cong se dep hon

  05:01 | Thứ ba 27/09/2005 (GMT+7)

  Nha ve sinh cong cong se dep hon

  Thiet ke nha ve sinh cong cong (NVSCC) nghe qua tuong don gian, nhung don gian ma dep va tien nghi moi kho. Ong Lam Son Hoang, giam doc Ban quan ly du an dau tu xay dung cong trinh, So Tai nguyen - moi truong TP.HCM, nhan manh nhu tren khi trao doi ve cong tac lap qui hoach va lam du an dau tu xay dung, lap dat he thong NVSCC tren dia ban TP. Ong cho biet:

 • Thanh tra 24 du an dau tu xay dung co ban tai TP HCM

  18:56 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  Thanh tra thanh pho vua cho biet, du kien nam nay se thanh tra 24 du an nham chan chinh kip thoi, xu ly nghiem cac truong hop vi pham Quy che quan ly dau tu xay dung, dau thau, quan ly chat luong cong trinh.

 • Thanh tra dong loat nhieu du an dau tu xay dung co ban tai TP HCM

  00:15 | Thứ bảy 13/08/2005 (GMT+7)

  Cong trinh nang cap, mo rong Tinh lo 15 (P.Dong Hung Thuan, Q.12, do Cong ty Quan ly cong trinh giao thong Sai Gon lam chu dau tu) tri gia 113 ti dong, trong do 60% la tien den bu da duoc Thanh tra TP.HCM quyet dinh thanh tra toan dien.

 • Phat hien nhieu sai pham o cac du an xay dung co ban

  14:27 | Thứ sáu 05/08/2005 (GMT+7)

  Thanh pho Ha Noi vua tien hanh thanh tra 13 du an dau tu xay dung co ban co don thu khieu nai to cao hoac co dau hieu tieu cuc va da phat hien mot so du an sai pham hon 1,4 ti dong - tin tu Bo Tai nguyen va Moi truong cho biet.

 • Kien nghi giai quyet thoa dang quyen loi cua dan

  08:39 | Thứ tư 13/10/2004 (GMT+7)

  Chieu 12-10-2004, UBND TP.HCM da co buoi lam viec voi Ban quan ly du an dau tu xay dung khu do thi moi Thu Thiem, UBND quan 2 va cac so ban nganh lien quan tai TP.HCM ve tien do den bu giai phong mat bang (GPMB) khu do thi moi Thu Thiem.

 • TP HCM tong kiem tra 2.631 du an dau tu xay dung

  08:32 | Thứ tư 03/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 2-3-2004 So Tai nguyen - moi truong TP.HCM da ban hanh ke hoach kiem tra tien do thuc hien cac du an dau tu tren toan dia ban TP. Theo do, trong nam nay se kiem tra, danh gia tinh hinh dau tu khoang 2.031 du an duoc giao va cho thue dat tu nam 1997-2003 va khoang 600 du an nha o da dang ky ke khai nhung chua co quyet dinh giao, thue dat.

 • Hai Duong Khoi cong day chuyen 3 ximang Hoang Thach

  10:44 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Hai Duong Khoi cong day chuyen 3 ximang Hoang Thach

  Du an dau tu xay dung day chuyen thu 3 Nha may xi mang Hoang Thach voi cong suat 3.300 tan clinker/ngay vua duoc khoi cong hom nay (4/2/2007) tai thi tran Minh Tan, huyen Kinh Mon (tinh Hai Duong).

 • HN Khoa ngan sach cho du an nha may rac Thanh Tri

  07:08 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  HN Khoa ngan sach cho du an nha may rac Thanh Tri

  UBND TP Ha Noi dang chuan bi bao cao Chinh phu cho phep dung thuc hien Du an dau tu xay dung nha may xu ly rac thai Thanh Tri bang von ngan sach, chuyen sang cong khai keu goi dau tu trong va ngoai nuoc theo huong xa hoi hoa.

 • Bo GTVT loai bo yeu to chu dau tu cua cac PMU

  09:27 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Bo GTVT loai bo yeu to chu dau tu cua cac PMU

  Bo Giao thong vua co Quyet dinh 562/QD-BGTVT ve viec “Giao chu dau tu cac du an dau tu xay dung cong trinh giao thong”. Theo do, chuyen vai tro chu dau tu, dai dien chu dau tu cac du an xay dung cong trinh giao thong tu “tay” cac PMU sang chu dau tu moi la Cuc duong bo, Cuc Hang hai, Cuc duong song, Cuc Hang khong.

 • Bo GTVT loai bo yeu to chu dau tu cua cac PMU

  09:08 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Bo Giao thong vua co Quyet dinh 562/QD-BGTVT ve viec “Giao chu dau tu cac du an dau tu xay dung cong trinh giao thong”. Theo do, chuyen vai tro chu dau tu, dai dien chu dau tu cac du an xay dung cong trinh giao thong tu “tay” cac PMU sang chu dau tu moi la Cuc duong bo, Cuc Hang hai, Cuc duong song, Cuc Hang khong.

 • Thanh tra du an dau tu xay dung o 23 tinh dung dau sai do

  11:09 | Thứ tư 24/09/2003 (GMT+7)

  Qua thanh tra, kiem tra viec thuc hien chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung sau, vung xa (chuong trinh 135) tai 23 tinh, Thanh tra Nha nuoc nhan dinh “ti le sai pham tu cac du an tuy khong lon nhung sai pham dien ra o tat ca cac khau, tu khau chuan bi dau tu cho toi ket thuc dau tu...”.

 • Chi thi cua Thu tuong ve trien khai thi hanh Luat Xay dung

  15:14 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Chi thi cua Thu tuong ve trien khai thi hanh Luat Xay dung

  Thu tuong Chinh phu da co Chi thi so 08/2004/CT-TTg ve viec trien khai thi hanh Luat Xay dung. Chi thi nham dua Luat Xay dung vao cuoc song, tao ra nhung chuyen bien tich cuc trong quan ly, hoat dong va dau tu xay dung.

 • HN Dau tu xay dung co ban sai pham den 7,8 ty dong

  14:41 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Thanh tra thanh pho Ha Noi vua hoan thanh viec thanh tra, kiem tra 50 du an dau tu xay dung co ban, da phat hien duoc nhieu sai pham voi so tien len toi hon 7,8 ty dong va 2.120 USD.

 • Yeu cau kiem diem ca nhan lien quan den du an oto tai

  09:06 | Thứ hai 28/01/2008 (GMT+7)

  Yeu cau kiem diem ca nhan lien quan den du an oto tai

  Pho Thu tuong Hoang Trung Hai vua yeu cau Bo Cong Thuong kiem diem va xu ly trach nhiem doi voi nhung ca nhan co sai pham trong du an dau tu xay dung nha may san xuat, lap rap oto tai Thanh Hoa.

 • Yeu cau kiem diem ca nhan lien quan den du an oto tai

  10:29 | Thứ bảy 26/01/2008 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Hoang Trung Hai vua yeu cau Bo Cong Thuong kiem diem va xu ly trach nhiem doi voi nhung ca nhan co sai pham trong du an dau tu xay dung nha may san xuat, lap rap oto tai Thanh Hoa.

 • Trinh Thu tuong du an xay tru so tren 10 trieu USD

  16:28 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  7/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh ban hanh Quy che quan ly cac du an dau tu xay dung tru so lam viec cua cac Co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai va cac co quan khac cua Viet Nam o nuoc ngoai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0