Du an Cai thien Moi truong

Thursday, 26/05/2016 03:46
 • Thanh tra Du an cai thien moi truong nuoc TPHCM

  20:55 | Thứ năm 13/03/2008 (GMT+7)

  Thanh tra Du an cai thien moi truong nuoc TPHCM

  - Cung thoi diem TP.HCM chi dao thanh tra Du an cai thien moi truong nuoc va Du an sua chua phuc hoi cau mong, Bo Xay dung cung co chi dao lap doan thanh tra Du an ha tang Khu CN Nhon Trach.

 • 41 4 trieu USD cho tieu du an cai thien moi truong TP HCM

  14:29 | Chủ nhật 22/04/2001 (GMT+7)

  UBND TP vua trinh Thu tuong Chinh phu bao cao nghien cuu kha thi tieu du an cai thien moi truong TP gom thu gom, van chuyen rac, xay dung lo thieu xac duoc dau tu tu von vay Ngan hang Phat trien chau A (ADB). Theo do, se xay dung 42 tram trung chuyen rac tai cac quan huyen, mot xuong bao duong phuong tien van chuyen rac va hai trung tam hoa tang tai quan Thu Duc va huyen Binh Chanh.

 • Du an cai thien moi truong nuoc TP HCM Hang chuc ti dong sua coc nghieng

  01:13 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Ve su co hon 2.600 coc dong sau 41m bi nghieng o cong trinh xay dung nha may xu ly nuoc thai, Cuc Giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh (Bo Xay dung) da de nghi Ban quan ly du an dai lo dong tay va moi truong nuoc TP.HCM - chu dau tu du an cai thien moi truong nuoc TP.HCM - yeu cau nha thau thi cong (lien danh cac nha thau N.E.S.JV - Nhat) lap thiet ke khac phuc su co va co su chap thuan cua nha thau thiet ke.

 • TP Ho Chi Minh Day nhanh tien do thi cong du an cai thien moi truong nuoc

  23:33 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 25.7, Ban quan ly du an dai lo Dong Tay va Moi truong nuoc, thuoc So Giao thong - Cong chinh TP.HCM da gioi thieu voi phong vien bao chi den de tham quan, tim hieu thuc te cong tac thi cong 2 goi thau cua du an Cai thien moi truong nuoc TP. Day la 2 goi thau thi cong tren nhieu truc duong chinh o trung tam TP, da anh huong truc tiep den doi song, sinh hoat va hoat dong kinh doanh cua nguoi dan.

 • Du an cai thien moi truong TP HCM Keo dai them hai nam

  05:21 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua kien nghi Chinh phu gia han thoi gian hoan thanh du an cai thien moi truong TP den ngay 31-12-2008. TP cung de xuat huy bo khoan vay cua hai hang muc thuoc du an la xay dung bai chon lap rac, thu gom van chuyen rac va trung tam hoa tang; giu lai hang muc cai tao he thong thoat nuoc khu vuc rach Hang Bang co von dau tu tren 33 trieu USD (trong tong so von du an la 100 trieu USD).

 • Duc tai tro hai du an cai thien moi truong va nang cao chat luong y te cho Viet Nam

  23:41 | Thứ hai 10/10/2005 (GMT+7)

  Hiep dinh tai tro hai du an cai thien moi truong va nang cao chat luong y te voi tong tri gia 15,5 trieu euro da duoc dai dien Bo Tai chinh nuoc ta va Ngan hang Tai thiet Duc (CHLB Duc) ky ket tai Ha Noi hom qua 10/10.

 • TPHCM 4 6 du an cai thien moi truong su dung von ODA deu cham tien do

  16:54 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  TPHCM 4 6 du an cai thien moi truong su dung von ODA deu cham tien do

  TP - Sang 9/8, Ban Kinh te - Ngan sach HDND TPHCM da tien hanh giam sat tinh hinh quan ly va su dung von dau tu tai cac du an thuoc linh vuc giao thong cong chinh (GTCC).

 • TPHCM Xu ly viec cham trien khai du an cai thien moi truong nuoc

  17:59 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 10/11, Pho Bi thu thuong truc thanh uy, Pho chu tich UBND TPHCM Nguyen Van Dua da chi dao So Giao thong - Cong chinh thuc hien giai phap xay dung tuyen de bao tam thoi cap bach de chong ngap do trieu cuong tai khu vuc Me Coc 1 – 2 va ben Binh Dong (quan 8) va phai hoan thanh truoc Tet Nguyen dan 2007.

 • TP Ho Chi Minh Phai chi ngan sach thay vi duoc vay tu nuoc ngoai

  16:22 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Phai chi ngan sach thay vi duoc vay tu nuoc ngoai

  UBND TP.HCM vua giao cho Khu quan ly Giao thong do thi so 1 thuoc So GTCC TP.HCM lam chu dau tu va su dung nguon von ngan sach TP thuc hien 7 du an doc lap (nhom C) tach ra tu 02 goi thau A3 va A5 cua Tieu du an Cai tao he thong thoat nuoc luu vuc rach Hang Bang (Du an Cai thien Moi truong TP.HCM – DACTMT). UBND TP.HCM cung yeu cau chu dau tu co trach nhiem xuc tien ngay cac buoc dau tu de trien khai nhanh dam bao hoan tat cac du an thoat nuoc rach Hang Bang..

 • Con ngap trong nhieu nam nua

  06:43 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Con ngap trong nhieu nam nua

  De chong ngap tren mot khu vuc rong lon, TP trien khai bon du an voi so tien dau tu len den 656,4 trieu USD. Ngoai ra con hang loat du an nho de xoa ngap cuc bo khu vuc dan cu. The nhung cac du an lon thi cong i ach, con cac du an nho co khi khong ket noi duoc he thong thoat nuoc nen xay ra tinh trang noi nay thoat ngap, noi kia bi ngap. >> Bai 1: Tien ti troi theo nuoc >> Bai 2: Cang chong, cang... ngap!

 • Ha Noi xuc tien 2 du an cai thien moi truong khong khi

  12:13 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Thanh pho Ha Noi dang phoi hop voi mot so to chuc quoc te xuc tien xay dung 2 du an lon voi so von dau tu nhieu trieu USD de cai thien chat luong moi truong khong khi.

 • TP Ho Chi Minh Cong khai ban thiet ke va dieu kien co so ha tang cac khu tai dinh cu

  00:16 | Thứ hai 05/04/2004 (GMT+7)

  Tai cuoc hop ve cong tac den bu, giai toa cua du an dai lo Dong-Tay va du an cai thien moi truong nuoc, lanh dao UBND thanh pho da yeu cau Ban quan ly du an va cac quan, huyen phai cong bo cho dan biet nhung thong tin lien quan den khu tai dinh cu nhu ban thiet ke can ho va dieu kien co so ha tang tai cac noi nay.

 • Cham do vuong giai toa

  03:02 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Lien quan den du an cai thien moi truong nuoc TP.HCM (luu vuc kenh Tau Hu - Ben Nghe - Doi - Te giai doan 1 nam tren dia ban 11 quan, huyen TP), Ban quan ly du an dai lo dong - tay va moi truong nuoc cho biet cong tac den bu giai phong mat bang cua du an van chua hoan thanh.

 • Co 100 trieu do duong van ngap

  03:07 | Thứ bảy 12/05/2007 (GMT+7)

  Co 100 trieu do duong van ngap

  Du an cai thien moi truong TP.HCM gia 100 trieu USD nham nang cap ha tang moi truong, cai thien viec thoat va xu ly nuoc thai o khu vuc dong dan nhat TP da thi cong i ach tu nam 2000. Du an do dang nhung von tai tro da khoa so va duong van ngap, moi truong van chua duoc cai thien.

 • Thi cong sau nam moi giai ngan duoc 17 von vay

  06:02 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  Theo Bo Xay dung, du an cai thien moi truong TP.HCM (do So Tai nguyen - moi truong thuc hien) da trien khai tu nam 2000 den nay moi giai ngan duoc 17%, gay lang phi rat lon trong dau tu.

 • Thi cong cong lam nut nha dan

  06:15 | Thứ sáu 15/02/2008 (GMT+7)

  Thi cong cong lam nut nha dan

  Gan chuc ngoi nha tren duong Pham The Hien, quan 8, TP HCM, may ngay gan day xuat hien hang loat vet nut, tuong bi xo lech do qua trinh thi cong cong chuyen tai cua goi thau C - du an Cai thien moi truong nuoc thanh pho.> Dao ham cao oc 15 tang gay sut lun duong

 • Thi cong au gay ngap duong

  17:19 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Tin tu Khu quan ly giao thong do thi 1: Don vi thi cong Du an Cai thien moi truong nuoc TPHCM pha vo 3 doan bo ke ma khong co bien phap ngan trieu thay the nen gay ngap nang tai khu vuc Me Coc 1, Me Coc 2 (phuong 15, quan 8).

 • TP HCM giai toa toan bo nha o chuot tren kenh rach

  11:14 | Thứ hai 18/03/2002 (GMT+7)

  Du an cai thien moi truong nuoc luu vuc kenh Tau Hu - Ben Nghe - Doi Te da duoc duyet voi cac hang muc cai tao he thong thoat nuoc mua, thu gom, xu ly nuoc thai, khoi phuc he thong kenh, chinh trang do thi, ket hop voi giao thong duong thuy va bo. Cac nha nam trong khu vuc tu bo kenh den duong hien huu se bi giai toa.

 • Nha thau chiu trach nhiem den bu

  04:02 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Nha thau chiu trach nhiem den bu

  Xung quanh su co hon 2.600 coc betong cot thep bi dong nghieng, gay thiet hai khoang 60 ti dong doi voi hang muc xay dung nha may xu ly nuoc thai thuoc du an cai thien moi truong nuoc TP.HCM, ong Huynh Ngoc Si (anh) - pho giam doc So Giao thong cong chinh TP.HCM, kiem giam doc Ban quan ly du an dai lo dong tay va moi truong nuoc TP.HCM - cho biet:

 • Duc ho tro 15,5 trieu euro giup cai thien moi truong va y te

  16:30 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Duc ho tro 15,5 trieu euro giup cai thien moi truong va y te

  Bo Tai chinh va Ngan hang Tai thiet Duc (KFW) vua ky ket Hiep dinh tai chinh tai tro cho hai du an cai thien moi truong va nang cao chat luong y te voi tong tri gia 15,5 trieu euro.

 • TP HCM Hom nay phan luong giao thong tren duong Tran Hung Dao va Huynh Man Dat

  00:02 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  So Giao thong - Cong chinh TP.HCM cho biet, ke tu 6 gio hom nay (29.3) den het ngay 29.11.2007 se dieu chinh luu thong tai giao lo Tran Hung Dao - Le Hong Phong de thi cong ho thong S11, thuoc goi thau C - Du an cai thien moi truong nuoc TP.HCM.

 • Xin y kien ve vu coc be tong bi nghieng o cong trinh xay dung nha may xu ly nuoc thai

  00:22 | Chủ nhật 06/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 5/8, ong Tran Quang Phuong, Giam doc So Giao thong - Cong chinh TP.HCM va mot so nha tu van xay dung da den khao sat hien truong xay ra hien tuong coc nghieng o cong trinh xay dung nha may xu ly nuoc thai, thuoc du an cai thien moi truong TP.HCM (luu vuc kenh Tau Hu - Ben Nghe - Doi - Te).

 • Khuat tat trong mot du an 100 trieu USD

  22:17 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  Khuat tat trong mot du an 100 trieu USD

  Thanh tra TP.HCM vua tien hanh thanh tra du an dai lo Dong - Tay do Ban quan ly (BQL) dai lo Dong - Tay va Moi truong nuoc TP.HCM lam chu dau tu. Tuy nhien, con mot du an khac do BQL nay lam chu dau tu cung can kiem tra vi co dau hieu sai pham trong qua trinh thi cong. Do la Du an cai thien moi truong nuoc TP.HCM goi thau E - nha may xu ly nuoc thai (NMXLNT) tren dia ban huyen Binh Chanh, TP.HCM.

 • Thang 11 se pha do cau Khanh Hoi

  23:21 | Thứ bảy 13/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 13/8, Pho chu tich UBND thanh pho - ong Nguyen Van Dua da di kiem tra tinh hinh thuc hien du an xay dung dai lo Dong - Tay va cong trinh xay dung nha may xu ly nuoc thai thuoc du an Cai thien moi truong nuoc TP.HCM.

 • Nha thau phai chiu toan bo chi phi khac phuc

  00:37 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 2/8, Ban quan ly du an Dai lo Dong-Tay va moi truong nuoc TP.HCM (Ban QLDA) da co bao cao ve su co thi cong hang muc dong coc be tong cot thep tai Nha may xu ly nuoc thai thuoc du an Cai thien moi truong nuoc TP.HCM, goi thau E (TNO da dang baiKhuat tat trong du an 100 trieu USDtren so ra ngay 31/7).

 • TP Ho Chi Minh Tam ngung dao duong tu ngay 15 20.5

  00:26 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 14.5, So Giao thong - Cong chinh (GTCC) thong bao tam ngung thi cong dao duong de lap dat cac cong trinh ha tang ky thuat tren dia ban thanh pho trong thoi gian tu ngay 15.5 den het ngay 20.5 (ngoai tru du an Ve sinh moi truong thanh pho - luu vuc Nhieu Loc - Thi Nghe, du an Cai thien moi truong va Dai lo Dong Tay, du an Nang cap mo rong duong Nam Ky Khoi Nghia - Nguyen Van Troi), nham tang cuong dam bao an toan giao thong, ve sinh moi truong trong ngay bau..

 • TP Ho Chi Minh Han che xe 2 banh luu thong tren duong Ton Duc Thang

  00:23 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  De phuc vu thi cong Du an cai thien moi truong nuoc, tu ngay 4.8.2007 - 28.4.2008, So Giao thong - Cong chanh se cam xe 2 banh luu thong tren duong Ton Duc Thang (doan tu cong truong Me Linh den Le Thanh Ton), Q.1.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0