Du Tru Quoc Gia

Monday, 30/05/2016 17:43
 • Vi pham hanh chinh trong linh vuc du tru quoc gia Phat toi da 70 trieu dong

  11:42 | Chủ nhật 25/02/2007 (GMT+7)

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 25/2007/ND-CP (ngay 15-2-2007) quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc du tru quoc gia doi voi ca nhan, co quan, to chuc co hanh vi co y hoac vo y vi pham cac quy dinh cua phap luat ve du tru quoc gia ma khong phai la toi pham va theo quy dinh cua Nghi dinh nay phai bi xu phat vi pham hanh chinh.

 • Thong qua Phap lenh Du tru quoc gia

  00:16 | Chủ nhật 25/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 24/4 tai Ha Noi, duoi su chu tri cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, cac uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop ban ve du an Phap lenh Du tru quoc gia va Phap lenh Chong ban pha gia.

 • Ngoai hien vat du tru quoc gia con bang tien

  18:46 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Thay vi chi du tru bang hien vat nhu hien nay, tu ngay 1/9/2004 se co them mot phuong thuc moi - du tru bang tien dong Viet Nam. Day la diem noi bat cua Phap lenh Du tru quoc gia duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua chieu nay.

 • Tang dan hang nam tong muc du tru quoc gia

  08:50 | Thứ hai 26/04/2004 (GMT+7)

  “Mot so y kien de nghi: tong muc du tru quoc gia hang nam can duoc bo tri tang dan, toi thieu bang 1% GDP, boi tong gia tri hang du tru quoc gia hien nay chi con 0,5% GDP la qua mong, chua du dam bao xu ly nhung tinh huong can thiet nham on dinh kinh te va xa hoi”.

 • Quy du tru quoc gia dam bao su phat trien ben vung

  00:01 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  23/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 139/2007/QD - TTg phe duyet "Chien luoc phat trien du tru quoc gia den nam 2010, dinh huong den nam 2020".

 • Se du tru mot so thuoc dac tri de can thiep thi truong

  08:26 | Thứ tư 26/05/2004 (GMT+7)

  Theo phap lenh du tru quoc gia vua cong bo (se co hieu luc tu ngay 1-9-2004), cac mat hang thuoc dien du tru quoc gia se duoc Chinh phu qui dinh trong tung thoi ky, bao gom cac mat hang thiet yeu nhu luong thuc, xang dau, thuoc men... Trao doi voi TS, Thu truong Bo Tai chinh Nguyen Ngoc Tuan cho biet:

 • Tang du tru cac mat hang chien luoc

  00:00 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh phe duyet chien luoc phat trien du tru quoc gia den nam 2010, dinh huong den nam 2020. Theo do, hoat dong du tru quoc gia la hoat dong phi loi nhuan, duoc quan ly tap trung, thong nhat duoi su dieu hanh cua Chinh phu.

 • Chu tich UBND quan huyen duoc quyet dinh xuat hang tai kho du tru quoc gia

  09:31 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Bo Tai Chinh vua co thong tu (so 09 /2006/TT – BTC ngay 9/2/2006) huong dan viec tiep nhan, quan ly, su dung, bao quan, xu ly hang cuu ho, cuu nan sau khi xuat kho du tru quoc gia.

 • Dau thau rong rai de mua hang du tru quoc gia

  06:25 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Dau thau rong rai de mua hang du tru quoc gia

  Thu truong Bo Tai chinh Nguyen Ngoc Tuan vua ky Quyet dinh so 31/2004 ban hanh Quy che dau thau mua, ban hang du tru quoc gia.

 • Quy dinh gia toi da mua muoi du tru quoc gia

  08:15 | Thứ bảy 08/06/2002 (GMT+7)

  Day la gia muoi kho dat tieu chuan chat luong, bao gom gia mua tai dong muoi va cac chi phi de dua muoi den cua kho du tru quoc gia. Quy dinh co hieu luc tu ngay 5/6, cu the nhu sau:

 • Hue se xay dung Kho muoi du tru Quoc gia

  14:00 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Hue se xay dung Kho muoi du tru Quoc gia

  Ngay 24/1, UBND tinh Thua Thien - Hue cho biet vua co quyet dinh giao 20.185,8 m2 dat toa lac tai xa Thuy Phuong, huyen Huong Thuy cho Tong cong ty (TCT) Muoi de xay dung Kho muoi du tru Quoc gia cua tinh. So Tai nguyen va Moi truong co trach nhiem thong bao cho TCT Muoi nop phi, le phi theo quy dinh phap luat. Dong thoi, chu tri, phoi hop voi phong Tai nguyen va Moi truong huyen Huong Thuy, UBND xa Thuy Phuong xac dinh cu the moc gioi va ban giao dat tren thuc..

 • My se cho su dung so dau tho tai kho du tru quoc gia nham giam nhiet thi truong dau mo

  06:35 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  My se cho su dung so dau tho tai kho du tru quoc gia nham giam nhiet thi truong dau mo

  Gia dau tren the gioi ha giam doi chut ngay sau khi chinh phu Bush noi rang se cho su dung so dau tho tai kho du tru quoc gia de doi pho voi tinh trang gian doan nhien lieu do tran bao Katrina gay ra.

 • Hue se xay dung Kho muoi du tru Quoc gia

  11:56 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  UBND tinh Thua Thien - Hue vua co quyet dinh giao 20.185,8 m2 dat toa lac tai xa Thuy Phuong, huyen Huong Thuy cho Tong cong ty (TCT) Muoi de xay dung Kho muoi du tru Quoc gia cua tinh.

 • Mua nhap bo sung du tru vacxin lo mom long mong

  06:05 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai da ky quyet dinh ve viec bo sung 25 ti dong tu nguon du tru quoc gia cho Bo Nong nghiep - phat trien nong thon de mua nhap bo sung du tru quoc gia 2 trieu lieu vacxin lo mom long mong.

 • Xuat khau manh moi co the nang cao du tru quoc gia

  14:01 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Xuat khau manh moi co the nang cao du tru quoc gia

  (VM)- Sang 1/3 tai Ha Noi, Hoi nghi thuong mai toan quoc da duoc khai mac tai Ha Noi nham tong ket nhung thanh tuu thuong mai da dat duoc trong nam 2005 va giai doan 2001 – 2005, dong thoi de ra phuong huong hoat dong cho nam 2006 va giai doan 2006 – 2010. Thu tuong Phan Van Khai da toi du va chi dao hoi nghi.

 • Hang du tru quoc gia khong duoc khau tru thue

  08:02 | Thứ sáu 17/09/2004 (GMT+7)

  Tong cuc Thue vua co cong van gui cac co quan thue dia phuong khang dinh lai nguyen tac khong duoc tinh khau tru thue gia tri gia tang dau vao doi voi cac co so kinh doanh mua hang du tru quoc gia.

 • Thuc hien vong vo Tu thuong dai loi

  08:18 | Thứ sáu 25/01/2008 (GMT+7)

  Thuc hien vong vo Tu thuong dai loi

  Ngay 6/11/2007, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky quyet dinh xuat 30.000 tan muoi tu nguon du tru quoc gia de giai quyet tinh trang thieu muoi tren toan quoc.

 • Muoi len con sot

  09:52 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Muoi len con sot

  Theo ong Tran Xuan Chinh, Pho tong giam doc Tong cong ty Muoi Viet Nam: "Tinh trang nguon cung muoi dang thieu nghiem trong, dan den gia muoi tang len tung ngay"!

 • Ho tro dong bao vung lu 3000 tan gao

  09:32 | Thứ bảy 11/08/2007 (GMT+7)

  Ho tro dong bao vung lu 3000 tan gao

  Ngoai 1.500 tan gao duoc xuat tu kho du tru quoc gia, Chinh phu se ho tro them 20 ty dong de cuu tro dong bao bi thiet hai trong dot lu vua qua - Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung khang dinh trong chuyen tham va chi dao cong tac cuu tro dong bao bi lu lut o Ha Tinh hai ngay qua, 9 - 10/8.

 • Tang toc xuat khau de tang du tru quoc gia

  04:26 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  “Trong nam nam toi, VN phai tiep tuc duy tri toc do tang truong xuat khau cao hon muc 14% nhu du kien trong ke hoach phat trien, giam nhap sieu de vua dam bao toc do tang truong chung, vua tang tich luy du tru ngoai te quoc gia”

 • Gia vang len cao nhat ke tu nam 1981

  14:03 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  Gia vang len cao nhat ke tu nam 1981

  Gia vang hom thu hai 9-1 da dat muc cao ky luc trong 25 nam qua - 544,60 USD/ounce ma theo cac chuyen gia la do tac dong tu viec Trung Quoc co the tang nguon du tru vang, hien o muc thap hon rat nhieu so voi cac cuong quoc phuong tay.

 • 59 ty dong va 3.000 tan gao ho tro vung lu

  20:32 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh trich 59 ty dong tu nguon du phong ngan sach Trung uong nam 2007 va 3.000 tan gao tu nguon Du tru quoc gia de ho tro mot so dia phuong va Bo Giao thong van tai khac phuc hau qua mua lu.

 • Viet Nam se co ban do du bao lu quet va sat lo

  09:07 | Thứ ba 04/10/2005 (GMT+7)

  Viet Nam se co ban do du bao lu quet va sat lo

  Do la khang dinh cua ong Le Dinh Tien, Thu truong Bo Khoa hoc - Cong nghe, tai buoi hop so ket hau qua con bao so 7 dien ra chieu 3/9, duoi su chu tri cua Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung.

 • VN vien tro khan cap 1.000 tan gao giup Indonesia

  18:44 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 30-5, Van phong Chinh phu ra thong bao ve viec vien tro khan cap 1.000 tan gao tu du tru quoc gia de cuu tro cac nan nhan Indonesia bi thiet hai nang ne do dong dat ngay 27-5 vua qua.

 • Xuat kho du tru hat giong rau quoc gia

  08:29 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Xuat kho du tru hat giong rau quoc gia

  Nham giup cac dia phuong khac phuc hau qua sau bao so 7 va lu quet, Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai vua ky Quyet dinh so 1076/QD-TTg xuat 54 tan hat giong rau du tru quoc gia ho tro mien phi cho nhan dan cac tinh bi bao, lu.

 • IMF Du tru quoc gia cua Viet Nam dang rat tot

  15:03 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  IMF Du tru quoc gia cua Viet Nam dang rat tot

  Theo ba Susan J.Adam, Truong dai dien Quy tien te Quoc te (IMF) tai Viet Nam cho rang nguon du tru quoc gia cua Viet Nam hien o muc rat tot va dang tiep tuc tang du khong co su ho tro cua IMF doi voi Ngan hang Nha nuoc tu nam 2003.

 • Khac phuc hau qua bao lu 3.070 tan gao cuu doi

  05:12 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Khac phuc hau qua bao lu 3.070 tan gao cuu doi

  Hom qua (4-10), Thu tuong Phan Van Khai da ky quyet dinh so 1053/QD-TTg ve viec xuat gao du tru quoc gia va ho tro kinh phi cho cac dia phuong de khac phuc hau qua bao, lu.

 • Cap gan 14 nghin lit thuoc sat trung cho cac tinh bi bao

  05:30 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 26/10, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung da quyet dinh xuat du tru quoc gia 13.800 lit thuoc sat trung Benkocid de xu ly moi truong chan nuoi va phong chong dich benh gia suc sau bao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0