Du Toan Ngan Sach Nha Nuoc

Saturday, 28/05/2016 05:03
 • Quoc hoi thong qua du toan ngan sach nha nuoc nam 2005 va du an Luat Canh tranh Giu boi chi ngan sach khong qua 5 GDP

  23:34 | Thứ ba 09/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua du toan ngan sach nha nuoc nam 2005 va du an Luat Canh tranh Giu boi chi ngan sach khong qua 5 GDP

  Sang 9/11, cac dai bieu Quoc hoi thao luan tai to ve chuong trinh xay dung luat, phap luat nam 2005. Buoi chieu, sau khi nghe cac bao cao giai trinh, tiep thu y kien dai bieu danh gia ve tinh hinh thuc hien ngan sach nha nuoc nam 2004, du toan ngan sach nha nuoc nam 2005, QH da thong qua Nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2005. Cung ngay, du an Luat Canh tranh cung da duoc thong qua.

 • Huy dong toi da va su dung hieu qua cac nguon luc

  22:16 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  12/6, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2008. Ve nhiem vu kinh te-xa hoi, Thu tuong yeu cau: Phan dau GDP nam 2008 tang 8,5%-8,7%; trong do gia tri tang them cua nganh nong, lam nghiep, thuy san tang 3,5-3,7%; nganh cong nghiep, xay dung tang 10,5-10,7%; nganh dich vu tang 8,8%-9,0%. Ve nhiem vu xay dung du toan ngan sach nha nuoc nam 2008, noi dung Chi thi neu..

 • Du toan ngan sach nha nuoc 2005 Phan dau dat muc tang truong kinh te tren 8

  17:30 | Thứ ba 22/06/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co Thong tu so 55/2004/TT-BTC ngay 10/6/2004 huong dan cong tac danh gia tinh hinh thuc hien ngan sach nha nuoc nam 2004 va xay dung du toan ngan sach nha nuoc nam 2005.

 • Cong bo du toan ngan sach nha nuoc 2005

  09:47 | Thứ năm 17/02/2005 (GMT+7)

  Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung vua ky ban hanh quyet dinh cong bo du toan ngan sach nha nuoc nam nay voi tong cac nguon thu uoc dat 183.000 ty dong, trong do tong thu ngan sach dat 181.000 ty dong, vien tro khong hoan lai khoang 2.000 ty dong.

 • Cong bo du toan ngan sach nha nuoc nam 2006

  14:05 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  Cong bo du toan ngan sach nha nuoc nam 2006

  Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung vua ky quyet dinh cong bo cong khai so lieu du toan ngan sach nha nuoc nam 2006 voi tong cac nguon thu uoc dat 237.900 ty dong, tang 13% so voi thuc hien nam 2005.

 • Thong qua du toan Ngan sach Nha nuoc nam 2006

  14:25 | Thứ hai 31/10/2005 (GMT+7)

  Do la noi dung quan trong cua tuan lam viec thu 3, ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI. Du toan ngan sach nha nuoc se duoc Quoc hoi bieu quyet thong qua vao sang mai (1/11/2005).

 • Du toan ngan sach nha nuoc nam 2004 Thu tren 154 ngan ty dong

  11:54 | Thứ tư 21/01/2004 (GMT+7)

  Bo Tai Chinh vua ban hanh quyet dinh so 67/QD-BTC ngay 7/1/2004 ve viec cong bo cong khai du toan ngan sach Nha nuoc nam 2004. Theo do, du toan tong thu ngan sach Nha nuoc nam 2004 tren dia ban 61 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong la 154.820 ty dong va du toan chi ngan sach Nha nuoc nam 2004 cho cac du an, chuong trinh muc tieu Quoc gia la 5.552 ty dong.

 • Cong bo du toan ngan sach nha nuoc 2005

  08:57 | Thứ tư 16/02/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu Bo Tai chinh, Bo truong Nguyen Sinh Hung da ky ban hanh quyet dinh so 67/QD-BTC ve viec cong bo du toan ngan sach nha nuoc nam 2005 voi tong thu va vien tro trong nam uoc dat 183.000 ti dong, trong do tong thu dat 181.000 ti dong va vien tro khong hoan lai dat 2.000 ti dong.

 • Nam 2008 Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa

  20:52 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Nam 2008 Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa

  Nam 2008: Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa Mot trong nhung trong tam cua Hoi nghi trien khai thuc hien Nghi quyet QH ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc 2008 la xay dung va hoan thien the che nham ghop phan tang truong kinh te xa hoi nam 2008. Theo Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan, trong quy 1 nam 2008, se ban hanh cac Nghi dinh ve chuc nang, nhiem vu va co cau to chuc cua cac bo nganh vua duoc sap xep lai. Dac biet,..

 • Tang du toan 1000 ti dong so voi to trinh cua Chinh phu

  09:58 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Quoc hoi da bieu quyet thong qua nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2004 vao chieu 4-11 voi ti le phieu thuan 87,95%.Theo do, tong so thu can doi ngan sach nha nuoc nam 2004 la 149.320 ti dong, bang 21,5% GDP (neu tinh ca 3.600 ti dong thu ket chuyen nam 2003 sang, tong thu ngan sach nha nuoc nam sau dat 152.920 ti dong).

 • Them nam dia phuong gia nhap Cau lac bo 1.000 ti

  08:26 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Them nam dia phuong gia nhap Cau lac bo 1.000 ti

  Hom qua 1-11, Quoc hoi (QH) da bieu quyet thong qua nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2006. Trao doi voi TS ben le QH, chu nhiem Uy ban Kinh te va ngan sach Nguyen Duc Kien noi:

 • Bai bo viec cap dau tu tro lai tu cac khoan thu ngan sach

  16:45 | Thứ sáu 12/09/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua ky Quyet dinh so 185/2003/QD-TTg ve viec bai bo cac quyet dinh, van ban cua Thu tuong Chinh phu truoc do ve viec bo sung co muc tieu tu ngan sach trung uong theo cac hinh thuc: Cap lai, dau tu tro lai toan bo hoac mot phan tu cac nguon thu phat sinh tren dia ban hoac cac khoan thu cac doanh nghiep nop ngan sach Nha nuoc cho bo, co quan TU, cac tinh, thanh pho truc thuoc TU va cac tong cong ty nha nuoc.Danh muc cac cong trinh, du an..

 • Phan dau thu vuot du toan de tang luong

  09:22 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Voi 78,34% so phieu thuan, hom qua, 1/11, Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve du toan Ngan sach Nha nuoc 2006 voi tong thu 245.900 ty dong.

 • Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  17:27 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  Duoi day la chuong trinh lam viec chinh thuc da duoc Quoc hoi thong qua tai phien hop tru bi chieu 24/10.

 • Tang cuong giam sat thu nhap cua nhung nguoi co chuc quyen

  10:23 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  Tang cuong giam sat thu nhap cua nhung nguoi co chuc quyen

  TP - Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ra chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2008.

 • Dut khoat khong thanh toan cong trinh ngoai ke hoach

  09:30 | Thứ ba 30/09/2003 (GMT+7)

  Dut khoat khong thanh toan cong trinh ngoai ke hoach

  Tai phien hop thuong ky thang 9, Thu tuong Phan Van Khai neu ro tinh than chi dao cua Chinh phu la thuc hien cac giai phap tang nguon thu cho ngan sach, chong that thu, phan dau vuot du toan ngan sach nha nuoc nam 2004... Dong thoi dut khoat khong thanh toan cac cong trinh ngoai ke hoach.

 • Quoc hoi quyet giu boi chi o muc khong qua 5 GDP

  17:48 | Thứ ba 04/11/2003 (GMT+7)

  Tren 87% dai bieu co mat tai hoi truong chieu nay da bieu quyet tan thanh voi du toan ngan sach nha nuoc 2004. Trong do, 435/442 nguoi dong y voi quan diem cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, cho phep boi chi o muc 34.750 ty dong, nham tiep tuc dap ung nhu cau von dau tu cho ha tang kinh te, xa hoi.

 • Tang cuong giam sat thu nhap cua nhung nguoi co chuc quyen

  10:50 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  Tang cuong giam sat thu nhap cua nhung nguoi co chuc quyen

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ra chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2008. Trong do khang dinh: “Doi voi Viet Nam, nam 2008 la nam nen kinh te tiep tuc hoi nhap sau hon, co hoi va thach thuc ngay cang lon, dan xen nhau...”.

 • Trien khai ke hoach phat trien kinh texa hoi 2008

  23:09 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Trien khai ke hoach phat trien kinh texa hoi 2008

  Sang 25/12, tai Trung tam Hoi nghi quoc gia, Ha Noi, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da chu tri Hoi nghi trien khai thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2008.

 • Khai mac trong the ky hop thu hai Quoc hoi khoa XII

  15:17 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Khai mac trong the ky hop thu hai Quoc hoi khoa XII

  Sang 22/10, ky hop thu hai, Quoc hoi khoa XII da khai mac trong the tai Hoi truong Bo Quoc phong (Ha Noi). Truoc gio khai mac, cac dai bieu QH da vao Lang dat vong hoa va vieng Chu tich Ho Chi Minh.

 • Phan dau tang truong kinh te 8 trong nam 2006

  10:33 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Phan dau tang truong kinh te 8 trong nam 2006

  Chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te- xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2006 vua duoc Thu tuong Chinh phu ky ban hanh. Theo do phan dau dat toc do tang truong 8%.

 • Phan dau dat toc do tang truong GDP tren 8

  10:22 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Phan dau dat toc do tang truong GDP tren 8

  Thu tuong Phan Van Khai da ky ban hanh Chi thi so 19/CT-TTg ngay 12-6-2006 ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2007.

 • Khai mac Hoi nghi trien khai thuc hien cac chuong trinh Nghi quyet cua Quoc hoi

  14:27 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi trien khai thuc hien cac chuong trinh Nghi quyet cua Quoc hoi

  Sang 25/12, Hoi nghi trien khai thuc hien cac chuong trinh, Nghi quyet cua Quoc hoi ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2008 da khai mac tai Trung tam Hoi nghi quoc gia, My Dinh, Ha Noi.

 • Tao dieu kien de nen kinh te phat trien nhanh ben vung

  03:12 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai da ky ban hanh chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2007. Theo do, phan dau dat nhip do tang truong kinh te (GDP) tren 8%; tao dieu kien de nen kinh te phat trien nhanh, ben vung.

 • Quoc hoi thong qua Luat Canh tranh

  18:12 | Thứ ba 09/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Luat Canh tranh

  Chieu nay, Quoc hoi da thong qua du luat dau tien cua ky hop lan thu 6, Luat Canh tranh, voi 77,98% phieu thuan. Truoc do, Nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2005 cung da duoc Quoc hoi thong qua voi so phieu cao.

 • Quoc hoi thong qua chi tieu tang truong tu 8 5 den 9

  15:18 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua chi tieu tang truong tu 8 5 den 9

  Sang 12/11, QH da thong qua Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi nam 2008 va Nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2008.

 • Can hoan thanh ke hoach 5 nam vao nam 2008

  14:57 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Sang 25/12, phat bieu khai mac Hoi nghi trien khai thuc hien cac chuong trinh, Nghi quyet cua Quoc hoi ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2008, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh: Trong nam 2008, can phan dau hoan thanh co ban cac chi tieu kinh te-xa hoi cua ke hoach 5 nam !

 • Kiem toan Nha nuoc se ve tay Quoc hoi

  17:42 | Thứ sáu 02/05/2003 (GMT+7)

  Kiem toan Nha nuoc se ve tay Quoc hoi

  Sang mai (3/5), Ky hop thu 3, Quoc hoi khoa XI se khai mac va mot vai ngay toi se dem chuyen kiem toan di hay o lai Chinh phu ra ban bac. Rat nhieu kha nang He thong kiem toan Nha nuoc se chuyen ve truc thuoc Quoc hoi. Boi da so y kien cho rang ""... do khong co co quan Kiem toan truc thuoc nen Quoc hoi va cac co quan cua ho thuc hien nhiem vu va quyen han trong linh vuc tai chinh - ngan sach nha nuoc tu truoc toi nay chi mang tinh hinh thuc"".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0