Du An Kha Thi

Tuesday, 31/05/2016 03:18
 • Tang von cho cac du an du lich

  15:49 | Thứ sáu 03/08/2001 (GMT+7)

  Tong cuc Du lich cho biet, do so du an kha thi dau tu xay dung cac khu du lich da hoan thanh thu tuc tang, nen kha nang giai ngan cao hon du kien. Vi vay, Tong cuc da de nghi Chinh phu cho phep tang von dau tu cho cac du an kha thi trong nam 2001 la 400 ty dong.

 • That thoat trong thi cong chi la phan noi tang bang chim

  10:26 | Thứ hai 24/10/2005 (GMT+7)

  Khau thi cong duoc coi la duc khoet kinh phi, bao chi noi den nhieu. Tuy nhien, viec rut ruot do thuong chay vao tui nhieu nguoi chu dinh lam viec nay, duoc phan bo cho cac mat xich phia tren.

 • Khong cho di doi nha may neu khong co du an kha thi

  15:53 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  TP - TP tung phan anh, viec Cty Co phan duong Quang Ngai du kien di doi Nha may duong Quang Phu len tinh Gia Lai, khien 300 cong nhan va hang ngan nong dan trong mia trong tinh phan ung quyet liet.

 • Se co tuyen tau dien tren cao Ha Noi Ha Dong

  09:47 | Thứ năm 24/06/2004 (GMT+7)

  Se co tuyen tau dien tren cao Ha Noi Ha Dong

  Ngay 22/6, cac chuyen gia duong sat Trung Quoc da gioi thieu du an kha thi tuyen tau dien tren cao Ha Noi - Ha Dong (da duoc Thu tuong Chinh phu dong y cho Bo Giao thong Van tai lap du an kha thi xay dung tuyen duong sat do thi). Khi duoc phe duyet, du an se duoc thi cong trong 3 nam, chinh thuc thong tau va khai thac cuoi nam 2008.

 • Mot nam cau Thu Thiem co xong

  23:16 | Thứ tư 28/04/2004 (GMT+7)

  Mot nam cau Thu Thiem co xong

  Cau Thu Thiem se hoan thanh vao dung 30-4-2005? Moc thoi gian ky luc nay tu quyet tam cua lanh dao TP.HCM duoc hang trieu nguoi dan TP quan tam.

 • Chuyen doi thanh cong ty co phan khi nao va nhu the nao

  22:42 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Chuyen doi thanh cong ty co phan khi nao va nhu the nao

  Von it, quy mo nho, nhieu cong ty tu nhan phai bo qua cac co hoi lam an, nhieu du an kha thi cung khong the thuc hien. Thi truong chung khoan (TTCK) phat trien da mo ra loi thoat cho khong it cong ty dang gap kho khan nhu vay thong qua viec chuyen doi thanh cong ty co phan (CTCP), phat hanh co phieu (CP) tang quy mo von, nang cap quan tri. Tuy nhien, mat trai cua no cung dang tao ra nhung rui ro rat lon cho cac nha dau tu (NDT).

 • Ban dat de choi

  09:06 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Ban dat de choi

  Cu Nguyen Du da day: "Nghe choi cung lam cong phu", choi khong phai de, choi gi cung phai hoc. Ha Noi bay gio co lam lang choi...

 • Lang ban dat de choi

  09:58 | Chủ nhật 19/02/2006 (GMT+7)

  Cu Nguyen Du da day: "Nghe choi cung lam cong phu", choi khong phai de, choi gi cung phai hoc. Nhung Ha Noi bay gio co mot thu choi ma cha can phai hoc. Nghia la cha lam gi ca. Ha Noi bay gio co lam lang choi...

 • Them 65 4 ty cho vay kinh te nong thon

  12:20 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Them 65 4 ty cho vay kinh te nong thon

  Cac ca the, ho san xuat, hop tac xa, cac DN ngoai quoc doanh deu co the duoc vay von ngan hang neu co du an kha thi phuc vu phat trien kinh te nong thon.

 • Ban dat de choi

  16:02 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Cu Nguyen Du da day: "Nghe choi cung lam cong phu", choi khong phai de, choi gi cung phai hoc. Ha Noi bay gio co lam lang choi...

 • Sang nam se khoi cong xay dung cau Phu My

  00:38 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 12/1, Cong ty co phan B.O.T cau Phu My da co buoi lam viec voi So Giao thong Cong chanh ve tien do thuc hien cong trinh B.O.T cau Phu My. Trong thang 2/2004, cong ty se co bao cao cuoi ky va trinh UBND TP Ho Chi Minh du an kha thi B.O.T cau Phu My de kip khoi cong cong trinh vao dau nam 2005.

 • Ha Noi Di doi 490 ho dan de xay dung tuyen Quoc lo 5 keo dai

  00:12 | Thứ hai 15/03/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Di doi 490 ho dan de xay dung tuyen Quoc lo 5 keo dai

  UBND TP Ha Noi vua co to trinh so 06/TTr-UB ve du an kha thi xay dung tuyen Quoc lo 5 keo dai, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, phe duyet. Theo do, tong dien tich dat chiem dung cua tuyen duong vao khoang 114 ha, so ho dan can di doi la 490 ho.

 • Khong duoc phep xay dung thi diem khu dan cu ngoai de song Hong

  00:19 | Thứ sáu 02/01/2004 (GMT+7)

  Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon ngay 29/12 da tra loi chinh thuc khong dong y cho co quan chuc nang TP Ha Noi khoan khao sat dia chat phuc vu lap du an kha thi cai tao xay dung thi diem ha tang ky thuat, sap xep lai dan cu, khai thac quy dat 1 Km ngoai de huu song Hong, thuoc quan Tay Ho, Ha Noi.

 • Lap du an xay san bay quoc te tai Quang Ninh

  06:37 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu UBND tinh Quang Ninh, Thu tuong Chinh phu da dong y cho phep UBND tinh va Cong ty co phan quoc te Hoang Gia lap du an kha thi xay dung san bay quoc te voi nang luc van chuyen 6 trieu khach/nam tai Khu kinh te tong hop Van Don.

 • TP HCM Se co them 4 tuyen xe buyt 2 tang

  14:37 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Theo nguon tin tu Lien Minh HTX TP.HCM, Lien hiep HTX Van tai TP.HCM dang lap du an kha thi dau tu them 4 tuyen xe buyt 2 tang nua ben canh tuyen dau tien da hoat dong tu thang 11-2005.

 • Chu truong thanh lap Truong DH tu thuc Nguyen Trai

  14:21 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 20-7, thay mat Thu tuong Chinh phu, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da dong y ve nguyen tac viec thanh lap Truong DH tu thuc Nguyen Trai. Theo do, Bo GD-DT huong dan Ban sang lap Truong DH tu thuc Nguyen Trai xay dung du an kha thi thanh lap truong, trinh duyet theo quy dinh hien hanh.

 • Ha Noi tau hoa bay

  10:05 | Chủ nhật 29/10/2006 (GMT+7)

  Ha Noi tau hoa bay

  Ha Noi dang hoan tat nhung buoc cuoi cung cua du an kha thi xay dung tuyen duong sat do thi (DSDT) thi diem doan Nhon - ga Ha Noi de trinh Chinh phu phe duyet, nham kip khoi cong vao cuoi nam nay va hoan thanh vao nam 2010 phuc vu ky niem 1.000 nam Thang Long - Ha Noi. Day la tuyen DSDT dau tien cua ca nuoc duoc xay dung, sau khi hoat dong se la mot trong so nhieu tuyen tau hoa “bay” nam trong he thong DSDT tuong lai cua thu do.

 • VN se co he thong canh bao dong dat va song than

  12:36 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Du an kha thi tang cuong mang luoi quan sat dong dat cua Vu Bao tin dong dat va canh bao song than tai Viet Nam vua duoc Hoi dong khoa hoc cua Vien Vat ly dia cau thong qua. Du an canh bao song than va dong dat co tong muc dau tu tu 70 den 80 ty dong.

 • Ailen Xay dung cac canh dong gio

  10:49 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Ailen Xay dung cac canh dong gio

  Ailen dang co ke hoach phat trien nguon nang luong gio de co the dap ung khoang 13% nhu cau tieu thu nang luong vao nam 2010. Mot trong nhung du an kha thi nhat hien nay la xay dung nhung canh dong gio tai cac khu vuc thich hop. Ailen hy vong cong trinh nay se “giup ich cho ke hoach thay doi khi hau va giam bot nguon nang luong do" cua chinh phu nuoc nay.

 • Dai hoc Quy Nhon se xay dung Nha dao tao 15 tang

  16:16 | Thứ ba 03/05/2005 (GMT+7)

  Dai hoc Quy Nhon se xay dung Nha dao tao 15 tang

  Tien si Tran Tin Kiet, hieu truong truong DH Quy Nhon vua cho biet, nham phat trien co so vat chat phuc vu nhu cau dao tao, hien nay truong dang lap du an kha thi Nha dao tao cua truong voi qui mo cao 15 tang va du kien nam 2006 se tien hanh xay dung.

 • Viet Nam se phat hanh 500 trieu trai phieu quoc te

  22:18 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Viet Nam se phat hanh 500 trieu trai phieu quoc te

  Bo truong Vu Van Ninh khang dinh Chinh phu luon san sang trien khai huong huy dong nay, neu do la mot yeu cau can thiet, cho mot du an kha thi, co hieu qua cao.

 • FPT duoc phep thanh lap truong Dai hoc tu

  10:21 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  FPT duoc phep thanh lap truong Dai hoc tu

  Ngay 10/3/06, Thu tuong Chinh phu da co y kien dong y voi chu truong thanh lap truong Dai hoc FPT, theo do truong Dai hoc FPT se duoc to chuc va hoat dong theo mo hinh cua truong dai hoc tu thuc. Thu tuong yeu cau Bo GD-DT chi dao Ban sang lap cua truong Dai hoc FPT xay dung du an kha thi. Trong tuong lai, truong se gop phan dao tao nguon nhan luc dac biet la nhan luc nganh cong nghe thong tin.

 • Thanh lap DH dan lap quoc te Bac Ha tai Thai Nguyen

  20:16 | Thứ ba 29/11/2005 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da co van ban dong y ve nguyen tac viec thanh lap Truong DH dan lap quoc te Bac Ha tai tinh Thai Nguyen. Lien hiep cac to chuc huu nghi Viet Nam va Trung uong Hoi huu nghi Viet - Nga co trach nhiem lap du an kha thi thanh lap truong.

 • Xuat khau phim hoat hinh Co quyen hy vong

  21:23 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Xuat khau phim hoat hinh Co quyen hy vong

  "Viet Nam muon ban duoc phim ra thi truong nuoc ngoai thi phai thay doi cach lam". Day la ket luan ma Prakash Topsy - dao dien phim hoat hinh Phap - rut ra sau thoi gian tiep can voi phim Viet, dao dien Viet voi tu cach la chuyen gia giang day lop nang cao nghiep vu dao dien o Hang phim Hoat hinh Viet Nam. Mot linh vuc hai ra tien Nhung phim hoat hinh dat doanh thu vai tram trieu USD khong phai la hiem. Co the ke den Lion King voi doanh thu 312 trieu USD tai My;..

 • Tap doan Det May keu goi von dau tu cho 11 du an lon

  15:32 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Tap doan Det May keu goi von dau tu cho 11 du an lon

  Tap doan Det May Viet Nam (Vinatex)hien dang keu goi von dau tu cho 11 du an lon nham hien dai hoa, nang cao nang luc san xuat, suc canh tranh cua nganh det may Viet Nam .

 • Cac du an tai dinh cu dan long ho Cua Dat Thanh Hoa Dung dau sai day

  00:02 | Thứ sáu 14/01/2005 (GMT+7)

  Cac du an tai dinh cu dan long ho Cua Dat Thanh Hoa Dung dau sai day

  Cong trinh thuy loi, thuy dien ho Cua Dat (Thanh Hoa) co tong muc dau tu xay dung gan 5.000 ti dong. Dong song Chu se bi chan lai, tao ra long ho voi dung tich 1,3 ti m3 nuoc. De thuc thi du an nay, 2.000 ho dan phai di doi di noi khac. Dut ao ra di khoi noi chon nhau cat ron den noi o moi, le ra ho phai duoc quan tam tot hon. Nhung, nhung cong trinh xay dung phuc vu cho dan tai dinh cu (TDC) da xay ra nhieu sai pham...

 • Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  09:44 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Cho den cuoi nam 2004, cac du an trong "Ke hoach tong the ve ung dung va phat trien CNTT den 2005" moi giai ngan duoc khoang 12%. Dac biet, cac du an cua Bo Cong An quy mo hon 200 ty dong, cua Bo Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon tren 70 ty dong, da xay dung xong nhung khong trien khai duoc. Theo nguoi viet bai nay, cac du an se con be tac neu khong thay doi co che xay dung va co che tai chinh. Phan cung lan at phan mem Noi den viec trien khai cac du an CNTT su..

 • Ho tro cac dan toc Pu Peo Si La O Du Ro Mam Brau

  08:35 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky cong van 933/CP-DP dong y chu truong ho tro cac dan toc Pu Peo, Si La, O Du, Ro Mam va Brau. Uy ban Dan toc duoc giao cung voi cac tinh Ha Giang, Dien Bien, Lai Chau, Nghe An, Kontum xay dung hoan thien cac du an kha thi doi voi tung dan toc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0