Doanh Nghiep Co Von Dau Tu Nuoc Ngoai

Thursday, 26/05/2016 05:42
 • Doanh nghiep FDI biet dung nguoi nhat

  11:32 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI biet dung nguoi nhat

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai khong su dung nhieu lao dong co trinh do nhu doanh nghiep nha nuoc, nhung hieu qua hoat dong lai hon han.

 • Doanh nghiep FDI dung nguoi hieu qua hon

  13:12 | Chủ nhật 09/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI dung nguoi hieu qua hon

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai khong su dung nhieu lao dong co trinh do nhu doanh nghiep nha nuoc, nhung hieu qua hoat dong lai hon han.

 • Doanh nghiep FDI biet dung nguoi nhat

  18:34 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI biet dung nguoi nhat

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai khong su dung nhieu lao dong co trinh do nhu doanh nghiep nha nuoc, nhung hieu qua hoat dong lai hon han.

 • Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  06:22 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  Ngay 12/2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam. Theo do, trong thoi han 15 ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc y kien cua Bo Thuong mai, Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh viec cap Giay phep kinh doanh cho doanh nghiep.

 • Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  13:44 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  Quyen loi cua nha dau tu nuoc ngoai se duoc dam bao theo nguyen tac dung luat dinh va phu hop voi nhung cam ket moi nhat cua Viet Nam trong tien trinh gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), cho du nha dau tu co quyet dinh dang ky lai hay khong. Do la thong diep cua Ban soan thao Du thao Nghi dinh quy dinh ve viec doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai va hop dong hop tac kinh doanh dang ky lai theo Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu. Voi tuyen bo nay, e ngai..

 • 6 doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai dau tien duoc co phan hoa

  09:40 | Thứ ba 21/09/2004 (GMT+7)

  Theo Cuc Dau tu nuoc ngoai thuoc Bo Ke hoach va Dau tu, 6 doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai dau tien da duoc chap nhan ve nguyen tac chuyen sang hoat dong theo hinh thuc cong ty co phan.

 • Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai giai toa buc xuc

  09:52 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Khong khi cuoc doi thoai giua gan 200 doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai voi lanh dao Bo ke hoach va dau tu, Bo cong nghiep tai Ha Noi ngay hom qua (3/10) da co nhieu luc cang thang. Hang loat nhung bat cap nhu: hoan tra lai von dau tu cac cong trinh ngoai hang rao, giam gia dien, sua doi lai cac quy dinh ve quan ly ngoai hoi cho cong bang, nhat la van de hoi nhap AFTA, da duoc dua ra.

 • Phat trien Hoi o cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai

  04:13 | Thứ ba 19/10/2004 (GMT+7)

  “Net moi cua Dai hoi IV se tap trung vao thanh nien, hoc sinh (chu yeu lop 9), day manh xay dung to chuc Hoi LHTN o cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, thanh lap cac chi hoi tren dia ban dan cu nham thu hut sinh vien ngoai tinh, day manh cuoc van dong ve hoc tap, tham gia phat trien kinh te va duy tri lang nghe truyen thong, co nhung chuong trinh cu the thu hut SV du hoc nuoc ngoai...” - pho chu tich Hoi LHTN TP Ha Noi Phan Thu Hang cho biet.

 • Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai thuong Tet cao

  12:47 | Thứ năm 15/01/2004 (GMT+7)

  Khoang 150.000 cong nhan dang lam viec tai cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai thanh pho Ho Chi Minh duoc huong muc thuong kha cao nhan dip Tet Giap Than 2004, thap nhat la 1,6 trieu dong/nguoi va cao nhat la 20 trieu dong/nguoi (tang 15% so voi nam truoc).

 • Kim ngach xuat khau cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tang 26,3

  22:51 | Thứ ba 04/05/2004 (GMT+7)

  Kim ngach xuat khau cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tang 26,3

  Bo Thuong mai cho biet, kim ngach xuat khau 4 thang dau nam 2004, dat 7,4 ty USD, tang 16,1% so voi cung ky. Trong do, cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai xuat khau (khong ke dau tho) dat tren 2,4 ty USD, tang 26,3% so voi cung ky nam 2003.

 • Se co phan hoa doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai

  08:58 | Thứ sáu 21/12/2001 (GMT+7)

  Dieu kien de chuyen doi hinh thuc la doanh nghiep phai gop du von phap dinh, thoi gian hoat dong it nhat 3 nam, trong do toi thieu 2 nam co lai va co du so co dong hoat dong theo Luat Doanh nghiep.

 • 80 doanh nghiep nhan Giai thuong Rong Vang 2007

  20:56 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  80 doanh nghiep nhan Giai thuong Rong Vang 2007

  Ngay 8/1/2007, tai Ha Noi, Thoi bao Kinh te Viet Nam da to chuc hop bao ve Le trao Giai thuong Rong Vang 2007 - giai thuong uy tin danh cho cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai hoat dong kinh doanh hieu qua tai Viet Nam. Le trao giai duoc xem la ngay hoi ton vinh nhung doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai dat thanh tich cao trong hoat dong va co nhieu dong gop cho su phat trien kinh te va xa hoi cua Viet Nam trong nam 2007.

 • Chi hon 1 doanh nghiep FDI dang ky lai theo Luat DN

  13:03 | Thứ bảy 24/11/2007 (GMT+7)

  Chi hon 1 doanh nghiep FDI dang ky lai theo Luat DN

  Cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (DN FDI) rat cham trong viec dang ky lai theo Luat DN moi. Den nay, chi co 78 trong tong so 6.000 DN FDI thuc hien dang ky lai. Day la con so moi duoc cong bo tai Hoi thao DN co von dau tu nuoc ngoai.Theo quy dinh cua Luat Dau tu va Luat Doanh nghiep moi cua Viet Nam nam 2006, cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (goi tat la FIE) phai dang ky lai truoc thang 7/2008 nham duoc huong nhung loi ich theo cac quy dinh..

 • Doanh nghiep FDI hop luc chong hang gia

  16:27 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI hop luc chong hang gia

  Hiep hoi Chong hang gia va bao ve so huu tri tue cua cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam (VACIP) da chinh thuc ra mat sang nay tai Ha Noi.

 • Muc luong toi thieu trong doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai

  05:48 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Toi lam viec o Cong ty Thermtrol co 100% von nuoc ngoai tai Khu cong nghiep Vietnam - Singapore, Binh Duong.

 • Doanh nghiep FDI dau tien len san Ha Noi

  14:53 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI dau tien len san Ha Noi

  Sang 26/6 tai Trung tam GDCK Ha Noi, Cong ty co phan cong nghiep Tung Kuang da thuc hien phien giao dich co phieu dau tien cua minh voi ma chung khoan TKU. Day la doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) chuyen doi dau tien duoc giao dich co phieu tai TTGDCK Ha Noi va la doanh nghiep FDI thu hai tai Viet Nam len san. Khoi luong co phieu dang ky giao dich cua Cong ty CP cong nghiep Tung Kuang tai TTGDCK Ha Noi la 3.281.854 co phieu, tuong duong gia tri dang ky..

 • Nha dau tu nho duoc bao ve quyen loi

  14:30 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Nha dau tu nho duoc bao ve quyen loi

  Hom nay, ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI bat dau thao luan ve Luat Chung khoan - du luat nay khi duoc thong qua se co vai tro rat quan trong trong viec dieu tiet thi truong chung khoan noi rieng va tac dong den nen kinh te noi chung. Nhan dip nay, chung toi da co cuoc phong van voi ong Nguyen The Tho - Truong ban Phap che Uy ban Chung khoan Nha nuoc - co quan dau moi soan thao Luat Chung khoan - ve nhung van de xung quan du luat noi tren: Thua ong, xin ong cho biet..

 • Thang 4 ca nuoc xay ra 11 cuoc dinh cong

  10:22 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Tong Lien doan Lao dong Viet Nam ngay 6/5 cho biet: Tu 1/4 den nay, ca nuoc da xay ra 11 cuoc dinh cong, chu yeu o cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai. Trong do, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tu Dai Loan 2 cuoc, Han Quoc 2 cuoc, Nhat Ban 2 cuoc.

 • Bi hai dat ten doanh nghiep

  15:32 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Bi hai dat ten doanh nghiep

  Theo To cong tac va thi thanh Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu, van de dat ten doanh nghiep duoc ghi nhan la mot trong nhung vuong mac khi trien khai thi hanh Luat Doanh nghiep 2005. Cau chuyen ten rieng cua doanh nghiep tuong chung don gian, song hoa ra no lai khong he don gian, du viec dat ten doanh nghiep tai Luat Doanh nghiep 2005 va cac quy dinh co lien quan da kha ro rang va cu the. Vi, neu ban dang trong qua trinh thanh lap doanh nghiep va dat ten cho..

 • Da so DN ngoai quoc doanh quy mo nho hieu qua thap

  14:56 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Da so DN ngoai quoc doanh quy mo nho hieu qua thap

  Tong cuc Thong ke vua cong bo so lieu ban dau cua cuoc dieu tra doanh nghiep 2006. Cuoc dieu tra nam nay duoc tien hanh toan dien voi cac doanh nghiep hach toan kinh te doc lap dang hoat dong theo luat hien hanh. Theo ong Vu Van Tuan, Vu truong Vu Dieu tra cong nghiep va xay dung, dieu tra doanh nghiep nam 2006 tap trung vao nhung chi tieu co ban nhu so luong doanh nghiep duoc phan theo quy mo lao dong va nguon von; theo loai hinh doanh nghiep, nganh kinh te va..

 • Giai thuong Rong Vang 2006 se duoc trao cho gan 70 doanh nghiep

  11:21 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  Giai thuong Rong Vang 2006 se duoc trao cho gan 70 doanh nghiep

  Sang 30/8 tai Ha Noi, Thoi bao Kinh te Viet Nam cong bo ve Giai Rong Vang 2006, giai thuong uy tin danh cho cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai hoat dong kinh doanh hieu qua tai Viet Nam. Cung nhan dip nay, Thoi bao Kinh te Viet Nam da cong bo ra mat trang Web cac Giai thuong Rong Vang (http://www.gda.com.vn).

 • Can thuc hien ngay lo trinh thong nhat luong toi thieu

  21:40 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Can thuc hien ngay lo trinh thong nhat luong toi thieu

  Theo ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Vien Khoa hoc lao dong va xa hoi (Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi), hien con rat nhieu viec phai lam de dieu chinh chinh sach tien luong hien hanh cua Viet Nam cho phu hop voi tien trinh hoi nhap kinh te quoc te va gia nhap WTO. Phong vien: Nhieu y kien cho rang, tien luong nguoi lao dong nhan duoc hien nay van chua hoan ton la gia tien cong cua ho theo thi truong. Dung vay khong, thua ong? Ong Nguyen Huu Dung: Y kien do..

 • Trao quyen binh dang cho nha dau tu nuoc ngoai

  15:16 | Thứ tư 11/05/2005 (GMT+7)

  Trao quyen binh dang cho nha dau tu nuoc ngoai

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai se duoc thanh lap cong ty TNHH va dang ky kinh doanh nhu doanh nghiep trong nuoc, tru nhung linh vuc luat phap cam. Ho cung co the thanh lap cong ty co phan 100% von nuoc ngoai.

 • HP nhan Giai thuong Rong vang 6 nam lien tiep

  13:49 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 30.01.2007, Cong ty HP Viet Nam da vinh du duoc nhan giai thuong Rong Vang 2006, giai thuong uy tin danh cho cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai dang hoat dong tai Viet Nam.

 • Doanh nghiep co von DTNN tai VN duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  14:40 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 12-2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam.

 • Vao WTO tien luong xac dinh tren co so nao

  09:13 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Vao WTO tien luong xac dinh tren co so nao

  Hien nay, viec duy tri 3 muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep da the hien su phan biet doi xu. Viec khong che muc luong trong doanh nghiep Nha nuoc, quy dinh ve thang bang luong cung the hien su bao ho cua Nha nuoc. Nhung dieu nay la khong phu hop khi Viet Nam tham gia WTO. Do la y kien cua ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Vien Khoa hoc lao dong va xa hoi. * Co y kien cho rang con qua nhieu viec phai lam de dieu chinh chinh sach tien luong hien hanh..

 • Binh quan kim ngach nhap khau dat muc ky luc 2.461 trieu USD thang

  09:47 | Thứ sáu 10/09/2004 (GMT+7)

  Binh quan kim ngach nhap khau dat muc ky luc 2.461 trieu USD thang

  Bo Thuong mai cho biet, tam thang dau nam 2004 kim ngach nhap khau hang hoa cua ca nuoc uoc dat 19.687 trieu USD, tang 19,9% so cung ky nam 2003 (khoang 3.265 trieu USD), do khoi luong nhap khau tang 10% (khoang 1.788 trieu USD) va 8% do gia tang (khoang 1.477 trieu USD). Trong do, doanh nghiep trong nuoc kim ngach nhap khau dat 12.829 trieu USD (tang 20,2%) va doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai dat 6.858 trieu USD (tang 19,4%).

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0