Dia Gioi Hanh Chinh

Friday, 27/05/2016 07:20
 • Kho vi dia gioi hanh chinh

  03:51 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Kho vi dia gioi hanh chinh

  Cau bi “xe” lam tu, nha dan, truong hoc, du an cung lam vao canh “dau Ngo, minh So”... do viec phan chia dia gioi hanh chinh khong hop ly.

 • Kho vi dia gioi hanh chinh

  09:34 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Kho vi dia gioi hanh chinh

  Cau bi “xe” lam tu, nha dan, truong hoc, du an cung lam vao canh “dau Ngo, minh So”... do viec phan chia dia gioi hanh chinh khong hop ly.

 • Se mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi

  09:18 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Se mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi

  Ngay 28/2, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien ve ke hoach dau tu xay dung he thong cong so cac cap giai doan 2006 - 2010. Theo do, Thu do Ha Noi se duoc quy hoach mo rong dia gioi hanh chinh de tro thanh trung tam dau nao ve chinh tri - hanh chinh quoc gia cua ca nuoc.

 • Thanh lap quan Thot Not va huyen Chau Van Liem

  08:33 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  TT (Can Tho) - HDND TP Can Tho vua thong qua nghi quyet ve viec dieu chinh, chia tach dia gioi hanh chinh cap xa; dieu chinh dia gioi hanh chinh ba huyen Thot Not, Vinh Thanh, Co Do de thanh lap quan Thot Not va huyen Chau Van Liem.

 • Ha Noi Dieu chinh dia gioi hanh chinh va thanh lap them mot so phuong moi

  11:00 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Dieu chinh dia gioi hanh chinh va thanh lap them mot so phuong moi

  UBND thanh pho Ha Noi dang lay y kien ve viec thuc hien phuong an dieu chinh dia gioi hanh chinh va thanh lap them mot so phuong moi thuoc 2 quan Ba Dinh va Cau Giay. Viec dieu chinh nay nham muc dich doi moi va nang cao chat luong he thong chinh tri o co so.

 • Cho y kien ve viec dieu chinh dia gioi hanh chinh mot so tinh

  15:23 | Thứ ba 23/09/2003 (GMT+7)

  Ngay 22-9, Uy ban thuong vu Quoc hoi (QH) da khai mac phien hop thang chin tai Ha Noi duoi su chu tri cua Chu tich QH Nguyen Van An. Trong phien hop nay, thuong vu Quoc hoi se cho y kien viec dieu chinh dia gioi hanh chinh mot so tinh.

 • Gia Lai them mot so xa phuong

  04:16 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh so 98/2006/ND-CP ve viec dieu chinh dia gioi hanh chinh xa, thanh lap phuong, xa thuoc thanh pho Pleiku, huyen Ayun Pa va Mang Yang, tinh Gia Lai.

 • Thu tuong dong y mo rong dia gioi Ha Noi

  08:42 | Chủ nhật 02/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong dong y mo rong dia gioi Ha Noi

  Hom qua, 1/12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung cung 5 Pho thu tuong va tat ca cac Bo truong thanh vien Chinh phu da co buoi lam viec keo dai 6 tieng dong ho voi lanh dao TP Ha Noi. Thu tuong da dong y voi rat nhieu de xuat quan trong cua Ha Noi, trong do co viec mo rong dia gioi hanh chinh thu do, voi dien tich 3.200 km2.

 • Thu tuong dong y mo rong dia gioi Ha Noi

  00:53 | Chủ nhật 02/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong dong y mo rong dia gioi Ha Noi

  Hom qua, 1.12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung cung 5 Pho thu tuong va tat ca cac Bo truong thanh vien Chinh phu da co buoi lam viec keo dai 6 tieng dong ho voi lanh dao TP Ha Noi. Thu tuong da dong y voi rat nhieu de xuat quan trong cua Ha Noi, trong do co viec mo rong dia gioi hanh chinh thu do, voi dien tich 3.200 km2.

 • Thao luan de an mo rong dia gioi hanh chinh Ha Noi

  20:43 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Thao luan de an mo rong dia gioi hanh chinh Ha Noi

  Hoi nghi danh gia cao cong tac chuan bi, dong tinh voi nhung noi dung tiep thu va giai trinh cua Bo Chinh tri, nhat tri ra nghi quyet, ket luan ve nhung noi dung da trinh tai Hoi nghi.

 • Dia phuong nho bo bo lai da ve dia phuong

  09:04 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  “Mot so luong khong nho van ban tra loi cua cac bo nganh van chi la ghi nhan y kien cua cu tri de nghien cuu hoac chung chung, nang ve giai thich va trich dan cac van ban da qui dinh chu chua phai la giai quyet cac kien nghi cua cu tri. Chang han cac dia phuong da khong the thong nhat duoc trong viec phan vach dia gioi hanh chinh theo nghi quyet cua Quoc hoi nen yeu cau Chinh phu va bo chuc nang giai quyet, thi van ban tra loi cua Bo Noi vu lai yeu cau cac dia..

 • Ha Noi se hop bat thuong ve de an mo rong thu do

  17:39 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  Ha Noi se hop bat thuong ve de an mo rong thu do

  Cuoc hop cua HDND dien ra ngay 27/3 toi, se ban va bieu quyet ve phuong an mo rong dia gioi hanh chinh sang cac tinh Ha Tay, Hoa Binh, Vinh Phuc. Dien tich Ha Noi sau khi mo rong se gap 3 lan hien nay.>> "Day la giai doan chin muoi quy hoach mo rong Ha Noi"/ Trinh Quoc hoi quy hoach Ha Noi "trum" Ha Tay/Ha Noi mo rong, sat nhap toan bo Ha Tay

 • Quy hoach hang loat do thi ve tinh quanh Ha Noi

  21:18 | Thứ sáu 11/01/2008 (GMT+7)

  Quy hoach hang loat do thi ve tinh quanh Ha Noi

  Theo dinh huong quy hoach Vung thu do trinh Chinh phu trong thang 1, Ha Noi se duoc giam tai suc ep dan cu nho su phat trien cua cac do thi ve tinh. Ong Luu Duc Hai, Vien truong Vien Quy hoach do thi nong thon, Bo Xay dung da co cuoc trao doi voi bao chi, ngay 11/1. La chuyen gia soan thao quy hoach Vung thu do, ong nhan dinh vai tro cua Ha Noi nhu the nao? Quy hoach Vung thu do la mot do an do thi lon dau tien cua Viet Nam. Sau khi Luat xay dung ra doi nam 2004,..

 • Sap trinh Thu tuong phe duyet de an mo rong Ha Noi

  20:44 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Sap trinh Thu tuong phe duyet de an mo rong Ha Noi

  TS- Bo Xay dung cung UBND TP Ha Noi gap rut hoan tat De an mo rong dia gioi hanh chinh Ha Noi va quy hoach vung thu do de dau quy II/2007 trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet.

 • Lap quy hoach dia gioi hanh chinh Ha Noi

  11:08 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ngay 28/2 ve ke hoach dau tu xay dung he thong cong so co quan nha nuoc cac cap tu Trung uong den dia phuong giai doan 2006 - 2010.

 • Lap quy hoach mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi

  18:57 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ngay 28/2 ve ke hoach dau tu xay dung he thong cong so co quan nha nuoc cac cap tu Trung uong den dia phuong giai doan 2006 - 2010.

 • Ha Noi se mo rong dia gioi hanh chinh

  08:14 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se mo rong dia gioi hanh chinh

  Tai buoi lam viec voi UBND TP Ha Noi sang 18/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao cac bo, nganh som lap xong quy hoach vung thu do; quy hoach mang luoi giao thong do thi, dong thoi cho phep thanh pho mo rong dia gioi hanh chinh.

 • Quoc hoi thong qua Nghi quyet chia tach tinh

  07:58 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Nghi quyet chia tach tinh

  Chieu qua, 82,73% tong so dai bieu da bieu quyet thong qua Nghi quyet ve chia va dieu chinh dia gioi hanh chinh cac tinh Can Tho (thanh tinh Hau Giang va thanh pho Can Tho truc thuoc T.U), Dak Lak (thanh Dak Lak va Dak Nong) va Lai Chau (thanh Lai Chau va Dien Bien). Quoc hoi cung ra tuyen bo hoan toan bac bo Nghi quyet H.Res.427 va nghi quyet ve cai goi la "tinh hinh tu do ton giao tai Viet Nam".

 • Se bao dam cho cong chuc song duoc bang luong

  21:15 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 22/1, Hoi nghi trung uong 6 da be mac, thong nhat chu truong mo rong dia gioi hanh chinh thu do Ha Noi va cai cach tien luong, bao hiem xa hoi 2008-2012. Huong cai cach la bao dam cho cong chuc song duoc bang luong o muc trung binh kha trong xa hoi. > Trung uong Dang thao luan de an cai cach tien luong/ Dau nam 2008 dong loat tang luong toi thieu

 • Thue chuyen gia nuoc ngoai tham dinh quy hoach vung

  11:51 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Thue chuyen gia nuoc ngoai tham dinh quy hoach vung

  TP - Sang 8/3, UBND TP Ha Noi da hop voi Bo Xay dung, thong nhat phuong an ve quy hoach vung Thu do, gan voi dieu chinh quy hoach chung va mo rong dia gioi hanh chinh Ha Noi trong tuong lai gan.

 • Can dam bao can bang chinh sach can bo xa

  16:40 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Can dam bao can bang chinh sach can bo xa

  Chat vat Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan hom nay, 19/11, cac dai bieu quan tam nhieu toi viec xay dung bo may Chinh phu khoa moi sau khi chia tach, sap nhap; dong thoi tap trung cac y kien ve viec dam bao can bang ve chinh sach cho cac can bo cap xa. Bo may Chinh phu khoa 12 the nao ? Trong phan bao cao cua minh truoc Quoc hoi sang nay, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cho biet, mot trong nhung van de duoc rat nhieu dai bieu Quoc hoi quan tam la Chinh phu to..

 • Ha Noi sap co them 3 phuong moi

  14:14 | Thứ sáu 30/07/2004 (GMT+7)

  Ha Noi sap co them 3 phuong moi

  Sang nay, HDND thanh pho Ha Noi da thong qua Nghi quyet dieu chinh dia gioi hanh chinh mot so phuong de thanh lap phuong moi: Lieu Giai, Vinh Phuc (quan Ba Dinh) va Dich Vong Hau (quan Cau Giay).

 • Ha Noi se mo rong dia gioi hanh chinh

  08:17 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se mo rong dia gioi hanh chinh

  Tai buoi lam viec voi UBND thanh pho Ha Noi sang 18/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao cac bo, nganh som lap xong quy hoach vung thu do; quy hoach mang luoi giao thong do thi, dong thoi cho phep thanh pho mo rong dia gioi hanh chinh.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Thue chuyen gia nuoc ngoai tham dinh quy hoach vung

  13:30 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Sang 8-3, UBND TP Ha Noi da hop voi Bo Xay dung, thong nhat phuong an ve quy hoach vung Thu do, gan voi dieu chinh quy hoach chung va mo rong dia gioi hanh chinh Ha Noi trong tuong lai gan.

 • Nam 2004 Quoc hoi giam sat viec quan ly su dung dat

  06:08 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Nam 2004 Quoc hoi giam sat viec quan ly su dung dat

  Chieu 25-11, Quoc hoi (QH) da thong qua ba nghi quyet (NQ) quan trong: NQ ve chuong trinh giam sat nam 2004 cua QH, NQ ve chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2004 va NQ dieu chinh dia gioi hanh chinh mot so tinh.

 • Ha Noi muon biet som dia gioi hanh chinh de an cu

  15:33 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Ha Noi muon biet som dia gioi hanh chinh de an cu

  Lam viec voi Doan DBQH thanh pho sang nay (16/10), Pho Chu tich thuong truc UBND Ha Noi Phi Thai Binh de nghi Doan kien nghi voi QH khoa XII som xem xet, dieu chinh quy hoach vung Thu do, dac biet la dia gioi hanh chinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0