Dang CSVN

Monday, 30/05/2016 05:59
 • Ong Nong Duc Manh Tong Bi thu moi cua Dang CSVN

  16:16 | Chủ nhật 22/04/2001 (GMT+7)

  Ong Nong Duc Manh Tong Bi thu moi cua Dang CSVN

  Chieu nay (22/4), phien hop be mac Dai hoi IX Dang CSVN, da cong bo danh sach 15 Uy vien Bo Chinh tri moi, 9 dai bieu vao Ban Bi thu, 9 dai bieu vao Uy ban Kiem tra TU, 150 dai bieu trung cu Ban Chap hanh TU Dang. Chu tich Quoc hoi Nong Duc Manh trung cu Tong Bi thu Ban Chap hanh TU Dang CSVN khoa IX voi 100% phieu tin nhiem.

 • Hien ke voi Dai hoi X

  00:09 | Thứ tư 08/02/2006 (GMT+7)

  LTS: Huong ve Dai hoi X cua Dang CSVN, bao Thanh Nien mo dien dan gop y du thao Van kien Dai hoi Dang CSVN lan thu X mang ten "Hien ke voi Dai hoi X" nham thu thap y kien cua nguoi dan dong gop xay dung Dang ngay cang vung manh va cho du thao Bao cao chinh tri tai Dai hoi X. Cac y kien dong gop xin gui ve bao Thanh Nien, dia chi: 248 Cong Quynh, Q.1, TP.HCM (hoac qua Thanhnien Online). Toa soan se chon dang cac y kien gui ve tren cac so bao in hang ngay va tren..

 • Chinh thuc ra mat website Dang Cong San Viet Nam

  15:28 | Thứ tư 11/04/2001 (GMT+7)

  Chinh thuc ra mat website Dang Cong San Viet Nam

  Ngay 10/4, tai Ha Noi, Ban Tu tuong - Van hoa TU, Ban Khoa giao TU va Van phong TU Dang da to chuc hop bao cong bo ra mat chinh thuc website Dang Cong San Viet Nam (CSVN) sau mot nam phat hanh thu nghiem, tai dia chi www.cpv.org.vn.

 • TpHCM Ket nap 114 doan vien uu tu nguoi Hoa vao Dang CSVN

  08:18 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  TpHCM Ket nap 114 doan vien uu tu nguoi Hoa vao Dang CSVN

  Thuc hien Chi thi 11-CT/TU cua Ban Thuong vu Thanh uy Tp.HCM ve cong tac nguoi Hoa o Tp.HCM, Thanh doan TNCS Tp.HCM phoi hop voi Trung tam Dich vu viec lam, Hoi Doanh nghiep tre to chuc cho thanh nien nguoi Hoa tham gia phong trao “3 giup” (giup von- giup day nghe – giup phuong tien lam an).

 • Hoi nghi trung uong 5 ban hanh 5 nghi quyet

  08:41 | Thứ hai 04/03/2002 (GMT+7)

  Sau 13 ngay lam viec, sang 2/3, Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh Trung uong Dang CSVN khoa IX da be mac. Ngoai viec kiem diem cong tac lanh dao, chi dao cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu Trung uong Dang CSVN ke tu Dai hoi IX den nay, Hoi nghi da thao luan va thong qua 5 nghi quyet quan trong.

 • Khai mac Dai hoi Dang Cong san Viet Nam lan IX

  08:36 | Thứ năm 19/04/2001 (GMT+7)

  Khai mac Dai hoi Dang Cong san Viet Nam lan IX

  Sau khi vao lang vieng Chu tich Ho Chi Minh, 9h sang ngay 19/4, tai hoi truong Ba Dinh (Ha Noi), Dai hoi da chinh thuc khai mac. 1.168 dai bieu la nhung dang vien uu tu thuoc dang bo cac khoi co quan trung uong va dang bo 61 tinh, thanh pho, thay mat hon 2,4 trieu dang vien trong toan quoc da ve du.

 • Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Nam qua da co gan 75.000 doan vien duoc ket nap Dang

  00:15 | Thứ bảy 29/01/2005 (GMT+7)

  Ngay 28/1, Hoi nghi Ban Thuong vu T.U Doan lan thu 10, khoa VIII da khai mac tai Ha Noi duoi su chu tri cua Bi thu thu nhat Hoang Binh Quan va Bi thu thuong truc Dao Ngoc Dung.

 • Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Khoi day niem tu hao niem tin doi voi Dang

  23:45 | Thứ bảy 29/01/2005 (GMT+7)

  Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Khoi day niem tu hao niem tin doi voi Dang

  Tong ket cuoc thi "Tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Dang Cong san Viet Nam", Ban to chuc cuoc thi cua cac tinh, thanh pho trong ca nuoc da nhan duoc rat nhieu bai viet tam huyet, the hien niem tin tuyet doi vao Dang quang vinh, Bac Ho vi dai.

 • Doan vien thanh nien phan dau tro thanh dang vien Dang CSVN

  13:55 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Tinh Doan Binh Duong vua to chuc so ket 5 nam thuc hien cuoc van dong “Doan vien thanh nien phan dau tro thanh dang vien Dang Cong san Viet Nam”

 • Doan dai bieu Dang CSVN tham Trung Quoc

  00:20 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Nhan loi moi cua Trung uong Dang Cong san Trung Quoc, doan dai bieu Dang ta do dong chi Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong, dan dau da tham Trung Quoc tu ngay 11/3/2007.

 • Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Pha the tri tre trong to chuc co so Dang

  01:14 | Thứ sáu 28/01/2005 (GMT+7)

  Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Pha the tri tre trong to chuc co so Dang

  Ngay 27/1, Hoi nghi can bo toan quoc ve to chuc thuc hien Chi thi 46 cua Bo Chinh tri ve Dai hoi Dang bo cac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan X cua Dang, do Ban Bi thu T.U Dang trieu tap, da tap trung thao luan va quan triet cong tac quy hoach can bo lanh dao va quan ly.

 • Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN 3 2 1930 3 2 2005 Gan 19.000 doan vien uu tu tai thu do duoc ket nap Dang

  23:57 | Thứ sáu 21/01/2005 (GMT+7)

  Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN 3 2 1930 3 2 2005 Gan 19.000 doan vien uu tu tai thu do duoc ket nap Dang

  Ngay 20/1, danh gia ket qua 5 nam thuc hien cuoc van dong "Doan vien thanh nien phan dau tro thanh dang vien Dang Cong san Viet Nam", Ban Thuong vu Thanh Doan da de ra chi tieu: tu nay den nam 2010 se gioi thieu 5,5 van doan vien uu tu de Dang xem xet ket nap. Day la nhiem vu trong tam cua cong tac Doan va phong trao thanh nien Ha Noi nhung nam toi.

 • Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Thanh Hoa Hon 250.000 y kien dong gop xay dung Dang

  00:11 | Thứ ba 25/01/2005 (GMT+7)

  Vua qua, Tinh Doan Thanh Hoa da phoi hop voi Website Dang Cong san Viet Nam tong ket cuoc thi tim hieu "75 nam lich su ve vang cua Dang Cong san Viet Nam". Sau 3 thang phat dong, cuoc thi da thu hut duoc dong dao cac tang lop nhan dan huong ung tham gia voi hon 525.000 bai thi.

 • Khong xuong nuoc thi khong bao gio biet boi

  13:42 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Khong xuong nuoc thi khong bao gio biet boi

  Nguyen Pho Thu tuong Vu Khoan da co cuoc trao doi thang than voi nguoi dan tren website cua bao dien tu Dang CSVN chung quanh duong loi doi ngoai cua ta, cac van de lien quan den viec VN gia nhap WTO... Chung toi xin trich dang mot so noi dung tu buoi tro chuyen nay...

 • Dam bao co cau tieu chuan ung cu vien

  11:15 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Dam bao co cau tieu chuan ung cu vien

  Ca nuoc da tien hanh xong buoc mot hiep thuong gioi thieu thanh phan, co cau va phan bo so luong ung cu vien (UCV) dai bieu Quoc hoi (QH) khoa XII. Tai TPHCM, chieu 5/3, Ban Thuong truc UBMTTQ TPHCM da to chuc hoi nghi huong dan cac don vi, to chuc duoc phan bo gioi thieu nguoi ra ung cu ve quy trinh, cach thuc, thu tuc gioi thieu UCV dong thoi giai dap cac thac mac cua cac don vi. Theo du kien, trong 46 UCV dai bieu QH cua TPHCM co 12 nu, 4 UCV duoi 40 tuoi, 3..

 • Tin anh

  12:44 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Tin anh

  Ngay 10/10/2006, tai Phu Chu tich o Thu do Vieng Chan da dien ra le don doan dai bieu cap cao Dang CSVN do Tong Bi thu Nong Duc Manh dan dau tham chinh thuc CHDCND Lao theo loi moi cua Tong Bi thu, Chu tich nuoc Lao Choummaly Saynasone. Trong anh: Tong Bi thu, Chu tich nuoc Choummaly Saynhasone nong nhiet don Tong Bi thu Nong Duc Manh . Anh: Dinh Xuan Tuan - TTXVN.

 • 10 su kien chinh tri xa hoi noi bat trong nam

  09:33 | Thứ hai 31/12/2001 (GMT+7)

  10 su kien chinh tri xa hoi noi bat trong nam

  Tan Tong bi thu Dang CSVN nham chuc voi nhung quyet sach moi chong tham nhung va lang phi. Mot so dieu cua Hien phap da duoc sua doi. Hiep dinh thuong mai Viet - My bat dau duoc thuc thi. Mot to chuc xa hoi den lon nhat nuoc bi pha vo. Lai Chau chao dao vi dong dat... Do la nhung hinh anh cua nam 2001.

 • Ong Ho Duc Viet tan Chu tich Lien doan Bong da VN

  08:52 | Thứ năm 09/08/2001 (GMT+7)

  Toi qua (8/8), 40 uy vien Ban Chap hanh Lien doan nhiem ky moi (IV) da bau ra Ban Thuong vu va mot so chuc danh quan trong. Ong Ho Duc Viet, Uy vien Trung uong Dang CSVN, dai bieu Quoc hoi khoa X, da duoc bau lam nguoi lanh dao moi cua LDBDVN. Ong Pham Ngoc Vien tai dac cu Tong thu ky.

 • Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

  00:05 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

  Nhu tin da dua, ngay 9/2 toi day Thu tuong Nguyen Tan Dung se doi thoai truc tuyen voi nhan dan qua website Chinh phu, bao dien tu cua Dang CSVN va mot so bao dien tu khac, trong do co website Bao Thanh Nien. Tinh den nay da co gan 20.000 cau hoi gui den Thu tuong qua cac website noi tren, trong do hang ngan cau hoi gui qua website Bao Thanh Nien. Chung toi se lan luot trich gioi thieu nhung cau hoi nong bong cua ban doc gui den Thu tuong va moi ban doc tiep tuc..

 • Ket nap Dang trong chien dich Mua he xanh

  07:57 | Thứ ba 13/07/2004 (GMT+7)

  Ket nap Dang trong chien dich Mua he xanh

  Ban Nguyen Tan Kiet (1979) - Bi thu chi doan khu pho 1, P.15, Q.8 (TP.HCM), la chien si Mua he xanh nhieu nam lien - vua duoc chi bo khu pho 1 ket nap vao Dang CSVN.

 • Mittinh trong the ky niem 40 nam Tet Mau Than

  15:31 | Thứ sáu 01/02/2008 (GMT+7)

  Mittinh trong the ky niem 40 nam Tet Mau Than

  Sang nay 1/2, tai Hoi truong Thong Nhat, TPHCM da long trong to chuc mit-tinh ky niem 40 nam cuoc tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968 va 78 nam ngay thanh lap Dang CSVN.

 • Thuong truc BBT Truong Tan Sang se sang tham Lao

  16:49 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Nhan loi moi cua Tong Bi thu Dang NDCM Lao, Chu tich nuoc CHDCND Lao Choummali Saignason, tu ngay 16 den 20/7/2007, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang CSVN, ong Truong Tan Sang se dan dau doan dai bieu Viet Nam sang tham Lao.

 • Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN

  18:00 | Chủ nhật 22/04/2001 (GMT+7)

  Chieu nay (22/4), Tong Bi thu Ban Chap hanh TU Dang Nong Duc Manh da doc dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN. Sau day la toan bo noi dung bai dien van.

 • Khai mac dot hoat dong ky niem ngay sinh cua Bac Ho

  08:53 | Thứ bảy 05/05/2001 (GMT+7)

  Hom qua (4/5), tai Ha Noi, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh phoi hop voi Ban Tu tuong - Van hoa TU, Bo Van hoa - Thong tin, Bo Giao duc - Dao tao, Bao tang Ho Chi Minh to chuc le khai mac dot hoat dong ky niem 111 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh va chao mung thanh cong Dai hoi IX Dang CSVN.

 • Cuoc hop bao dau tien cua Tong Bi thu Nong Duc Manh

  11:21 | Thứ hai 23/04/2001 (GMT+7)

  Ngay sau khi be mac Dai hoi IX Dang CSVN, chieu ngay 22/4, tai Hoi truong Ba Dinh, tan Tong Bi thu Ban Chap hanh TU Dang CSVN Nong Duc Manh da co cuoc gap go voi gan 500 nha bao trong va ngoai nuoc.

 • Vo kich dau tien ve co Thu tuong Pham Van Dong

  09:19 | Thứ năm 12/04/2001 (GMT+7)

  Doan kich noi Cong an Nhan dan se ra mat cong chung vo kich moi Nguoi la dong chi (tac gia Hoai Giao, dao dien Le Hung) nhan dip Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Dang CSVN. Day la lan dau tien hinh anh co Thu tuong Pham Van Dong duoc xay dung tren san khau.

 • Khong lap Thuong vu Bo Chinh tri

  08:35 | Thứ sáu 20/04/2001 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH TU Dang CSVN khoa VIII tai DH Dang IX, phan de nghi bo sung, sua doi mot so diem trong Dieu le Dang da de cap nhu vay. Theo do, chi thanh lap Ban Bi thu, khong lap Thuong vu Bo Chinh tri.

 • Viet Nam va Nhat Ban se day manh quan he kinh te

  09:02 | Chủ nhật 06/10/2002 (GMT+7)

  Chieu 5/10, Tong bi thu Ban chap hanh Trung uong Dang CSVN Nong Duc Manh da ket thuc thanh cong chuyen tham huu nghi chinh thuc Nhat Ban theo loi moi cua Thu tuong Junichiro Koizumi. Hai ben da ra thong cao bao chi chung ghi nhan:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0