Cong nghe va Moi truong

Thursday, 26/05/2016 01:51
 • Cuoc dau giua Laska va thanh tra

  09:28 | Thứ tư 11/07/2001 (GMT+7)

  Sau ket luan ve nhung vi pham nhan mac tai Cong ty Tropical Wave Coporation (TWC) cua thanh tra So Khoa hoc Cong nghe va Moi truong Hai Duong, nhieu y kien cho rang Laska da danh lua nguoi tieu dung khi dung nuoc song Thai Binh de dong chai, song cung co y cho la thanh tra da co tinh vu khong de danh guc uy tin cua Laska. Vay su thuc la gi?

 • Laska co tinh ne tranh su that

  09:18 | Thứ năm 12/07/2001 (GMT+7)

  Nhung sai sot co tinh phap ly cua thanh tra So Khoa hoc Cong nghe va Moi truong Hai Duong khien Laska khong cong nhan ket qua. Tuy nhien, cung voi hanh dong nay, Laska da bac bo luon ca nhung van de co lien quan den hanh vi vi pham nhan mac hang hoa cua minh, coi do la chuyen bia dat cua thanh tra.

 • Du an Luat CNTT Van con quy dinh kho thuc thi

  03:08 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Du an Luat CNTT Van con quy dinh kho thuc thi

  Hom qua (01/11), Bo truong Bo BC-VT Do Trung Ta doc To trinh du an Luat Cong nghe thong tin (CNTT) truoc Quoc Hoi. Bao cao tham tra du an Luat nay cung duoc Chu nhiem UB Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong cua Quoc Hoi Ho Duc Viet cong bo.

 • Quoc hoi co nha moi vao nam 2010

  02:58 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  “Uy ban Khoa hoc - cong nghe va moi truong hoan nghenh quyet tam cua Chinh phu dat ke hoach hoan thanh xay dung toa nha Quoc hoi (QH) vao nam 2010, dung dip ky niem 1.000 nam Thang Long lich su” - chu nhiem Uy ban Khoa hoc - cong nghe va moi truong Ho Duc Viet trinh bay tai ban bao cao trinh QH sang qua 21-3.

 • De an 112 ban dieu hanh vua da bong vua thoi coi

  06:27 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban Khoa hoc - cong nghe va moi truong Quoc hoi vua co bao cao ket qua giam sat viec thuc hien de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001- 2005 (de an 112). Trong do khang dinh day la de an co pham vi, doi tuong va anh huong rat rong den hoat dong cua cac co quan nha nuoc thong qua viec ung dung cong nghe thong tin (CNTT), nhung viec trien khai de an con cham, ket qua chua dat duoc nhu cac muc tieu cua de an da de ra, con nhieu bat cap...

 • Nha Quoc hoi du kien hoan thanh nam 2010

  17:29 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Toa nha se nam o vi tri trang trong nhat cua lo D khu Ba Dinh (Ha Noi). Duong Bac Son se duoc cai tao thanh quang truong phia nam nha Quoc hoi. Hoi truong Ba Dinh hien nay se duoc bao ton bang hien vat, hinh anh, mo hinh trong bao tang.> Toa nha Quoc hoi se van xay dung tai khu Ba Dinh

 • Vu bien cu xa thanh biet thu Vi sao chua thanh tra

  15:19 | Thứ ba 25/09/2007 (GMT+7)

  Vu bien cu xa thanh biet thu Vi sao chua thanh tra

  Da nhieu lan Uy ban Khoa hoc Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi, Thanh tra Chinh phu kien nghi thanh tra cac sai pham tai du an nay nhung van chua the thuc hien.

 • Nhung con so trung thuc ve chat luong do an thuc uong

  09:48 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Nhung con so trung thuc ve chat luong do an thuc uong

  Vua qua, Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi da cong bo nhung con so trung thuc nhat ve chat luong do an, thuc uong ma hang ngay moi nguoi dan dang dung.

 • 100 so tram ban xang dau o Tien Giang gian lan

  07:53 | Thứ hai 05/08/2002 (GMT+7)

  Ong Nguyen Hoang Hanh, Pho giam doc So khoa hoc Cong nghe va Moi truong tinh cho biet, tat ca cac tram ban xang tren dia ban deu pha xang 83 hoac dau hoi vao xang co chi so oc-tan 92 nham huong loi.

 • De an 112 Nhieu muc tieu khong hoan thanh

  06:40 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong Quoc hoi vua trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi bao cao ket qua giam sat viec thuc hien de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001- 2005 (de an 112).

 • De nghi cong nhan hoan thanh cong trinh quan trong quoc gia

  03:26 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Nhat tri voi de nghi cua Chinh phu “cong nhan hoan thanh cong trinh quan trong quoc gia khi - dien - dam tai Ba Ria - Vung Tau vao thoi diem nay voi chin du an thanh phan, giao Chinh phu tiep tuc chi dao cac chu dau tu hoan thanh thanh quyet toan va bao dam van hanh cong trinh an toan, hieu qua”. Do la y kien cua Uy ban Khoa hoc - cong nghe va moi truong bao cao Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) tai phien hop hom qua 6-3.

 • De an 112 Tieu tien cua dan sao de the

  00:06 | Thứ bảy 12/05/2007 (GMT+7)

  Theo bao cao giam sat cua Uy ban Khoa hoc - Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi, tu nam 2000 den thang 9/2003, 3.730 ti dong da duoc tieu cho De an 112 nhung tat ca cac muc tieu ban dau deu khong dat duoc. PGS.TS Tran Dinh Thien, Pho vien truong Vien Kinh te Viet Nam danh gia day la dien hinh cua kieu "lam du an vi ban than cua du an, dau tu de ma dau tu" hoan toan khong duoc luan chung day du, mot su lang phi nghiem trong.

 • Quyen so huu tri tue rao can thu hut dau tu nuoc ngoai

  22:11 | Thứ năm 11/12/2003 (GMT+7)

  De xuat giai phap de tiep tuc kien toan he thong co quan thuc thi va thu tuc thuc thi quyen so huu tri tue la nhung noi dung co ban cua cuoc Hoi thao do Van phong Quoc hoi, Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi phoi hop voi du an Star Viet Nam (My) to chuc ngay hom qua, 11/12 tai Ha Noi.

 • Xay dung Luat giao dich dien tu

  17:30 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Ong Mai Anh, Giam doc Trung tam CNTT (Bo KH-CN), cho TS biet Luat nay se do Uy ban Khoa hoc, cong nghe va moi truong dung ra lam dau moi trien khai. Du kien ban thao se hoan thanh vao quy III/2004 va trinh Quoc hoi thong qua vao nam 2005.

 • De an 112 Ban dieu hanh vua da bong vua thoi coi

  12:28 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  De an 112 Ban dieu hanh vua da bong vua thoi coi

  Uy ban KHCN va moi truong Quoc hoi cho rang, viec trien khai de an 112 con cham, ket qua chua dat duoc nhu cac muc tieu cua de an da de ra, con nhieu bat cap...

 • Thu nghiem day quan vot trong truong tieu hoc

  09:20 | Thứ hai 09/04/2001 (GMT+7)

  Thu nghiem day quan vot trong truong tieu hoc

  Chuong trinh huan luyen quan vot mi-ni cho hoc sinh lua tuoi 6-11 tai TP Ho Chi Minh se duoc So Khoa hoc - Cong nghe va Moi truong xet duyet trong thang 4 va du kien bat dau thu nghiem o mot so truong vao dau nam hoc 2001-2002.

 • Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  17:27 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  Duoi day la chuong trinh lam viec chinh thuc da duoc Quoc hoi thong qua tai phien hop tru bi chieu 24/10.

 • Thuc thi quyen so huu tri tue triet de hay co ngoai le

  00:18 | Thứ sáu 28/10/2005 (GMT+7)

  Thuc thi quyen so huu tri tue triet de hay co ngoai le

  Sang 26/10/2005, Quoc hoi da nghe ong Ho Duc Viet - Chu nhiem Uy ban Khoa hoc - Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi doc bao cao tiep thu, chinh ly du an Luat So huu tri tue.

 • Du thao luat So huu tri tue chua tuong thich voi cac dieu uoc quoc te

  00:00 | Thứ tư 16/03/2005 (GMT+7)

  Ngay 15/3, Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi, co quan chu tri tham tra du an Luat So huu tri tue (se duoc trinh Quoc hoi tai ky hop thu 7, thang 5/2005) da to chuc hoi thao lay y kien dong gop cho du an luat nay.

 • Can kinh phi de lam Luat giao dich dien tu

  08:26 | Thứ tư 07/04/2004 (GMT+7)

  “Quoc hoi thuong chi thong qua luat. Day la lan dau tien Uy ban Khoa hoc - cong nghe va moi truong Quoc hoi co sang kien dung ra lam dau moi xay dung va trinh Quoc hoi Luat giao dich dien tu nen rat can co kinh phi de thuc hien”.

 • An toan thuc pham tai VN o muc bao dong

  19:28 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  81-90% mau sua o cac cua hang ban le khong dat ve sinh. Tai cac cho Ha Noi, cu 5 mau thit thi 4 khong dat chi tieu vi sinh vat. Theo Uy ban Khoa hoc cong nghe va moi truong cua Quoc hoi, an toan thuc pham o Viet Nam dang o muc bao dong.

 • Nang cao tam quan trong cua viec bao ve moi truong

  00:18 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Nang cao tam quan trong cua viec bao ve moi truong

  Ngay 13/4 tai TP.HCM, Ban Khoa giao T.U, Bo Tai nguyen va Moi truong, Uy ban Khoa hoc - Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi, Lien hiep Cac hoi khoa hoc va ky thuat Viet Nam, Quy Ho tro moi truong toan cau Toyota da phoi hop to chuc hoi thao “Bao ve moi truong va phat trien ben vung o Viet Nam”.

 • Ngung 4 du an trong cong trinh Khi dien dam Ca Mau

  18:01 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Sang nay, Uy ban Khoa hoc cong nghe va moi truong cua Quoc hoi de xuat dung 4 du an (lien doanh san xuat Methanol, san xuat quang sat hoan nguyen, nha may dien Wartsila tai Ba Ria, nha may dien Amata tai Thu Duc) vi khong co hieu qua kinh te.

 • Quy che do thi moi Rach roi giua kinh doanh va chinh sach

  16:29 | Thứ năm 27/01/2005 (GMT+7)

  Buoi thao luan sang nay cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve du thao nghi dinh Quy che khu do thi moi tro nen soi noi, khi Chu nhiem Uy ban Khoa hoc, cong nghe va moi truong cua Quoc hoi, ong Ho Duc Viet, neu van de nha o cho nguoi ngheo, nguoi co thu nhap thap trong khu do thi moi.

 • Song Sai Gon o nhiem do nuoc thai tu kenh Tham Luong

  08:20 | Thứ sáu 03/01/2003 (GMT+7)

  Theo bao cao hom qua cua So Khoa hoc cong nghe va Moi truong TP HCM, nguon nuoc song Sai Gon bi o nhiem nang do nhiem ban huu co rat cao. Nguyen nhan la cac co so thai nuoc chua duoc xu ly tang dot bien, cong voi trieu cuong lon nhat trong hon 40 nam dang cao rua troi cac nguon chat thai trong luu vuc ra kenh.

 • Tin van ngay 88

  09:38 | Thứ năm 08/08/2002 (GMT+7)

  *Hoi cho Quoc te thuong mai, khoa hoc, cong nghe va moi truong 2002 tai Can Tho *Aptech Ha Noi tap trung cho chuong trinh dao tao moi *Ngay hoi viec lam ve cong nghe thong tin lan dau tien duoc to chuc tai Ha Noi.

 • Cac nuoc chau A chu trong phat trien CNTT

  11:00 | Thứ năm 06/03/2003 (GMT+7)

  Tu ngay 3 den 7/3, tai Vieng Chan (Lao), Co quan khoa hoc, cong nghe va moi truong Lao phoi hop voi Trung tam nghien cuu vi su phat trien quoc te (IDRC) cua Canada to chuc "Chuong trinh mang vi tinh chau A". Muc tieu cua hoi nghi la giup IDRC xay dung ke hoach ho tro cac nuoc chau A phat trien linh vuc nay trong thoi gian toi.

 • Hoan thanh Toa nha Quoc hoi vao nam 2010

  14:27 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Hoan thanh Toa nha Quoc hoi vao nam 2010

  Ngay 21/3, trong ky hop thu 11, Quoc hoi khoa XI, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, Bo truong Bo Xay dung Do Hong Quan da trinh bay phuong an quy hoach, xay dung Toa nha Quoc hoi tai lo D khu trung tam chinh tri Ba Dinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0