Chuong Trinh Muc Tieu

Friday, 27/05/2016 19:11
 • Chuong trinh muc tieu quoc gia GDDT den nam 2010

  09:47 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Chuong trinh muc tieu quoc gia GDDT den nam 2010

  Vua qua, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da ky Quyet dinh Phe duyet Chuong trinh muc tieu quoc gia giao duc va dao tao den nam 2010.Vua qua, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da ky Quyet dinh Phe duyet Chuong trinh muc tieu quoc gia giao duc va dao tao den nam 2010 voi muc tieu chung la nham ho tro nganh Giao duc thuc hien cac nghi quyet cua Quoc hoi, Chinh phu ve giao duc va dao tao va hoan thanh nhung nhiem vu de ra trong chien luoc phat trien giao duc 2001 -..

 • 155 ti dong thuc hien Chuong trinh muc tieu giao duc nam 2005

  15:10 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Bo GD-DT cho biet, 155 ti dong se duoc cap cho Chuong trinh muc tieu giao duc dao tao de thuc hien nam du an cua chuong trinh trong nam 2005. Cac du an chu yeu tap trung vao muc tieu nang cao co so vat chat, nang luc giang day va quan ly cua cac nha truong.

 • Chuong trinh muc tieu quoc gia GDDT den nam 2010

  08:54 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Vua qua, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da ky Quyet dinh Phe duyet Chuong trinh muc tieu quoc gia giao duc va dao tao den nam 2010. Chuong trinh bao gom 7 du an:

 • Dau tu 4.542 ty dong cho chuong trinh muc tieu quoc gia ve van hoa

  10:40 | Chủ nhật 05/08/2007 (GMT+7)

  TP- Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh (so 125), phe duyet Chuong trinh muc tieu quoc gia ve van hoa giai doan 2006 – 2010.

 • Thuc hien chuong trinh muc tieu qua cham

  23:15 | Thứ tư 07/04/2004 (GMT+7)

  Chieu 7-4-2004, bao cao voi Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thien Nhan, nhieu so nganh cho biet tien do thuc hien cac chuong trinh muc tieu thuoc cac nganh kinh te chu luc cua TP deu cham so voi yeu cau.

 • VN phat trien 30 mon the thao giai doan 20062015

  22:12 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  VN phat trien 30 mon the thao giai doan 20062015

  VTC – Do la mot trong nhung noi dung cua chuong trinh muc tieu quoc gia “Xay dung luc luong VDV thanh tich cao quoc gia va cac trung tam the thao trong diem trong giai doan 2006 – 2015” ma UBTDTT dang to chuc lay y kien dong gop.

 • Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  16:30 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Lai cham

  05:18 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Lai cham

  “Duoc phe duyet tu 3-12-2002, vay ma da hon 15 thang roi khi ngoi kiem lai thi chua thay trien khai duoc bao nhieu"... PCT UBND TP.HCM Mai Quoc Binh da noi vay khi nghe bao cao tinh hinh trien khai chuong trinh muc tieu phat trien nganh che bien go TP.HCM den 2005.

 • Danh 60.000 ty dong von vay cho nguoi ngheo

  09:55 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Danh 60.000 ty dong von vay cho nguoi ngheo

  Ngay 15/9, Chuong trinh muc tieu quoc gia ve giam ngheo giai doan 2006 - 2010 da duoc Bo LD-TB-XH bao cao truoc Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi.

 • Doanh nghiep phan mem con nhieu ngo nhan

  11:47 | Thứ ba 10/05/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep phan mem con nhieu ngo nhan

  Do la mot trong nhieu y kien doanh nghiep, ly giai ve viec khong thuc hien duoc cac chuong trinh muc tieu trong phat trien cong nghiep phan mem 5 nam qua o TP HCM, tai toa dam do So Buu chinh Vien thong va Hoi Tin hoc thanh pho vua to chuc.

 • So ho ngheo chi con duoi 9

  08:56 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  “Co the noi chuong trinh muc tieu quoc gia xoa doi giam ngheo da ve dich som mot nam so voi nghi quyet Dai hoi IX cua Dang. Theo nghi quyet, den nam 2005 VN chi con duoi 10% so ho gia dinh thuoc dien ngheo theo chuan ngheo hien hanh, nhung nam 2004 chung ta chi con duoi 9% so ho gia dinh la ngheo, den 2005 VN chi con duoi 7% ho gia dinh thuoc dien ngheo” - Bo truong Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi Nguyen Thi Hang da thong bao nhu tren chieu qua 24-11cong..

 • Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:31 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang Cong san VN da ban hanh Nghi quyet thong qua Bao cao ve phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010. Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 9 da ban hanh Nghi quyet so 56/2006/QH11 ngay 29-6-2006 thong qua bao cao ve Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010 nham thuc hien thang loi Chien luoc 10 nam 2001-2010, xay dung nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo..

 • TPHCM Tap trung hon 33000 nguoi nghien ma tuy

  09:03 | Thứ năm 11/12/2003 (GMT+7)

  Sang 10-12, Ban chi dao chuong trinh muc tieu ba giam TP.HCM da nghe bao cao du thao tinh hinh va ket qua thuc hien chuong trinh muc tieu ba giam nam 2003. Theo bao cao nay, sau hai nam thuc hien chuong trinh, toi pham ma tuy co chung lai va tung buoc duoc keo giam; tinh trang tiem chich ma tuy khong con cong khai nhu truoc.

 • Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  21:45 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  Cang ngay nguoi ta cang tham ro mot dieu, giao duc va dao tao (GD va ÐT) khong phai chuyen rieng cua nganh GD va ÐT, cang khong phai chuyen rieng cua mot truong hoc, ma la van de cua ca xa hoi. Vi the, moi hay do, tot xau, thanh bai cua GD va ÐT can duoc xa hoi nhin nhan cong bang, de cung se chia, quan tam va thao go kho khan. Ba cai duoc... Nam 2005, se di vao bien nien su giao duc voi mot dau an rieng, nam Luat Giao duc (sua doi) ban hanh, voi ten goi chinh..

 • Lan dau tien VN co Chuong trinh quoc gia ve suc khoe moi truong

  14:08 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Du thao Chuong trinh muc tieu quoc gia ve suc khoe moi truong den nam 2015 do Bo Tai nguyen va Moi truong, Bo Y te xay dung, da duoc dua ra lay y kien dong gop cua cac nha quan ly, cac chuyen gia, cac nha nghien cuu de trinh Chinh phu phe duyet vao cuoi nam 2008.

 • Se kiem toan du an Trung tam Hoi nghi quoc gia

  06:04 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Se kiem toan du an Trung tam Hoi nghi quoc gia

  Do la mot trong nhung noi dung cua ke hoach kiem toan nam 2007 duoc cong bo hom qua (3-1) tai Ha Noi. Theo do, doi voi linh vuc xay dung co ban va cac chuong trinh muc tieu quoc gia, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) se tang cuong kiem toan 16 du an, chu yeu la cac du an quan trong trong cac linh vuc giao thong - thuy loi, giao duc - dao tao va nong nghiep.

 • 6 chuong trinh phat trien thi truong bat dong san

  08:40 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  Sang 18-3-2004, So Tai nguyen - moi truong TP.HCM da thong qua ke hoach trien khai chuong trinh muc tieu phat trien thi truong bat dong san tai TP.HCM den nam 2005.

 • Nam 2007 se kiem toan cac du an co von vay ODA

  19:21 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 se kiem toan cac du an co von vay ODA

  TS- Lan dau tien, ke hoach kiem toan nam 2007 duoc cong bo rong rai. Theo do, doi voi linh vuc xay dung co ban va cac chuong trinh muc tieu quoc gia, Kiem toan Nha nuoc se tang cuong kiem toan 16 du an, chu yeu la cac du an quan trong trong cac linh vuc giao thong - thuy loi, giao duc - dao tao va nong nghiep.

 • Co che chinh sach tai chinh trong giao duc dao tao Dau tu nhieu hieu qua chua bao nhieu

  21:47 | Thứ ba 29/03/2005 (GMT+7)

  Co che chinh sach tai chinh trong giao duc dao tao Dau tu nhieu hieu qua chua bao nhieu

  Lam the nao de su dung hop ly, co hieu qua nguon luc ngan sach nha nuoc dau tu cho giao duc la cau hoi lon da duoc dat ra tai cuoc toa dam “Co che chinh sach tai chinh trong giao duc dao tao” do Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi, Chuong trinh phat trien Lien Hiep Quoc va Uy ban Van hoa, thanh thieu nien va nhi dong Quoc hoi to chuc tai Ha Noi.

 • 19 trieu luot hoc sinh ngheo se duoc mien giam hoc phi

  08:00 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Mien, giam hoc phi va cac khoan dong gop xay dung truong cho 19 trieu luot hoc sinh ngheo, trong do co 9 trieu hoc sinh tieu hoc. Day la nhung trong diem cua Chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo giai doan 2006-2010 ma Thu tuong Nguyen Tan Dung vua phe duyet.

 • Den 2010 tiet kiem 3 5 tieu thu nang luong toan quoc

  01:48 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Den 2010 tiet kiem 3 5 tieu thu nang luong toan quoc

  Chieu 7/2, tai tru so Bo Cong nghiep, Van phong Chuong trinh Muc tieu Quoc gia ve Su dung Nang luong tiet kiem va hieu qua to chuc buoi gap mat dau nam 2007 voi dai dien cac co quan thong tan, bao chi Trung uong va dia phuong.

 • Bien doi khi hau gay chet choc va benh tat

  23:48 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Bien doi khi hau gay chet choc va benh tat

  - Ngay 26/02, Hoi Bao ve Thien nhien va Moi truong Viet Nam to chuc hoi thao "Bien doi khi hau toan cau va giai phap ung pho cua Viet Nam" nham xin y kien cua cac nha khoa hoc xay dung Chuong trinh muc tieu quoc gia ve bien doi khi hau va thong nhat thong tin cho cong dong hieu dung va day du hon ve van de nay.

 • Di san van hoa phi vat the o VN dang o tinh trang bao dong do

  16:11 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Di san van hoa phi vat the o VN dang o tinh trang bao dong do

  Do la y kien cua TS Nguyen Chi Ben - Vien truong Vien Van hoa - Thong tin khi trao doi voi nhan dip tong ket chuong trinh muc tieu quoc gia ve di san van hoa giai doan 1 (2000 - 2005).

 • Se kiem toan du an Trung tam Hoi nghi quoc gia

  07:09 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Se kiem toan du an Trung tam Hoi nghi quoc gia

  Do la mot trong nhung noi dung cua ke hoach kiem toan nam 2007 duoc cong bo hom qua (3/1) tai Ha Noi. Theo do, doi voi linh vuc xay dung co ban va cac chuong trinh muc tieu quoc gia, Kiem toan Nha nuoc se tang cuong kiem toan 16 du an chu yeu la cac du an quan trong.

 • Giai doan 2006 2010 Tong von cho giam ngheo gan 43,5 ty dong

  17:49 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 6/3, Bo LD - TB - XH, Uy ban Dan toc, Chuong trinh phat trien Lien Hop Quoc (UNDP) hop, cong bo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve Chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo giai doan 2 (2006-2010) va Chuong trinh 135 giai doan 2 (2006-2010).

 • Nghe An Dau tu tien ty de duoc gi

  07:40 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Nghe An Dau tu tien ty de duoc gi

  Nhieu noi tai Nghe An sau Chuong trinh muc tieu Quoc gia ve nuoc sach va ve sinh moi truong da duoc giao lai du an nhung khong co phuong an quan ly, khai thac, bao duong nen cac cong trinh xuong cap nhanh chong va khong dat hieu qua nhu mong muon...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0