Chi Tieu Ke Hoach

Sunday, 29/05/2016 22:22
 • Xuat khau thuy san vuot 2 5 ty USD

  10:31 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Xuat khau thuy san vuot 2 5 ty USD

  Tin vui den voi lao dong nghe ca ca nuoc: Ðen ngay 5-12 nay, kim ngach xuat khau thuy san da vuot 2,5 ty USD. Ðay la mot trong nhung chi tieu ke hoach quan trong Nghi quyet Ðai hoi toan quoc lan thu IX cua Ðang da giao cho nganh thuy san.

 • 6 thang cuoi nam 2006 Se khoi cong xay dung nhieu cong trinh trong diem

  15:18 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  6 thang cuoi nam 2006 Se khoi cong xay dung nhieu cong trinh trong diem

  Trong 6 thang dau nam 2006, ben canh mot so chi tieu ke hoach nhu du lich, xuat khau, san xuat cong nghiep... tren dia ban Ha Noi tang cao thi cac nganh dich vu chat luong cao nhu tai chinh, tin dung, buu dien, khoa hoc cong nghe lai tang thap. Mot so nganh cong nghiep co toc do tang cham lai hoac sut giam so voi cung ky.

 • Chi tieu ke hoach TS lop 10 nam hoc 2005 2006 cac truong THPT TP HCM

  09:30 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Chi tieu ke hoach TS lop 10 nam hoc 2005 2006 cac truong THPT TP HCM

  Chieu 6/4/2005, SGDDT TPHCM da cong bo chi tieu ke hoach tuyen vao lop 10 cac truong pho thong nam hoc 2005-2006. Theo do, du kien se co 59995/ 67803 hoc sinh (88,5%) duoc xet tuyen vao lop 10. Diem xet tuyen la tong diem thi tot nghiep THCS (trong do mon Van-Tieng Viet, Toan nhan he so 2) va diem uu tien, khuyen khich (neu co).

 • VNPT tang truong 9 dat doanh thu 33781 ty dong

  17:54 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  VNPT tang truong 9 dat doanh thu 33781 ty dong

  - Nam 2005, duoc danh gia la nam mang tinh chat quyet dinh cua ke hoach 2001-2005 va co y nghia tao tien de quan trong cho ke hoach 2006-2010 cua Tong cong ty Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT). Nam 2005, cung la nam VNPT da hoan thanh thang loi cac chi tieu ke hoach trong dieu kien nhieu kho khan.

 • Cac truong cong bo chi tieu trong thang 2 2007

  01:25 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Theo thong bao ngay 16-1 cua Van phong Chinh phu, Thu tuong da chap thuan de nghi cua Bo Ke hoach - dau tu ve viec doi moi giao chi tieu ke hoach tuyen sinh moi dao tao nam 2007.

 • Cung nhau lap benh an ma

  06:08 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Cung nhau lap benh an ma

  Ngay nao cung vay, mot so bac si, dieu duong o Benh vien Giao thong van tai 8 (72/3 Tran Quoc Toan, Q.3, TP.HCM) luon phai cung nhau “sang tac” ho so benh an “ma” de “chay” hoan thanh chi tieu ke hoach giuong benh, rut tien cua Nha nuoc...

 • Do bo co che xin cho chi tieu tuyen sinh

  01:00 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Do bo co che xin cho chi tieu tuyen sinh

  Ngay 16/1, Thu tuong da dong y voi de nghi doi moi giao chi tieu ke hoach tuyen sinh dao tao nam 2007, tao hanh lang thong thoang cho cac truong. Dua tren tieu chi ve co so vat chat, giang vien... cac truong chu dong de xuat chi tieu tuyen sinh, trinh Bo GD-DT quyet dinh.

 • Thu tuong dong y doi moi giao chi tieu tuyen sinh

  12:42 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong dong y doi moi giao chi tieu tuyen sinh

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua co van ban dong y thuc hien viec doi moi giao chi tieu ke hoach tuyen sinh dao tao nam 2007 va giao Bo Ke hoach va Dau tu huong dan cac bo, dia phuong trien khai thuc hien chu truong nay.

 • Mang luoi phai san sang ve cong nghe dong bo ve chat luong

  03:08 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Mang luoi phai san sang ve cong nghe dong bo ve chat luong

  Nam 2006, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) da vuot qua nhieu kho khan, thu thach, hoan thanh vuot muc cac chi tieu ke hoach duoc giao. Thanh qua do co cong lao dong gop tren nhieu linh vuc trong do phan khong nho la cua cong tac dieu hanh.

 • TP HCM Cong bo ke hoach tuyen sinh cac lop dau cap nam hoc 2007 2008

  23:28 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  TP HCM Cong bo ke hoach tuyen sinh cac lop dau cap nam hoc 2007 2008

  Ngay 10.4, So GD-DT TP.HCM chinh thuc cong bo ke hoach tuyen sinh vao cac lop dau cap nam hoc 2007-2008. Cu the nhu sau:>> Bam vao day de xem chi tieu ke hoach tuyen sinh lop 10 nam hoc 2007-2008 cua cac truong khoi THPT tren dia ban TP.HCM:

 • Doanh thu 9 thang dau nam dat 413,6 ty dong

  08:07 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Doanh thu 9 thang dau nam dat 413,6 ty dong

  Tinh den ngay 30/09/2006, Sacombank co ban da hoan thanh vuot muc cac chi tieu ke hoach cua ca nam 2006. Tong tai san dat 22.075 ty dong (tang 51,5% so voi cuoi nam 2005), von tu co dat 2.447 ty dong, nguon von huy dong tu cac to chuc kinh te va dan cu dat 17.745 ty dong (tang 55,1%), tong du no cho vay doi voi to chuc kinh te va ca nhan dat gan 12.232 ty dong (tang 45%), loi nhuan truoc thue dat 413,6 ty dong (dat 101,5%)...

 • Nam 2005 tuyen 139.000 chi tieu dao tao dai hoc

  00:04 | Thứ năm 23/12/2004 (GMT+7)

  Tai hoi nghi trien khai ke hoach va ngan sach nam 2005 sang 21/12, Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) cho biet tong chi tieu ke hoach dao tao nam 2005 cua cac don vi truc thuoc Bo GD - DT la hon 191.000.

 • Ha Noi De Nghi dieu chinh tang ke hoach su dung dat nam 2004

  20:35 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/1, UBND thanh pho cho biet trong nam 2004 se xin HDND thanh pho dieu chinh chi tieu ke hoach su dung dat nhu sau: Hang muc dat do thi da duoc phe duyet trong nam 2004 la 100 ha, nay do thanh pho phat trien cac khu do thi moi nhu: khu do thi phia Tay Bac song Hong, khu do thi phia Tay Ho Tay va do nhu cau xay dung mot so KDT phuc vu tai dinh cu giai phong mat bang, nen xin dieu chinh tu 100 ha len 1.289 ha (tang them 1.189 ha).

 • Nam 2004 Se uu tien tuyen sinh nhung nganh hoc nao

  17:19 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Nam 2004 Se uu tien tuyen sinh nhung nganh hoc nao

  Hom qua 17/12, Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) da to chuc hoi nghi danh gia thuc hien ke hoach ngan sach nam 2003 va huong dan giao chi tieu ke hoach va ngan sach nam 2004 voi su tham du dong dao cua cac truong DH, CD khu vuc phia Bac. Tai day, Vu Ke hoach-Tai chinh Bo GD-DT da cong bo nhung chi tieu tuyen sinh du kien cua toan nganh nam 2004.

 • Eximbank Kinh doanh 9 thang dau nam tang 32

  09:35 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Eximbank Kinh doanh 9 thang dau nam tang 32

  Tiep tuc giu vung nhip do tang truong an toan doi voi tat ca cac hoat dong kinh doanh. Tinh hinh kinh doanh 9 thang dau nam tai ngan hang TMCP xuat nhap khau Viet Nam (Eximbank) tang 32% so voi dau nam 2005, co ban da hoan thanh cac chi tieu ke hoach cua ca nam 2006.

 • Ha Noi Co ban hoan thanh cap so do

  14:50 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 19/1, ong Vu Ðinh Bach, pho giam doc So Tai nguyen moi truong va nha dat cho biet, trong boi canh Luat Ðat dai nam 2003, Luat Xay dung co hieu luc thi hanh, voi tinh than phan dau quyet liet ngay tu dau nam, nganh Tai nguyen moi truong va nha dat da tap trung day manh toan dien cac nhiem vu, khac phuc kho khan, vuot qua nhieu thach thuc, thuc hien tot chi tieu ke hoach duoc giao. Ðen nay, thanh pho da hoan thanh co ban cong tac cap giay chung nhan quyen..

 • Gia CP lien tuc tang Nhieu cong ty phai giai trinh

  09:47 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Gia CP lien tuc tang Nhieu cong ty phai giai trinh

  Ngay 13/3, bon cong ty niem yet cong bo thong tin theo yeu cau cua Trung tam Giao dich Chung khoan Tp.HCM ve nguyen nhan gia dong cua co phieu cua nhung cong ty tang gia tran 5 phien lien tiep. Do la Cong ty Co phan Full Power (FPC), Cong ty Co phan Gach men Chang Yih (CYC), Cong ty Co phan Khoang san Binh Dinh (BMC) va Cong ty Co phan Thuy dien Can Don (SJD). Tuan truoc, 6 cong ty niem yet cung buoc phai cong bo thong tin giai trinh ve viec gia dong cua tang..

 • Khong thay doi cach tinh chi so gia

  09:29 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Khong thay doi cach tinh chi so gia

  Vu truong Thuong mai, dich vu va gia ca, Tong cuc Thong ke Tran Thi Hang cho biet, su thay doi trong cach tinh chi so gia CPI (da trinh Thu tuong xem xet) khong phai la thay doi ve phuong phap, ma la bo sung goc so sanh khi cong bo chi so nay.

 • Nam 2007 Dua 80000 lao dong di lam viec o nuoc ngoai

  20:12 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 Dua 80000 lao dong di lam viec o nuoc ngoai

  Theo tin tu Cuc Quan ly Lao dong Ngoai nuoc, nam 2006, ca nuoc da dua duoc 78.885 lao dong di lam viec o nuoc ngoai, bang 105% so voi chi tieu ke hoach de ra. Trong nam 2007, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi dat ra muc tieu se dua duoc 80.000 lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai.

 • Vi sao nhieu nha dau tu ca nhan lo nang

  09:29 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Vi sao nhieu nha dau tu ca nhan lo nang

  Nha dau tu nen tim hieu be sau cua nhung thong tin ma cong ty cong bo. Nhieu nha dau tu ca nhan da lo tu hang tram trieu den bac ty do mua co phieu cua cac cong ty lan dau len san co gia bi day len qua cao. Dien hinh la giao dich gan day cua 2 co phieu bat dong san moi len san la co phieu cua Cong ty Co phan phat trien nha Thu Duc va Cong ty Co phan Xay dung va Kinh doanh dia oc Hoa Binh. Cong ty Phat trien nha Thu Duc (ma co phieu la TDH) len san vao ngay 14/12..

 • Hon 150 trieu luot nguoi di xe buyt trong 6 thang

  17:37 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Hon 150 trieu luot nguoi di xe buyt trong 6 thang

  (VM)- Tin tu Tong cong ty van tai Ha Noi (Transerco), 6 thang dau nam Transerco da hoan thanh tot cac chi tieu ke hoach de ra, dac biet la hieu qua SXKD dat tren 65 ty dong bang 127,6% ke hoach va tang gan 20% so voi cung ky nam ngoai. Trong sau thang dau nam, hoat dong van tai hanh khach cong cong cua Transerco thuc hien tren 1,5 trieu luot xe tang 14% so voi cung ky nam 2005; van chuyen duoc 147,6 trieu luot khach, chiem tren 95% tong san luong toan mang. (Toan..

 • Bao cao Thu tuong de an doi moi giao chi tieu DH

  10:48 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Bao cao Thu tuong de an doi moi giao chi tieu DH

  Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo GD-DT hoan thien de an "Doi moi phuong phap giao chi tieu tuyen sinh dai hoc, cao dang" de trinh truoc ngay 20/11/2006. Trong thoi gian de an chua duoc thong qua, Bo GD-DT chu tri, phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu va cac co quan co lien quan xac lap, quan ly chi tieu ke hoach dao tao nguon nhan luc doi voi cac Bo, nganh va dia phuong, phu hop voi chuc nang nhiem vu cua Bo va nhu cau phat trien kinh te xa hoi.

 • Chinh phu dong y nguyen tac doi moi giao ke hoach tuyen sinh

  15:36 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu, xet de nghi cua Bo Ke hoach va Dau tu, va y kien thong nhat cua Bo truong Bo Giao duc va Dao tao (GD&DT), ngay 19/12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y ve nguyen tac viec doi moi giao chi tieu ke hoach tuyen moi dao tao nam 2007.

 • Khai mac ky hop lan thu 14 HDND TP Ho Chi Minh

  18:56 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Hom nay 6/1, ky hop lan thu 14 cua HDND TP Ho Chi Minh Khoa VI khai mac. Ky hop tap trung thao luan, mo xe va quyet nghi cac noi dung: thuc hien chi tieu, nhiem vu kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong TP nam 2003, phuong huong nhiem vu va chi tieu ke hoach nam 2004; tinh hinh su dung dat nam 2003, ke hoach su dung dat nam 2004 va quy hoach su dung dat den nam 2010;

 • Nam 2006 86.990 chi tieu dao tao DH chinh qui

  02:23 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  Nam 2006 86.990 chi tieu dao tao DH chinh qui

  Theo ban du kien phan bo chi tieu ke hoach dao tao nam 2006, tru hai DHQG Ha Noi va TP.HCM, tong chi tieu dao tao he DH chinh qui cua 33 DH vung, truong DH, vien truc thuoc bo se la 86.990 SV.

 • Khong thay doi cach tinh chi so gia

  08:47 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Vu truong Thuong mai, dich vu va gia ca, Tong cuc Thong ke Tran Thi Hang cho biet, su thay doi trong cach tinh chi so gia CPI (da trinh Thu tuong xem xet) khong phai la thay doi ve phuong phap, ma la bo sung goc so sanh khi cong bo chi so nay.>Co the thay doi cach tinh chi so gia


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0