Che Do Tai Chinh

Thursday, 26/05/2016 23:28
 • Dieu chinh che do tai chinh voi Ngan hang Nha nuoc

  08:58 | Thứ tư 17/11/2004 (GMT+7)

  Hom qua, Bo Tai chinh da ban hanh huong dan ve thuc hien che do tai chinh doi voi Ngan hang Nha nuoc. Theo do, noi dung chi ve dau thau va thanh toan tin phieu kho bac, trai phieu Chinh phu bang ngoai te se duoc loai bo.

 • Can toi thieu 600 ti dong de kinh doanh bao hiem nhan tho

  07:49 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Can toi thieu 600 ti dong de kinh doanh bao hiem nhan tho

  Ngay 27/3, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh cac Nghi dinh 45/2007/ND-CP va 46/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Kinh doanh bao hiem va Quy dinh che do tai chinh doi voi DN bao hiem, moi gioi bao hiem.

 • Ngan hang duoc chi hoa hong cho nguoi moi gioi

  12:02 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Ngan hang duoc chi hoa hong cho nguoi moi gioi

  Trong thong tu huong dan Nghi dinh 146 ve che do tai chinh voi cac to chuc tin dung, Bo Tai chinh lan dau tien thua nhan hoa hong moi gioi la mot khoan chi phi kinh doanh va ngan hang duoc phep hach toan khi co day du hoa don, chung tu hop le.

 • Kho khan trong xay dung quy che chi tieu noi bo

  12:10 | Thứ hai 01/12/2003 (GMT+7)

  Kho khan trong xay dung quy che chi tieu noi bo

  Theo Nghi dinh 10/2002/ND-CP ve che do tai chinh ap dung cho cac don vi su nghiep co thu, Bo Giao duc- Dao tao (GD-DT) da co quyet dinh giao quyen tu chu tai chinh cho nhieu truong DH, CD. Muon thuc hien viec nay, cac truong can xay dung quy che chi tieu noi bo.

 • Hoc phi chi tieu dau nam la keu

  21:12 | Thứ tư 15/09/2004 (GMT+7)

  Hoc phi chi tieu dau nam la keu

  Vuong mac tu mot nghi dinh... dung Khi thuc hien Nghi dinh 10/2002/ND-CP ve che do tai chinh ap dung cho cac don vi su nghiep co thu, cac truong dai hoc vua mung, vua lo! Mung vi day la mot nghi dinh dung dan, hop ly, le ra phai co tu lau. Lo vi co nhung bat cap! Do la kho khan trong viec xay dung quy che chi tieu, nhieu quy dinh da hon 26 nam nay chua duoc sua doi nhu van de gio giang nghia vu, quan ly cac trung tam truc thuoc..., van la chuyen binh moi ruou cu.

 • Trien khai chu truong benh vien tu chu Than trong lam tung buoc

  23:06 | Thứ hai 05/04/2004 (GMT+7)

  Trien khai chu truong benh vien tu chu Than trong lam tung buoc

  Thuc hien chu truong benh vien tu chu lieu co dan den tinh trang lam thu khien ganh nang chi phi dieu tri cua nguoi benh tang them? Day la mot trong nhung moi lo cua nguoi dan va cung la van de khien Bo Y te ban tam, khi cac co so y te cong lap thuc hien Nghi dinh 10 ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu.

 • Nghi dinh 10 Ke cuoi nguoi meu

  21:20 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh 10 Ke cuoi nguoi meu

  Nghi dinh 10 cua Chinh phu ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu, trong do co cac don vi nganh giao duc - dao tao (co so giao duc cong lap thuoc he thong giao duc - quoc dan)... khi trien khai thuc te o cac bac hoc thap nhu tieu hoc, THCS da gap khong it kho khan, du ban than quan diem cua nghi dinh la hoan toan dung dan va rat tien bo.

 • 100000 dongnguoingay khi tham gia tieu huy gia suc

  21:14 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  100000 dongnguoingay khi tham gia tieu huy gia suc

  Day la mot trong nhung noi dung quy dinh tai Thong tu so 44/2006 duoc Bo Tai Chinh ban hanh ngay 24/5 nham huong dan che do tai chinh de phong, chong dich lo mom long mong (LMLM) o gia suc.

 • Ho tro 100.000 dong ngay cho nguoi tham gia tieu huy gia suc

  21:53 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Ho tro 100.000 dong ngay cho nguoi tham gia tieu huy gia suc

  Day la mot trong nhung noi dung quy dinh tai Thong tu so 44 duoc Bo Tai Chinh ban hanh ngay 24/5 nham huong dan che do tai chinh trong phong, chong dich lo mom long mong o gia suc.

 • Tro cap thai san tinh theo muc luong nao

  14:37 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Toi da di lam duoc 4 nam, hang thang ngoai luong co ban, toi con co them khoan luong Nghi Dinh 10 (ND 10) - chi them 1 lan luong - va 3 thang thi duoc thuong them 1 thang luong ND 10 (ND cua Chinh phu ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu). Nhu vay, khi toi nghi thai san thi ngoai luong co ban do BHXH tra, toi co duoc huong nhung khoan tien do khong? (Pham Ngoc)

 • Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  09:44 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Cho den cuoi nam 2004, cac du an trong "Ke hoach tong the ve ung dung va phat trien CNTT den 2005" moi giai ngan duoc khoang 12%. Dac biet, cac du an cua Bo Cong An quy mo hon 200 ty dong, cua Bo Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon tren 70 ty dong, da xay dung xong nhung khong trien khai duoc. Theo nguoi viet bai nay, cac du an se con be tac neu khong thay doi co che xay dung va co che tai chinh. Phan cung lan at phan mem Noi den viec trien khai cac du an CNTT su..

 • Quang Nam Uu dai thue suat thue thu nhap 28 nam tai Khu kinh te mo Chu Lai

  10:24 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 16.7, UBND tinh Quang Nam cho biet, Thong tu 76/2007/TT-BTC cua Bo Tai chinh vua ban hanh ngoai viec huong dan thuc hien cu the cac loai thue, thu tuc hai quan doi voi hang hoa ra vao khu phi thue quan, che do uu dai phat trien co so ha tang... tai Khu kinh te mo Chu Lai con qui dinh che do tai chinh kha uu dai danh cho doanh nghiep dau tu.

 • Du thao Luat Giao duc sua doi 10 dieu moi

  15:27 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat Giao duc sua doi 10 dieu moi

  Muoi dieu moi gom: Dieu 5, chuong trinh giao duc; dieu 50, hoi dong truong/hoi dong quan tri nha truong; dieu 62, nhiem vu, quyen han cua truong ngoai cong lap; dieu 63, che do tai chinh cua truong ngoai cong lap; dieu 64, tai san cua truong ngoai cong lap; dieu 65, chinh sach uu dai doi voi truong ngoai cong lap; dieu 70, hanh vi nha giao khong duoc lam; dieu 81, quyen, chinh sach voi tre o co so giao duc mam non; dieu 85, hanh vi bi cam doi voi nguoi hoc; dieu..

 • Khu kinh te Van Phong co khu phi thue quan

  09:56 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Khu kinh te Van Phong co khu phi thue quan

  Khu kinh te (KKT) Van Phong - Khanh Hoa se co khu phi thue quan, hang hoa va doanh nghiep hoat dong trong khu vuc se duoc huong nhieu uu dai. Day la noi dung trong Thong tu 110/2006/TT - BTC ve che do tai chinh va thu tuc hai quan cho Khu kinh te Van Phong, tinh Khanh Hoa moi duoc ban hanh.

 • Che bien lam san ra truong lam gi

  08:36 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Che bien lam san ra truong lam gi

  Nganh ke toan cua DH Nong lam khac DH Kinh te o cho nao? Toan – Tin DH Khoa hoc Tu nhien ra truong lam gi? Che bien lam san ra truong lam gi?... Do la nhung thac mac duoc tra loi online lan nay.

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • 50.000 dong mot ngay cong tieu huy gia suc mac benh

  18:48 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Gap rut doi pho voi dich lo mom long mong, hom nay, Bo Tai chinh da ban hanh thong tu 44 huong dan che do tai chinh de phong chong dich. Theo do, mot ngay truc tai cac tram kiem dich, hoac di phun hoa chat khu trung, hoac tham gia tieu huy gia suc nhiem dich se duoc ho tro 50.000 dong moi nguoi.

 • Ha Tinh Nguoi nuoi vit moi mon cho ho tro

  07:37 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Ha Tinh Nguoi nuoi vit moi mon cho ho tro

  Chi thi 909 quy dinh che do tai chinh ve viec ho tro cho chien dich phong chong dich cum gia cam da duoc UBND tinh Ha Tinh cong bo tu ngay 3/4/2007, nhung ngoai Chi cuc thu y ra thi cac cap va nguoi chan nuoi van chua he hay biet gi.

 • Kinh doanh ba o hie m nhan tho pha i co tren 600 ty do ng

  15:33 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  (Dan tri) - Ngay 27/3, Thu tuong Chinh phu da ban hanh ngi dinh ve che do tai chinh doi voi cac doanh nghiep bao hiem va moi gioi bao hiem. Mot trong nhung diem moi cua nghi dinh nay la tang von phap dinh cua doanh nghiep kinh doanh bao hiem nhan tho len toi thieu la 600 ty dong Viet Nam.

 • Mo rong khoan bien che va kinh phi quan ly hanh chinh

  07:35 | Chủ nhật 14/04/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua giao cho Bo Tai chinh trien khai che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu va mo rong khoan bien che, kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan hanh chinh nha nuoc. Hai co che moi nay se dem lai gi cho nguoi lao dong?

 • TP HCM de nghi tam thoi chua thuc hien o mot so co so y te

  08:30 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Sang 7-4-2004, Vu Tai chinh hanh chinh su nghiep, Bo Tai chinh, Bo Y te da to chuc lay y kien dong gop cua cac benh vien (BV) TP.HCM ve viec thuc hien nghi dinh (ND) 10/CP (ND cua Chinh phu ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu).

 • Thu tien dat coc xuat khau lao dong bang tien dong VN

  09:47 | Thứ hai 06/10/2003 (GMT+7)

  Thu tien dat coc xuat khau lao dong bang tien dong VN

  TT(Ha Noi) - Ngan hang Nha nuoc vua co cong van gui Bo Tai chinh, Bo LD-TB-XH de nghi xem xet sua doi lai qui dinh thuc hien che do tai chinh doi voi nguoi lao dong va chuyen gia VN di lam viec o nuoc ngoai. Viec sua doi can theo huong: cac doanh nghiep thu tien dat coc bang dong VN va kho bac nha nuoc nhan ky qui bang dong VN.

 • 56 truong THPT tu chu ve tai chinh

  06:03 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  So GD-DT TP.HCM vua yeu cau 56/69 truong THPT cong lap trien khai thuc hien nghi dinh 10/2002/ND-CP cua Chinh phu ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu trong nam 2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0