Cau Vinh Tuy

Wednesday, 01/06/2016 14:23
 • Du an cau Vinh Tuy Tien do dat ra phi thuc te

  12:37 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  Du an cau Vinh Tuy Tien do dat ra phi thuc te

  Neu tien do cau Vinh Tuy hien nay (36 thang) la "tuong doi phu hop voi thuc te" thi co nghia truoc do, tien do 24 thang hoan toan phi thuc te?

 • HN De nghi ung truoc 665 ti dong xay cau Vinh Tuy

  13:00 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  HN De nghi ung truoc 665 ti dong xay cau Vinh Tuy

  - Tinh tu nam 2005 den dau thang 12/2007, so von Bo Tai chinh da ung truoc ngan sach Trung uong bo sung co muc tieu cho ngan sach TP. Ha Noi de dau tu phan xay lap cau..

 • Nan lai duong len cau Vinh Tuy

  11:04 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Nan lai duong len cau Vinh Tuy

  Trao doi voi VnE, ong To Minh Tuan, Pho giam doc So Quy hoach Kien truc Ha Noi, cho biet, don vi tu van thiet ke cau Vinh Tuy dang khao sat, lap ban ve moi cho tuyen phia bac cay cau. Phuong an cu da "cham" phai mot so don vi cua Bo Quoc phong.

 • Khoi cong xay dung cau Vinh Tuy vao ngay 32

  11:00 | Thứ tư 19/01/2005 (GMT+7)

  Khoi cong xay dung cau Vinh Tuy vao ngay 32

  Thu tuong vua co y kien dong y cho UBND thanh pho Ha Noi khoi cong xay dung cau Vinh Tuy vao ngay thanh lap Dang cong san Viet Nam (3/2). Thu tuong chi dao buoi khoi cong can duoc to chuc trong the nhung tiet kiem.

 • Phat hien qua bom tu thoi chien tranh tai tru cau Vinh Tuy

  07:49 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Phat hien qua bom tu thoi chien tranh tai tru cau Vinh Tuy

  Sang qua 10/8, trong khi dang thi cong, mot so cong nhan cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 (Cienco 4) da phat hien mot qua bom tai tru cau T4 ha luu thuoc cau chinh du an cau Vinh Tuy (phuong Vinh Tuy, quan Hai Ba Trung, Ha Noi).

 • Ha Noi khan truong xay dung cau Vinh Tuy

  17:49 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Ha Noi khan truong xay dung cau Vinh Tuy

  Theo ong Do Hoang An, Pho chu tich UBND thanh pho, de giai quyet ach tac giao thong cho cau Chuong Duong va tao lien ket giua cac do thi phia bac, UBND va Bo Giao thong Van tai se phoi hop xay dung cau Vinh Tuy. Du kien, cong trinh khoi cong vao thang 12.

 • Hop long nhip phan cau chinh dau tien cau Vinh Tuy

  19:02 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Hop long nhip phan cau chinh dau tien cau Vinh Tuy

  Ngay 7/1, Tong Cong ty Xay dung Thang Long (Bo GTVT) da to chuc hop long nhip so 23 (giua tru T23 va T24) cau Vinh Tuy. Khoi hop long co ket cau hinh hop, dai 2m, rong 19,25m duoc do 300 m3 be tong mac cao an toan tuyet doi, tao nhip thong thuyen dau tien dai 135 m.

 • Ha Noi Phat hien qua bom tu thoi chien tranh tai tru cau Vinh Tuy

  23:25 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Phat hien qua bom tu thoi chien tranh tai tru cau Vinh Tuy

  Sang qua 10/8, trong khi dang thi cong, mot so cong nhan cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 (Cienco 4) da phat hien mot qua bom tai tru cau T4 ha luu thuoc cau chinh du an cau Vinh Tuy (P.Vinh Tuy, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi).

 • Lai khat thoi diem thong cau Vinh Tuy

  09:26 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Lai khat thoi diem thong cau Vinh Tuy

  Theo dung tien do, du an xay dung cau Vinh Tuy se hoan thanh vao thang 2/2007. Du da “khat” han mot lan nhung den thoi diem nay, dong loat cac nha thau deu thong bao khong the hoan thanh du an dung han do don gia thi cong bi “doi” len qua nhieu.

 • Khanh thanh cau Vinh Tuy qua song Hong vao thang 62008

  06:01 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  Khanh thanh cau Vinh Tuy qua song Hong vao thang 62008

  Theo Ban quan ly Du an ha tang Ta Ngan, do nhieu nguyen nhan khac nhau, viec thi cong cau Vinh Tuy, bac qua song Hong tren dia ban Ha Noi khong the hoan thanh trong 24 thang nhu du tinh ban dau. Du kien den cuoi quy II/2008 cay cau be tong cot thep du ung luc co chieu dai lon nhat Viet nam nay moi duoc khanh thanh.

 • Ha Noi Giai phong mat bang cau Vinh Tuy cham tien do

  15:49 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Theo tin tu Ban quan ly du an ha tang Ta Ngan ngay 21-2, den nay, cong tac giai phong mat bang (GPMB) cong trinh cau Vinh Tuy dang cham tien do hon so voi ke hoach. Hien nay, van con rat nhieu ho dan thuoc 2 phuong Long Bien, Phuc Dong (quan Long Bien) va 3 doanh nghiep lon chua co phuong an boi thuong, ho tro.

 • Lui thoi han hop long cau Vinh Tuy

  11:24 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Lui thoi han hop long cau Vinh Tuy

  Theo du kien, cau Vinh Tuy se thong nhip chinh vao ngay 10/10/2006, nhung do vuong o khau giai phong mat bang (GPMB) nen thoi han nay da phai lui lai.

 • Mot qua bom lon duoc phat hien o be tru cau Vinh Tuy

  03:42 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Mot qua bom lon duoc phat hien o be tru cau Vinh Tuy

  7h30 sang nay, mot qua bom o do sau 3 m da duoc Doi Cau 9, Tong cong ty CIENCO4 phat hien khi thi cong be tru cua du an cau Vinh Tuy. Khu vuc nay vua duoc di dan giai phong mat bang. Nhieu kha nang day la qua bom con sot lai sau chien dich Ha Noi 12 ngay dem, nam 1972.

 • Ha Noi cau Vinh Tuy cham tien do 6 thang

  02:48 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 18-8, ong Nguyen Quoc Hung, giam doc ban quan ly du an ha tang Ta Ngan, cho biet do phat sinh mot so kho khan trong viec tim mua thiet bi va su cham tre trong cong tac giai phong mat bang, nen du an dau tu xay dung cau Vinh Tuy dang bi cham tien do.

 • Mat them 130 ti dong vi cham tien do

  06:06 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Mat them 130 ti dong vi cham tien do

  Theo dai bieu HDND TP Ha Noi Pham Thi Loan, cau Vinh Tuy cham tien do mot nam se mat hon 91 ti dong tra lai tu nguon von vay trai phieu Chinh phu. Neu qui 2-2008 cau Vinh Tuy moi hoan thanh nhu du kien - tuc la cham tien do 18 thang - so tien lai phai tra len den khoang 130 ti dong... 130 ti dong nay se duoc lay tu dau de chi tra? Ai phai chiu trach nhiem ve su lang phi nay?

 • Quan Long Bien Khu tai dinh cu phuc vu GPMB du an cau Vinh Tuy hoan thanh 80 cong viec

  13:56 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Quan Long Bien Khu tai dinh cu phuc vu GPMB du an cau Vinh Tuy hoan thanh 80 cong viec

  Ong Ðang Vu Nhat Thang, pho chu tich UBND quan Long Bien cho biet: Du an xay dung ha tang ky thuat khu tai dinh cu phuc vu GPMB cau Vinh Tuy da hoan thanh 80% khoi luong cong viec. Trong do, cong tac GPMB khu tai dinh cu da hoan thanh voi tong dien tich dat thu hoi la 71.754m2, boi thuong cho 209 ho voi so tien hon 16 ty dong.

 • Ha Noi Du an cau Vinh Tuy xin lui tien do 12 thang

  23:51 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  Chieu 20.7, ong Nguyen Quoc Hung, Giam doc Ban Quan ly du an ha tang ta ngan Ha Noi cho biet: do gap nhieu kho khan trong giai phong mat bang (1.813 ho dan va 21 co quan), co che, chinh sach co nhieu thay doi, va do nang luc tai chinh cua cac nha thau thuoc Bo GTVT nen du an cau Vinh Tuy xin lui tien do 12 thang (truoc day du kien hoan thanh vao dau nam 2007).

 • Khoi cong xay cau Vinh Tuy

  01:09 | Thứ sáu 04/02/2005 (GMT+7)

  Sang 3/2, tai Ha Noi, Thu tuong Phan Van Khai da phat lenh khoi cong xay dung cong trinh cau Vinh Tuy. Day la cay cau thu 5 bac qua song Hong doan chay qua Ha Noi; cung la mot trong 12 cong trinh trong diem cua thu do chao mung 1.000 nam Thang Long - Ha Noi, voi tong so von dau tu gan 3.600 ti dong.

 • Bat nhom trom cap vat lieu cau Vinh Tuy

  13:43 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Cong an quan Long Bien, Ha Noi vua kham pha o nhom trom cap tai san dang thi cong tai cong trinh cau Vinh Tuy. Nhom toi pham nay da cat trom gan 200 cay sat loai phi 32 tai cac tru cau lam anh huong toi tien do thi cong va chat luong cong trinh.

 • Ha Noi muon day nhanh tien do du an cau Vinh Tuy

  19:01 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi muon day nhanh tien do du an cau Vinh Tuy

  Hom qua, 10/5, Pho Chu tich UBND TP Ha Noi Le Quy Don da co buoi lam viec voi quan Long Bien va cac so, nganh lien quan nham day nhanh tien do giai phong mat bang (GPMB) xay dung cau Vinh Tuy va duong 5 keo dai.

 • Cho phep dau tu cau Vinh Tuy 4.631 ti dong

  10:14 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Pho thu tuong Nguyen Tan Dung da ky cong van 1917/CP-CN cho phep dau tu du an xay dung cau Vinh Tuy voi qui mo, tong muc dau tu nhu to trinh cua UBND thanh pho Ha Noi. Co che trien khai theo huong UBND thanh pho Ha Noi chi dinh Tong cong ty tu van thiet ket giao thong van tai lap bao cao nghien cuu kha thi, thiet ke ky thuat va tong du toan cua du an…

 • Chat van tai HDND TP Ha Noi Nha sieu mong sieu meo lam nong nghi truong

  12:44 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Chat van tai HDND TP Ha Noi Nha sieu mong sieu meo lam nong nghi truong

  Phien chat van sang nay (12.7) duoc mo man bang mot doan video cua dai PT-TH Ha Noi ve nhung can nha sieu mong, sieu meo, kich thuoc va kien truc nhom nhoam o hai ben duong vanh dai 1 doan Kim Lien - O Cho Dua. Doan Video vua cham dut, khong khi hoi truong nong len voi hang loat cau hoi chat vat danh cho Giam doc So Quy hoach - Kien truc To Anh Tuan...

 • Phat tu 11 thanh nien cat trom sat o cau Vinh Tuy

  16:31 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Phat tu 11 thanh nien cat trom sat o cau Vinh Tuy

  Mot nhom thanh nien o quan Long Bien, Ha Noi, ru nhau vao cong truong xay dung cau Vinh Tuy, cat trom gan 140 thanh sat tai tru mong cau. Ho da bi ket toi pha huy cong trinh phuong tien quan trong ve an ninh quoc gia.

 • Thiet mang vi nga khi thi cong cau Vinh Tuy

  21:28 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Do bat can trong khi thi cong xay dung cau Vinh Tuy, mot tho han cua Cong ty xay dung cau 14 da nga tu tren cao xuong ho nuoc va chet ngat.

 • Thu tuong cho phep ung von xay cau Vinh Tuy

  00:35 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Thu tuong cho phep ung von xay cau Vinh Tuy

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua chi dao Bo Tai chinh tiep tuc ung truoc tu nguon von ngan sach Trung uong bo sung co muc tieu cho thanh pho Ha Noi de thuc hien Du an cau Vinh Tuy.

 • Ha Noi huy dong 1000 ty dong trai phieu xay cau Vinh Tuy

  18:11 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  Ha Noi huy dong 1000 ty dong trai phieu xay cau Vinh Tuy

  Ong Hoang Manh Hien, Giam doc So Tai chinh Vat gia Ha Noi, cho biet thanh pho se co gang huy dong 1.000 ty dong tu nguoi dan de xay dung cau Vinh Tuy. Day la lan dau tien, Ha Noi phat hanh trai phieu xay dung thu do de tao von dau tu cho cac cong trinh ha tang tren dia ban.

 • Bo tri tai dinh cu khi xay cau Vinh Tuy Nhat Tan

  09:58 | Thứ hai 11/10/2004 (GMT+7)

  Bo tri tai dinh cu khi xay cau Vinh Tuy Nhat Tan

  Hai khu tai dinh cu tai quan Long Bien va huyen Dong Anh (Ha Noi) duoc chuan bi de don dan dien di doi khi xay cau Vinh Tuy, cau Nhat Tan.

 • Ha Noi mo xe chat luong cay cau rong nhat nuoc

  16:00 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Ha Noi mo xe chat luong cay cau rong nhat nuoc

  Sang nay, tai phien chat van, nhieu dai bieu HDND dua ra dan chung su co cau Can Tho da duoc de canh bao lanh dao thanh pho Ha Noi khi xay dung cau Vinh Tuy - rong nhat Viet Nam. > Lui ngay thong xe cau rong nhat Viet Nam


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0