Cai Cach Hanh Chinh Nha Nuoc

Wednesday, 25/05/2016 12:19
 • Nang cao nhan thuc can bo Doan ve cai cach hanh chinh nha nuoc

  01:16 | Thứ bảy 13/11/2004 (GMT+7)

  Gan 100 can bo Doan cac tinh mien nui phia Bac va trung du Bac bo da tham du lop tap huan ve cai cach hanh chinh nha nuoc (CCHCNN) giai doan 2001-2010 do T.U Doan TNCS Ho Chi Minh phoi hop voi Bo Noi vu to chuc tai Ha Noi sang 11-11.

 • Phe duyet ke hoach cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2006 2010

  04:10 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai vua ky phe duyet ke hoach cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2006-2010. Ke hoach bao gom cac noi dung chinh: cai cach the che; cai to to chuc bo may hanh chinh; xay dung va nang cao chat luong doi ngu can bo cong chuc, trong do co cai cach tien luong va cac che do, chinh sach dai ngo. Chinh phu dat muc tieu tu nay den nam 2010 xay dung va phat trien hanh chinh dien tu cap bo, nganh trung uong xuong toi cap xa.

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Tap huan ve cai cach hanh chinh cho can bo doan

  01:03 | Thứ sáu 22/10/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 21-23/10, tai TP Can Tho, T.U Doan phoi hop voi Bo Noi vu to chuc lop tap huan "Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001 - 2010" cho can bo Doan khu vuc dong bang song Cuu Long voi su tham gia cua 75 hoc vien.

 • Tap huan cai cach hanh chinh cho can bo Doan

  01:18 | Thứ sáu 12/11/2004 (GMT+7)

  Sang 11/11, tai Ha Noi, Ban Bi thu T.U Doan da to chuc lop tap huan ve "Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2010" cho can bo Doan cua cac so, ban, nganh cac tinh khu vuc mien nui phia Bac va mot so tinh cum trung du Bac Bo. Anh Doan Van Thai - Bi thu T.U Doan da tham du khai mac lop tap huan.

 • Doi TP Da Nang gianh giai nhat

  10:44 | Thứ sáu 10/12/2004 (GMT+7)

  Sau hai ngay voi bon tran thi dau soi noi toi qua (9-12), ba doi xuat sac nhat la TP Ha Noi, TP Hai Phong, TP Da Nang da lot vao tran chung ket cuoc thi “Can bo, cong chuc tre voi cong cuoc cai cach hanh chinh nha nuoc” (do T.U Doan TNCS Ho Chi Minh, Bo Noi vu va Dai truyen hinh VN phoi hop to chuc).

 • Can bo cong chuc tre voi cai cach hanh chinh

  06:53 | Thứ năm 26/08/2004 (GMT+7)

  Ban bi thu Trung uong Doan vua chi dao cac tinh, thanh doan, Doan truc thuoc ve Hoi thi can bo, cong chuc tre voi cong cuoc cai cach hanh chinh nha nuoc nam 2004.

 • Se to chuc cuoc thi Thanh nien voi cai cach hanh chinh

  08:59 | Thứ bảy 06/03/2004 (GMT+7)

  Tai le ky ket chuong trinh phoi hop to chuc hoat dong “Thanh nien xung kich tham gia cong cuoc cai cach hanh chinh nha nuoc, xay dung cong so van minh sach dep” giua T.U Doan voi Bo Noi vu sang 5-3, anh Dao Ngoc Dung - bi thu thuong truc T.U Doan - cho biet: tu nam 2004 cac noi dung tuyen truyen ve cong tac cai cach hanh chinh se duoc dua vao noi dung sinh hoat Doan.

 • Thanh tra cong vu se vi hanh cong so

  23:08 | Thứ ba 25/01/2005 (GMT+7)

  Thanh tra cong vu se vi hanh cong so

  Cam ket cua Thu tuong Phan Van Khai tai ky hop Quoc hoi cuoi nam 2004 "cai thien moi quan he giua co quan cong quyen voi dan va doanh nghiep" da di buoc dau tien voi chuong trinh thanh tra cong vu nam 2005 ma Bo Noi vu vua de trinh len Chinh phu. Bao Thanh Nien da trao doi voi Thu truong Bo Noi vu Thang Van Phuc ve van de nay ben le hoi nghi giao ban bao chi tuyen truyen ve cai cach hanh chinh nha nuoc hom qua, 25/1.

 • Da Nang Hoi thi can bo cong chuc tre voi cai cach hanh chinh

  23:17 | Chủ nhật 31/10/2004 (GMT+7)

  Ngay 31/10, Thanh Doan phoi hop voi So Noi vu to chuc hoi thi "Can bo cong chuc tre Da Nang voi cong cuoc cai cach hanh chinh nha nuoc", voi su tham gia cua 12 doi (hon 100 cong chuc tre).

 • Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  09:29 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  He thong thong tin dien tu cua cac bo, tinh, nganh da bat dau cung cap thong tin phuc vu lanh dao cua trung uong va dia phuong. Hon 25 nghin van ban quy pham phap luat duoc cap nhat va cong bo tren Cong thong tin dien tu Chinh phu. Trong nhung nam qua, vuot qua nhieu kho khan, viec ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong linh vuc quan ly Nha nuoc da thu duoc nhung ket qua dang khich le. Nhan thuc cua can bo ve CNTT con han che Ke tu khi Chuong trinh Quoc gia ve..

 • Se ban hanh nghi dinh don gian hoa dieu kien kinh doanh

  16:00 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Se ban hanh nghi dinh don gian hoa dieu kien kinh doanh

  TS Dang Duc Dam, thu ky Ban Chi dao cai cach hanh chinh cua Chinh phu, noi: - GP va DKKD la mot phan cua thu tuc hanh chinh. De thuc hien muc tieu xay dung nen hanh chinh dan chu, chuyen nghiep, hieu qua, Chinh phu da de ra ke hoach cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2006-2010.

 • Cuoc thi Tim hieu chuong trinh cai cach hanh chinh Nha nuoc Bui Thi Hoa doat giai nhat

  22:10 | Thứ sáu 12/08/2005 (GMT+7)

  Cuoc thi Tim hieu chuong trinh cai cach hanh chinh Nha nuoc Bui Thi Hoa doat giai nhat

  Sang qua 12.8.2005, tai Trung tam Thanh thieu nien mien Nam, Cong doan phia Nam Co quan T.U Doan da to chuc hoi thi "Tim hieu chuong trinh tong the cai cach hanh chinh Nha nuoc giai doan 2001 - 2010". Chi Do Thi Lan - Pho bi thu thuong truc Dang uy phia Nam, Chu tich Cong doan phia Nam da den du.

 • Quan lieu bao cap van con tac dong den cai cach hanh chinh

  00:33 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Hom qua 7/12, tai Hoc vien Hanh chinh quoc gia (co so TP.HCM), dai dien chinh quyen 35 tinh thanh phia Nam da du hoi nghi so ket 3 nam thuc hien Quyet dinh 178 va 181/2003/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve "Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh Nha nuoc giai doan 2001-2010 va phuong huong nhiem vu cai cach hanh chinh giai doan 2 (2006-2010)", do Bo Noi vu chu tri.

 • 140

  03:20 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Do la so loai phi, le phi tren cac linh vuc do trung uong ban hanh da bai bo trong nam nam qua tren ca nuoc trong chuong trinh cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2010. 203 loai phi, le phi do dia phuong ban hanh cung bi bai bo.

 • Hoi thi Can bo cong chuc tre voi cong cuoc cai cach hanh chinh

  04:12 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Sang nay (8-12), T.U Doan TNCS Ho Chi Minh, Bo Noi vu va Dai truyen hinh VN phoi hop to chuc hoi thi “Can bo, cong chuc tre voi cong cuoc cai cach hanh chinh nha nuoc” voi 12 doi (moi doi sau thanh vien, tuoi tu 18-35): Ha Noi, TP.HCM, Hai Phong, Hai Duong, Phu Tho, Thanh Hoa, Nghe An, Da Nang, Phu Yen, Lam Dong, Can Tho va Doan khoi I.

 • Quyet toan tai chinh de an 112 Nguoi trong cuoc noi gi

  09:12 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Quyet toan tai chinh de an 112 Nguoi trong cuoc noi gi

  Ban dieu hanh De an "Tin hoc hoa cai cach hanh chinh nha nuoc" (De an 112) da nhan duoc chi dao cua Thu tuong Chinh phu ve viec tong ket va quyet toan tai chinh qua giai doan 1 (2000- 2005). Tu lau khi nhac den De an 112 thi kem theo do la nhung du luan tieu cuc va su hoai nghi ve tuong lai "mo mit" va su lang phi, thieu hieu qua cua no.TS da phong van ong Luong Cao Son, Thu ky Ban dieu hanh De an Tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc (thuoc Van phong Chinh..

 • Bo Noi Vu khai truong website ve cai cach hanh chinh

  19:52 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

  Bo Noi Vu khai truong website ve cai cach hanh chinh

  TS (Ha Noi) - Sang 17-12, Bo Noi vu truong website ve cai cach hanh chinh Nha nuoc (CCHC) tai dia chi http://www.caicachhanhchinh.gov.vn, sau hai thang thu nghiem.

 • Thu truo ng Bo No i vu Thang Van Phu c Can bo nhung nhieu co the bi dinh chi ngay

  12:03 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Thu truo ng Bo No i vu Thang Van Phu c Can bo nhung nhieu co the bi dinh chi ngay

  Hom nay (26-1), trong phien hop Chinh phu thuong ky thang 1-2005, cac thanh vien Chinh phu se danh thoi gian thao luan ve chuong trinh thanh tra cong vu trong nam 2005 - mot trong nhung bien phap duoc danh gia la se giup day manh cong tac cai cach hanh chinh nha nuoc, chong phien ha, nhung nhieu trong bo may cong quyen.

 • De giam hop

  09:05 | Thứ bảy 15/07/2006 (GMT+7)

  Trong chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan II (2006-2010) tai noi dung Hien dai hoa nen hanh chinh nha nuoc, phan doi moi phuong thuc lam viec cua cac co quan hanh chinh nha nuoc co de cap den viec Thu tuong Chinh phu se ban hanh qui dinh ve che do hop cua co quan hanh chinh nha nuoc.

 • Phai cai cach hanh chinh 20012010 mot cach dong bo

  10:37 | Thứ ba 20/02/2001 (GMT+7)

  "Can phai co mot chien luoc cai cach hanh chinh 10 nam, chu lau nay cai cach hanh chinh con cham, nhat la su chuyen bien cua bo may, co nguyen nhan la do chua co mot chuong trinh tong the nen thuc hien lung tung, chap va". Bo truong , Truong Ban To chuc can bo Chinh phu Do Quang Trung da phat bieu nhu vay mo dau Hoi thao Chien luoc cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2010 dien ra trong hai ngay 19-20/2, tai Ha Noi.

 • Thuc hien che do cong chuc du bi 24 thang la dung hay sai

  01:07 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Thong qua “Chuong trinh cai cach hanh chinh nha nuoc” (dia chi: www.caicachhanhchinh.gov.vn), ong Vu Manh Dung hoi:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0