Cac van ban phap quy

Saturday, 28/05/2016 05:06
 • Lam sao su dung het ODA

  10:00 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Lam sao su dung het ODA

  Tai cuoc hoi thao ky thuat nham huong dan thuc hien Nghi dinh 131 ve ODA moi ban hanh, cac nha quan ly va chuyen gia deu thua nhan viec giai ngan hieu qua cac nguon von ODA da duoc cam ket la mot bai toan kho giai. Muc giai ngan chi khoang 1/10 so cam ket Bao cao cua Bo Ke hoach va Dau tu (MPI) cho hay muc giai ngan nguon von ODA sau nhieu nam dat thap nay da vuot ke hoach de ra. Nam 2005 giai ngan ODA dat 1.787 trieu do la My (bang 103,9% ke hoach), nam 2006 du..

 • Phat the thi phat lam gi

  12:54 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Phat the thi phat lam gi

  Voi muc phat co 4 trieu dong vi ban banh cuon han the, doi voi mot sieu thi lon nhu Big C thi theo toi chang co y nghia gi ca. O day co hang nghin mat hang, va khong ai dam chac la trong sieu thi khong con hang kem chat luong, doc hai cho nguoi dung ? (Nguyen Xuan Quang, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ). Ten: Nguyen Ba Nhat Bao, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Nen phat sieu thi BigC nang hon de cho bien phap rang de cho cac don vi khac That tinh ma noi khi TP..

 • Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  08:39 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  Tai Hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam 2006, Bo KHDT bao cao trong 6 thang dau nam, muc giai ngan nguon von ODA thap hon ke hoach de ra, chi dat 41%, ma nguyen nhan khach quan la do vu tieu cuc xay ra tai PMU 18. Qua vu PMU 18 cung boc lo ro su thieu dong bo giua cac van ban phap quy dieu tiet truc tiep - gian tiep cong tac quan ly, su dung von ODA. Chinh su khac nhau ve mot so noi dung va quy dinh giua cac van ban phap quy nhu: Giua cac nghi dinh (ND) quan..

 • Tim co che de nguoi dan gop y vao cac van ban luat phap lenh

  00:14 | Thứ bảy 21/02/2004 (GMT+7)

  Hom qua 20/2, Van phong Quoc hoi cho cong bo mot de tai nghien cuu khoa hoc da bat dau duoc thuc hien tu thang 7.2001: Co che to chuc de nhan dan tham gia vao quy trinh xay dung, ban hanh va thuc thi phap luat. Moi chi co 4% cac van ban luat, phap lenh duoc ban hanh ke tu nam 1980 duoc dua ra lay y kien nhan dan; Luat Ban hanh cac van ban quy pham phap luat quy dinh ve viec lay y kien nhan dan khi xay dung cac van ban phap quy nhung lai chua ro co che de thuc..

 • Sua doi he thong tieu chuan VN phu hop quoc te

  10:15 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Sua doi he thong tieu chuan VN phu hop quoc te

  Bo Khoa hoc - Cong nghe dang cung cac bo nganh trien khai De an thuc hien hiep dinh rao can ky thuat trong thuong mai (Hiep dinh TBT) nham ra soat, sua doi, bo sung cac tieu chuan Viet Nam (TCVN) dam bao hai hoa voi quoc te. Trong do, dat muc tieu den 8/2005 se hoan thanh viec bo sung, xay dung cac van ban phap quy ky thuat lien quan truc tiep den qua trinh gia nhap WTO.

 • Cac giai phap chong un tac giao thong o Ha Noi

  22:13 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  Cac giai phap chong un tac giao thong o Ha Noi

  Tang cuong xu ly cac vi pham trat tu an toan giao thong, ban hanh cac van ban phap quy cua thanh pho ve uu tien phat trien xe buyt, han che su dung phuong tien ca nhan la mot trong cac giai phap duoc So Giao thong Cong chinh dua ra.

 • Y kien cua mot nguoi lam quan ly ve cai cach hanh chinh

  15:39 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Toi co doc bai viet cua VnExpress ve cac y kien cua doanh nghiep ve thu tuc hai quan va tinh chong cheo cua cac van ban phap quy dan den cac chi phi khong can thiet cho doanh nghiep, giam suc canh tranh cua kinh te Viet Nam. Cung la mot nguoi lam cong tac quan ly, toi xin co mot vai y kien.

 • PMU 18 Ca dan voi da chui qua lo kim

  10:49 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  PMU 18 Ca dan voi da chui qua lo kim

  "Lo kim" 5: Quan ly nha nuoc ve chat luong cong trinh cua Bo Xay dung Viec rut ruot cac cong trinh do PMU18 lam chu dau tu se anh huong den chat luong cong trinh. "Lo kim" thu nam thuoc trach nhiem canh giu cua Bo Xay dung nhung hinh nhu cung bi bo ngo not. Dieu 2, Quy che quan ly dau thau da quy dinh nhiem vu cua Bo Xay dung: "Thong nhat quan ly nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung, theo doi, kiem tra, phat hien va kien nghi xu ly chat luong cac cong trinh..

 • Co thach thuc nhung chung ta se vuot qua

  09:26 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Co thach thuc nhung chung ta se vuot qua

  Sau le ky chinh thuc thoa thuan song phuong, Pho thu tuong Vu Khoan, Bo truong Truong Dinh Tuyen va Pho dai dien Thuong mai My Karan Bhatia da co cuoc gap go voi gioi bao chi de noi ve ban thoa thuan ma hai ben ket thuc hai tuan truoc day tai Washington. Sau day la noi dung cuoc phong van *Thua Pho Thu tuong, vong dam phan thu 12 giua Viet Nam va Hoa Ky ve viec Viet Nam gia nhap WTO duoc coi la vong dam phan cang thang nhat va hai ben da nhat tri duoc voi nhau ve..

 • Thu tuong yeu cau tang cuong giam sat TTCK

  18:20 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau tang cuong giam sat TTCK

  Van phong Chinh phu vua thong bao y kien ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve tang cuong quan ly giam sat hoat dong cua thi truong chung khoan (TTCK). Theo do, trong cuoc hop ngay 18/1 voi Bo truong Bo Tai chinh, Thong doc NHNN, Chu tich Uy ban CKNN va lanh dao VPCP, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ket luan TTCK nuoc ta tuy moi hinh thanh, nhung nam 2006 da co buoc khoi sac, tong gia tri co phieu niem yet tang 20 lan so voi cuoi nam 2005, tuong duong voi 20%..

 • Thi truong chung khoan 2008 Hua hen tang truong gap doi

  11:02 | Thứ tư 02/01/2008 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan 2008 Hua hen tang truong gap doi

  TS. Tran Dac Sinh, Tong giam doc So Giao dich Chung khoan Tp.HCM (HOSE) vua co cuoc tro chuyen voi bao chi ve trien vong cua thi truong chung khoan Viet Nam trong nam 2008. Nam 2007 la nam danh dau Viet Nam tro thanh thanh vien thu 150 cua WTO. Tuy nhien, so voi nam truoc do, thi truong chung khoan Viet Nam duoc nhin nhan khong thanh cong lam. Ong co nhan xet gi ve van de nay? Neu cho rang thi truong chung khoan Viet Nam trong nam qua khong thanh cong la khong..

 • Bo Cong Thuong se thay doi phuong thuc dieu hanh thi truong

  11:41 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Bo Cong Thuong se thay doi phuong thuc dieu hanh thi truong

  Viec dieu hanh thi truong cua Nha nuoc co gi moi sau khi sap nhap Bo Thuong mai va Bo Cong nghiep thanh Bo Cong thuong? Ong Le Danh Vinh, Thu truong moi duoc tai bo nhiem cua Bo Cong Thuong, da trao doi voi bao gioi ve nhung thay doi trong cach dieu hanh thi truong sap toi cua bo nay. Thua thu truong, cong tac dieu hanh thi truong sap toi se duoc dieu chinh the nao cho thich nghi voi tinh hinh moi? Tu nay, viec quy dinh ke hoach san xuat, dinh gia doi voi hau het..

 • Dan duoc gop y 99 cac du thao van ban quy pham phap luat

  00:46 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Dan duoc gop y 99 cac du thao van ban quy pham phap luat

  De day nhanh hon toc do ban hanh van ban quy pham phap luat cung nhu nang cao chat luong cac van ban phap quy, du thao Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat (sua doi) du kien quy dinh phan biet nhung van ban quy pham phap luat phai tuan theo quy trinh lam luat, voi nhung van ban chi dao dieu hanh thong thuong. Da so cac dai bieu Quoc hoi trong phien thao luan hom qua (9.11) dong y cho rang chi thi (cua bo, nganh) khong thuoc pham vi van ban quy pham phap luat...

 • Co quan hanh chinh khong lam chu dau tu

  11:30 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Co quan hanh chinh khong lam chu dau tu

  Bo Ke hoach va Dau tu vua trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh moi thay the Nghi dinh 17/2001/ND-CP cua Chinh phu ve quan ly va su dung von ho tro phat trien chinh thuc (ODA). Phong vien Bao chi da co cuoc trao doi voi ong Ho Quang Minh, Vu truong Vu Kinh te doi ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) ve nhung noi dung moi cua Du thao Nghi dinh. *Thua ong, nguyen tac co ban trong quan ly va su dung von ODA duoc dua ra trong Du thao Nghi dinh la gi? Du thao Nghi dinh da khang..

 • Bo Giao duc va Dao tao dua trang web vao phuc vu tuyen sinh

  21:51 | Thứ sáu 30/01/2004 (GMT+7)

  Bo Giao duc va Dao tao dua vao hoat dong trang web cua Vu Dai hoc va sau DH phuc vu cho cong tac tuyen sinh tai dia chi www.hed.edu.vn. Theo de an, day se la trang web cap nhat cac van ban phap quy, he thong DH, sau DH, cac chuong trinh khung...

 • Mat tien cua pho va nhung de xuat co mot khong hai

  19:37 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Mat tien cua pho va nhung de xuat co mot khong hai

  "Toi de xuat VNN phat dong mot cuoc thi phat hien kien truc toi nhat Ha noi noi rieng va ca nuoc noi chung. Bang hinh thuc ban doc tren ca nuoc gui anh nhung cong trinh co kien truc do nhat. VNN thanh lap mot hoi dong tham dinh de trao giai..."

 • Bo KH DT cho ra trang web chuyen ve dau thau

  11:24 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Bo KH DT cho ra trang web chuyen ve dau thau

  Trang web co dia chi http//dauthau.mpi.gov.vnse cung cap cac thong tin ve dau thau nhu: ke hoach dau thau, thong bao moi thau, ket qua dau thau... Cung cap cac thong tin ve nha thau nhu: dang ky cua nha thau trong va ngoai nuoc, nha thau tu van ca nhan. Cac van ban phap quy ve dau thau.

 • 438 van ban quy pham cua Ha Noi da het hieu luc

  14:00 | Thứ sáu 09/05/2003 (GMT+7)

  So Tu phap Ha Noi vua trinh UBND thanh pho danh sach 438 van ban do thanh pho ban hanh nay het hieu luc can huy bo. Day la ket qua tong ra soat cac van ban phap quy trong 5 nam qua tren dia ban thu do.

 • Ra mat co so du lieu luat lon nhat Viet Nam

  11:00 | Thứ ba 10/12/2002 (GMT+7)

  Ra mat co so du lieu luat lon nhat Viet Nam

  Cac van ban phap quy ban hanh tu nam 1945 den nay deu co mat tren CD-ROM "Co so du lieu luat VN" (Lawdata 3.0). Day la san pham hop tac cua Trung tam xuc tien phat trien phan mem doanh nghiep (Phong thuong mai - cong nghiep VN) va Trung tam thong tin thu vien - nghien cuu khoa hoc (Van phong Quoc hoi).

 • Can khoang 20 ty USD von ODA tu nay den 2010

  09:05 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Can khoang 20 ty USD von ODA tu nay den 2010

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky QD 290 phe duyet De an dinh huong thu hut va su dung nguon ho tro phat trien chinh thuc (ODA) thoi ky 2006-2010. Theo do, tu nay den 2010, Viet Nam can toi 19-21 ty USD von ODA cam ket tu cac nha tai tro.

 • Can nguoi giam sat viec thuc thi trach nhiem nguoi dung dau

  20:58 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Can nguoi giam sat viec thuc thi trach nhiem nguoi dung dau

  Pho chu nhiem Van phong QH Tran Quoc Thuan cho rang cac van ban phap quy co quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han nguoi dung dau kha day du, chat che nhung khi xay ra sai sot, tieu cuc, di tim trach nhiem nguoi dung dau lai rat kho. Ong nay cho rang, bat cap nay bat nguon tu viec khong co ai thuc thi, giam sat.

 • Sua doi ban hanh moi 16 van ban lien quan den DNNN

  09:23 | Thứ sáu 12/10/2001 (GMT+7)

  Pho thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky cong van yeu cau cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, hoan thanh dung tien do cac van ban phap quy de tiep tuc sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc. Theo do, 16 van ban phap luat se duoc sua doi, bo sung hoac xay dung moi.

 • Ra mat co so du lieu luat moi nhat Viet Nam

  14:28 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  Ra mat co so du lieu luat moi nhat Viet Nam

  Cac van ban phap quy ban hanh tu nam 1945 den nay deu co mat tren CD-ROM "Co so du lieu luat VN" Lawdata 3.0/2004 voi 2 san pham: LawCD va LawClient/Server.

 • Quang cao Viet Nam Thua ngay tren san nha

  11:49 | Chủ nhật 07/08/2005 (GMT+7)

  Quang cao Viet Nam Thua ngay tren san nha

  Nganh cong nghiep quang cao Viet Nam tuong doi non tre ve tuoi doi so voi cac nuoc trong khu vuc va the gioi. No chi moi thuc su phat trien trong khoang mot thap nien qua, nhung lai phat trien tu do ma khong theo mot trinh tu nao. Hoat dong quang cao dang dien ra lon xon du rang chung ta da co du cac van ban phap quy ve linh vuc dang soi dong nay.

 • Quang cao Viet Nam Thua ngay tren san nha

  16:08 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  Quang cao Viet Nam Thua ngay tren san nha

  Nganh cong nghiep quang cao Viet Nam tuong doi non tre ve tuoi doi so voi cac nuoc trong khu vuc va the gioi. No chi moi thuc su phat trien trong khoang mot thap nien qua, nhung lai phat trien tu do ma khong theo mot trinh tu nao. Hoat dong quang cao dang dien ra lon xon du rang chung ta da co du cac van ban phap quy ve linh vuc dang soi dong nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0