Cac Pho Thu tuong

Sunday, 29/05/2016 18:30
 • Chinh phu se som phan cong nhiem vu cac Pho thu tuong

  05:37 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Chinh phu se som phan cong nhiem vu cac Pho thu tuong

  Chieu 30/6, ong Nguyen Kinh Quoc, nguoi phat ngon cua Thu tuong, cho biet, Chinh phu se som phan cong linh vuc phu trach cu the cua cac Pho thu tuong, dac biet la 2 vi moi duoc Quoc hoi phe chuan la ong Nguyen Sinh Hung va ong Truong Vinh Trong.

 • Ngay 28 Phe chuan viec bo nhiem cac Pho Thu tuong Bo truong

  08:31 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 28 Phe chuan viec bo nhiem cac Pho Thu tuong Bo truong

  Tu hom nay 30/7 den 2/8, Quoc hoi (QH) se xem xet, quyet dinh ve co cau to chuc va phe chuan cac chuc danh pho thu tuong, bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu. Du kien sang nay 30/7, Thu tuong Nguyen Tan Dung se doc to trinh de nghi Quoc hoi quyet dinh so Pho Thu tuong, viec thanh lap, bai bo cac bo va cac co quan ngang bo cua Chinh phu.

 • Chinh phu moi hop phien toan the dau tien Tap trung xu ly nhung van de cap bach dac biet la gia ca

  00:37 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Hom qua 5.8, mot ngay sau khi ky hop thu I, Quoc hoi (QH) khoa XII be mac, Chinh phu moi do QH phe chuan ca ve co cau va nhan su da hop phien toan the dau tien duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung va cac Pho thu tuong. Ngay sau khi phien hop ket thuc, Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc da chu tri cuoc hop bao, thong bao nhung noi dung cua phien hop.

 • Phan cong cong tac kiem nhiem cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  09:38 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  “Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, thoi kiem chuc Truong ban Ban Chi dao Tay Nam Bo va Truong ban Ban Chi dao Tay Nguyen. Thu tuong se phu trach Dang uy Cong an Trung uong va giu chuc Truong ban Chi dao ve phong, chong tham nhung”, do la phan cong cong tac kiem nhiem moi doi voi Thu tuong.

 • Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

  21:49 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/7/2006, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 1009/QD-TTg ve viec phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong. Quyet dinh neu ro nguyen tac phan cong, quan he cong tac giua Thu tuong va cac Pho Thu tuong, trach nhiem, quyen han cua Pho Thu tuong trong pham vi linh vuc duoc phan cong. Ve phan cong cu the, Quyet dinh neu ro: 1. Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Chinh phu: a) Chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh..

 • Phan cong cong tac Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  22:20 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Phan cong cong tac Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  Thu tuong vua ky ban hanh Quyet dinh so 1120/QD-TTg phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong.

 • Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho thu tuong

  23:38 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 27.8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da quyet dinh phan cong cong tac cua Thu tuong va 5 Pho thu tuong nhiem ky moi.

 • Cac Pho thu tuong Pham Gia Khiem Truong Vinh Trong thi sat Binh Thuan Tra Vinh

  00:26 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Cac Pho thu tuong Pham Gia Khiem Truong Vinh Trong thi sat Binh Thuan Tra Vinh

  Sau 2 gio cat canh tu san bay quan su Tan Son Nhat, chiec truc thang chuyen co cua doan khong quan 917 da dua doan cong tac cua Chinh phu do Pho thu tuong Pham Gia Khiem dan dau den huyen dao Phu Quy cua tinh Binh Thuan.* Dien tham hoi cua Tong Bi thu Nong Duc Manh

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung gioi thieu cac Pho thu tuong va Bo truong

  14:47 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung gioi thieu cac Pho thu tuong va Bo truong

  5 nguoi duoc gioi thieu vao chuc danh Pho thu tuong gom: ong Nguyen Sinh Hung, ong Pham Gia Khiem, ong Truong Vinh Trong, ong Hoang Trung Hai va ong Nguyen Thien Nhan.

 • Phan cong cong tac kiem nhiem cua Thu tuong va cac pho thu tuong

  03:43 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung thoi kiem giu chuc truong Ban chi dao Tay Nam bo va truong Ban chi dao Tay nguyen; phu trach Dang uy Cong an trung uong va giu chuc truong Ban chi dao ve phong chong tham nhung.

 • Phan cong cong tac kiem nhiem cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  08:11 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  “Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, thoi kiem chuc Truong ban Ban Chi dao Tay Nam Bo va Truong ban Ban Chi dao Tay Nguyen. Thu tuong se phu trach Dang uy Cong an Trung uong va giu chuc Truong ban Chi dao ve phong, chong tham nhung”, do la phan cong cong tac kiem nhiem moi doi voi Thu tuong.

 • De co mot Chinh phu manh

  15:01 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  De co mot Chinh phu manh

  Chinh phu chi manh khi ngoai Thu tuong va cac pho Thu tuong, tat ca (hoac it nhat la hau het) Bo truong deu lam tot vai tro, chuc nang trong noi cac khi giai quyet nhung cong viec chung, voi tinh than trach nhiem, su tan tuy va cong tam nhu ho phai co khi lo hoan thanh nhung cong viec cua bo minh.

 • Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  23:53 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Quyet dinh so 1120/QD-TTg phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong.

 • 92 vu viec tieu cuc bao chi neu la dung su that

  17:39 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  92 vu viec tieu cuc bao chi neu la dung su that

  Tinh den ngay 21/11, Thu tuong va cac Pho Thu tuong da co but phe yeu cau kiem tra, xu ly 178 van de bao chi neu - chu yeu la ve tieu cuc.

 • 92 vu viec bao chi neu ve tieu cuc la dung su that

  08:01 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  92 vu viec bao chi neu ve tieu cuc la dung su that

  Tin tu Van phong Chinh phu cho biet, tinh den ngay 21/11, Thu tuong va cac Pho Thu tuong da co but phe yeu cau kiem tra, xu ly 178 van de bao chi neu (chu yeu la ve tieu cuc).

 • Ong Nguyen Sinh Hung lam Pho Thu tuong Thuong truc

  08:25 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Ong Nguyen Sinh Hung lam Pho Thu tuong Thuong truc

  Quyet dinh phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong vua duoc Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ban hanh hom qua, 28/7 va co hieu luc ke tu ngay ky.

 • Tu nay chinh phu dut khoat

  23:05 | Thứ năm 01/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 31/12/2003, trong buoi lam viec voi lanh dao tinh Khanh Hoa, Pho thu tuong Vu Khoan da de cap den tinh trang lam an thua lo cua nhieu nha may duong trong ca nuoc. Ong cho biet: Vua roi, Thu tuong va cac Pho thu tuong da hop xem xet van de nay. Lo hon 2.000 ti dong, bay gio xu ly the nao day ? Cung co y kien la doi voi nhung nha may duong da "gay ra nhieu dau kho qua roi" thi xoa luon, giai the luon, lam that triet de.

 • Ong Nguyen Sinh Hung duoc phan cong lam Pho Thu tuong Thuong truc

  17:20 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 24/8, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh quyet dinh so 1120/TTg-QD ve viec phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong. Theo do, ong Nguyen Sinh Hung tiep tuc duoc phan cong lam Pho Thu tuong Thuong truc.

 • Quyet nghi bo may Chinh phu nhiem ky moi

  08:28 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  TP - Hom nay (30/7), Quoc hoi ky hop thu nhat, khoa XII bat dau tuan lam viec thu ba voi noi dung quan trong ve viec phe chuan nhan su cap cao va quyet nghi bo may Chinh phu nhiem ky moi.

 • Thu tuong giai trinh ve nhan su Chinh phu

  16:56 | Thứ tư 07/08/2002 (GMT+7)

  Thu tuong giai trinh ve nhan su Chinh phu

  Cac y kien cua dai bieu Quoc hoi ve viec de cu vao chuc vu pho thu tuong, va bo truong 26 bo, co quan ngang bo da duoc hoi dap bang ban giai trinh cua Thu tuong Phan Van Khai doc tai Quoc hoi chieu nay. Sau do, cac dai bieu da tien hanh bo phieu. Danh sach thanh vien Chinh phu moi se duoc cong bo vao phien hop sang mai.

 • Phan dau tang GDP 9 3 trong 6 thang cuoi nam

  10:14 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Phan dau tang GDP 9 3 trong 6 thang cuoi nam

  Hom qua 20-7, Thu tuong Chinh phu da co cong dien so 999/TTg-KTTH gui: Cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu; cac Tong Cong ty 91; Chu tich HDND va Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

 • Quoc hoi thong qua nhan su Chinh phu khoa XII

  10:55 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua nhan su Chinh phu khoa XII

  (VM) – Sang nay, Quoc hoi (QH) da bo phieu phe chuan bo nhiem cac Pho Thu tuong, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu. Truoc do, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung bao cao giai trinh, tiep thu y kien cua cac dai bieu Quoc hoi ve nhan su Pho Thu tuong, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu.

 • Phat bieu nham chuc cua Thu tuong Nguyen Tan Dung

  15:24 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 2/8, Quoc hoi da bo phieu phe chuan bo nhiem cac Pho Thu tuong, Bo truong va cac thanh vien cua Chinh phu. Thu tuong Nguyen Tan Dung da thay mat Chinh phu phat bieu nham chuc. Tien phong Online tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Thu tuong Nguyen Tan Dung.

 • Chinh phu hop phien cuoi cung cua nhiem ky 2002 2007

  00:12 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 16.7, Chinh phu da hop phien cuoi cung cua nhiem ky duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung va cac pho thu tuong Nguyen Sinh Hung, Pham Gia Khiem va Truong Vinh Trong.

 • Chinh phu hop phien thuong ky Von dau tu truc tiep cua nuoc ngoai tang gan 2 ti USD trong 2 thang dau nam

  00:34 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  * Thu tuong Nguyen Tan Dung tiep Dai su thien chi Nhat Ban Ngay 2.3, tai Tru so Chinh phu, duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung va cac Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung, Truong Vinh Trong, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 2.2007.

 • Thu tuong truc tiep lam Truong ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung

  00:24 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Thu tuong truc tiep lam Truong ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung

  Ong Nguyen Sinh Hung duoc phan cong lam Pho thu tuong thuong trucNgay 28/7, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh so 1009/QD-TTg phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong. Theo quyet dinh, Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban can su Dang Chinh phu se chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh phu, lanh dao cac thanh vien Chinh phu, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich HDND, UBND dia phuong.

 • Thu tuong Phan Van Khai Nguoi dung dau co quan co tham nhung tieu cuc phai thoi chuc

  00:15 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Ngay 28 va 29/3, duoi su chu tri cua Thu tuong Phan Van Khai va cac pho thu tuong, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 3. Tai cuoc hop bao sau khi phien hop ket thuc cuoi ngay hom qua, ong Nguyen Kinh Quoc, nguoi phat ngon cua Thu tuong Chinh phu cho biet cac thanh vien chinh phu da nghe, thao luan ve de an day va hoc ngoai ngu trong cac truong pho thong do Bo truong Giao duc - Dao tao trinh bay.

 • Xuat khau va thu hut dau tu dat muc ky luc

  00:28 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  * Tu 1/2007, tang gia dien sinh hoat len 842 d/kWhNgay 1/12, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 11.2006 duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung va cac Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung, Truong Vinh Trong de danh gia ve tinh hinh kinh te-xa hoi, dong thoi xem xet, cho y kien ve mot so van de quan trong khac.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0