Cac Pho Chu tich

Tuesday, 31/05/2016 17:05
 • Hom nay Quoc hoi bau Chu tich cac Pho Chu tich va Uy vien Uy ban thuong vu

  07:09 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Hom nay Quoc hoi bau Chu tich cac Pho Chu tich va Uy vien Uy ban thuong vu

  (VM) – Theo chuong trinh lam viec cua Quoc hoi, sang nay (23/7/2007) Chu tich Quoc hoi khoa XI Nguyen Phu Trong thay mat Uy ban thuong vu Quoc hoi khoa XI bao cao ket qua thao luan cua cac Doan dai bieu Quoc hoi ve du kien nhan su Chu tich Quoc hoi, cac Pho Chu tich Quoc hoi va cac Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi khoa XII.

 • Hai Duong Cac Pho Chu tich tinh di lam bang xe may

  10:00 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  Hai Duong Cac Pho Chu tich tinh di lam bang xe may

  TP - Hien nay trong tinh Hai Duong, nhieu chuc danh thuoc dien khong duoc bo tri xe dua don da thuc hien nghiem quy dinh cua Thu tuong. Cac Pho Chu tich tinh da di lam bang xe gan may.

 • Hai Duong Cac Pho Chu tich tinh di lam bang xe may

  08:10 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  Hai Duong Cac Pho Chu tich tinh di lam bang xe may

  Chieu qua 20/8, ong Pham Van Hoan, Chanh Van phong UBND tinh Hai Duong cho biet: “Nhieu chuc danh thuoc dien khong duoc bo tri xe dua don da thuc hien nghiem quy dinh cua Thu tuong. Cac Pho Chu tich tinh Hai Duong da di lam bang xe gan may”.

 • Tu 28 11 Cac Pho chu tich tinh Phu Yen di lam bang xe may

  15:14 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Pho van phong UBND tinh Phu Yen, ong Nguyen Hong Viet cho biet: Tu 28/11, tat ca cac Pho chu tich UBND tinh den co quan lam viec deu bang phuong tien xe gan may ca nhan.

 • Tat ca cac pho chu tich UBND tinh Phu Yen den co quan bang xe ca nhan

  23:40 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Pho van phong UBND tinh Phu Yen, ong Nguyen Hong Viet cho biet: Tu hom nay (28/11), tat ca cac Pho chu tich UBND tinh den co quan lam viec deu bang phuong tien xe gan may ca nhan.

 • Tu don to cao cua cong dan tai Quang Nam Ban dat nhu ban rau hang loat can bo bi xu ly

  22:01 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Tu don to cao cua cong dan tai Quang Nam Ban dat nhu ban rau hang loat can bo bi xu ly

  Tu Chu tich den cac Pho chu tich UBND huyen Duy Xuyen (Quang Nam); Chu tich va cac Pho chu tich UBND thi tran Nam Phuoc (Duy Xuyen) den Truong phong Tai nguyen - Moi truong; Giam doc, Pho giam doc Van phong dang ky quyen su dung dat va ca Chanh thanh tra huyen deu vi pham cac quy dinh cua Nha nuoc.

 • Moi quy Chu tich tinh phai truc tiep tiep dan it nhat mot lan

  14:58 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Day la mot trong nhung noi dung dang chu y cua Quy che lam viec mau cua UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, Thu tuong vua ky ban hanh. "Van phong UBND tinh chiu trach nhiem phat hanh cac van ban cua UBND, Chu tich UBND tinh trong thoi gian khong qua 02 ngay lam viec, ke tu ngay van ban duoc ky; bao dam dung dia chi, dung thu tuc". Ngoai ra, theo chi dao cua Thu tuong, "cac van ban cua UBND, Chu tich UBND tinh ban hanh co lien quan truc tiep den giai quyet..

 • TP HCM phan cong nhiem vu dieu hanh cho cac pho chu tich

  00:57 | Thứ bảy 15/07/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua phan cong them nhiem vu dieu hanh cong viec cho cac pho chu tich. Theo do, Pho chu tich Nguyen Van Dua truc tiep theo doi So Buu chinh - vien thong, Cong ty co phan Buu chinh - vien thong Sai Gon, quan 8, quan 10.

 • Gioi thieu nhan su Chu tich Hoi dong Dan toc va Chu nhiem cac UB cua Quoc hoi

  07:22 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  TP - Trong phien lam viec chieu qua (26/7), Chu tich QH Nguyen Phu Trong da doc To trinh ve danh sach de cu de QH bau Chu tich, cac Pho Chu tich va cac Uy vien Hoi dong dan toc; Chu nhiem, cac Pho Chu nhiem va cac Uy vien cua moi Uy ban cua QH va Doan thu ky ky hop QH.

 • Hom nay gioi thieu nhan su de bau Chu tich va cac Pho Chu tich Quoc hoi

  10:55 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  TP - Hom nay (21/7), ky hop thu nhat, Quoc hoi (QH) khoa XII, buoc sang ngay lam viec thu ba, voi noi dung quan trong la: Chu tich QH khoa XI Nguyen Phu Trong thay mat Uy ban Thuong vu QH khoa XI doc To trinh danh sach de cu de QH bau Chu tich QH, Pho Chu tich QH va cac Uy vien Uy ban Thuong vu QH khoa XII.

 • Cac pho chu tich Can Tho di lam bang xe gan may

  08:59 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Cac pho chu tich Can Tho di lam bang xe gan may

  Theo Chu tich UBND TP Can Tho Vo Thanh Tong, tu dau thang 10, 3 pho chu tich thanh pho se di lam hang ngay bang xe 2 banh. Chi co 4 nguoi duoc dua don moi ngay la Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND thanh pho, Pho bi thu thuong truc Thanh uy, Chu tich UBND thanh pho.

 • Can Tho Cac pho chu tich UBND TP di lam bang xe gan may

  00:47 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Can Tho Cac pho chu tich UBND TP di lam bang xe gan may

  Trao doi voi PV Thanh Nien sang 28/9, Chu tich UBND TP Can Tho Vo Thanh Tong da khang dinh dieu tren.

 • Tu 28 11 Cac Pho chu tich tinh Phu Yen di lam bang xe may

  16:56 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Pho van phong UBND tinh Phu Yen, ong Nguyen Hong Viet cho biet: Tu 28-11, tat ca cac Pho tinh Phu Yen di lam bang xe may ca nhan.

 • Cac Pho chu tich tinh Phu Yen di lam bang xe may

  09:57 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Pho van phong UBND tinh Phu Yen, ong Nguyen Hong Viet, cho biet, tu 28/11, tat ca Pho chu tinh di lam bang xe may ca nhan. Viec lam nay nham thuc hien chuong trinh hanh dong cua UBND tinh ve tiet kiem, chong lang phi.

 • Cac pho Chu tich UBND thanh pho di lam bang xe gan may

  08:28 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Cac pho Chu tich UBND thanh pho di lam bang xe gan may

  Thong tin tren duoc ong Vo Thanh Tong, Chu tich UBND thanh pho Can Tho khang dinh voi bao chi ngay 28/9 vua qua. Theo do bat dau tu thang 10, ba pho Chu tich UBND thanh pho di lam hang ngay bang xe gan may.

 • Ong Nguyen Phu Trong duoc tai de cu lam chu tich Quoc hoi

  06:32 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Phu Trong duoc tai de cu lam chu tich Quoc hoi

  (TT-Ha Noi) - Sang qua 21-7, ngay sau khi Quoc hoi (QH) bieu quyet thong qua so pho chu tich QH khoa XII la 4, so uy vien Uy ban Thuong vu QH la 18 nhu to trinh cua Uy ban Thuong vu QH truoc do, Chu tich QH Nguyen Phu Trong da thay mat Uy ban Thuong vu QH khoa XI doc to trinh danh sach de cu de QH bau chu tich QH, cac pho chu tich QH va cac uy vien Uy ban Thuong vu QH moi.

 • Chinh quyen TP HCM cong khai lich tiep dan

  08:25 | Thứ hai 24/09/2001 (GMT+7)

  Chu tich, cac pho chu tich UBND phuong, xa, thi tran moi tuan tiep cong dan it nhat 1 ngay. Do la quy dinh moi nhat cua UBND thanh pho the hien tai van ban chi thi ve chan chinh va tang cuong cong tac tiep cong dan, giai quyet tranh chap, khieu nai, to cao tren dia ban thanh pho ban hanh ngay 20/9.

 • Nhan su moi

  23:33 | Chủ nhật 23/05/2004 (GMT+7)

  HDND nhiem ky 2004 - 2009 nhieu tinh, thanh pho da hop va bau cac chuc vu chu chot cua HDND va UBND tinh, thanh pho nhu sau: TP Can Tho: Ong Le Van Phuoc - Truong ban To chuc Thanh uy Can Tho - duoc bau giu chuc Chu tich HDND thanh pho; ong Vo Thanh Tong - Chu tich UBND lam thoi thanh pho trung cu Chu tich UBND thanh pho.

 • Khong co chuyen gio cao danh khe

  14:35 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Khong co chuyen gio cao danh khe

  Cac pho chu tich UBND tinh den co quan bang mo to ca nhan; cac so ban nganh va huyen, TP khong to chuc hoi nghi tong ket cuoi nam 2006... Ong Pham Ngoc Chi, Chu tich UBND tinh Phu Yen tra loi phong van ve mot so quy dinh moi cua tinh.

 • Ong Nguyen Trong Hy tro thanh tan Chu tich VFF

  13:57 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Ong Nguyen Trong Hy tro thanh tan Chu tich VFF

  Cac chuc danh chu chot cua LDBD Viet Nam (VFF) khoa moi da duoc xac dinh, sau cuoc bo phieu chieu nay. Ong Nguyen Trong Hy duoc bau lam Chu tich, voi so phieu ap dao. Tong thu ky la tien si bong da Tran Quoc Tuan. Cac Pho chu tich la ong Le The Tho, Vu Quang Vinh va Le Hung Dung.

 • Nhan su moi

  08:43 | Thứ tư 19/05/2004 (GMT+7)

  Quang Tri: ong Nguyen Viet Nen (pho bi thu tinh uy) duoc bau lam chu tich HDND. Ong Le Huu Phuc, quyen chu tich UBND tinh, duoc bau giu chuc chu tich UBND tinh. Ba pho chu tich tinh gom hai ong Le Huu Thang, Nguyen Duc Chinh (tai dac cu) va ong Nguyen Duc Cuong - uy vien thuong vu tinh uy.

 • HDND yeu cau UBND cu dung nguoi tra loi chat van

  22:57 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  HDND yeu cau UBND cu dung nguoi tra loi chat van

  Ket thuc tron mot ngay chat van, 12/7, Chu tich HDND Ha Noi noi, o nhung lan chat van sau, UBND can cu cac pho Chu tich Uy ban tra loi. "Lan nay, HDND da "linh dong" de mot so Giam doc So khong phai la Thuong truc UBND tra loi. UBND can rut kinh nghiem", ba Ngo Thi Doan Thanh nhan manh.

 • Lanh dao TP Ha Noi tra loi chat van ve nha dat cong

  07:35 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Lanh dao TP Ha Noi tra loi chat van ve nha dat cong

  TP - Hom nay, cac Pho Chu tich TP, Giam doc mot so so, nganh cua Ha Noi se dang dan, tra loi nhung van de buc xuc duoc cu tri quan tam: Ket qua thanh tra cong vu nam 2005 - 2006; tinh hinh ke khai, kiem ke tai san...

 • Cuoc dua toi cac vi tri chu chot VFF gay can den phut chot

  18:06 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  Cuoc dua toi cac vi tri chu chot VFF gay can den phut chot

  Khong co chien dich, ke hoach van dong tranh cu nhu phan lon cac to chuc bong da tren the gioi, nhung cuoc dua toi chuc chu tich, cac pho chu tich, tong thu ky LDBD Viet Nam khoa V van thu hut duoc su chu y va cang thang toi hoi ket. Dai hoi VFF khoa moi dien ra trong hai ngay 1 va 2/6.

 • Da qua da lai trai banh trach nhiem

  22:42 | Thứ năm 15/07/2004 (GMT+7)

  Da qua da lai trai banh trach nhiem

  Ngay 15-7, nam giam doc, pho giam doc cac so Giao thong - cong chanh, Qui hoach - kien truc, Tai nguyen - moi truong, Y te va Cong nghiep da tra loi chat van cua cac dai bieu ve nhieu van de dan sinh. Cac Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Van Dua, Nguyen Thien Nhan, Nguyen Thanh Tai cung bao cao giai trinh them mot so dieu cu tri quan tam. O mot so thoi diem, cuoc chat van - tra loi chat van tro nen cang thang.

 • Da Nang Se xay dung mot Trung tam hanh chinh thanh pho

  10:51 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Da Nang Se xay dung mot Trung tam hanh chinh thanh pho

  Y tuong ve viec xay dung mot Trung tam hanh chinh tap trung toan bo cac co quan hanh chinh thanh pho ve mot dau moi de nguoi dan co the de dang lien he, dong thoi tao mot moi truong lam viec chuyen nghiep doi voi cac cong chuc thuoc khoi chinh quyen, duoc lanh dao thanh pho Da Nang manh nha tu rat lau. Sau mot thoi gian nghien cuu, lua chon, UBND thanh pho Da Nang da quyet dinh chon mo hinh cua Cong ty Mooyoung Architects - Engineers (Han Quoc). Tai buoi lam viec..

 • Chrysler tro ve voi lo go cu

  09:35 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Chrysler tro ve voi lo go cu

  To Detroit Free Press dua tin, mot vi quan chuc cua cong ty nay da gui thu cho cac nhan vien cua Chrysler thong bao ve viec tro lai voi lo-go cu sau khi da thao luan dieu nay tai mot cuoc hop vao toi thu 2 cung voi cac pho chu tich va ban quan ly cap cao. Ngoai ra, Pentastar se duoc tai thiet de nang cap kieu dang.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0