Ca phe Buon Ma Thuot

Thursday, 26/05/2016 09:45
 • Thom huong ngay hoi ca phe Buon Ma Thuot

  22:20 | Thứ bảy 03/12/2005 (GMT+7)

  Thom huong ngay hoi ca phe Buon Ma Thuot

  "Le hoi ca phe Buon Ma Thuot" dien ra vao nhung ngay dau thang 12.2005 tai khuon vien day cay xanh rong hon 60.000m2 cua Bao tang tinh Dak Lak toa lac giua trung tam thanh pho Buon Ma Thuot.

 • Phat trien thuong hieu ca phe Buon Ma Thuot

  00:41 | Thứ hai 05/12/2005 (GMT+7)

  Nam trong khuon kho Festival ca phe Buon Ma Thuot, ngay 3.12, hoi thao ve phat trien thuong hieu ca phe Buon Ma Thuot duoc to chuc voi su tham du cua nhieu nha quan ly cac bo, nganh, dia phuong, cac nha khoa hoc ve nong nghiep, su hoc, van hoa, cac doanh nghiep ca phe...

 • Thuong hieu Ca phe Buon Ma Thuot

  20:43 | Thứ sáu 21/01/2005 (GMT+7)

  Theo Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Dak Lak Nguyen Van Lang, trong quy 1 nam nay tinh se hoan thanh viec xay dung thuong hieu Ca phe Buon Ma Thuot va se khoi cong du an xay dung cho ca phe Buon Ma Thuot. Hien du an dang trong qua trinh giai phong mat bang.

 • Xay dung thuong hieu Ca phe Buon Ma Thuot

  13:43 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  Dac Lac vua to chuc hoi thao ban ve xay dung thuong hieu “Ca phe Buon Ma Thuot” giua dai dien cac so, ban, nganh va gan 50 doanh nghiep san xuat, che bien, xuat khau ca phe cua tinh nay.

 • Thanh lap Trung tam Giao dich ca phe Buon Ma Thuot

  19:09 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Thanh lap Trung tam Giao dich ca phe Buon Ma Thuot

  Mot trung tam giao dich ca phe dang hinh thanh tai Buon Ma Thuot, tinh Dak Lak - thu phu cua ca phe cua Viet Nam - nham ho tro cho nguoi trong ca phe mang lai hieu qua kinh te cao. Theo ong Nguyen Tuan Ha, Pho giam doc Trung tam Xuc tien thuong mai tinh Dac Lak, Trung tam Giao dich ca phe Buon Ma Thuot (BCEC) ra doi se chuyen nghiep hoa hoat dong mua-ban xuat khau ca phe cua Viet Nam, gop phan nang cao chat luong ca phe Viet Nam xuat khau va bao ve nguoi loi ich..

 • Thanh lap Trung tam giao dich ca phe Buon Ma Thuot

  10:32 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Thanh lap Trung tam giao dich ca phe Buon Ma Thuot

  Ngay 13/12/2006, Chu tich UBND tinh Dac Lac cho biet vua ban hanh quyet dinh thanh lap Trung tam giao dich ca phe Buon Ma Thuot (Buonmathuot Coffee Exchange Center, viet tat la BCEC), tru so tai km 5, quoc lo 14, phuong Tan An, TP Buon Ma Thuot. Trung tam la mot hang muc trong tong the Cho ca phe Buon Ma Thuot duoc tinh Dac Lac khoi cong xay dung tu thang 10/2005. BCEC se la mot to chuc dich vu thuong mai, noi giao dich, mua ban cac loai ca phe hat kho (ca phe..

 • Ca phe Viet Nam va nhung co hoi phia truoc

  00:14 | Thứ bảy 03/12/2005 (GMT+7)

  Ca phe Viet Nam va nhung co hoi phia truoc

  Festival ca phe Buon Ma Thuot - 2005 da chinh thuc khai mac vao toi 2/12 tai khuon vien Bao tang tinh Dak Lak sau tieng trong khai hoi cua Chu tich UBND tinh Dak Lak Nguyen Van Lang va quyen Chu tich HDQT Tong cong ty ca phe Viet Nam Phan Dang Hien.

 • Festival ca phe Buon Ma Thuot

  05:48 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Theo nguon tin tu So Thuong mai - du lich Dac Lac, tinh nay vua phe duyet de an to chuc Festival ca phe Buon Ma Thuot, dien ra tu ngay 2 den 5-12-2005 tai khu bao tang Biet dien Dac Lac voi 200 gian hang cua nhieu doanh nghiep ca phe lon trong va ngoai nuoc.

 • Dac Lac xay cho ca phe Buon Ma Thuot

  04:20 | Thứ bảy 16/07/2005 (GMT+7)

  Ong Ly Thanh Tung, giam doc So Thuong mai - du lich Dac Lac, cho biet cho ca phe Buon Ma Thuot se duoc xay dung vao dau thang tam toi, nam tren quoc lo 14, cach trung tam TP Buon Ma Thuot 5km ve huong di Gia Lai.

 • Le hoi ca phe Buon Ma Thuot

  06:12 | Thứ bảy 01/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 30-9, UBND tinh Dac Lac da to chuc hop bao ve “Le hoi ca phe Buon Ma Thuot”. Le hoi dien ra tu 2 den 5-12-2005 tai Bao tang biet dien Bao Dai (TP Buon Ma Thuot, Dac Lac), qui tu hon 100 doanh nghiep trong va ngoai nuoc tham gia voi tren 300 gian hang.

 • Dac Lac Thanh lap trung tam giao dich ca phe Buon Ma Thuot

  13:46 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Dac Lac Thanh lap trung tam giao dich ca phe Buon Ma Thuot

  Uy ban Nhan dan tinh Dac Lac da co quyet dinh thanh lap Trung tam giao dich ca phe Buon Ma Thuot (viet tat BCEC). Day la don vi co tu cach phap nhan, co con dau, tai khoan rieng de giao dich trong linh vuc chuyen mon.

 • Ca phe Buon Ma Thuot se duoc bao ho ten goi xuat xu

  05:12 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  So Thuong mai - du lich Dac Lac cho biet theo de an xay dung thuong hieu “Ca phe Buon Ma Thuot” dang duoc trien khai, thuong hieu nay duoc dua ra thi truong vao thang 4-2005 va se duoc bao ho ve ten goi xuat xu hang hoa.

 • Chuan bi xay dung Trung tam Giao dich ca phe Buon Ma Thuot

  05:13 | Thứ bảy 20/11/2004 (GMT+7)

  Hoi thao ve Trung tam Giao dich ca phe Buon Ma Thuot do UBND tinh Dac Lac to chuc da dien ra hom 18-11 tai TP Buon Ma Thuot. Tai cuoc hoi thao, dai dien Uy ban Chung khoan nha nuoc da gioi thieu de an ky thuat to chuc Trung tam Giao dich ca phe Buon Ma Thuot: cach thuc to chuc va hoat dong cua trung tam, dieu kien dang ky de tro thanh thanh vien, cac qui dinh doi tuong duoc giao dich tren san, tieu chuan va pham cap cua cac loai ca phe duoc dua vao giao dich, qui..

 • Dac Lac xay dung cho ca phe Buon Ma Thuot

  08:01 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Voi tong von dau tu 43 ti dong, cho ca phe Buon Ma Thuot vua duoc khoi cong xay dung tai phuong Tan An, TP Buon Ma Thuot.

 • Hon 100 doanh nghiep tham gia Festival ca phe Buon Ma Thuot

  00:48 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Sang 28/10, UBND tinh Dak Lak phoi hop cung Tong cong ty Ca phe Viet Nam to chuc hop bao gioi thieu “Festival ca phe Buon Ma Thuot” se dien ra tu ngay 2 - 5/12 tai TP Buon Ma Thuot. Day la le hoi ca phe lan dau tien duoc to chuc tai Viet Nam co quy mo lon, hoi tu hon 100 doanh nghiep trong va ngoai nuoc tham gia voi hon 300 gian hang va nhieu hoat dong khac.

 • Dak Lak DN tham gia cho ca phe duoc uu dai vay von

  15:26 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  TP - Cac doanh nghiep tham gia hoat dong tai cho dau moi ca phe Buon Ma Thuot se duoc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam Chi nhanh Dak Lak (BIDV) cho vay von uu dai voi lai suat tu 0,85 den 0,9%/thang, co the vay bang hinh thuc the chap hang hoa va hang hoa duoc luu kho mien phi.

 • Mo dau cho su khang dinh thuong hieu nong san VN

  08:54 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  Mo dau cho su khang dinh thuong hieu nong san VN

  Dak Lak quyet dinh to chuc Festival ca phe Buon Ma Thuot voi su tham gia cua hon 100 doanh nghiep trong va ngoai nuoc duoc coi la buoc dot pha thanh cong cua thuong hieu ca phe Buon Ma Thuot noi rieng va san pham ca phe noi chung cua Viet Nam.

 • Ca phe Buon Ma Thuot tai san quoc gia

  02:39 | Thứ bảy 03/12/2005 (GMT+7)

  TT (Dac Lac) - Hom qua 2-12, le hoi “Buon Ma Thuot ca phe festival” da khai mac. Cong bo thuong hieu ca phe Buon Ma Thuot va phat bieu khai mac le hoi, chu tich UBND tinh Dac Lac Nguyen Van Lang nhan manh: ca phe Buon Ma Thuot la tai san quoc gia duoc Nha nuoc bao ho vo thoi han tren toan lanh tho VN.

 • Cuoi 2004 se co cho ca phe Buon Ma Thuot

  06:00 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Ong Nguyen Van Lang, chu tich UBND tinh Dac Lac, cho biet du an “cho ca phe tai TP Buon Ma Thuot” dang duoc trien khai. Cho se hoat dong theo hai loai giao dich: giao dich mua ban ngay va mua ban giao sau (mua ban co ky han).

 • Xay dung cho giao dich ca phe Buon Ma Thuot

  22:14 | Thứ tư 24/09/2003 (GMT+7)

  Theo So Thuong mai - du lich Dac Lac, Chinh phu vua thong qua de an xay dung cho giao dich ca phe tai thanh pho Buon Ma Thuot voi tong von dau tu tren 32 ti dong. Day se la trung tam giao dich ca phe cho cac tinh Tay nguyen va ca nuoc.

 • Khong con noi buon khong ten

  01:09 | Thứ bảy 15/10/2005 (GMT+7)

  Khong con noi buon khong ten

  Mong moi bao nam qua, thuong hieu “Ca phe Buon Ma Thuot” gio day da duoc bao ho chi dan dia ly tren toan the gioi. Day la niem vui lon va su trong doi bao nam cua nguoi trong ca phe Dac Lac. Nhung dang sau su cong nhan thuong hieu van con nhung au lo ve chat luong hat ca phe xuat khau.

 • Lap san giao dich ca phe dau tien tai Viet Nam

  16:02 | Thứ năm 31/01/2008 (GMT+7)

  Lap san giao dich ca phe dau tien tai Viet Nam

  - Trung tam giao dich Ca phe Buon Ma Thuot - san giao dich ca phe dau tien o Viet Nam - dang duoc xuc tien de som di vao hoat dong. Trung tam nay se thuc hien dau gia khop lenh tap trung, cong khai va duoc phep to chuc giao dich ca phe voi cac san giao dich the gioi.

 • Du an Phat trien nha Cty CP BMT Ai tra tien cho dan

  19:14 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Du an Phat trien nha Cty CP BMT Ai tra tien cho dan

  Cuoi nam 2003, UBND tinh Dak Lak co Quyet dinh phe duyet quy hoach chi tiet phan lo diem dan cu tai goc duong Ngo Quyen- Ly Tu Trong, dong thoi giao cho Cty Ca phe Buon Ma Thuot lam chu du an xay nha o de ban va cho thue.

 • Nang tam thuong hieu ca phe Viet

  08:19 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Nang tam thuong hieu ca phe Viet

  Ca phe dang chiem mot vi tri kha quan trong trong co cau xuat khau hang nong san cua nuoc ta. Moi nam Viet Nam xuat khau tren duoi 900.000 tan ca phe voi kim ngach xap xi 1,5 ty USD (trong do rieng tinh Dak Lak chiem 50%).

 • Ngay mai Khai mac Festival ca phe Buon Me Thuot

  15:22 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Ngay mai Khai mac Festival ca phe Buon Me Thuot

  Festival ca phe lan dau tien tai VN se khai mac vao ngay mai, 2-12 (Festival dien ra trong 4 ngay tu 2 den 5-12-2005). Hon 100 nha doanh nghiep trong va ngoai nuoc tham gia chuong trinh le hoi voi 300 gian hang trien lam.

 • Le hoi Ca phe Buon Ma Thuot phong phu va da dang

  11:58 | Chủ nhật 02/10/2005 (GMT+7)

  Le hoi Ca phe Buon Ma Thuot phong phu va da dang

  Le hoi “Buon Ma Thuot Ca phe Festival” se duoc dien ra tu 2 den 5-12-2005. Le hoi lan nay rat phong phu va da dang tap trung vao 2 mang chu de chinh la cac thiet bi, cong nghe, nguyen lieu phuc vu san xuat ca phe va san pham ca phe cac loai duoc trung bay tai Le hoi.

 • Ngay hoi cua dai gia dinh Ca phe Viet Nam

  10:42 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Ngay hoi cua dai gia dinh Ca phe Viet Nam

  Voi mong muon phat trien ben vung nganh ca phe Viet Nam, chu dong hoi nhap vao thi truong khu vuc va the gioi, UBND tinh Dak Lak va Tong Cty Ca phe Viet Nam dong to chuc Festival Ca phe.

 • Khi ca phe len mang

  09:14 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Khi ca phe len mang

  “Man” huong dan va bieu dien “di cho” ca phe tren mang tai Festival Ca phe Buon Ma Thuot, da thu hut hang tram dai dien cua cac Cty, doanh nghiep lien quan den linh vuc mua ban, san xuat ca phe.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0