Bo truong bo Noi Vu

Thursday, 26/05/2016 09:48
 • Can dam bao can bang chinh sach can bo xa

  16:40 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Can dam bao can bang chinh sach can bo xa

  Chat vat Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan hom nay, 19/11, cac dai bieu quan tam nhieu toi viec xay dung bo may Chinh phu khoa moi sau khi chia tach, sap nhap; dong thoi tap trung cac y kien ve viec dam bao can bang ve chinh sach cho cac can bo cap xa. Bo may Chinh phu khoa 12 the nao ? Trong phan bao cao cua minh truoc Quoc hoi sang nay, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cho biet, mot trong nhung van de duoc rat nhieu dai bieu Quoc hoi quan tam la Chinh phu to..

 • Bo truong Bo Noi vu Libang tu chuc

  11:09 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Bo truong Bo Noi vu Libang tu chuc

  Bo truong Bo Noi vu Libang Hassan Sabeh vua tu chuc sau vu nhung nguoi bieu tinh xong vao dot su quan Dan Mach tai nuoc nay vao hom qua, trong khi lan song phan doi vu dang tranh biem hoa dang tien tri cua cong dong Hoi giao van tiep tuc len cao.

 • Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung Da tu troi gio phai tu go

  15:24 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung Da tu troi gio phai tu go

  Cai cach hanh chinh (CCHC), cai cach the che mot cach dot pha duoc coi la yeu to se tac dong manh me nhat de dat duoc chi tieu tang truong GDP trong nam 2005. Ben hanh lang QH, bao gioi da co cuoc trao doi voi Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung. Ong noi:

 • Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung Luong se tiep tuc duoc cai cach

  22:43 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung Luong se tiep tuc duoc cai cach

  Ben le hoi nghi huong dan thuc hien cac quy dinh ve che do tien luong moi to chuc tai TP.HCM tu 10-11/1/2005, phong vien Thanh Nien da co cuoc trao doi voi Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung chung quanh van de tien luong hien hanh va tac dong cua no doi voi nguoi lao dong.

 • Quoc hoi nong bong voi PMU 18

  08:02 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi nong bong voi PMU 18

  Sang nay (15-6), khong khi tai nghi truong tiep tuc nong bong. Quoc hoi (QH) tien hanh chat van Tong thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung, Bo truong Bo KH-DT Vo Hong Phuc. Nhung van de dat ra tu vu PMU18 van la tam diem: Co khong viec hoi lo cho Tong thanh tra, viec chay chuc, nguon von ODA bi quan ly long leo...

 • Bo truong Noi vu Se doi moi tuyen dung cong chuc

  08:37 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Bo truong Noi vu Se doi moi tuyen dung cong chuc

  Theo du kien, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan se la Bo truong cuoi cung dang dan truoc Quoc hoi hom nay (19/11). Chat van tap trung vao cac van de: tinh hinh to chuc bo may cua cac bo moi sap nhap, chinh sach tinh gian bien che, che do chinh sach doi voi can bo xa, phuong, giai phap sap xep can bo khong du tieu chuan...

 • Tan bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan Chua the giam ngay cap pho

  07:00 | Chủ nhật 05/08/2007 (GMT+7)

  Tan bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan Chua the giam ngay cap pho

  Bon bo, co quan ngang bo vua duoc sap nhap, giai the cung voi nhieu co quan, bo phan cua mot so bo duoc hop nhat, chia cat. Di kem voi su sap nhap, giai the la viec sap xep nhan su doi du sao cho hop ly cung nhu viec xep “ghe” cho cac can bo cap thu truong, vu truong.

 • Nam 2008 Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa

  20:52 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Nam 2008 Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa

  Nam 2008: Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa Mot trong nhung trong tam cua Hoi nghi trien khai thuc hien Nghi quyet QH ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc 2008 la xay dung va hoan thien the che nham ghop phan tang truong kinh te xa hoi nam 2008. Theo Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan, trong quy 1 nam 2008, se ban hanh cac Nghi dinh ve chuc nang, nhiem vu va co cau to chuc cua cac bo nganh vua duoc sap xep lai. Dac biet,..

 • Ban tin 15 gio Bo truong Bo noi vu Phap bac bo thong tin tu chuc

  15:08 | Chủ nhật 14/05/2006 (GMT+7)

  Ban tin 15 gio Bo truong Bo noi vu Phap bac bo thong tin tu chuc

  Tuyen bo moi cua Iran; Iraq bac bo thong tin binh linh nuoc nay tan cong lan nhau; Dan thuong Indonesia phot lo bao dong cua chinh phu; Nghi can vu danh bom tai Ai cap ra dau thu.

 • Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung Can bo tieu cuc thi nhieu cua cung an mot cua cung an

  23:18 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung Can bo tieu cuc thi nhieu cua cung an mot cua cung an

  Ke tu 1/4/2004, theo chi dao cua Thu tuong Chinh phu, tat ca cac co quan hanh chinh tai cac tinh, thanh pho deu thuc hien co che "mot cua". Ngay 18/5, ben le hanh lang Quoc hoi, Bo truong Do Quang Trung da tra loi ve van de nay:

 • Tuyen cong chuc gioi Khong phai viec rieng cua Bo Noi vu

  15:36 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Tuyen cong chuc gioi Khong phai viec rieng cua Bo Noi vu

  Tra loi chat van sang nay, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan vien dan ra nhieu thong tu, nghi dinh minh hoa cho du hau het DB deu da chi ra trong thuc te, it dia phuong nao lam dung nhu cac van ban huong dan.

 • Thi tuyen cong chuc chi la hinh thuc

  08:25 | Thứ sáu 20/05/2005 (GMT+7)

  Thi tuyen cong chuc chi la hinh thuc

  Co 27 bai bi sua co so diem chenh lech so voi diem thuc tu 0,25 den 1,5 diem trong do 16 bai co so diem cao, 11 bai diem thap hon thuc te... Do la ky thi tuyen cong chuc tai Bac Kan nam 2003. Nam 2003, tinh Bac Kan to chuc thi tuyen cong chuc nham tim nguoi hien tai dap ung nhu cau thieu can bo do tinh vua tai lap. Nhung, trai han voi muc dich tot dep ay, trong ky thi da xay ra nhieu dieu khuat tat. Dang buon hon, khong it vi co quyen trong Hoi dong thi da ban..

 • Kien quyet dua nguoi khong du tieu chuan ra khoi bo may

  07:32 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Kien quyet dua nguoi khong du tieu chuan ra khoi bo may

  Hom nay (19/11), trong phien chat van va tra loi chat van cuoi cung tai ky hop Quoc hoi lan nay, Bo truong Bo Y te Nguyen Quoc Trieu va Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan se dang dan.

 • Chua the thuc hien ngay mot Bo 4 Thu truong

  07:54 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Chua the thuc hien ngay mot Bo 4 Thu truong

  TP - Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cho biet truoc mat chua the thuc hien nguyen tac moi Bo chi co 4 thu truong vi nhieu thu truong trong Chinh phu nhiem ky XI van dang trong do tuoi cong tac cung nhu dang phat huy duoc khi chuyen vao Bo moi.

 • World Cup se tuyet doi an toan

  10:04 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  World Cup se tuyet doi an toan

  Trong bai phong van tren kenh truyen hinh DW moi day, Bo truong Bo Noi vu Duc Wolfgang Schouble cho biet nuoc chu nha da dam bao moi dieu kien cho World Cup dien ra an toan.

 • Chay chuc chay quyen gay bat binh trong dan

  21:12 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Chay chuc chay quyen gay bat binh trong dan

  Dai bieu Le Van Cuong da chat van Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan ve nan chay chuc chay quyen pho bien, gay bat binh cho nhan dan, ve tinh trang bang that, kien thuc gia van duoc tuyen dung, chat luong can bo cong chuc kem.

 • 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

  10:10 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

  Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung da cho biet nhu vay trong buoi lam viec sang nay (10-6) khi cac dai bieu chat van Bo truong ve chinh sach cai cach tien luong, bu truot gia, luong huu...

 • Bo truong Bo Noi vu Giam cac co quan trung gian

  08:34 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Bo truong Bo Noi vu Giam cac co quan trung gian

  TP - "Nhung nguoi co nang luc, gioi chuyen mon phai duoc bo tri cong viec de ho phat huy. Huong toi la giam so thu truong trong cac bo, giam cac co quan trung gian"- Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan noi.

 • Khong chiu suc ep hoi nhap nen cong tac Dang cham doi moi

  12:22 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Khong chiu suc ep hoi nhap nen cong tac Dang cham doi moi

  De xuat giai phap ve cong tac can bo, ong Doan Van Kien - tong giam doc Tap doan Than - khoang san cho rang phai dan chu hon nua, khong the giao cho vai nguoi di danh gia can bo: "Tai sao chung ta khong hoc cha ong ta: to chuc thi tuyen, ke ca chuc vu Bo truong. Khong nhat thiet Bo truong phai la uy vien TW”. “Bo truong cung khong nhat thiet phai la dang vien”, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung noi them.

 • Bo truong khong nhat thiet phai la dang vien

  14:19 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Bo truong khong nhat thiet phai la dang vien

  De xuat giai phap ve cong tac can bo, ong Doan Van Kien - tong giam doc Tap doan Than - khoang san cho rang phai dan chu hon nua, khong the giao cho vai nguoi di danh gia can bo: "Tai sao chung ta khong hoc cha ong ta: to chuc thi tuyen, ke ca chuc vu Bo truong. Khong nhat thiet Bo truong phai la uy vien TW”. “Bo truong cung khong nhat thiet phai la dang vien”, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung noi them.

 • Nuoc Duc da san sang

  15:53 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Nuoc Duc da san sang

  Bo truong Bo Noi vu Duc Wolfgang Schäuble va Truong Ban to chuc Franz Beckenbauer khang dinh nhu vay trong buoi Hop bao cao ve su chuan bi World Cup 2006 cua nuoc chu nha.

 • Kiem tra lai qui trinh bo nhiem can bo tai Bo GTVT

  03:02 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  Kiem tra lai qui trinh bo nhiem can bo tai Bo GTVT

  Sau khi mot so can bo cua Bo GTVT bi bat trong vu PMU18, tra loi voi bao chi, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung noi:

 • Chua co ai chay den toi

  03:15 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Chua co ai chay den toi

  “Chay” chuc, “chay” quyen - van de luon duoc xem la nhay cam da duoc cac DB thang than dat ra trong phien chat van Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung.

 • Rat nguy hiem neu cong chuc nao cung thay co quyen

  23:14 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Rat nguy hiem neu cong chuc nao cung thay co quyen

  “Cai cach hanh chinh luon luon o phia truoc, chung ta khong bao gio duoc thoa man va dung lai...”- Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung da nhan manh dieu nay vao sang 18-5, trong cuoc tra loi phong van bao gioi ben hanh lang Quoc hoi.

 • Can thiet cho mot tu duy logic

  15:09 | Thứ sáu 21/10/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo noi vu Do Quang Trung cho rang "Thanh tra cong vu de kich thich cong chuc lam viec" boi theo mot logic ma ong dan chung "vi nhu chuyen hoc va thi: khi co thi thi viec hoc se khac" (?!).

 • Luong moi se linh truoc tet

  12:00 | Thứ hai 27/12/2004 (GMT+7)

  Luong moi se linh truoc tet

  Tra loi TS ben le cuoc hop bao cong bo cac van ban qui dinh ve che do tien luong moi (ngay 25-12), Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung cho biet.

 • Tang Huan chuong Ho Chi Minh cho thuong tuong Bui Thien Ngo

  00:47 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Sang 9/4 tai Ha Noi, Dang uy Cong an T.U va Bo Cong an da to chuc trong the le trao tang Huan chuong Ho Chi Minh cho thuong tuong Bui Thien Ngo, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Noi vu (nay la Bo Cong an). Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai da den du.

 • Dang lam dung moi phat huy duoc trach nhiem cua chinh quyen

  10:10 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Dang lam dung moi phat huy duoc trach nhiem cua chinh quyen

  TP - "Muon lam ro chuc nang cua bo may hanh chinh, cua nguoi dung dau can co nhung cai cach phu hop cua to chuc Dang, doan the"- Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0