Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu

Monday, 30/05/2016 02:11
 • Tu ngay 41 Tong cuc Thong ke truc thuoc Bo Ke hoach va Dau tu

  15:19 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 41 Tong cuc Thong ke truc thuoc Bo Ke hoach va Dau tu

  Ngay 4/1/2007, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh Nghi dinh so 01/ND-CP ve viec chuyen Tong cuc Thong ke vao Bo Ke hoach va Dau tu. Nghi dinh neu ro: Chuyen Tong cuc Thong ke vao Bo Ke hoach va Dau tu; giao Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu thuc hien cong tac quan ly doi voi Tong cuc Thong ke. Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu trinh Thu tuong Chinh phu ban hanh quyet dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Tong cuc Thong ke theo quy dinh..

 • Viet Nam tiep tuc cai thien moi truong dau tu

  13:17 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Viet Nam tiep tuc cai thien moi truong dau tu

  Trong bai phat bieu sang nay, 16-11, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc nhan manh: se tiep tuc cai thien manh me hon nua moi truong dau tu kinh doanh. Trong qua trinh do, se coi trong viec thuc hien day du va dung lo trinh cac cam ket gia nhap WTO... >> VN se la diem den cua cac nha dau tu trong cong dong APEC >> Khai mac Dien dan xuc tien thuong mai va dau tu voi VN

 • Bo truong Bo ke hoach va Dau tu quang ba dau tu tai Hoa Ky

  11:37 | Chủ nhật 12/10/2003 (GMT+7)

  Trong chuyen lam viec tai Hoa Ky tu ngay 5 den 10-10, Bo truong Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da quang ba moi truong dau tu o Viet Nam tai Dien dan truyen thong Nathan tai Washington va hoi thao ve chu de "Viet Nam - nhung co hoi cho cac nha dau tu Hoa Ky" tai New Yorks.

 • Rut ruot ngan sach va that thoat o PMU18 la bao nhieu

  20:12 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Rut ruot ngan sach va that thoat o PMU18 la bao nhieu

  Hom nay, trong phien chat van Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc, nhieu DB tap trung chat van vao viec giai ngan von ODA va so von ngan sach Nha nuoc bi “rut ruot”.

 • Quoc hoi xem xet thuc trang cong tac quy hoach va xay dung co ban Van de o tam nhin va cai tam cua can bo

  22:36 | Thứ ba 16/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi xem xet thuc trang cong tac quy hoach va xay dung co ban Van de o tam nhin va cai tam cua can bo

  Ngay 16/11, duoc su uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da trinh bay truoc Quoc hoi ban bao cao ve ket qua thanh tra, kiem tra trong xay dung co ban va cong tac quy hoach, lap ke hoach dau tu.

 • 2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  13:52 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  Ngay 19/6, tai Ha Noi, Bo Ke hoach va Dau tu to chuc Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu de huong dan xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2007. Phat bieu khai mac Hoi nghi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc khang dinh: tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam 2006 tiep tuc on dinh, dat toc do tang truong kha cao. Toc do GDP 6 thang dau nam 2006 uoc dat 7,5-7,6%, bang voi cung ky nam 2005, trong do khu vuc nong, lam, thuy san tang..

 • Tay Ho Tay sap thanh khu do thi moi

  17:29 | Thứ tư 08/02/2006 (GMT+7)

  Tay Ho Tay sap thanh khu do thi moi

  Sang 8/2 tai Ha Noi, Bo Truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da trao giay phep dau tu thanh lap Cong ty TNHH Phat trien T.H.T thuc hien du an phat trien khu do thi moi Tay Ho Tay. Du an co so von dau tu 314.125.000 USD, tong dien tich la 207,66 ha, nam tai khu vuc Tay Ho Tay tren dia gioi hanh chinh cua phuong Xuan La (quan Tay Ho), Nghia Do (quan Cau Giay), xa Xuan Dinh va Co Nhue (huyen Tu Liem). Khu do thi moi Tay Ho Tay se duoc dau tu hoan chinh, dong..

 • Von ODA 246 trieu USD mot di khong tro lai

  08:45 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Von ODA 246 trieu USD mot di khong tro lai

  Tu vu ca do bong da voi hang trieu USD bi do be va vu tham nhung o PMU18 thuoc Bo GTVT, du luan ca nuoc dang rat bat binh va dua ra nhieu nghi van: Nguon von ho tro phat trien truc tiep nuoc ngoai (ODA) duoc quan ly va su dung nhu the nao? That thoat do tham nhung, tieu cuc la bao nhieu, trach nhiem thuoc ve ai...? Nguyen nhan chinh gay that thoat, lang phi von ODA: Xem ODA la “tien chua” nen “tuy nghi su dung” ODA la... chum khe ngot Bao cao giam sat cua..

 • Thang 9 ban hanh huong dan Luat Dau tu

  13:53 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Thang 9 ban hanh huong dan Luat Dau tu

  Day la y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung sau khi co buoi lam viec voi Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Xay dung, Ban Ch

 • 314 trieu USD cho khu do thi moi Tay Ho Tay

  14:32 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  314 trieu USD cho khu do thi moi Tay Ho Tay

  Bo truong Bo Ke hoach va dau tu Vo Hong Phuc vua ky quyet dinh cap phep cho du an khu do thi moi Tay Ho Tay (Ha Noi) voi tong von dau tu 314,1 trieu USD.

 • EC ho tro 160 trieu euro cho cac muc tieu phat trien cua Viet Nam giai doan 2007 2010

  00:16 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 12.6, tai Ha Noi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc va Dai su truong phai doan Uy ban chau Au (EC) tai Viet Nam Markus Cornaro da ky Ban ghi nho chung (MoU) giua EC va Chinh phu Viet Nam.

 • Han Quoc mong muon cung co lai vi tri dau tu tai Viet Nam

  08:07 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 18/11, tai Ha Noi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da co buoi hoi dam voi Bo Cong nghiep va Nang luong Han Quoc Chung Sye Kym. Tai hoi dam, Bo truong Chung Sye Kym mong muon dau tu cua Han Quoc vao Viet Nam trong thoi gian toi se duoc cung co, chu khong phai dung thu tu trong so 75 nuoc va vung lanh tho dau tu vao Viet Nam nhu hien nay.

 • Dung ODA dut khoat phai hieu qua

  10:52 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Dung ODA dut khoat phai hieu qua

  Ong Tran Xuan Gia - nguyen Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu (KHDT) - da khang dinh nhu vay. Cung dong tinh voi quan diem nay, viec that chat quan ly nguon von ODA de su dung hieu qua, han che that thoat, lang phi nguon luc cho dau tu phat trien la muc tieu duoc cac bo:

 • Kien quyet xu ly cac quy dinh uu dai dau tu trai luat

  19:02 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 24/8, Van phong Chinh phu da co cong van so 4662/VPCP-XDPL gui Bo Ke hoach va Dau tu de nghi thuc hien nghiem Quyet dinh so 1387/QD-TTg ngay 29/12/2005 cua Thu tuong Chinh phu. Ngay 29/12/2005, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 1387/QD-TTg ve viec xu ly cac quy dinh ve uu dai, khuyen khich dau tu trai phap luat do Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ban hanh. Tai diem a khoan 1 Dieu 3 cua quyet dinh nay, Thu tuong giao Bo truong Bo..

 • Huong vao kinh te tu nhan

  09:36 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  Huong vao kinh te tu nhan

  Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc khang dinh cac chinh sach kinh te cua VN phai huong vao kinh te tu nhan, nham dam bao toc do tang truong ben vung cua dat nuoc

 • Co hoi nhin tu lang kinh moi

  14:58 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Chuyen tham chinh thuc Nhat Ban cua tan Thu tuong Viet Nam Nguyen Tan Dung trong tu cach la vi khach nuoc ngoai dau tien cua tan Thu tuong Nhat Ban Shinzo Abe duoc coi nhu nhung dong thai tich cuc nhat minh chung cho nhung du bao ve lan song dau tu thu hai tu Nhat Ban vao Viet Nam. Hon the, chinh sach tiep tuc tang cuong quan he kinh te, van hoa, giao duc, khoa hoc va cong nghe voi Viet Nam cua vi tan Thu tuong Nhat Ban va chinh sach nhat quan cua Viet Nam, do la..

 • Vu lua dao xuyen quoc gia Bo truong Ke hoach Dau tu noi gi

  09:00 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Vu lua dao xuyen quoc gia Bo truong Ke hoach Dau tu noi gi

  Sang 27/6, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da tra loi phong van ve viec Bo nay cap phep dau tu va 2 lan co cong van de nghi Thu tuong cho phep “trum lua” Nguyen Duc Chi chuyen nhuong von du an khu du lich Rusalka Nha Trang - Khanh Hoa.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung tham 3 nuoc chau Au

  08:46 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Nhan loi moi cua Thu tuong Lien hiep Vuong quoc Anh va Bac Ireland Gordon Brown, Thu tuong CHLB Duc Angela Merkel va Thu tuong Ireland Bertie Ahern, sang nay 3/3, Thu tuong Nguyen Tan Dung va Phu nhan cung Doan dai bieu cap cao Chinh phu Viet Nam roi Ha Noi tham chinh thuc Lien hiep Vuong quoc Anh va Bac Ireland, CHLB Duc va Ireland tu ngay 3 - 11/3/2008. Tham gia Doan co Pho Thu tuong, Bo truong Bo Ngoai giao Pham Gia Khiem; Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh..

 • Them 3 du an dau tu moi voi so von gan 774 trieu USD

  19:38 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 3/11, tai Dien dan Dau tu nuoc ngoai, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da trao giay phep cho 3 du an dau tu nuoc ngoai co tong von dang ky gan 774 trieu USD.

 • Nam 2006 Thanh kiem tra 12 du an dau tu xay dung co ban

  10:30 | Thứ sáu 16/12/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc vua ky Quyet dinh so 1229/QD-BKH, giao Chanh Thanh tra Bo trong nam 2006 thuc hien cong tac thanh kiem tra ve quan ly dau tu xay dung co ban doi voi 12 du an trong diem cua cac Bo, nganh dia phuong.

 • Hoang Anh Gia Lai dau tu can ho tai Thai Lan

  10:35 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  TP - Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc vua ky giay phep so 61/BKH - DTRNN cho phep Cty co phan Xay dung va Phat trien nha Hoang Anh truc thuoc Hoang Anh Gia Lai Group dau tu ra nuoc ngoai theo hinh thuc lien doanh de xay dung, mua ban can ho tai Thai Lan.

 • Lam phat dat muc ky luc trong 10 nam qua

  08:59 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Lam phat dat muc ky luc trong 10 nam qua

  Theo so lieu do Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc cong bo tai cuoc hop thuong ky Chinh phu ket thuc ngay 24/12, chi so gia tieu dung (CPI, thuong goi la lam phat) cua thang 12/2007 tang toi 2,91% so voi thang 11, nang tong muc lam phat cua ca nam 2007 len toi 12,63%, vuot xa muc tang truong 8,55% va la muc tang cao ky luc trong suot 10 nam qua.

 • Viet Nam duoc vay so tien ky luc

  17:58 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Viet Nam duoc vay so tien ky luc

  (VM)- Ket thuc Hoi nghi tu van cac nha tai tro cho Viet Nam (CG 2007) chieu 7/12, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da cong bo tong so tien ma cac nha tai tro cam ket vien tro cho Viet Nam trong nam 2008 len toi 5,426 ti USD, cao hon 20% so voi muc 4,45 ti USD cho nam 2007. Theo Bo truong Phuc, su ho tro nay the hien su dong thuan cao cua Chinh phu, Quoc hoi va nhan dan cac nuoc da tai tro doi voi cong cuoc cai cach va phat trien cua Viet Nam. Viet Nam..

 • Anh vien tro khong hoan lai cho Viet Nam gan 500 trieu USD

  00:40 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 19/9, tai Ha Noi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc va Bo truong Bo Phat trien quoc te (DFID) Vuong quoc Anh HilaryBenn da ky Thoa thuan quan he doi tac phat trien giua Viet Nam va Vuong quoc Anh giai doan 2006-2015 nhan chuyen tham Viet Nam cua Bo truong tu ngay 18-20/9.

 • Bo Ke hoach va Dau tu thanh lap doi dac nhiem

  08:50 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu thanh lap doi dac nhiem

  Bo Ke hoach va Dau tu da thanh lap 3 “doi dac nhiem” de ung cuu cho cac dia phuong giai quyet cac van de lien quan den Luat Dau tu chung va cac van ban kem theo. Theo Bo truong Bo Ke hoach Dau tu Vo Hong Phuc , ba doi dac nhiem o 3 vung cua dat nuoc duoc giao nhiem vu tro giup cac dia phuong giai quyet cac van de lien quan den dau tu. “Neu uy ban nhan dan, so ke hoach dau tu cac tinh, thanh pho can tro giup nhu tham dinh cac du an lon thi cac doi dac nhiem..

 • Hoang Anh Gia Lai dau tu can ho tai Thai Lan

  11:20 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  Hoang Anh Gia Lai dau tu can ho tai Thai Lan

  Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc vua ky giay phep so 61/BKH - DTRNN cho phep Cty co phan Xay dung va Phat trien nha Hoang Anh truc thuoc Hoang Anh Gia Lai Group dau tu ra nuoc ngoai theo hinh thuc lien doanh de xay dung, mua ban can ho tai Thai Lan.

 • Nam 2007 la nam moi truong dau tu tot nhat

  15:28 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 la nam moi truong dau tu tot nhat

  Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da tra loi phong vien bao chi ben le Dien dan Doanh nghiep Viet Nam dien ra vao sang nay (4/12).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0