Bo giao thong van tai

Tuesday, 31/05/2016 14:46
 • Chi 10000 ty dong cho truc cao toc phia Nam

  14:36 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Chi 10000 ty dong cho truc cao toc phia Nam

  Ngay 10/1, Thu tuong da co van ban chap thuan cac noi dung dau tu chu yeu cua du an duong cao toc TP.HCM - Long Thanh - Dau Giay. Du an nay do Cong ty Dau tu Phat trien duong cao toc Viet Nam (VEC) lam chu dau tu va Chinh phu giao cho Bo Giao thong Van tai phe duyet du an lam co so trien khai cac buoc tiep theo. Theo to trinh da duoc Chinh phu phe duyet cua Bo Giao thong Van tai, duong cao toc nay co chieu dai 55 km duoc chia lam 2 giai doan. Giai doan 1 An Phu -..

 • Bo Giao thong Van tai duoc thanh toan no xay dung

  17:56 | Thứ ba 17/08/2004 (GMT+7)

  Bo Giao thong Van tai duoc thanh toan no xay dung

  Hom nay, Thu tuong Chinh phu ra quyet dinh ve viec xu ly no xay dung co ban, tra no von ung truoc va bo sung von doi ung nam 2004 cho Bo Giao thong Van tai va Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon. Tong so tien tam ung la gan 4.300 ty dong.

 • PMU 18 gui nham dia chi phe duyet dau gia oto

  12:35 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  PMU 18 gui nham dia chi phe duyet dau gia oto

  Ong Le Ngoc Khoa, Cuc pho Quan ly cong san, Bo Tai chinh, cho rang 56 oto cua Ban quan ly du an PMU 18 nam phu bui vi Ban nay da gui van ban de nghi ban dau gia sai dia chi. Thay vi gui den Bo Giao thong Van tai, ho lai gui den Bo Tai chinh.

 • Tu bai viet tren Bao Thanh Nien Thu tuong yeu cau Bo Giao thong van tai kiem diem trach nhiem

  23:28 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  TNO so 262 ra ngay 19.9.2006 dang bai viet Cai gia cua su tuy tien, phan anh cach lam cua Ban Quan ly du an Thang Long (Bo Giao thong van tai) tham muu cho Bo trong viec dieu chinh ho so moi thau, lam cham tien do trien khai du an cau Thanh Tri, gay thiet hai lon cho Nha nuoc.

 • Sao khong lang nghe y kien cua dan

  08:09 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Sao khong lang nghe y kien cua dan

  (Phan hoi tin: "Bo GTVT chinh thuc de nghi: Tang phi su dung xe ca nhan", TT ngay 25-12)

 • Gui nham dia chi phe duyet dau gia o to

  09:05 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Ong Le Ngoc Khoa, Cuc pho Quan ly cong san, Bo Tai chinh, cho rang 56 oto cua Ban quan ly du an PMU18 nam phu bui vi Ban nay da gui van ban de nghi ban dau gia sai dia chi. Thay vi gui den Bo Giao thong Van tai ho lai gui den Bo Tai chinh.

 • Bo Giao thong van tai se co phan hoa 12 cong ty

  16:50 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  Theo phuong an doi moi cong ty Nha nuoc thuoc Bo Giao thong van tai vua duoc Thu tuong phe duyet, Bo nay se co phan hoa 12 cong ty, sap nhap mot so don vi, ban 2 doanh nghiep va thuc hien pha san 5 don vi. Bo Giao thong Van tai se quyet dinh ty le co phan do Nha nuoc nam giu khi co phan hoa va xay dung phuong an sap xep he thong cang bien trinh Chinh phu. Nhung doanh nghiep thuoc Bo khong du dieu kien co phan hoa theo quy dinh thi thuc hien ban, giai the hoac pha..

 • Bao dong chat luong cac cong trinh co so ha tang

  10:43 | Chủ nhật 07/05/2006 (GMT+7)

  Bao dong chat luong cac cong trinh co so ha tang

  Theo Bo truong Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc, che tai doi voi chu the tham gia cac hoat dong dau tu hien van chua duoc lam den noi den chon nen dan den mot so tieu cuc khong dang co.

 • PMU18 gui nham dia chi phe duyet dau gia o to

  11:35 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  PMU18 gui nham dia chi phe duyet dau gia o to

  Ong Le Ngoc Khoa, Cuc pho Quan ly cong san, Bo Tai chinh, cho rang 56 oto cua Ban quan ly du an PMU18 nam phu bui vi Ban nay da gui van ban de nghi ban dau gia sai dia chi. Thay vi gui den Bo Giao thong Van tai ho lai gui den Bo Tai chinh.

 • Bo Giao thong van tai ra toi hau thu cho ong Bui Tien Dung

  22:43 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Bo Giao thong van tai ra toi hau thu cho ong Bui Tien Dung

  Theo Vu truong To chuc can bo Bo Giao thong Van tai Pham Tang Loc, 7h30’ ngay 19/1 ong Bui Tien Dung (Tong Giam doc PMU 18) phai co mat tai van phong Bo de lam giai trinh. Neu tiep tuc vang mat, nguoi nay se phai nhan hinh thuc ky luat.

 • Giao 30 oto cua PMU 18 cho Bo Giao thong van tai

  09:02 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  Giao 30 oto cua PMU 18 cho Bo Giao thong van tai

  Co quan dieu tra Bo Cong an va Vien Kiem sat nhan dan Toi cao nhat tri phuong an ban giao lai cho Bo Giao thong van tai 30 oto trong tong so 34 chiec Bui Tien Dung cho muon vo toi va.

 • Hom nay thu truong Tien tiep tuc lam viec voi C14

  11:44 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Hom nay thu truong Tien tiep tuc lam viec voi C14

  Sang 22/3, Thu truong thuong truc Bo Giao thong Van tai Nguyen Viet Tien tiep tuc lam viec voi co quan dieu tra. Hom qua, ong Tien phai tra loi ve 3 van de, trong do co viec PMU 18 cho muon oto cong tran lan. Hien, cong viec tai Bo Giao thong cua thu truong duoc giao cho nguoi khac.

 • Bo Giao thong van tai lam khong dung tham quyen

  02:10 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  TT(TP.HCM) - Tra loi Lien minh Hop tac xa (HTX) TP.HCM ve viec Bo Giao thong van tai ban hanh quyet dinh so 16 va 17 ve qui dinh hoat dong kinh doanh van tai hanh khach, thua lenh bo truong Bo Tu phap, ong Duong Dang Hue - vu truong Vu Phap luat dan su kinh te - cho rang: can xem xet lai tinh hop phap cua cac qui dinh buoc xa vien HTX chuyen phuong tien (oto) thuoc so huu ca nhan sang so huu HTX.

 • Lai khong nghe khong thay khong biet

  03:12 | Thứ bảy 21/01/2006 (GMT+7)

  Tong giam doc Bui Tien Dung da bi bat khan cap, “dua con” cua Bo Giao thong van tai dang phai doi mat voi nhieu thach thuc nghiet nga. Ong Dao Dinh Binh, nguoi dung dau bo chu quan, giai thich: “Viec xu ly, de bat, cat nhac can bo la cong viec cua Dang. Cu the trong truong hop nay la trach nhiem cua Ban can su dang Bo Giao thong van tai” (TS 20-1).

 • Trach nhiem o dau

  05:41 | Chủ nhật 22/01/2006 (GMT+7)

  Co mot su trung hop ngau nhien, la dung ngay 20/1, Bo Giao thong van tai to chuc Hoi nghi trien khai Chuong trinh hanh dong Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va Luat Phong, chong tham nhung trong nganh thi mot Tong Giam doc co bu thuoc bo nay bi cong an bat vi co lien quan den duong day ca do bong da quoc te.

 • Trach nhiem o dau

  00:24 | Thứ bảy 21/01/2006 (GMT+7)

  Co mot su trung hop ngau nhien, duoc nhieu nguoi quan tam la dung ngay 20.1, Bo Giao thong van tai to chuc Hoi nghi trien khai ke hoach nam 2006 va trien khai Chuong trinh hanh dong thuc hien Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va Luat Phong, chong tham nhung trong nganh thi mot tong giam doc co bu thuoc bo nay bi cong an bat vi co lien quan den duong day ca do bong da quoc te.

 • Them mot thu truong se phai lam viec voi C14

  00:30 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  Them mot thu truong se phai lam viec voi C14

  Sau 3 ngay lam viec voi Thu truong Nguyen Viet Tien, co quan dieu tra dang xem xet kha nang moi them mot thu truong Bo Giao thong Van tai len lam viec ve cac du an co sai pham. Cung luc, cac nhan vat chay an cho Bui Tien Dung cung dang duoc C14 rao riet "cat vo".* Bat cuu cong an moi gioi chay an

 • Bo Giao thong van tai se co phan hoa 12 cong ty

  10:01 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  Theo phuong an doi moi cong ty Nha nuoc thuoc Bo Giao thong van tai vua duoc Thu tuong phe duyet, Bo nay se co phan hoa 12 cong ty, sap nhap mot so don vi, ban 2 doanh nghiep va thuc hien pha san 5 don vi.

 • Phe binh Bo Giao thong Van tai cham di doi tram thu phi

  09:34 | Thứ tư 26/10/2005 (GMT+7)

  Phe binh Bo Giao thong Van tai cham di doi tram thu phi

  Thu tuong vua phe binh Bo Giao thong Van tai va UBND tinh Hung Yen da cham di chuyen 2 tram thu phi Quan Toan va Hai Duong. Cong tac nay da duoc Thu tuong chi dao thuc hien tu thang 9/2004.

 • Bo Giao thong Van tai co y kien tiep ve xe cho container

  13:47 | Thứ tư 07/05/2003 (GMT+7)

  Sang nay, mot quan chuc Vu Phap che, Bo Giao thong Van tai cho TS biet, Bo vua co cong van bao cao Thu tuong Chinh phu viec giai quyet vuong mac van chuyen container tren duong bo sau khi Phong Thuong mai va cong nghiep Viet Nam (VCCI) co van ban kien nghi ve van de nay.

 • Thu tuong dong y cho xay moi duong sat Ha Noi Vinh

  20:10 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  (VM)- Xet de nghi cua Bo Giao thong van tai, Bo Ke hoach va Dau tu, y kien cua Bo Tai chinh, Thu tuong Chinh phu dong y Bo Giao thong van tai tiep nhan va thuc hien Du an ho tro ky thuat "Nghien cuu kha thi xay dung moi duong sat doi 1435 mm tren tuyen duong sat Bac - Nam doan Ha Noi -Vinh" voi cac noi dung co ban da bao cao Thu tuong Chinh phu. Ngay 29/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co Cong van so 1319/TTg-QHQT y kien ve viec tiep nhan Du an ho tro ky thuat..

 • Khach doa bom vinh vien khong duoc len may bay

  21:30 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Bo Giao thong Van tai vua phe duyet Chuong trinh an ninh hang khong moi, trong do cho phep cac hang hang khong tu choi chuyen cho vinh vien hoac co thoi han doi voi nhung hanh khach gay roi, tung tin co bom, vu khi, say ruou, bia hoac bi tac dong cua chat kich thich den muc mat kha nang lam chu hanh vi. Bo Giao thong Van tai yeu cau cac hang hang khong lap danh sach nhung hanh khach co nhung hanh vi noi tren, gay nguy hai cho an toan chuyen bay, dong thoi ap dung..

 • Du an cai tao nang cap quoc lo 45 Thanh Hoa Con treo den bao gio

  23:38 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Du an cai tao nang cap quoc lo 45 Thanh Hoa Con treo den bao gio

  Nganh giao thong van tai da tung co sang kien binh chon "con duong dep nhat Viet Nam" de cam bien, ma khong thay co "sang kien" cam bien cho nhung con duong... xau nhat Viet Nam, do la y kien cua dong dao cu tri va ban doc o Thanh Hoa. Vi dia phuong nay co mot doan quoc lo vao loai te hai nhat trong mang luoi quoc lo o Viet Nam.

 • Cac vi lanh dao gui dien tham hoi chia buon toi gia dinh nguoi bi nan

  11:16 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Cac vi lanh dao gui dien tham hoi chia buon toi gia dinh nguoi bi nan

  Ðuoc tin vu tai nan nghiem trong xay ra tai cong truong xay dung cau Can Tho, Tong Bi thu Nong Ðuc Manh, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chu tich QH Nguyen Phu Trong, Ðoan Chu tich Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam gui dien tham hoi, gui loi chia buon toi gia dinh nhung nguoi bi tai nan tai cong truong xay dung cau Can Tho.

 • Cuoc chien chong xe du Phai phoi hop giua canh sat va thanh tra giao thong

  22:32 | Chủ nhật 28/03/2004 (GMT+7)

  Cuoc chien chong xe du Phai phoi hop giua canh sat va thanh tra giao thong

  Ngay 26/3, Bo Giao thong van tai da to chuc Hoi nghi trien khai Chi thi 01 cua Thu tuong Chinh phu ve viec chan chinh hoat dong van tai hanh khach lien tinh bang o to. Day khong phai lan dau tien, nganh giao thong van tai de cap den viec ngan chan tinh trang "ben coc". Thuc te, tinh trang nay van ton tai o hau khap cac thanh pho, thi xa ma nguyen nhan la do su buong long quan ly cua chinh quyen cac dia phuong.

 • Bo Giao thong van tai se co phan hoa 12 cong ty

  11:08 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Theo phuong an doi moi cong ty nha nuoc thuoc Bo Giao thong van tai vua duoc Thu tuong phe duyet, bo nay se co phan hoa 12 cong ty, sap nhap mot so don vi, ban hai doanh nghiep va thuc hien pha san nam don vi.

 • Bat va kham xet nha thu truong Bo giao thong van tai Nguyen Viet Tien

  18:20 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Bat va kham xet nha thu truong Bo giao thong van tai Nguyen Viet Tien

  Sau hang loat nhung sai pham duoc Co quan dieu tra lam ro cung nhu nhung gi ma du luan bao chi phanh phui, bong dang cua thu truong thuong truc Bo giao thong van tai Nguyen Viet Tien bong mat tam trong vai ngay qua. Tuy nhien, luc 17h chieu nay (4/4/2006), Co quan canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi C.14 (Bo Cong An) da chinh thuc co mat tai nha so 192 ngo Thai Thinh, Q.Dong Da Ha Noi de tien hanh lenh bat va kham xet nha bi can Nguyen Viet Tien.

 • Vu tieu cuc tai PMU18 Tan cong bang 3 mui giap cong

  09:56 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Mui thu nhat tiep tuc trinh sat dieu tra phat hien hanh vi tham nhung, doi tuong tham nhung. Mui thu hai kich thich dau tranh noi bo. Mui thu ba, tien hanh kiem ke tai san cua cac thanh vien cua Bo Giao thong Van tai, tu Bo truong, Thu truong den can bo cot can cua Bo.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0