Bo Xay

Sunday, 29/05/2016 20:28
 • Se cham dut viec tang phi chung cu tuy tien

  18:04 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Se cham dut viec tang phi chung cu tuy tien

  Bo Xay dung vua hoan thanh du thao Quy che quan ly su dung nha chung cu. Day la van ban chua dung nhung noi dung anh huong truc tiep den quyen loi cua hang ngan ho dan dang va se song o cac chung cu. Day cung la co so khien cac doanh nghiep quan ly nha chung cu se khong co co hoi tuy tien tang gia nha, vi neu khong "lam an nghiem chinh", doanh nghiep se bi Ban quan tri do nguoi dan bau ra thanh ly hop dong. Khong qua 12 thang ke tu ngay nha chung cu duoc ban giao..

 • Se het chuyen tang phi chung cu tuy tien

  11:20 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Se het chuyen tang phi chung cu tuy tien

  Bo Xay dung vua hoan thanh du thao Quy che quan ly su dung nha chung cu. Day la van ban chua dung nhung noi dung anh huong truc tiep den quyen loi cua hang ngan ho dan dang va se song o cac chung cu. Day cung la co so khien cac doanh nghiep quan ly nha chung cu se khong co co hoi tuy tien tang gia nha, vi neu khong "lam an nghiem chinh", doanh nghiep se bi Ban quan tri do nguoi dan bau ra thanh ly hop dong. Khong qua 12 thang ke tu ngay nha chung cu duoc ban giao..

 • Ha Noi tang gia dat 20 Lieu co do dau vao lua

  11:22 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi tang gia dat 20 Lieu co do dau vao lua

  Mot trong nhung van de dang duoc rat dong dao nguoi dan Ha Noi, dac biet la gioi dau tu bat dong san quan tam hien nay la viec HDND thanh pho du kien se thong qua Nghi quyet ban hanh gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi, voi muc tang khoang 20% tu 1/1/2008. Xung quanh van de nay, co khong it cac y kien trai chieu nhau tu phia dai dien cac co quan chuc nang lien quan den van de dat dai nhu Bo Tai Nguyen - Moi truong, Bo Xay dung… Ong Nguyen Tran Nam -..

 • Nam 2007 toc do tang truong GDP phai dat 8 5

  21:43 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 toc do tang truong GDP phai dat 8 5

  Ngay 29/11, trong phien phien thuong ky thang 11/2007 cua Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau phai hoan thanh thang loi muc tieu kinh te - xa hoi nam 2007, dat toc do tang truong GDP 8,5%. Dau tu tang manh, cong nghiep, dich vu phat trien nhanh Cac thanh vien Chinh phu thao luan va nhat tri voi bao cao cua Bo Ke hoach va Dau tu: Thu hut dau tu vao san xuat kinh doanh trong 11 thang qua dat muc cao nhat tu truoc den nay. Dac biet la dau tu nuoc ngoai,..

 • Inter Deco 2006 Trien lam quoc te lon nhat ve vat lieu xay dung va noi that

  06:07 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Inter Deco 2006 Trien lam quoc te lon nhat ve vat lieu xay dung va noi that

  Trien lam Quoc te Vat lieu xay dung va Noi that (Inter-Decor Vietnam 2006) se chinh thuc dien ra tu ngay 31/8 - 5/9 tai Trung tam Thuong mai VLXD va trang thiet bi noi that Melinh PLAZA (km 8 duong cao toc Thang Long - Noi Bai). Day la trien lam co quy mo lon nhat tu truoc toi nay tai Viet Nam, voi dien tich trung bay len toi 50.000 m2. Ban To chuc cho biet, Ha Noi la trung tam giao dich va vat lieu xay dung cua cac tinh phia Bac nhung tu truoc toi nay chua co..

 • Minh bach hoa cac giao dich ngam

  09:18 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Minh bach hoa cac giao dich ngam

  Ngay 5/10, Bo Xay dung va Hiep hoi Bat dong san - nha dat VN da to chuc hoi thao lay y kien doanh nghiep phia bac xung quanh du thao Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Kinh doanh bat dong san (se chinh thuc co hieu luc tu 1/1/2007). Han che tinh trang "tay khong bat giac" Ong Chu Van Chung - Vu truong Vu Phap che (Bo Xay dung) - khang dinh: "Do nhu cau buc xuc cua thuc te, Thu tuong Chinh phu da chi dao phai som dua Luat Kinh doanh BDS vao cuoc song de dieu tiet..

 • Se het chuyen tang phi chung cu tuy tien

  21:37 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Bo Xay dung vua hoan thanh du thao Quy che quan ly su dung nha chung cu. Day la van ban chua dung nhung noi dung anh huong truc tiep den quyen loi cua hang ngan ho dan dang va se song o cac chung cu.

 • Rac roi xung quanh viec cap GCNQSDD theo quy dinh moi Dan kho vi cac Bo con tranh cai

  00:02 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Rac roi xung quanh viec cap GCNQSDD theo quy dinh moi Dan kho vi cac Bo con tranh cai

  Nhung he luy do viec cap Giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD) theo quy dinh moi cua Luat Dat dai 2003 va Nghi dinh 181 co the noi da duoc bao truoc va ban than cac co quan quan ly cung hoan toan y thuc duoc dieu do nhung co le thai do thieu trach nhiem cua cac co quan nay da day su viec tro thanh "diem nong".

 • Se co tap doan bat dong san

  18:25 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Se co tap doan bat dong san

  Thu tuong Chinh phu vua co cong van yeu cau Bo Xay dung day nhanh tien do co phan hoa cac doanh nghiep thanh vien cua cac tong cong ty nha nuoc.

 • Siet von kinh doanh bat dong san Phai het suc than trong

  09:52 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  Siet von kinh doanh bat dong san Phai het suc than trong

  Xung quanh van de quan ly dau co bat dong san cung nhu viec cac Ngan hang co the se siet chat ty le cho vay doi voi kinh doanh bat dong san, chung toi da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Tran Nam - Thu truong Bo Xay dung.

 • Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  09:29 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  Thang than, khong ne tranh, Thu tuong Nguyen Tan Dung da danh hon 3 tieng dong ho de tra loi hang chuc cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Ket thuc buoi giao luu truc tuyen, Thu tuong cho biet: “Toi muon tiep tuc doi thoai voi nguoi dan”.

 • Khong luat nao cam Viet kieu ban nha nay mua nha khac

  07:56 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Khong luat nao cam Viet kieu ban nha nay mua nha khac

  - Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam trao doi voi TS nhieu van de xung quanh du thao Nghi dinh sua doi ve viec nguoi Viet Nam dinh cu tai nuoc ngoai mua nha o trong nuoc ma Bo nay vua hoan tat, trinh Chinh phu...

 • Truoc ngay 103 cac tinh thanh bao cao ket qua cai tao chung cu cu

  06:19 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Truoc ngay 103 cac tinh thanh bao cao ket qua cai tao chung cu cu

  Bo Xay dung vua co cong van don doc UBND cac tinh, thanh pho phai co bao cao truoc ngay 10/3 ket qua thuc hien cung nhu kho khan, vuong mac trong trien khai thuc hien Nghi quyet 34 cua Chinh phu vemot so giai phap de thuc hien viec cai tao, xay dung lai cac chung cu cu da bi hu hong, xuong cap.

 • Nhieu sai pham trong cac du an nha dat o TP HCM

  00:06 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Nhieu sai pham trong cac du an nha dat o TP HCM

  Thanh tra Chinh phu vua co ket luan thanh tra cac du an: Khu dan cu Mieu Noi, Binh Trung, An Khanh (TP.HCM) va Du an Cong vien nuoc Can Tho do Tong cong ty xay dung so I (thuoc Bo Xay dung) va mot so don vi thuoc tong cong ty nay thuc hien. Ket qua thanh tra cho thay, cac don vi tham gia thi cong va ca chu dau tu deu tuy tien lam trai nhieu quy dinh gay that thoat von Nha nuoc va anh huong den chat luong cong trinh.

 • Khong phai mat lot ho so lien quan thau cung sai pham

  06:00 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Khong phai mat lot ho so lien quan thau cung sai pham

  Pho tong giam doc Tong cong ty Xi mang VN Ta Quang Buu cho biet, Bo Xay dung vua co van ban khang dinh, tai lieu lien quan goi thau 25 du an Nha may Xi mang Hai Phong moi ma ong Le Van Toan (nguoi to cao da hoi lo Truong ban quan ly du an 1 ty dong de nhan van ban tren) co trong tay khong thuoc danh muc "mat".

 • Siet chat thi truong bat dong san Thue chi la mot bien phap

  15:23 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Siet chat thi truong bat dong san Thue chi la mot bien phap

  Thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu, Bo Xay dung dang gap rut soan thao Chi thi chong dau co nha dat nham minh bach hoa thi truong bat dong san (BDS).

 • Thuong hieu Vinaconex tri gia 3 5 ty dong

  11:11 | Chủ nhật 16/01/2005 (GMT+7)

  "Tong gia tri tai san cua Tong cong ty Xuat nhap khau xay dung Viet Nam (Vinaconex) la gan 3.700 ty dong, trong do gia tri thuong hieu tam tinh la 3,5 ty dong", ong Dinh Tien Dung, Thu truong Bo Xay dung, cho biet khi trao doi voi bao gioi.

 • Thanh lap Uy ban Nha nuoc dieu tra su co cau Can Tho

  20:00 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  Hom nay, 6/10, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 1340/QD - TTg thanh lap Uy ban Nha nuoc dieu tra su co sap 2 nhip cau dan cau Can Tho do Bo truong Bo Xay dung, Chu tich Hoi dong nghiem thu Nha nuoc cac cong trinh xay dung Nguyen Hong Quan lam Chu tich.Uy ban co nhiem vu dieu tra lam ro nguyen nhan su co; lam ro trach nhiem cua cac ben lien quan; chi dao ra soat toan bo cac cong doan trien khai cong trinh, tren co so do kien nghi cac giai phap cu the..

 • Nguoi nuoc ngoai duoc mua mot can nha de o

  07:36 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi nuoc ngoai duoc mua mot can nha de o

  Nguoi nuoc ngoai neu lam viec tai VN tu 1 nam tro len co the duoc mua mot can nha de o. Day la noi dung Du thao ve chinh sach nha o cho nguoi nuoc ngoai cua Bo Xay dung.

 • Cac khu chung cu cu se duoc cai tao nhu the nao

  01:03 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  "Cac khu chung cu cu chat luong xay dung co the con tot nhung moi truong song khong dam bao, dien tich sinh hoat qua chat choi, khu phu khong khep kin... cung se phai pha do, xay dung lai", Cuc truong Cuc Quan ly nha (Bo Xay dung) Nguyen Manh Ha da khang dinh nhu vay khi trao doi voi Bao Thanh Nien chieu qua.

 • Ra soat cac quy dinh ve bat dong san

  14:54 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co chi thi yeu cau Bo Xay dung chu tri va phoi hop voi cac Bo, nganh, UBND cac tinh ra soat van ban lien quan den hoat dong kinh doanh bat dong san de sua doi, bo sung hoac trinh cap co tham quyen sua doi, bo sung cho phu hop voi quy dinh cua Luat nay truoc thang 6/2007.

 • Kinh doanh bat dong san van con phai cho

  15:38 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Kinh doanh bat dong san van con phai cho

  Mac du Nghi dinh 153 da ra doi, gioi kinh doanh dia oc van con phai cho them nhung giai thich moi truoc khi ho co the hoat dong theo dung Luat Kinh doanh bat dong san.

 • Nong bong chuyen nha cong bien thanh nha ong

  10:15 | Chủ nhật 26/11/2006 (GMT+7)

  Nong bong chuyen nha cong bien thanh nha ong

  >> Nha cong : Ai tra, ai giu ? TPCN - Phan chat van voi Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh va Bo truong Xay dung Nguyen Hong Quan ve van de nha cong, nha ban theo ND 61 hom qua (25/11) thuc su da lam nghi truong nong han len.

 • Nguoi nuoc ngoai se duoc mua mot can nha de o

  08:29 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi nuoc ngoai se duoc mua mot can nha de o

  Nguoi nuoc ngoai neu lam viec tai VN tu 1 nam tro len co the duoc mua mot can nha de o. Day la noi dung Du thao ve chinh sach nha o cho nguoi nuoc ngoai cua Bo Xay dung.

 • Cung cap mien phi thong tin ve nang luc DN xay dung

  17:50 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Cung cap mien phi thong tin ve nang luc DN xay dung

  To chuc, ca nhan co the tim kiem, truy cap mien phi thong tin ve nang luc cua cac to chuc hoat dong xay dung tren Trang thong tin dien tu cua Bo Xay dung.

 • Tu 1 1 2008 Gia thue nha 61 tang nhu the nao

  08:26 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Tu 1 1 2008 Gia thue nha 61 tang nhu the nao

  TP - Ong Nguyen Manh Ha, Cuc truong Cuc Quan ly Nha (Bo Xay dung) cho biet viec dieu chinh gia thue nha can cu vao thu nhap cua dai bo phan can bo, vien chuc, va tinh than chung la dieu chinh tang.

 • Nan duong qua cua nha quan Vo tinh hay co y

  14:16 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Nan duong qua cua nha quan Vo tinh hay co y

  Con duong tren ban ve quy hoach dang bam sat mep nuoc ho Tay bong tach khoi bo ho, xien thang vao pha vo khu dan cu ma theo nhung nguoi dan noi day la de 2 ""nha quan"" duoc lo ra mat duong moi. Chuyen nhung nhang 2 nam nay chua het boi dan nhat nhat cho la ""co tinh"", con co quan chuc nang thi khang dinh ""khong co chuyen do""!?

 • Qui dinh thiet ke nha cao tang co hop ly

  05:05 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Qui dinh thiet ke nha cao tang co hop ly

  Tu cuoi nam ngoai den nay, nhieu du an nha cao tang bi “ket” hoac bo lung vi mot so qui dinh trong “Nha o cao tang - tieu chuan thiet ke” (danh cho cong trinh nha o cao 9-40 tang) cua Bo Xay dung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0