Bo Thong tin va Truyen thong

Thursday, 26/05/2016 03:47
 • Thi tuyen 3G Cuoc thi sinh tu

  14:50 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Thi tuyen 3G Cuoc thi sinh tu

  Ca 7 mang di dong deu du dieu kien thi tuyen lay giay phep cong nghe di dong the he thu 3 (3G) nhu ngoi tren dong lua truoc thoi diem thang 5/2008. Bo Thong tin va Truyen thong tuyen bo se tien hanh thi tuyen 3G cong khai, minh bach trong 3 ngay va cham thi trong thang 5/2008. Voi dieu kien de thi tuyen 3G la phai co giay phep 2G, ca 6 mang di dong la MobiFone, Vinaphone, Viettel Mobile, S-Fone, EVN Telecom, HT Mobile va doanh nghiep moi la GTel deu dap ung day..

 • Blog tro thanh van de nong doi voi quan ly Nha nuoc

  15:16 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Blog tro thanh van de nong doi voi quan ly Nha nuoc

  Quan ly Internet va blog la mot trong muoi bon van de lon cua nganh thong tin va truyen thong ca nuoc. Theo Bo truong Thong tin va Truyen thong Le Doan Hop, quan ly Internet va blog la van de “nong” nhung quan diem cua Bo la quan ly theo huong mo, tao dieu kien cho Internet phat trien. Thong tin tren duoc Bo truong Le Doan Hop thong bao trong chuyen tham va lam viec voi cac can bo trong nganh thong tin va truyen thong tinh Nghe An vao ngay 17/10/2007. Cung..

 • Bo Thong tin va Truyen thong tiep nhan quan ly bao chi

  14:11 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Bo Thong tin va Truyen thong tiep nhan quan ly bao chi

  "Viec chuyen Cuc Bao chi va Cuc Xuat ban ve Bo Thong tin va Truyen thong tao cho Bo mot the dung vung chai trong thoi ky phat trien moi, khi dat nuoc buoc vao giai doan doi moi chieu sau va hoi nhap quoc te".

 • Bo Thong tin va Truyen thong dong y giam cuoc di dong cua VinaPhone MobiFone

  22:34 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Bo Thong tin va Truyen thong dong y giam cuoc di dong cua VinaPhone MobiFone

  Trong cong van so 1338/BTTTT-KHTC vua duoc Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang ky sang nay, 13/12, Bo Thong tin va Truyen thong da chinh thuc dong y voi phuong an cuoc ma VNPT de trinh moi day. Theo cong van nay, Bo Thong tin va Truyen thong khuyen khich cac doanh nghiep vien thong nang cao nang suat, chat luong, hieu qua hoat dong, giam gia thanh dich vu nham phu hop voi thu nhap cua nguoi dan trong giai doan hien nay, gop phan day nhanh qua..

 • 10 su kien ICT noi bat nam 2007

  08:52 | Chủ nhật 30/12/2007 (GMT+7)

  10 su kien ICT noi bat nam 2007

  (VM) – Nam 2007 la nam ma linh vuc CNTT va truyen thong Viet Nam tiep tuc co nhung buoc phat trien an tuong, ma dinh cao la su ra doi cua Bo Thong tin va Truyen thong (TTTT). Trong thoi khac chuan bi buoc sang nam moi 2008, Bo TTTT da cong bo 10 su kien noi bat trong linh vuc thong tin va truyen thong nam 2007. Ben canh do, Bo cung dua ra 5 ton tai trong linh vuc nay.

 • Bo TTTT se xay dung 4 co so du lieu quoc gia lon

  08:30 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Bo TTTT se xay dung 4 co so du lieu quoc gia lon

  Bo Thong tin va Truyen thong dang soan thao danh muc co so du lieu (CSDL) quoc gia. Du kien tu nay den nam 2010, Bo TTTT se xay dung 4 CSDL quoc gia lon ve dan cu, dia ly, dau tu-tai chinh-thuong mai va CSDL ve tu phap va phap luat. De xay dung danh muc CSDL nay, ngay 2/10/2007, Bo Thong tin va Truyen thong da thanh lap Ban soan thao va to bien tap gom thanh vien tu Van phong Chinh phu, cac Bo Thong tin va Truyen thong, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Khoa hoc Cong..

 • Thang 12 2007 thi tuyen lay giay phep 3G

  10:23 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Thang 12 2007 thi tuyen lay giay phep 3G

  Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang cho biet trong tuan nay se trinh Bo truong Quyet dinh thi tuyen 3G (giay phep trien khai mang di dong the he thu 3, con goi la 3G) de cong bo. Viec to chuc thi tuyen se duoc tien hanh trong thang sau va se co bao cao Thu tuong ve ket qua thi tuyen.Cung theo Thu truong Le Nam Thang, "de bai" thi tuyen se co nhung tieu chi nhu doanh thu, loi nhuan, mang luoi, nguon nhan luc...Co hai thang de doanh nghiep hoan..

 • Thang 122007 thi tuyen lay giay phep 3G

  15:58 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  Thang 122007 thi tuyen lay giay phep 3G

  Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang cho biet trong tuan nay se trinh Bo truong Quyet dinh thi tuyen 3G (giay phep trien khai mang di dong the he thu 3, con goi la 3G) de cong bo. Viec to chuc thi tuyen se duoc tien hanh trong thang sau va se co bao cao Thu tuong ve ket qua thi tuyen. Cung theo Thu truong Le Nam Thang, "de bai" thi tuyen se co nhung tieu chi nhu doanh thu, loi nhuan, mang luoi, nguon nhan luc... Co hai thang de doanh nghiep hoan..

 • Bo Thong tin va Truyen thong ra cong dien khan ve chong bao so 5

  16:17 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Bo Thong tin va Truyen thong vua co cong dien khan gui: cac don vi thuoc Bo Thong tin va Truyen thong; Cac Doanh nghiep buu chinh, vien thong; So Buu chinh Vien thong cac tinh, thanh pho tu Quang Ninh den Binh Dinh ve viec chuan bi doi pho voi con bao so 5.

 • Bo TTTT cong bo 10 su kien cua nganh nam 2007

  00:40 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Bo TTTT cong bo 10 su kien cua nganh nam 2007

  Truoc them nam moi 2008, Bo Thong tin Truyen thong vua cong bo 10 su kien noi bat cua nganh va 5 van de ton tai trong linh vuc thong tin va truyen thong cua nam 2007.

 • Bo TTTT xay dung danh muc san pham nguon mo uu tien su dung

  08:17 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Bo TTTT xay dung danh muc san pham nguon mo uu tien su dung

  Bo Thong tin va Truyen thong hien dang xay dung danh muc cac san pham phan mem nguon mo uu tien mua sam trong cac du an CNTT tu ngan sach nha nuoc. De xay dung danh muc nay, Bo Thong tin va Truyen thong da thanh lap Hoi dong danh gia, tham dinh cac san pham phan mem nguon mo gom 18 thanh vien tu cac Bo Thong tin va Truyen thong, Bo Khoa hoc Cong nghe, Bo Ke hoach va Dau tu va cac doanh nghiep cung cap san pham va giai phap tren nen nguon mo nhu Cong ty phan mem..

 • Dau dau chuyen xac thuc thong tin di dong tra truoc

  16:12 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Dau dau chuyen xac thuc thong tin di dong tra truoc

  Du co loc duoc cac truong hop thue bao di dong tra truoc co tinh "choi kham", cac nha cung cap dich vu van lo ngai do chinh xac ve thong tin ca nhan do thue bao dang ky. Sau hai thang quan ly thue bao di dong tra truoc, hang loat bat cap da boc lo. Ban than cac mang di dong nhat loat thua nhan rang khong the kiem soat duoc thong tin dang ky cua thue bao. Dong loat lo ngai thong tin khong xac thuc Bo Thong tin va Truyen thong vua co buoi lam viec voi Bo Cong an va..

 • Lanh dao Bo TTTT lam viec voi cac doi tac vien thong

  07:23 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 20/9, lanh dao Bo TTTT da co nhung cuoc gap go voi Chu tich Tap doan France Telecom (Phap), Tong Giam doc SK Telecom (Han Quoc) va Lanh dao tap doan NTT Docomo (Nhat Ban). Trong buoi don tiep Chu tich tap doan France Telecom – ong Didier Lombard, Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Tran Duc Lai da danh gia cao tinh than hop tac, coi mo cua lanh dao Tap doan, dong thoi mong muon se that chat hon nua moi quan he hop tac va dau tu lau dai cua Tap doan..

 • Thi tuyen 3G cuoc thi sinh tu

  14:44 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Thi tuyen 3G cuoc thi sinh tu

  Bo Thong tin va Truyen thong tuyen bo se tien hanh thi tuyen 3G cong khai, minh bach trong 3 ngay va cham thi trong thang 5/2008. Voi dieu kien de thi tuyen 3G la phai co giay phep 2G, ca 6 mang di dong la MobiFone, Vinaphone, Viettel Mobile, S-Fone, EVN Telecom, HT Mobile va doanh nghiep moi la GTel deu dap ung day du dieu kien. Trong khi do, so giay phep 3G cap ra chi co 4.

 • Phat mien phi phan mem cua De an 112

  16:30 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Phat mien phi phan mem cua De an 112

  Bo Thong tin va Truyen thong du kien se phat mien phi cac ket qua cua De an 112, tu tai lieu den may tinh, phan mem dung chung cho cac co quan nha nuoc. Ngay 24/8, Thu truong Vu Duc Dam cho biet, theo yeu cau cua Thu tuong Chinh phu, trong thang 9 toi Ban dieu hanh De an 112 phai ban giao ket qua cua De an 112 ve Bo Thong tin va Truyen thong. Nhung ket qua cua De an 112 gom toan bo he thong vat ly (cac trang thiet bi may tinh), cac tai lieu huong dan, phan mem..

 • Se tap trung manh cho vung sau vung xa nong thon

  16:10 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Se tap trung manh cho vung sau vung xa nong thon

  Trong cuoc trao doi voi phong vien, Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Tran Duc Lai da biet nhu vay. Dieu nay duoc the hien qua hang loat cac chinh sach, ke hoach ma Bo da giao cho cac doanh nghiep vien thong cung chung tay trien khai.

 • Kho khan trong xay dung tram BTS Thao go bang cach nao

  07:47 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Kho khan trong xay dung tram BTS Thao go bang cach nao

  "Khong rieng gi cac doanh nghiep ma ngay ca co quan quan ly nha nuoc o Trung uong la Bo Thong tin va Truyen thong cung cac so Buu chinh Vien thong dia phuong deu phai "san tay" vao thao go kho khan trong xay dung, phat trien tram thu phat song di dong". Do la y kien chi dao cua Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang trong Hoi nghi ban giai phap thao go kho khan cho doanh nghiep trong trien khai xay dung tram thu phat song di dong (BTS) vua dien ra..

 • Xu ly nghiem cac co quan bao chi dua tin An buoi co nguy co ung thu vu

  08:53 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 29/8/2007, Van phong Chinh phu co cong van so 4854/VPCP-TTBC truyen dat y kien cua Thu tuong Chinh phu ve viec giao Bo Thong tin va Truyen thong kiem tra, lam ro va xu ly nghiem co quan bao chi, ban bien tap va phong vien da viet va dang thong tin “an nhieu buoi lam tang nguy co ung thu vu”, gay thiet hai ve vat chat cho nhung nguoi trong buoi trong nuoc.

 • Bo may De an 112 ve Bo Thong tin va Truyen thong

  18:54 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Hom nay (5/10), Thu tuong da dong y giao Bo Thong tin va Truyen thong tiep nhan nguyen trang bo may giup viec Ban Dieu hanh De an Tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2005 (De an 112) cung ket qua cua De an.

 • Bo Thong tin va Truyen thong tiep nhan De an 112

  21:52 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 5/10, Thu tuong Chinh phu da co Cong van so 5648 dong y Bo Thong tin va Truyen thong tiep nhan nguyen trang Ban Dieu hanh De an 112 Chinh phu cung ket qua cua De an. Ban Dieu hanh De an 112 Chinh phu duoc tiep tuc su dung cac phong lam viec va phong lap dat thiet bi ky thuat hien co.

 • Chuyen giao ket qua De an 112 ve Bo Thong tin va Truyen thong

  19:58 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Theo Cong van ngay 5/10 cua Van phong Chinh phu, Thu tuong Chinh phu dong y Bo Thong tin va Truyen thong tiep nhan nguyen trang bo may giup viec Ban Dieu hanh De an 112 Chinh phu cung ket qua cua De an nhu de nghi cua Bo nay.

 • Trao quyen chu dong gia cuoc cho doanh nghiep vien thong

  21:12 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Trao quyen chu dong gia cuoc cho doanh nghiep vien thong

  Nhung quy dinh moi se giup doanh nghiep vien thong co the dua ra nhieu muc gia canh tranh hon tren thi truong. Bo Thong tin va Truyen thong vua ban hanh Thong tu so 02/2007/TT-BTTT huong dan thuc hien quy dinh ve quan ly gia cuoc dich vu buu chinh, vien thong. Theo do, cac doanh nghiep se duoc chu dong trong viec dieu chinh cuoc dich vu cua minh. Cu the, doanh nghiep buu chinh vien thong co quyen quyet dinh gia cuoc cac dich vu buu chinh vien thong do doanh..

 • Cap dia chi email cho can bo cong chuc

  16:34 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Trong nam 2008, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan yeu cau cac bo nganh va dia phuong tien hanh cap dia chi email cho cac can bo cong chuc theo ten mien trong nuoc. Trong buoi lam viec voi Bo Thong tin va Truyen thong cung voi dai dien mot so bo ve du thao Chuong trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc giai doan 2008-2010 ngay 28/12, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da chi dao mot so cong viec cac bo nganh va dia phuong can tap trung thuc hien trong nam 2008 voi..

 • Trien khai Chinh phu dien tu Con duong gap ghenh

  13:04 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Trien khai Chinh phu dien tu Con duong gap ghenh

  Ngay 25/10/2007, Bo truong Thong tin va Truyen thong Le Doan Hop da chu tri cuoc hop ban ve Chuong trinh ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong hoat dong cua co quan nha nuoc giai doan 2007 - 2010, hay con goi la De an Chinh phu dien tu (do Bo Thong tin va Truyen thong chu tri xay dung tren co so co ke thua ket qua va rut kinh nghiem tu De an 112). Hien Chuong trinh dang cho Thu tuong Chinh phu phe duyet. Tai cuoc hop, nhieu y kien da neu len nhung kho khan..

 • Thi tuyen 3G Cac thi sinh ngoi tren dong lua

  14:13 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Thi tuyen 3G Cac thi sinh ngoi tren dong lua

  Ca 7 mang di dong du dieu kien thi tuyen lay giay phep 3G hien nay cua VN dang nhu ngoi tren dong lua truoc thoi diem thang 5/2008 toi.

 • DN di dong da san sang quan thue bao tra truoc

  16:07 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  DN di dong da san sang quan thue bao tra truoc

  Hom qua, 20/9/2007, Bo Thong tin va Truyen thong da co cuoc hop voi Bo Cong an va 6 mang di dong de cung ban ke hoach trien khai quan ly thue bao tra truoc. Theo ong Nguyen Xuan Tru, Pho Vu truong Vu Vien thong Bo Thong tin va Truyen thong, ngay 16/9/2007, Cong bao da dang quy dinh ve Quan ly thue bao di dong tra truoc. Theo do, ke tu ngay 1/10/2007, Quyet dinh so 03/2007/QD-BTTTT ve quan ly thue bao tra truoc se co hieu luc. Van con nhung ban khoan xung quanh..

 • VNPT tich cuc trong cong tac phong chong thien tai tren bien

  08:41 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  VNPT tich cuc trong cong tac phong chong thien tai tren bien

  De trien khai cac noi dung cua De an To chuc thong tin phuc vu cong tac phong, chong thien tai tren bien theo quyet dinh 137/2007/QD- TTg cua Thu tuong Chinh phu, ngay 11/10/2007 tai Ha Noi, Bo Thong tin va Truyen thong da to chuc hop voi mot so Bo nganh co lien quan va Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT). Tai cuoc hop, Thu truong Bo Thong tin va Truyen Thong Le Nam Thang da neu len nhung noi dung quan trong cua de an, trong do nhan manh viec xay dung..

 • Bo Thong tin va Truyen thong tiep nhan quan ly Nha nuoc ve bao chi va xuat ban

  12:48 | Thứ bảy 18/08/2007 (GMT+7)

  TP - Le ban giao chuc nang, nhiem vu quan ly Nha nuoc ve Bao chi va Xuat ban tu Bo Van hoa, The thao va Du lich sang Bo Thong tin va Truyen thong (TT-TT), da dien ra vao chieu qua (17/8).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0