Bo Tai nguyen va Moi truong

Tuesday, 31/05/2016 08:59
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  15:50 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  Trong thu rieng gui Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, GS. TSKH Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong - nhung ""voi tu cach hoan toan ca nhan mot nha khoa hoc, khong lien quan gi den cuong vi quan ly (Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong), khong co y kien cua lanh dao Bo Tai nguyen va Moi truong"" - kien nghi ""can kien tri mot giay"" doi voi chung nhan quyen su dung dat va so huu nha.

 • Bo Tai nguyen va Moi truong thuc hien co che mot cua

  17:50 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen va Moi truong thuc hien co che mot cua

  Sang 30/3, Bo Tai nguyen va Moi truong da khai truong Van phong tiep nhan va tra ket qua ve thu tuc hanh chinh theo co che ’’mot cua’’ tai tru so 83 Nguyen Chi Thanh, Ha Noi.

 • Se co 5 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai

  21:16 | Chủ nhật 09/05/2004 (GMT+7)

  Se co 5 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai

  Theo phan cong cua Chinh phu, de thuc thi Luat Dat dai (tu ngay 1/7 toi), Bo Tai nguyen va Moi truong va Bo Tai chinh se phai soan thao 5 nghi dinh huong dan thi hanh. Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Dang Hung Vo giai thich ve cac nghi dinh nay nhu sau:

 • Nghiem tuc khac phuc nhung ton tai trong du bao bao

  20:13 | Chủ nhật 11/06/2006 (GMT+7)

  Nghiem tuc khac phuc nhung ton tai trong du bao bao

  Ngay 10/6, Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau cac Bo nganh lien quan can nghiem tuc khac phuc nhung ton tai trong cong tac du bao bao. Du bao can theo huong dam bao an toan cho ngu dan vuon ra bien de khai thac hieu qua ngu truong xa bo, on dinh sinh ke va chu dong thong tin lien lac. Phat bieu chi dao cuoc hop danh gia, rut kinh nghiem cong tac phong, chong va khac phuc hau qua con bao so 1 (bao Chanchu) vua qua, Pho Thu tuong yeu cau Bo Tai nguyen va Moi..

 • Mot so can bo lanh dao cap cao nghi huu theo che do tu ngay 1122007

  11:53 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh nghi huu theo che do tu 1/12/2007 doi voi mot so can bo lanh dao cua Bo Tai nguyen va Moi truong, Bo Ngoai giao va Bo Cong an. Cac can bo lanh dao cua cac Bo Tai nguyen va Moi truong, Bo Ngoai giao va Bo Cong an nghi huu theo che do tu ngay 1/12/2007 gom: Ong Chu Tuan Cap, Thu truong Bo Ngoai giao; Ong Do Hai Dung, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong; Trung tuong Tran Van Thao, Bo Cong an; Trung tuong Tran Quang Binh, Bo..

 • So do so hong Tai nguyen bao gop Xay dung noi khong

  19:15 | Thứ ba 25/09/2007 (GMT+7)

  So do so hong Tai nguyen bao gop Xay dung noi khong

  Chieu 25/9, lien Bo Tai nguyen va Moi truong, Xay dung, Tu phap da co buoi lam viec dau tien ve viec hop nhat "so do", so hong. Tuy nhien, Bo Xay dung van chua dong thuan voi phuong an cua Bo Tai nguyen va Moi truong.

 • Bo Tai nguyen va Moi truong giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc dat dai

  09:57 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen va Moi truong giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc dat dai

  Ngay 19/6/2006 toi day, Bo Tai nguyen va Moi truong se to chuc buoi giao luu truc tuyen qua mang internet voi nguoi dan va doanh nghiep, chu de ve dat dai. Dot giao luu truc tuyen lan nay co su tham gia cua Giam doc cac So Tai nguyen va Moi truong cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong de truc tiep tra loi nhung van de cu the ve to chuc thi hanh phap luat dat dai tai dia phuong.

 • 2712 Bo Tai nguyen va Moi truong giao luu truc tuyen voi nhan dan

  17:34 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Vao ngay 27/12 nguoi dan co the truy cap truc tiep vao dia chi sau de giao luu truc tuyen voi dai dien Bo Tai nguyen va Moi truong: doi voi cac So Tai nguyen va Moi truong: http://tentinh.monre.gov.vn ; doi voi Bo Tai nguyen va Moi truong: http://gltt.monre.gov.vn. Dot giao luu truc tuyen qua mang Internet lan nay duoc to chuc theo phuong thuc hoan toan moi, nghia la cung mot luc Bo va cac So Tai nguyen va Moi truong tra loi cac cau hoi, y kien phan anh cua nguoi..

 • TP Ho Chi Minh kien nghi 7 van de voi Bo Tai nguyen va Moi truong

  15:03 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh kien nghi 7 van de voi Bo Tai nguyen va Moi truong

  Vua qua, UBND.TPHCM da kien nghi Bo Tai nguyen va Moi truong (TN-MT) 7 van de ve dat dai sau:

 • Co duoc ghi no tren so do

  09:41 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Co duoc ghi no tren so do

  Xay dung mot Nghi dinh moi nham sua doi, bo sung mot so dieu cua cac Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai truoc day la viec ma lanh dao cac Bo Tai nguyen va Moi truong, Tai chinh, Tu phap, Xay dung ban bac trong cuoc hop ngay 9/5 moi day.

 • Bat dong san bi troi chan nhieu be

  14:04 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Bat dong san bi troi chan nhieu be

  Khi cac doanh nghiep, co quan nganh va chuyen gia co co hoi cung thao luan voi nhau, van de nong bong nay cang bieu hien ro ret hon bao gio het. Khong chi cac quy dinh hien hanh ma ngay cac co quan quan ly cap co so cung dang la mot luc luong “troi chan” thi truong bat dong san.

 • Quoc hoi thong qua noi dung co cau Chinh phu

  13:06 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua noi dung co cau Chinh phu

  * Giam 2 bo va 2 co quan ngang bo; giu nguyen ten cua Bo Tai nguyen va Moi truong Cuoi phien hop toan the tai hoi truong sang nay 31.7, voi da so phieu tan thanh (469/473 phieu, chiem 95,13%), Quoc hoi (QH) da thong qua Nghi quyet ve co cau Chinh phu nhiem ky khoa XII va so Pho thu tuong Chinh phu khoa XII.

 • VN co nguy co mat 12 2 dien tich dat sinh song

  14:35 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  VN co nguy co mat 12 2 dien tich dat sinh song

  Sang nay 5/2, tai Ha Noi, ong Mark Lowcock, Vu truong Ban Chinh sach va Quoc te, Bo Phat trien Quoc te Anh Quoc va ong Nguyen Khac Hieu, Vu pho Vu Hop tac Quoc te Bo Tai nguyen va Moi truong VN da chu tri cuoc hoi thao ve hien tuong thay doi khi hau trai dat, anh huong cua no doi voi VN cung nhu cac bien phap giai quyet van de nay.

 • Cho phep nhap khau 20 loai phe lieu

  13:37 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Cho phep nhap khau 20 loai phe lieu

  Bo Tai Nguyen va Moi truong da co Quyet dinh so 12/2006/QD-BTNMT ban hanh Danh muc phe lieu duoc phep nhap khau.Tai Quyet dinh nay, Bo Tai Nguyen va Moi truong da cho phep nhap khau 20 loai phe lieu.

 • Can 2 nam de chi con 1 gia

  20:34 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Can 2 nam de chi con 1 gia

  Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Dang Hung Vo tra loi phong van Bao Thanh Nien nhung van de lien quan den hai nghi dinh (ND) moi cua Chinh phu ve tien su dung dat va boi thuong, ho tro giai phong mat bang.

 • Thu tuong bo nhiem mot thu truong mot phai vien

  13:09 | Chủ nhật 30/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky cac quyet dinh bo nhiem co thoi han ong Nguyen Van Duc, Giam doc Cong ty Do dac dia chinh va cong trinh (Bo Tai nguyen va Moi truong) giu chuc Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong; nguyen Bo truong Bo Buu chinh, Vien thong Do Trung Ta lam Phai vien cua Thu tuong Chinh phu ve Cong nghe thong tin.

 • 2712 Bo va 64 So TNMT giao luu truc tuyen voi dan

  21:06 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 27/12/2007, Bo Tai nguyen va Moi truong cung voi 64 So Tai nguyen va Moi truong tinh, thanh pho trong ca nuoc se giao luu truc tiep voi nguoi dan va doanh nghiep tren he thong http://tentinh.monre.gov.vn hoac http://gltt.monre.gov.vn.

 • De nghi sua doi trong linh vuc dat dai Nha dau tu hay doi

  09:29 | Thứ tư 23/06/2004 (GMT+7)

  De nghi sua doi trong linh vuc dat dai Nha dau tu hay doi

  Tai Dien dan Doanh nghiep vua dien ra tai Ha Noi, cac nha dau tu nuoc ngoai da de nghi bo sung them 3 diem moi trong linh vuc dat dai. Trao doi voi bao gioi, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Dang Hung Vo da co phan hoi voi nhung de nghi nay.

 • Bo truong co biet khong

  00:14 | Chủ nhật 26/09/2004 (GMT+7)

  Ong Huynh Xuan Long (Giam doc Doanh nghiep Xuong rong Huynh Long - Ha Noi) mang den cuoc doi thoai giua Bo Tai nguyen va Moi truong voi cac doanh nghiep to chuc ngay hom qua (25/9) o Ha Noi hai cau chuyen, ma chuyen nao cung cuoi ra nuoc mat ca.

 • Thi truong bat dong san Bao gio co von tro lai

  14:25 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Thi truong bat dong san Bao gio co von tro lai

  Tu khi thi truong bat dong san “dong bang”, luong von ngan hang “rot” vao linh vuc nay da bi han che. Mac du Nghi dinh 17/CP duoc coi la huong mo cho thi truong bat dong san nguoi lanh trong thoi gian dai, nhung nhieu ngan hang van chua nhan thay co hoi kinh doanh moi. Du no bat dong san: 28 nghin ty dong Theo thong ke gan day cua Vien nghien cuu dia chinh (Bo Tai nguyen va Moi truong), khoang 18% tong du no cua cac ngan hang duoc dau tu vao cac du an bat..

 • Bo TTTT se xay dung 4 co so du lieu quoc gia lon

  08:30 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Bo TTTT se xay dung 4 co so du lieu quoc gia lon

  Bo Thong tin va Truyen thong dang soan thao danh muc co so du lieu (CSDL) quoc gia. Du kien tu nay den nam 2010, Bo TTTT se xay dung 4 CSDL quoc gia lon ve dan cu, dia ly, dau tu-tai chinh-thuong mai va CSDL ve tu phap va phap luat. De xay dung danh muc CSDL nay, ngay 2/10/2007, Bo Thong tin va Truyen thong da thanh lap Ban soan thao va to bien tap gom thanh vien tu Van phong Chinh phu, cac Bo Thong tin va Truyen thong, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Khoa hoc Cong..

 • Giai khat thong tin cho nha dau tu dia oc ngoai

  09:50 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  Giai khat thong tin cho nha dau tu dia oc ngoai

  Hon 20 nha dau tu Singapore da den Ha Noi tham du Hoi thao Ket noi dau tu Viet Nam 2008 do Hoi Doanh nghiep tre Ha Noi phoi hop Allevents Group (AEG) to chuc ngay 9-10/1/2008. Co le chu de chinh cua Hoi thao lien quan den viec phat trien thi truong bat dong san da “hut” ho den day nham thoa man “con khat” thong tin ve linh vuc kinh doanh hap dan nay.

 • Bo sung 2 531 ty dong khac phuc hau qua bao lu

  10:43 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 49/QD-TTg ve viec bo sung kinh phi cho Bo Tai nguyen va Moi truong khac phuc hau qua bao, lu nam 2007, theo do Bo se duoc bo sung 2,531 ty dong tu nguon du phong ngan sach Trung uong nam 2007 de sua chua phuc hoi cac cong trinh do, nha tram khi tuong thuy van. Cu the theo quyet dinh nay cac Dai Khi tuong thuy van khu vuc Dong Bac, Bac Trung Bo, Trung Trung Bo, Tay Nguyen se duoc sua chua, phuc hoi. Thu tuong Chinh..

 • Nhap khau hang nghin tan ac quy chi doc hai

  12:36 | Chủ nhật 04/12/2005 (GMT+7)

  Nhap khau hang nghin tan ac quy chi doc hai

  Bo Tai nguyen va Moi truong da nhan duoc thong bao cua co quan moi truong Nhat Ban, Hong Cong, Brunei, Sri Lanka... canh bao viec mot so doanh nghiep VN nhap khau ac-quy chi da qua su dung roi tai xuat sang nuoc thu ba, vi pham nghiem trong Cong uoc Basel.

 • Thuc hien ngay viec ghi no tren so do

  10:01 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Thuc hien ngay viec ghi no tren so do

  Bo Tai nguyen va Moi truong vua co cong van so 2618/BTNMT-DD de nghi Bo Tai chinh chi dao co quan thue tai cac dia phuong thuc hien ngay viec ghi no tien su dung dat phai nop tren Giay chung nhan quyen su dung dat “so do” cho ho gia dinh, ca nhan khi chuyen muc dich su dung dat tu vuon ao, nong nghiep sang lam dat o theo quy dinh tai Nghi dinh so 17/ND-CP. Theo cong van nay, hien nay, nhieu tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong van chua trien khai noi dung..

 • Moi nam se chi 2.300 ty dong de xu ly moi truong

  04:22 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Moi nam se chi 2.300 ty dong de xu ly moi truong

  Trong do, so von danh cho Ha Noi khoang 200 ty dong/nam; TP Ho Chi Minh: gan 300 ty dong... Thong tin nay duoc neu tai cuoc hop cua lanh dao Bo Tai nguyen va Moi truong voi lanh dao thanh pho Ha Noi. Thu truong Thuong truc Bo Tai nguyen va Moi truong (TN-MT) Pham Khoi Nguyen cho biet, Bo TN-MT dang lam viec voi Bo Tai chinh ve viec phan bo 1% ngan sach Nha nuoc cho van de moi truong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0