Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon

Friday, 27/05/2016 15:26
 • Se phai nhap khau gao neu dich benh keo dai

  09:57 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Se phai nhap khau gao neu dich benh keo dai

  "Neu khong co bien phap phong tru dich ray nau, benh vang lun, lun xoan la kip thoi, co the de doa den an ninh luong thuc quoc gia va nguy co phai nhap khau gao trong nhung nam toi la kho tranh khoi". Nhan dinh nay duoc dua ra tai Hoi nghi trien khai vu dong xuan 2006 - 2007 cac tinh phia Nam, do Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon vua duoc to chuc tai Tp.HCM. Ong Nguyen Huu Huan, Pho cuc truong Cuc bao ve thuc vat (Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon),..

 • Khong xuat khau them gao du chi 1 kg

  11:03 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Khong xuat khau them gao du chi 1 kg

  Ngay sau khi Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon co thong bao chinh thuc tam ngung xuat khau gao nam 2005, khong it doanh nghiep va mot so nguoi dan van kien nghi tang chi tieu xuat khau gao nam 2005 voi ly do luong gao ton kho van con.

 • Chong ngap Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon vao cuoc

  14:21 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Chong ngap Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon vao cuoc

  Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon dang de xuat voi lanh dao TP.HCM xay dung mot loat cong trinh cong thoat nuoc de giai quyet chong ngap cho TP. Du tinh, kinh phi cho cac cong trinh nay co the len den 6.000 - 8.000 ty dong...

 • VN Do che phu rung dat 36 7

  22:46 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  VN Do che phu rung dat 36 7

  Tu 11-12/10, tai Ha Noi, Van phong Chinh phu phoi hop voi Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon to chuc Hoi nghi so ket thuc hien " Du an trong moi 5 trieu ha rung". Tai Hoi nghi, theo Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon, giai doan 1998-2005, do che phu rung o VN da dat 36,7%

 • Chong dich cum gia cam la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  18:06 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Chong dich cum gia cam la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  Van phong Chinh phu vua ra thong bao so 01/TB - VPCP thong bao ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung tai cuoc hop voi cac tinh Nam song Hau ve cong tac phong, chong dich cum gia cam va dich cum A (H5N1) o nguoi ngay 31/12 tai Ca Mau. Sau khi nghe bao cao cua dai dien lanh dao Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon ve tinh hinh dich cum gia cam, cong tac phong chong dich o cac dia phuong trong thoi gian qua va cac y kien phat bieu cua lanh dao Bo y te, lanh dao..

 • Co the xuat khau duoc 4 trieu tan gao trong nam nay

  14:06 | Thứ năm 26/08/2004 (GMT+7)

  Co the xuat khau duoc 4 trieu tan gao trong nam nay

  Ba Pham Thi Tuoc, Pho Vu truong Vu Ke hoach (Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon) khang dinh den thoi diem hien nay, sau khi can doi cung cau trong nuoc, Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon cho biet co the xuat khau duoc 4 trieu tan gao trong nam nay.

 • Cuc Kiem lam noi gi ve dan ho nuoi o Binh Duong

  00:58 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Cuc Kiem lam noi gi ve dan ho nuoi o Binh Duong

  * Ong Ngo Duy Tan: "Toi khong nuoi ho trai phep"Thong tin ve viec Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon de xuat voi Thu tuong Chinh phu cho phep tich thu 41 con ho nuoi nhot tai Binh Duong da thu hut su chu y dac biet cua du luan voi nhieu luong y kien khac nhau. Chieu qua 19.3, ong Ha Cong Tuan (anh) - Cuc truong Cuc Kiem lam (Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon) da co cuoc tiep xuc voi mot so phong vien bao chi de thong tin them ve van de nay.

 • Cong dien khan cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon

  21:56 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Cong dien khan cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon

  Ngay 11/1, ong Cao Duc Phat, Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon (NN-PTNT) kiem Truong ban Chi dao quoc gia phong chong dich cum gia cam da co cong dien hoa toc gui cac noi ve viec "Trien khai phong, chong dich cum gia cam khan cap".

 • Khong xuat khau them gao du chi 1 kg

  09:37 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Khong xuat khau them gao du chi 1 kg

  Truoc thong tin tam ngung xuat khau gao cua nam, nhieu doanh nghiep kien nghi nang them chi tieu voi ly do luong gao ton kho van con. Thu truong Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon Bui Ba Bong khang dinh, se khong xuat them gao du chi 1 kg.

 • La Thi Kim Oanh bi de nghi muc an tu hinh

  14:13 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  La Thi Kim Oanh bi de nghi muc an tu hinh

  Sang 26/11, sau hon 3 tieng doc ban luan toi 8 bi cao, kiem sat vien giu quyen cong to da de nghi HDXX tuyen phat La Thi Kim Oanh muc an tu hinh ve toi tham o va co y lam trai quy dinh ve quan ly kinh te. Hai nguyen thu truong Bo Nong nghiep va phat trien nong thon cung bi de nghi 36-42 thang tu ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

 • Khong xuat khau them gao du chi 1 kg

  10:23 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Khong xuat khau them gao du chi 1 kg

  Truoc viec nhieu doanh nghiep kien nghi nang them chi tieu voi ly do luong gao ton kho van con. Thu truong Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon Bui Ba Bong khang dinh, se khong xuat them gao du chi 1 kg.

 • Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon giai quyet van de neu tren Thanh Nien Online

  10:53 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 16.7, Thanhnien Online co bai Ve dau “con thuyen” dau tam to Viet Nam, phan anh hang loat sai pham cua ong Duong Xuan Tuy - Tong giam doc (TGD) Tong cong ty Dau tam to Viet Nam (TCTDTT) tu khi ong len lam TGD den nay.

 • VN Do che phu rung dat 36 7

  15:13 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  VN Do che phu rung dat 36 7

  Trong hai ngay 11 va 12-10, tai Ha Noi, Van phong Chinh phu phoi hop voi Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon to chuc Hoi nghi so ket thuc hien "Du an trong moi 5 trieu ha rung".

 • Tran lan thuoc kich thich tang truong

  09:54 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  Tran lan thuoc kich thich tang truong

  Truoc tinh trang su dung thuoc kich thich tang truong tran lan trong trong rau, qua, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da chi dao cac co quan chuc nang tien hanh dieu tra de tim nguyen nhan va tac hai cua cac loai thuoc kich thich sinh truong co nguon goc tu thuoc bao ve thuc vat.

 • Thu tuong chi dao dieu hanh ho chua nuoc mua kho

  20:41 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  28/12, Thu tuong Chinh phu da ra Chi thi ve mot so bien phap cap bach dieu hanh cac ho chua nuoc trong mua kho va cac ho chua nuoc thuy dien cung nhu viec dam bao nguon nuoc phuc vu san xuat vu Dong Xuan 2007-2008.

 • Phong chong dich benh phuc vu hoi nghi APEC

  17:34 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon cho biet, bat dau tu ngay 1-11, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon se phoi hop voi cac bo, nganh co lien quan to chuc kiem tra cong tac phong chong dich o cac dia phuong dien ra Hoi nghi APEC.

 • Quan ly chat luong phan bon cung loan

  15:40 | Thứ hai 30/08/2004 (GMT+7)

  Quan ly chat luong phan bon cung loan

  Truoc tinh trang thi truong phan bon bi tha noi, Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon vua to chuc hop khan cap doi voi Hiep hoi Phan bon va cac doanh nghiep san xuat phia Nam tim giai phap danh gia lai chat luong san pham.

 • Cap bach phong chong cum gia cam

  10:07 | Thứ sáu 25/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 24/1, Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon - Truong Ban chi dao quoc gia phong chong dich cum gia cam da co cong dien so 02/BNN/CD ve viec trien khai cac bien phap cap bach phong, chong benh cum gia cam.

 • Khan cap xa nuoc ho Hoa Binh va Thac Ba de chong han

  09:00 | Thứ tư 28/01/2004 (GMT+7)

  Khan cap xa nuoc ho Hoa Binh va Thac Ba de chong han

  Do muc nuoc song Hong, Thai Binh dang xuong thap, khoang 300.000 trong tong so 500.000 ha lua dong xuan o dong bang song Hong lam vao canh han nang. Hom qua, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Tong cong ty Dien luc Viet Nam da quyet dinh ngay lap tuc xa nuoc ho Hoa Binh va Thac Ba.

 • Ho tro nong dan bi hai do dich ray nau benh vang lun va lun xoan la

  21:18 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Ho tro nong dan bi hai do dich ray nau benh vang lun va lun xoan la

  Ngay 7/11/2006, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh 1459/QD-TTg ve chinh sach ho tro phong, tru dap dich ray nau, benh vang lun va lun xoan la tren lua doi voi cac tinh phia Nam (tu Da Nang tro vao). Quyet dinh bao gom 6 dieu, trong do quy dinh ro ngan sach Trung uong chi 100% kinh phi mua thuoc bao ve thuc vat de phong, tru cac dich, benh ke tren; chi 2 trieu dong/ha cho cac ho nong dan co dien tich lua dong xuan 2006-2007 phai tieu huy do bi..

 • Tap trung moi nguon luc dap tat cac o dich lo mom long mong

  20:41 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Tap trung moi nguon luc dap tat cac o dich lo mom long mong

  (VM)- Ngay 31/8, Thu tuong Chinh phu da co cong dien hoa toc so 1334/CD-TTg ve viec tap trung huy dong cac nguon luc cua dia phuong cung voi su ho tro cua Trung uong, thuc hien dong bo cac bien phap phong, chong dich de nhanh chong dap tat cac o dich tren dia ban, som khoi phuc va tiep tuc phat trien chan nuoi. Thu tuong nhan manh, thoi gian qua dich lo mom long mong xay ra o hau khap cac tinh, thanh pho trong ca nuoc, nhin chung cac dia phuong da tap trung chi..

 • Thuc hien chat van Minh Bo truong khong giai quyet duoc

  12:11 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Thuc hien chat van Minh Bo truong khong giai quyet duoc

  Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon Cao Duc Phat kha coi mo khi tro chuyen voi VTC sang 23/11. Tuy nhien, truoc cau hoi "se hua gi khi tra loi chat van truoc QH", ong chi khang dinh "se co gang het minh, vi nhieu viec khong the mot minh Bo truong giai quyet duoc".

 • Doanh nghiep lo 15 ty dong lanh dao van len chuc

  08:59 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep lo 15 ty dong lanh dao van len chuc

  Tu nam 2003 den thang nam 2005, Cong ty banh keo Hai Chau (thuoc Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon) da thua lo 15,6 ty dong, trong do rieng day chuyen san xuat banh mem cao cap tri gia 65 ty dong da lam lo voi con so gan 9 ty. The nhung lanh dao cong ty van deu deu... len chuc.

 • Ca nuoc dong loat phong chong dich cum gia cam

  17:50 | Thứ ba 03/08/2004 (GMT+7)

  Ca nuoc dong loat phong chong dich cum gia cam

  Thang 8 nay, 11 tinh tai phat dich se bao vay xu ly triet de cac o dich, dam bao den cuoi thang 9 se dap dich hoan toan. Day la muc tieu cua chuong trinh thang hanh dong phong chong dich gia cam do Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon ban hanh.

 • Hom nay 4 Bo truong tra loi chat van ve cac van de kinh te

  07:39 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Hom nay 4 Bo truong tra loi chat van ve cac van de kinh te

  (VM)- Hom nay, 17/11, 4 Bo truong cac Bo: Tai chinh, Nong nghiep va phat trien nong thon, Giao thong van tai va Cong Thuong se tra loi chat van ve cac van de nong ma du luan dac biet quan tam nhu van de cham giai ngan, lam phat leo thang; un tac va tai nan giao thong; nguy co thieu dien, chien luoc phat trien cong nghiep oto va gia oto noi dia... Cu the, buoi sang nay se co cac Bo truong Bo Tai chinh va Bo truong Bo Nong nghiep va phat trien nong thon tra loi..

 • Them mot tinh bung phat dich cum gia cam

  08:20 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Tinh den chieu 26/2, ca nuoc co 8 tinh co cac o dich cum gia cam la Thai Nguyen, Long An, Quang Ninh, Hai Duong, Nam Dinh, Tuyen Quang, Ninh Binh va Vinh Long.Tai cuoc hop Ban chi dao quoc gia phong, chong dich cum gia cam chieu 26/2, Cuc Thu y thuoc Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon cho biet Vinh Long la tinh thu 8 vua moi phat dich. O dich tai dia phuong nay duoc phat hien tu ngay 23/2. Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon Cao Duc Phat nhan..

 • Cap bach phong chong cum gia cam

  07:51 | Thứ sáu 25/01/2008 (GMT+7)

  24/1, Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon - Truong Ban chi dao quoc gia phong chong dich cum gia cam da co cong dien so 02/BNN/CD ve viec trien khai cac bien phap cap bach phong, chong benh cum gia cam.

 • Lung tung chua biet xu phat the nao

  00:40 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Lung tung chua biet xu phat the nao

  Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon vua co thong bao ve ket qua kiem tra chat Clenbuterol va Salbutamol (da bi cam su dung tu nam 2002). Trao doi voi PV Thanh Nien, ong Nguyen Dang Vang (anh), Cuc truong Cuc Chan nuoi cho biet:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0