Bo Luat To Tung Hinh Su

Friday, 27/05/2016 01:22
 • Thong qua Bo luat To tung hinh su

  10:36 | Thứ ba 18/11/2003 (GMT+7)

  Sang nay, sau khi bieu quyet 28 van de quan trong, Quoc hoi thong qua toan van Bo luat To tung hinh su moi. So voi du thao trinh dau ky hop, Bo luat chi co mot so dieu chinh them ve mat ky thuat. Nhung so voi luat hien hanh, dao luat co hang loat diem moi theo huong dan chu hon, quy trach nhiem ro rang hon cho tung khau cua qua trinh to tung.

 • Se trung cau dan y Bo luat To tung hinh su trong thang 8

  10:09 | Thứ bảy 19/07/2003 (GMT+7)

  Se trung cau dan y Bo luat To tung hinh su trong thang 8

  Theo chuong trinh lam luat cua Bo luat To tung hinh su duoc UBTV Quoc hoi ban bac ca ngay hom qua (18/7) thi sau lan sua doi va gop y nay, Bo luat quan trong tren trong thang 8 se duoc cong bo rong rai va lay y kien nhan dan, ke ca tren Internet.

 • Bo luat To tung hinh su danh chuong rieng cho khieu nai to cao

  14:48 | Thứ sáu 23/05/2003 (GMT+7)

  Du thao Bo luat To tung hinh su moi gom 35 chuong voi 333 dieu (tang 3 chuong, 47 dieu moi so voi luat hien hanh) duoc trinh Quoc hoi sang nay. Truong ban soan thao - Vien truong VKSND Toi cao Ha Manh Tri - bao cao day la lan sua doi toan dien nhat so voi 3 lan dieu chinh tu khi dao luat nay duoc ban hanh, nam 1988.

 • Trien khai Bo luat To tung hinh su nam 2003

  08:57 | Thứ tư 21/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 19/4, Thu tuong Phan Van Khai ra chi thi so 15/2004/CT-TTg ve viec to chuc trien khai, thi hanh Bo luat To tung hinh su moi. Du luat nay co hieu luc thuc hien tu 1/7.

 • TP HCM vuong khi thuc hien Bo luat To tung hinh su

  17:32 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  TP HCM vuong khi thuc hien Bo luat To tung hinh su

  Quy dinh ve thoi han phe chuan lenh tam giam chua cu the, tham quyen dieu tra nhap nhang, thoi han tam giam chia nho kho ap dung, cac bieu mau ve to tung chua thong nhat... Do la nhung kho khan, vuong mac duoc nganh kiem sat thanh pho neu khi thuc hien Bo luat To tung Hinh su 2003.

 • Sua doi toan dien Bo luat To tung hinh su

  14:42 | Thứ bảy 26/04/2003 (GMT+7)

  Toan bo quy dinh ve dieu tra, khoi to, truy to, xet xu trong Bo luat To tung hinh su da duoc dua ra Uy ban Thuong vu xem xet sang nay, chuan bi trinh Quoc hoi trong ky hop toi. Muc dich la dam bao quyen dan chu trong to tung, quyen tham gia cua luat su va doi hoi phai kiem sat toan bo qua trinh to tung.

 • Quoc hoi bac bo Du thao sua doi bo sung Bo luat To tung Hinh su

  08:45 | Thứ ba 12/06/2001 (GMT+7)

  Chieu qua (11/6), voi ty le khong qua ban 48,8% so dai bieu bieu quyet tan thanh viec sua doi, Quoc hoi da dat Du thao Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat To tung Hinh su ra ngoai le chuong trinh xay dung phap luat cua ky hop thu 9. Ban soan thao Du luat da that bai.

 • Them nhieu phuong an sua doi Bo luat To tung hinh su

  18:12 | Thứ sáu 18/07/2003 (GMT+7)

  Trong buoi hop Thuong vu hom nay ve tiep thu sua doi Bo luat To tung hinh su, Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu yeu cau co quan soan thao de ra nhieu phuong an ve: thoi diem luat su tham gia vu an, trinh tu xet hoi tai toa (tham phan hoi chinh hay VKS hoi chinh)... de Quoc hoi quyet dinh.

 • Cong bo cac Luat moi duoc Quoc Hoi khoa XI ky hop thu IV thong qua

  15:45 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Sang 25-12-2003, Van phong Chu tich nuoc da hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 4 luat moi vua duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 4 thong qua ngay 26-11-2003 gom: Bo luat to tung hinh su (sua doi), Luat doanh nghiep nha nuoc (sua doi), Luat xay dung, Luat hop tac xa (sua doi) va Nghi quyet ve thi hanh Bo Luat to tung hinh su (sua doi).

 • Xet lai danh sach toa huyen duoc thuc hien tham quyen moi

  15:08 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Theo ke hoach, hom nay Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua danh sach 93 toa an cap huyen va 17 toa an quan su khu vuc du dieu kien thuc hien tham quyen xet xu moi theo quy dinh tai dieu 170, Bo luat To tung hinh su nam 2003. Nhung do con nhieu y kien khac nhau nen Uy ban quyet dinh can ra soat lai.

 • Nganh toa an khong muon thay doi trinh tu xet hoi

  01:05 | Chủ nhật 25/05/2003 (GMT+7)

  Nganh toa an khong muon thay doi trinh tu xet hoi

  Quy dinh moi cua du thao Bo luat To tung hinh su - dat HDXX vao vi tri trong tai, kiem sat vien, luat su giu vai tro tranh tung chinh - dang gap nhieu y kien phan doi tu phia cac dai bieu cong tac trong nganh toa an. Tai buoi thao luan to sang 24/5, ho deu cho rang de HDXX giu vai tro chinh trong xet hoi nhu hien tai khong vuong mac gi.

 • Hoan nghenh Quoc hoi sua doi Bo luat To tung hinh su

  08:31 | Thứ sáu 09/05/2003 (GMT+7)

  Toi co doc duoc y kien cua Thu truong Bo Cong an Le The Tiem: “Khi luat su tham gia bao chua thi toan bo thong tin da bi tiet lo cho cac bi can, bi cao, tham chi cho ca bao chi. Ma bao chi biet roi dang len thi gay lam”. Toi khong tan thanh dieu nay, boi viec mo rong quyen cho luat su la can thiet.

 • QH xem xet thong qua luat HTX va bo luat to tung hinh su

  09:24 | Thứ hai 17/11/2003 (GMT+7)

  Luat hop tac xa (sua doi) va Bo luat to tung hinh su (sua doi) se lan luot duoc Quoc hoi xem xet bieu quyet thong qua trong hai ngay lam viec dau tuan nay (17 va 18-11).

 • Gioi luat su quan tam viec sua doi luat to tung hinh su

  11:10 | Thứ bảy 02/08/2003 (GMT+7)

  Gioi luat su quan tam viec sua doi luat to tung hinh su

  Sang nay, Ban chu nhiem Doan Luat su Ha Noi da hop rut ra nhung van de lon cua Bo luat To tung hinh su de gui toi hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach. Lanh dao Doan Luat su TP HCM chieu qua cung ban ve ke hoach to chuc cho thanh vien gop y du an luat.

 • Thi hanh Bo luat to tung hinh su nam 2003

  08:55 | Thứ tư 21/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 19-4-2004, Thu tuong Chinh phu ra chi thi so 15/2004/CT-TTg ve viec to chuc trien khai, thi hanh Bo luat to tung hinh su (BLTTHS) nam 2003. BLTTHS nam 2003 duoc Quoc hoi khoa XI , ky hop thu 4 thong qua ngay 26-11-2003, co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2004.

 • Can manh dan tang tham quyen cho toa cap huyen

  20:54 | Thứ ba 10/06/2003 (GMT+7)

  Can manh dan tang tham quyen cho toa cap huyen

  Do la y kien chung hom nay cua cac dai bieu trong buoi thao luan tap the thu hai ve du an Bo luat To tung hinh su. Boi neu tiep tuc vin ly do co quan to tung cap huyen con yeu, kho dam duong nhiem vu de tri hoan tang tham quyen, thi 5 hay 10 nam nua cung chua the thuc hien nguyen tac 2 cap xet xu.

 • Cong an tiep tuc phan doi viec luat su som tham gia vu an

  18:31 | Thứ ba 05/08/2003 (GMT+7)

  Tai buoi dau tien dai bieu chuyen trach thao luan Bo luat To tung hinh su hom nay, Thu truong Bo Cong an Le The Tiem tiep tuc bao ve quan diem cua nganh rang du luat cho phep luat su tham gia tu khi co quyet dinh bat tam giu la khong phu hop thuc te, gay kho khan cho hoat dong dieu tra.

 • To tung o Viet Nam la ket hop xet hoi voi tranh tung

  07:24 | Chủ nhật 08/06/2003 (GMT+7)

  To tung o Viet Nam la ket hop xet hoi voi tranh tung

  Hang loat quy dinh moi trong du thao Bo luat To tung hinh su, nhu tai toa tham phan hay kiem sat vien hoi chinh, luat su tham gia to tung the nao... dang gay tranh cai tren dien dan Quoc hoi. Co nguoi muon giu nhu hien hanh, nguoi khac muon cai cach. TS da co cuoc trao doi voi truong ban soan thao, Vien truong VKSND Toi cao Ha Manh Tri ve van de nay.

 • Lanh dao bi truy cuu neu de xay ra tieu cuc trong don vi

  07:24 | Thứ bảy 11/10/2003 (GMT+7)

  Lanh dao bi truy cuu neu de xay ra tieu cuc trong don vi

  Day la diem moi nhat duoc bo sung vao du thao Bo luat To tung hinh su se trinh xin y kien Uy ban Thuong vu thu hai toi. Quy dinh nhu vay se han che tinh trang bao che, xu ly noi bo nhung vu tieu cuc co dau hieu hinh su. TS da trao doi voi Pho chu nhiem Uy ban Phap luat Quoc hoi Nguyen Thi Bac ve van de nay.

 • Du thao quy dinh cho VKS qua nhieu quyen

  10:57 | Thứ năm 07/08/2003 (GMT+7)

  Quy dinh ro quyen han cua VKS la can thiet, song nhu du thao Bo luat To tung hinh su thi da bien co quan nay thanh cap tren cua co quan dieu tra. Con luat su tham gia som se gay kho khan cho hoat dong dieu tra.

 • Chu toa la trong tai kiem sat vien va luat su binh dang

  15:58 | Thứ năm 22/05/2003 (GMT+7)

  Chu toa la trong tai kiem sat vien va luat su binh dang

  Do la diem quan trong nhat trong noi dung du thao Bo luat To tung hinh su sua doi se trinh Quoc hoi sang mai. Theo do, viec xet hoi, tranh luan tai toa chu yeu do kiem sat vien, luat su tien hanh; HDXX dung giua, nghi an tren co so xem xet day du, toan dien y kien cac ben. Nhu vay, se co thay doi co ban ve vi tri cua luat su, kiem sat vien trong suot qua trinh dieu tra vu an.

 • Quoc hoi thong qua Luat hop tac xa

  09:46 | Thứ ba 18/11/2003 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Luat hop tac xa

  Hom qua, 17-11, Quoc hoi da thong qua Luat hop tac xa (HTX) va mot phan Bo luat to tung hinh su (sua doi).

 • De nghi bo hinh thuc tu hinh bang ban truc tiep

  11:19 | Thứ hai 28/04/2003 (GMT+7)

  De nghi bo hinh thuc tu hinh bang ban truc tiep

  Bo luat hinh su hien tai quy dinh tu hinh bang xu ban. Nhung hinh thuc nay gay anh huong tam ly rat lon doi voi nguoi thuc thi, vi vay Ban soan thao Bo luat to tung hinh su (sua doi) vua de nghi len Uy ban Thuong vu Quoc hoi 2 phuong an thay the: tiem thuoc hoac ban qua man hinh.

 • Quyen bao chua cua bi can bi cao

  15:24 | Thứ ba 12/10/2004 (GMT+7)

  Hoi dong Tham phan TAND Toi cao vua ban hanh Nghi quyet so 03/2004/NQ-HDTP huong dan thi hanh mot so huong dan ve viec bao dam quyen bao chua cua bi can, bi cao. Theo do, nguoi bao chua co quan he than thich voi nguoi dang tien hanh to tung trong vu an thi bi tu choi cap giay chung nhan nguoi bao chua.

 • Nhieu toa huyen toa quan su co the duoc tang tham quyen

  15:41 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Cac co quan to tung trung uong da chon 93 trong 600 TAND cap huyen va toan bo 17 toa quan su khu vuc tham gia thuc hien tham quyen xet xu so tham hinh su moi, khi Bo luat To tung hinh su co hieu luc tu 1/7.

 • Doanh nghiep rat e ngai phap luat

  19:55 | Thứ tư 17/09/2003 (GMT+7)

  Hiep hoi Cong thuong Ha Noi co y kien nhu vay hom nay trong buoi gap go Doan dai bieu Quoc hoi thanh pho de gop y cho Bo luat To tung hinh su, Luat Dat dai dang duoc sua doi. Co quan dai dien doanh nghiep de nghi lam ro quyen cua luat su, de ho co the dai dien tuyet doi cho doanh nghiep truoc toa.

 • Quoc hoi can bao ve quan diem tang quyen cho luat su

  09:46 | Thứ năm 12/06/2003 (GMT+7)

  Quoc hoi can bao ve quan diem tang quyen cho luat su

  Chu tich Hoi Luat gia Viet Nam Pham Hung, nguoi tung 15 nam giu cuong vi chanh an TAND Toi cao, da nhan manh nhu vay voi TS chieu qua, sau khi Quoc hoi ket thuc thao luan ve Bo luat To tung hinh su. Ong la thanh vien ban soan thao dao luat quan trong nay.

 • Ba phuong an tang tham quyen cho toa an huyen

  17:34 | Thứ năm 24/05/2001 (GMT+7)

  Sang qua (24/5), Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe Chinh phu trinh cac du an Luat Hai quan, Luat Sua doi mot so dieu Bo luat To tung Hinh su. Vien truong VKSND Toi cao Ha Manh Tri da phan tich cac phuong an tang tham quyen cho toa an cap huyen.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0