Bo Luat To Tung Dan Su

Friday, 27/05/2016 09:19
 • Nguoi can tro hoat dong to tung dan su co the bi khoi to hinh su

  15:45 | Thứ tư 24/09/2003 (GMT+7)

  Nguoi can tro hoat dong to tung dan su co the bi khoi to hinh su

  ""Cac doi tuong co hanh vi can tro hoat dong to tung dan su co the bi xu ly bao gom bi don; nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan; nguoi co hanh vi can tro hoat dong xac minh, thu thap chung cu cua nguoi tien hanh to tung... Bien phap xu ly la: canh cao, phat tien, ap giai, bi bat giu, khoi to vu an hinh su..."". Day la mot trong nhung noi dung moi cua Du thao bo luat To tung dan su cua Chinh phu dang duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet hom nay (24/9).

 • Bo luat To tung dan su phai dam bao toi da quyen khoi kien

  15:32 | Thứ ba 09/12/2003 (GMT+7)

  Thanh vien Doan Luat su Ha Noi tham gia dong gop y kien du thao Bo luat To tung dan su deu cho rang toa khong nen dua ra thoi hieu khoi kien de han che viec thu ly don kien cua duong su. Ben canh do, VKS neu ket luan sau cung co the lam HDXX kho xu, mat quyen tranh tung cua cac ben tham gia vu an.

 • VKS co nen tham gia to tung o phien toa dan su

  19:14 | Thứ bảy 15/05/2004 (GMT+7)

  VKS co nen tham gia to tung o phien toa dan su

  Quoc hoi danh ngay 15/5 de nghe va thao luan ve du an Bo Luat to tung dan su. Van de duoc tranh luan nhieu nhat la vai tro cua VKS trong phien toa dan su, ve trach nhiem boi thuong cua toa an khi ap dung bien phap khan cap tam thoi khong dung.

 • Trung cau y kien nhan dan ve du an Bo luat To tung dan su

  00:45 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Trung cau y kien nhan dan ve du an Bo luat To tung dan su

  Ngay 9/2, Hoi nghi dai bieu Quoc hoi (QH) chuyen trach lan thu 3 da hop tai Ha Noi (du kien ket thuc ngay 26/2). Cac dai bieu QH se thao luan, dong gop y kien vao 7 du an luat va 2 du an nghi quyet ban hanh quy che hoat dong cua Uy ban Thuong vu QH, Hoi dong Dan toc va cac uy ban cua QH.

 • Du thao Bo luat To tung dan su thieu nguyen tac tranh tung

  16:31 | Thứ năm 20/11/2003 (GMT+7)

  Day la van de duoc cuu bo truong tu phap Nguyen Dinh Loc dua ra khi thao luan ve du luat quan trong nay. Theo ong, nguyen tac tranh tung da khong duoc dua vao Bo luat To tung hinh su, nay to tung dan su cung khong duoc chap nhan, khong co mot loi giai thich thi "rat dang tiec".

 • Sang nay Chu tich nuoc cong bo ba luat va mot nghi quyet

  09:10 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Do la ba van ban luat da duoc Quoc hoi thong qua trong ky hop thu 5, khoa XI, gom Bo luat to tung dan su, Luat pha san, Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua luat cac to chuc tin dung va Nghi quyet cua Quoc hoi ve viec thi hanh Bo luat to tung dan su.

 • Xin y kien ve nhung van de chua nga ngu

  08:30 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  “Thuong vu Quoc hoi (QH) se gui phieu xin y kien cac dai bieu QH ve khoang 13-14 van de lon con co y kien khac nhau trong du an Bo luat to tung dan su” - Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu thong baokhi thoi gian thao luan chieu 17-5 da het nhung van con bon dai bieu tiep tuc xin duoc phat bieu y kien.

 • Thang 52004 Xem xet thong qua Bo luat to tung dan su dau tien

  09:37 | Thứ bảy 03/01/2004 (GMT+7)

  Thuc hien nghi quyet cua Quoc hoi tai ky hop thu 4 (11-2003), sang 2-1-2004 tai Ha Noi, Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu, truong Ban cong tac lap phap cua Quoc hoi, chu tri hoi nghi ban viec trien khai chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2004.

 • To tung dan su kinh te lao dong duoc don vao bo luat

  19:24 | Thứ ba 23/09/2003 (GMT+7)

  Hom nay, lan dau tien du thao Bo luat To tung dan su da duoc trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho y kien. Noi dung 3 phap lenh truoc day ve thu tuc giai quyet cac vu an dan su, hon nhan va gia dinh, lao dong, kinh te se duoc dua het vao bo luat nay, tranh tinh trang tan mat, chong cheo, thieu thong nhat o cac quy dinh hien hanh.

 • Quoc hoi thong qua 3 luat moi

  18:53 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Sang nay (6-7), Van phong Chu tich nuoc da to chuc cong bo 3 luat moi duoc thong qua tai ky hop thu 5, Quoc hoi khoa 11, gom Bo luat To tung dan su va Nghi quyet ve viec thi hanh bo luat nay, Luat Pha san va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Cac to chuc tin dung.

 • Thoi han thu thach de xin ly hon

  22:48 | Thứ sáu 27/05/2005 (GMT+7)

  * Hoi: Chung toi chung song voi nhau da co 4 con. Do mau thuan khong the han gan duoc, toi da dua don xin ly hon. Tai ban tu phap phuong, chung toi deu dong y thuan tinh ly hon. Vu an duoc chuyen len Toa an nhan dan quan. Toa an da trieu tap chung toi len de hoa giai, an dinh cho chung toi mot thoi han la 6 thang de thu thach.Xin hoi: tai sao phai thu thach 6 thang ma khong mau hon nua? Luat phap quy dinh ra sao? (Ngoc Hoa - Q.12, TP.HCM)

 • Se phai lam nhieu viec de khong mang tinh hinh thuc

  08:20 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Se phai lam nhieu viec de khong mang tinh hinh thuc

  Tu hom nay (10-2), Uy ban thuong vu Quoc hoi (QH) bat dau cong bo du thao Bo luat to tung dan su de lay y kien rong rai cua nhan dan, cac nganh, cac cap truoc khi trinh QH thao luan va thong qua tai ky hop thu 5 QH khoa XI giua nam 2004. Trao doi voi TS, Pho chu nhiem Van phong QH Tran Quoc Thuan cho biet:

 • VKS duoc tham gia phien toa dan su

  18:22 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  VKS duoc tham gia phien toa dan su

  Mac du co nhieu y kien trai nguoc ve su hien dien cua VKS trong phien toa dan su, nhung sau khi tham do y kien va qua bieu quyet chieu nay, Quoc hoi da nhat tri thong qua Bo luat to tung dan su. Theo do, VKS duoc tham gia phien toa dan su.

 • Lay y kien nhan dan ve du luat to tung dan su

  09:03 | Thứ sáu 21/11/2003 (GMT+7)

  Hom qua (20-11), Quoc hoi (QH) buoc vao ngay thao luan thu hai ve du an Bo luat to tung dan su. Truoc khi cac dai bieu (DB) phat bieu y kien, Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu da “gut” lai con sau noi dung “rat kho va gai goc” de cac DB QH cho y kien.

 • Giao them cho toa huyen tham quyen xet xu vu an kinh te

  20:12 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  Theo du thao Bo luat to tung dan su duoc bao cao Uy ban thuong vu Quoc hoi chieu nay, TAND cap huyen co tham quyen giai quyet so tham tat ca tranh chap kinh doanh thuong mai, tru tranh chap ve van chuyen hang hoa, hanh khach bang duong hang khong, duong thuy; mua ban co phieu, trai phieu; dau tu, tai chinh, ngan hang; bao hiem; tham do va khai thac.

 • An dan su co can su tham gia cua Vien kiem sat

  17:11 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Du thao Bo luat To tung dan su de cao quyen tu dinh doat cua cac duong su. Chuyen dan su "cot o doi ben", vay noi len van de tranh cai la kiem sat vien tham gia phien toa voi vai tro gi, co can thiet khong? Vien truong VKSND Toi cao Ha Manh Tri da tra loi phong van ve viec nay.

 • Quoc hoi bieu quyet thong qua 2 du an luat Khong de xay ra nhung vu Diem Tin Nong Son moi

  23:18 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Ngay 27/5, Quoc hoi (QH) hop tai hoi truong de thong qua du an Luat Giao thong duong thuy noi dia va du an Bo luat To tung dan su da duoc Uy ban Thuong vu QH tiep thu sua doi mot so diem. Du thao Luat Giao thong duong thuy noi dia co mot so luu y nham siet chat quy dinh giao thong thuy . De cao vai tro cong tac hoa giai la trong tam cua du thao Bo luat To tung dan su.

 • Hoi nghi dai bieu quoc hoi chuyen trach lan thu 3 Cho y kien 9 du an luat va nghi quyet cua Quoc hoi

  08:23 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Hom qua (9-2), Hoi nghi dai bieu (DB) Quoc hoi (QH) chuyen trach lan thu ba da khai mac tai Ha Noi voi mot chuong trinh lam viec kha nang (thao luan va cho y kien doi voi bay du an luat va hai du an nghi quyet cua QH), mo dau bang Bo luat to tung dan su “do so” (36 chuong, 424 dieu) duoi su chu tri cua Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu.

 • Toa an lung tung xac dinh yeu to nuoc ngoai

  23:17 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  Theo Bo Luat to tung dan su nam 2003 thi TAND cap tinh duoc xet xu nhung an co yeu to nuoc ngoai, con TAND cap quan, huyen thi khong duoc thu ly an co yeu to do. Tuy nhien hien nay, chua co tieu chi nao de phan dinh the nao la "co yeu to nuoc ngoai", nen dan toi viec kho phan dinh duoc tham quyen xet xu cua hai cap toa nay.

 • Chu tich nuoc cong bo 3 luat moi Ap dung thoi han khang nghi 3 nam doi voi cac ban an quyet dinh dan su

  23:29 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Ngay 6/7, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hop bao cong bo 3 luat moi duoc Quoc hoi thong qua, bao gom: Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Cac to chuc tin dung; Luat Pha san; Bo luat To tung dan su. Van phong Chu tich nuoc cung dong thoi cong bo lenh cua Chu tich nuoc ve Nghi quyet ve viec thi hanh Bo luat To tung dan su.

 • Hom nay lay y kien toan dan ve du luat To tung dan su

  07:06 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach lan thu 3 ngay 9/2, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An cho biet, do tinh chat phuc tap va quan trong cua du luat, Uy ban thuong vu da quyet dinh lay y kien dong gop cua nhan dan. Thoi gian gop y cho du luat To tung dan su tu 10/2 den 31/3.

 • Quoc hoi tiep tuc thao luan ve du thao Bo luat To tung dan su Hoa giai luc nao cung quy sao lai han che

  23:35 | Thứ hai 17/05/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi tiep tuc thao luan ve du thao Bo luat To tung dan su Hoa giai luc nao cung quy sao lai han che

  Hom qua 17/5, Quoc hoi buoc sang ngay thao luan thu 2 ve du an Bo luat To tung dan su (TTDS). Xung quanh mot loat cac dieu khoan trong du thao luat ve: su tham gia cua dai dien Vien Kiem sat tai cac phien toa dan su, quyen thu thap chung cu cua duong su, quy dinh ve viec hoa giai..., Ban soan thao da nhan duoc nhung y kien dong gop cua cac dai bieu.

 • Tu 18 tang tham quyen cho cac toa an cap huyen

  08:14 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Chieu ngay 27/7, UBTVQH thong qua nghi quyet tang tham quyen xet xu cho cac toa an cap huyen - theo khoan 1, Dieu 170 Bo luat To tung hinh su va Dieu 33, Bo luat To tung dan su tu ngay 1/8. Theo do, voi cac vu an hinh su, toa an cap huyen va toa an quan su khu vuc duoc quyen xet xu so tham cac vu an co khung hinh phat toi 15 nam tu giam (thay vi chi 7 nam tu).

 • Tranh chap dan su phat sinh truoc ngay 1 1 2005 Hang ngan nguoi co the mat trang tai san

  23:23 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Tranh chap dan su phat sinh truoc ngay 1 1 2005 Hang ngan nguoi co the mat trang tai san

  Theo phap luat dan su, doi voi nhung giao dich dan su co phat sinh tranh chap truoc ngay 1/1/2005 thi thoi hieu khoi kien chi trong vong 2 nam. Den nay la giua thang 11/2006, tuc la thoi gian ma phap luat cho phep duong su khoi kien chi con lai khoang 1 thang ruoi.

 • Tang tham quyen xet xu cho toa an cap huyen

  00:41 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 27/7, trong buoi hop cuoi cung cua phien hop thu 41 tai Ha Noi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da hop, thong qua Nghi quyet ve cac TAND quan, huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh du dieu kien thuc hien tham quyen xet xu quy dinh tai khoan 1, dieu 170 cua Bo luat To tung hinh su va dieu 33 Bo luat To tung dan su tu ngay 1/8/2006.

 • Gu i don xin ly hon o dau

  14:00 | Thứ bảy 07/04/2007 (GMT+7)

  Vo chong toi ly than den nay da gan 5 nam, moi nguoi song mot noi. Trong khoang thoi gian do, mot minh toi da vat va nuoi con ma khong duoc su tro giup, cung nhu trach nhiem cua mot nguoi bo doi voi con. Toi cam thay qua met moi va gio toi muon ly hon nhung chong toi khong dong y.

 • Danh ba ngay de chat van va tra loi chat van

  10:00 | Thứ hai 10/11/2003 (GMT+7)

  Theo chuong trinh, nghi quyet ve phuong an phan bo ngan sach trung uong va bo sung ngan sach dia phuong se duoc Quoc hoi (QH) bieu quyet thong qua vao sang nay (10-11). Tiep do, chanh an Toa an nhan dan toi cao Nguyen Van Hien se doc to trinh du an Bo luat to tung dan su va pho chu nhiem Uy ban Phap luat Phan Trung Ly trinh bay bao cao tham tra, truoc khi cac dai bieu QH chia to thao luan du an nay. Ngay mai 11-11, QH se thong qua lan luot hai dao luat: xay dung..

 • Viec dan su cot o doi ben

  09:55 | Thứ ba 11/11/2003 (GMT+7)

  Nhieu dai bieu (DB) Quoc hoi da dung cach noi vi von “viec dan su cot o doi ben” de dua ra yeu cau: du an Bo luat to tung dan su phai dam bao cho duoc nguyen tac hoa giai - thoa thuan giua nhung “nguoi trong cuoc”, cung nhu quyen tu dinh doat va quyen chung minh cua duong su.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0