Bo Lao

Wednesday, 25/05/2016 18:05
 • 80 lao dong chua duoc dao tao nghe

  18:28 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  80 lao dong chua duoc dao tao nghe

  Hom nay (19/10), mot du thao ve doi moi, phat trien day nghe da duoc Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi dua ra. Mot trong nhung muc tieu cu the la den nam 2010, dua ti le lao dong da qua dao tao nghe tu 20% (hien nay) len 32%.

 • Duoc tam ung khong qua 80 don gia luong 2005

  08:00 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Day chinh la mot trong nhung noi dung trong cong van so 366/LDTBXH-TL cua Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi ve viec trien khai xay dung don gia tien luong nam 2006 trong cac cong ty Nha nuoc.

 • Tang luong toi thieu len 540.000 dong thang

  01:06 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Hom qua, trong khi Thu tuong Nguyen Tan Dung tuyen bo tai Quoc hoi rang, luong toi thieu chung se duoc dieu chinh tang tu 450.000 dong hien nay len 540.000 dong/thang ke tu ngay 1.1.2008 thi tai Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Thu truong Huynh Thi Nhan cung chu tri mot cuoc hop bao cong bo du kien muc luong toi thieu cua nguoi lao dong trong cac doanh nghiep trong nuoc se duoc dieu chinh tang tu 450.000 dong/thang len cao nhat la 620.000 dong/thang; doanh..

 • Ty le that nghiep o thanh thi giam xuong con 5 3

  09:25 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Ty le that nghiep o thanh thi giam xuong con 5 3

  Chieu 17-11, Bo Lao dong-Thuong binh Xa hoi phoi hop voi Ban Chi dao dieu tra lao dong-viec lam Trung uong cong bo ket qua dieu tra lao dong-viec lam ngay 1-7-2005.

 • Tao viec lam cho nguoi tan tat kho tu A den Z

  19:28 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  Tao viec lam cho nguoi tan tat kho tu A den Z

  ""Diem that lon nhat ngan can so luong lon nguoi tan tat tiep can duoc voi cong viec la nhung ho tro tai chinh cho dao tao nghe"" - Mot y kien quan trong duoc dua ra sau khi du an ""Cai thien cac co hoi va dich vu viec lam cho nguoi tan tat VN"" ket thuc.

 • Huong dan dieu chinh tien luong

  08:50 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Huong dan dieu chinh tien luong

  Chieu 4/10, Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi da co Thong tu huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep cung nhu huong dan tang luong huu va tro cap bao hiem xa hoi theo Nghi dinh 118 cua Chinh phu.

 • Mo rong dua lao dong VN sang lam viec tai A Rap Xe Ut

  22:45 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung vua co van ban dong y chu truong mo rong dua lao dong Viet Nam sang lam viec co thoi han tai A Rap Xe Ut nhu de nghi cua Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, Bo Tu phap, Bo Ngoai giao va Bo Cong an.

 • Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

  16:57 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

 • Dem vinh danh nhung nguoi chien thang noi dau

  22:25 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Dem vinh danh nhung nguoi chien thang noi dau

  Toi 7.2, trong dem vinh danh "Chien thang noi dau" do Bo Lao dong - Thuong binh - Xa hoi, Hoi bao tro nguoi tan tat va tre mo coi VN, Cong ty duoc pham United Pharma VN - nhan hang Alaxan to chuc tai TP.HCM, ca hoi truong da lang di xuc dong va kham phuc truoc nhung tam guong nguoi khuyet tat dien hinh xuat sac trong cac linh vuc hoc tap, lao dong san xuat, the thao…

 • Nang cao tay nghe ngoai ngu cho NLD de xuat khau sang thi truong co thu nhap cao

  17:33 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Phat bieu tai buoi le ky niem 15 nam thanh lap va don nhan Huan chuong Lao dong hang 3 cua Cong ty Sovilaco - don vi chuyen xuat khau lao dong (XKLD) truc thuoc Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi (LD-TBXH), ong Le Bach Hong- Thu truong Bo LD-TBXH nhan manh chu truong: Coi cong tac XKLD la nhiem vu quan trong nham giai quyet viec lam, xoa doi giam ngheo, nang cao doi song, dong thoi nang cao trinh do chuyen mon va tac phong cong nghiep cho nguoi lao dong.

 • Mot cong ty trung don hang xuat khau 2.000 lao dong sang Trung Dong

  00:22 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Ong Le Viet Dung - Pho phong To chuc - hanh chanh Cong ty xuat khau lao dong - thuong mai va du lich (Cong ty Sovilaco, tai TP.HCM - thuoc Bo Lao dong - Thuong binh - Xa hoi) xac nhan: Cong ty Sovilaco da chinh thuc ky voi doi tac Qatar mot don hang cung cap 2.000 lao dong pho thong VN dua sang nuoc nay lam viec. Ong Dung cho biet, don hang nay chi danh cho lao dong nam, lam viec trong 3 nam, tuoi tu 18-35, cao tu 1,55 met tro len va nang tren 50 ky; tong chi phi..

 • Chuyen khong tuong tuong noi tai De an 112

  00:12 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Chuyen khong tuong tuong noi tai De an 112

  * Uy vien Ban Dieu hanh De an 112 Nguyen Thi Kim Ngan: "Truoc khi bao dang, toi moi nho hinh nhu minh co ten trong do..."* Luong Cao Son - "nguoi hung" cua De an 112 Chieu ngay 19.9, ba Nguyen Thi Kim Ngan, Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Uy vien Ban Dieu hanh De an 112 Chinh phu (Ban Dieu hanh) da tra loi mot so cau hoi cua bao chi ve De an 112 trong gio nghi giai lao tai phien hop cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi. Ba Ngan la mot thanh vien trong Ban..

 • Chinh sach doi voi nguoi lao dong khi co phan hoa doanh nghiep 100 von nha nuoc

  21:10 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Hom nay 4.10, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi ban hanh lien tiep 2 thong tu so 19 ve huong dan thuc hien Nghi dinh so 141 ngay 5.9.2007 cua Chinh phu quy dinh che do tien luong doi voi cong ty me do Nha nuoc lam chu so huu va cac cong ty con trong Tap doan kinh te va thong tu so 20 huong dan thuc hien chinh sach doi voi nguoi lao dong theo Nghi dinh so 109 ngay 26.6.2007 cua Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nuoc thanh cong ty co phan.

 • Chinh phu yeu cau lam ro lao dong VN tu vong tai Malaysia

  17:39 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Truong Vinh Trong vua yeu cau Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi chu tri, phoi hop voi Bo Ngoai giao, Co quan dai dien cua Viet Nam tai Malaysia va Bo Y te khan truong xac minh ro hien tuong nguoi lao dong Viet Nam bi chet trong thoi gian lam viec tai Malaysia, tim ra nguyen nhan de giai quyet, khac phuc; bao cao ket qua voi Thu tuong.

 • Mat gan 140000 ngay cong vi tai nan lao dong

  15:07 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Mat gan 140000 ngay cong vi tai nan lao dong

  Thong ke so bo cua Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi cho biet, nua dau nam 2007 da xay ra 2.996 vu tai nan lao dong lam 224 nguoi chet, 457 nguoi bi thuong nang. Thiet hai ve vat chat 9,4 ty dong. Dac biet, tong so ngay nghi do tai nan lao dong (TNLD) len den 137.917 ngay.

 • Phi moi gioi xuat khau lao dong Khong qua 1 thang luong cho 1 nam lam viec

  15:49 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Theo Thong tu lien tich so 59/2006/TTLT-BTC-BLDTBXH do lien Bo Tai chinh va Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi ban hanh ngay 26/6/2006, muc khung phi moi gioi xuat khau lao dong cho cac thi truong duoc xac dinh khong vuot qua 1 thang luong theo hop dong/nguoi lao dong cho mot nam lam viec.

 • Pho Chu tich nuoc Truong My Hoa The gioi kham phuc thanh tich xoa doi giam ngheo cua Viet Nam

  18:38 | Thứ ba 30/12/2003 (GMT+7)

  Pho Chu tich nuoc Truong My Hoa The gioi kham phuc thanh tich xoa doi giam ngheo cua Viet Nam

  Trong 2 ngay 29, 30/12/2003 tai TP Ho Chi Minh, Bo truong Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi (LD-TBXH) Nguyen Thi Hang da chu tri hoi nghi tong ket tinh hinh thuc hien nhiem vu nam 2003 va phuong huong nhiem vu nam 2004 cua toan nganh voi su tham du cua dai dien Chinh quyen va lanh dao nganh LD-TBXH 61 tinh, thanh. Pho Chu tich nuoc Truong My Hoa den du va phat bieu chi dao hoi nghi.

 • Bo qui dinh phai co 10 cong dong dan cu tham gia

  07:46 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Dai dien Bo Y te va Bo Lao dong - thuong binh va xa hoi da cung voi Bao hiem Xa hoi VN ban phuong an sua qui dinh thuc hien bao hiem y te tu nguyen. Ket thuc phien hop ngay 26-11, vu truong Vu Bao hiem y te (Bo Y te) Tong Thi Song Huong cho biet qui dinh nay se sua cu the nhu the nao con cho vao cuoc hop ba ben, do Bo truong Bo Y te Nguyen Quoc Trieu chu tri vao sang 28-11.

 • Tham gia BHXH tu nguyen de co luong huu

  07:42 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  TP.HCM - Trong hai ngay 25 va 26-10, tai TP.HCM, Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi to chuc lay y kien co quan chuc nang cac tinh phia Nam, nham hoan thien cac van ban huong dan thuc hien Luat bao hiem xa hoi (BHXH) ve BHXH tu nguyen co hieu luc tu 1-1-2008.

 • Viet Nam va Nhat Ban hop tac dao tao lao dong

  00:40 | Thứ tư 15/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 13/12, tai Nhat Ban, Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi Nguyen Thi Hang cho biet, qua cac buoi lam viec voi mot so co quan chuc nang cua Nhat, phia Nhat danh gia cao chat luong hoc tap, lam viec cua tu nghiep sinh Viet Nam va ung ho viec mo rong hop tac voi Viet Nam trong linh vuc trao doi, dao tao lao dong.

 • Nam 2004 hon 62.600 nguoi da duoc cai nghien

  23:59 | Chủ nhật 26/12/2004 (GMT+7)

  Tai hoi nghi tong ket cong tac cai nghien phuc hoi nam 2004, Cuc Phong chong te nan xa hoi (Bo Lao dong-Thuong binh-Xa hoi) cho biet: Trong nam 2004, cac trung tam cai nghien tren ca nuoc da tiep nhan cai nghien moi cho hon 24.000 nguoi. Neu tinh ca 38.490 nguoi duoc cai nghien tu nam 2003 chuyen sang thi trong nam nay da thuc hien cai nghien cho hon 62.600 nguoi.

 • Nghi dinh 03 CP da ha nhiet cac cuoc dinh cong

  23:38 | Thứ bảy 07/01/2006 (GMT+7)

  Nghi dinh 03 CP da ha nhiet cac cuoc dinh cong

  Do tam quan trong cua ND 03/2006/ND-CPcua Chinh phu (quy dinh muc luong toi thieu doi voi lao dong VN lam viec cho cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, co quan, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va ca nhan nguoi nuoc ngoai tai VN), chieu 7/1, cung luc tai Ha Noi va TP.HCM, Bo Lao dong -Thuong binh va Xa hoi (LD-TB-XH) va Tong lien doan Lao dong Viet Nam da co cuoc hop bao ve noi dung cua nghi dinh cung nhu cac van de ve tien luong cua cong nhan.

 • Tien toi ap dung mot muc luong toi thieu chung cho moi doanh nghiep

  23:50 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  Da so doanh nghiep cung nhu chuyen gia co mat trong cuoc hoi thao lay y kien viec dieu chinh muc luong toi thieu doi voi lao dong lam viec trong doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) do Bo Lao dong - Thuong binh - Xa hoi to chuc hom qua 23.9 deu dong y voi phuong an dieu chinh muc luong toi thieu theo 3 vung (phuong an 1) nhu sau:

 • Muc luong toi thieu co the duoc nang len 400.000 dong thang

  15:40 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Muc luong toi thieu co the duoc nang len 400.000 dong thang

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vua trinh Chinh phu phuong an nang luong toi thieu bat dau thuc hien vao thang 10 toi. Phuong an nay duoc tinh toan dua tren mot so chi tieu nhu tang truong kinh te, muc do tang gia ca sinh hoat va mot so yeu to khac. Tuy nhien, muc tang cu the nhu the nao chua duoc quyet dinh.

 • Hoc sinh ngheo duoc vay von

  14:43 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  HS, SV mo coi cha me hoac mo coi cha hoac me nhung nguoi con lai khong co kha nang lao dong; la thanh vien cua ho ngheo theo tieu chuan quy dinh cua phap luat; gia dinh gap kho khan ve tai chinh do tai nan, benh tat, thien tai, hoa hoan, dich benh trong thoi gian theo hoc... la nhung doi tuong duoc xem xet vay von theo Quyet dinh 157/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve tin dung doi voi HS, SV. Theo thong tu huong dan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, nguoi..

 • Nam 2008 Luat ve Tien luong toi thieu se duoc thong qua

  10:04 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2008 Luat ve Tien luong toi thieu se duoc thong qua

  Theo tin tu Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (Bo LD - TB - XH), co quan nay dang gap rut thuc hien xay dung Du thao Luat ve Tien luong toi thieu (LTT) de Chinh phu co the trinh Quoc hoi vao nam 2008. Du kien sau khi duoc Quoc hoi xem xet thong qua, Luat ve LTT tao co so phap ly cao cho viec thuc hien cac quy dinh ve LTT. Hon nua, khi Luat LTT chinh thuc co hieu luc Chinh phu se chi quy dinh ve LTT, ma khong can thiep sau vao cach thuc tra luong cua cac loai..

 • Nguoi lao dong se duoc tra luong trong thoi gian dinh cong

  09:31 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  Nguoi lao dong se duoc tra luong trong thoi gian dinh cong

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vua trinh len Chinh phu Du an Phap lenh Thu tuc giai quyet cac cuoc dinh cong voi nhieu noi dung duoc sua doi.

 • Chinh phu tao moi dieu kien de thanh nien phat trien

  08:21 | Chủ nhật 27/02/2005 (GMT+7)

  Chinh phu tao moi dieu kien de thanh nien phat trien

  (TPO) Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu cung lanh dao nhieu Bo, Nganh nhu Giao duc - Dao tao, Lao dong - Thuong binh - Xa hoi, Khoa hoc - Cong nghe, Ngoai giao, Nong nghiep va Phat trien nong thon... cung tham du dien dan doi thoai. Hang loat cac van de cua thanh nien da duoc dat len ban cua Thuong truc Chinh phu the hien trach nhiem va hoai bao cua ho truoc dat nuoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0