Bo Khoa hoc Cong nghe va

Friday, 27/05/2016 01:25
 • Chi kip hoi duoc ve dien va xuat nhap khau

  22:24 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Chi kip hoi duoc ve dien va xuat nhap khau

  (VM)- Do thoi gian tra loi chat van cua Bo truong Bo Cong thuong chi goi gon trong buoi chieu nay nen moi chi co 6 dai bieu chat van, noi dung xoay quanh van de dien va xuat nhap khau. Tra loi dai bieu Vu Hoang Ha (Binh Dinh) ve cac van de han che xuat khau nguyen lieu tho, Bo truong Vu Huy Hoang cho biet chung ta phai tiep tuc chap nhan trong mot thoi gian nua viec xuat khau mot so san pham tho vi cong nghe cua chung ta, ky thuat cua chung ta va ke ca von dau tu..

 • Phai cong khai loai mu bao hiem bao dam chat luong

  00:38 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Phai cong khai loai mu bao hiem bao dam chat luong

  Cong bo cong khai loai mu bao hiem (MBH) bao dam chat luong va danh sach co so san xuat, kinh doanh mu bao dam chat luong. Day la noi dung chinh cua cong van ve viec quan ly chat luong MBH ma Uy ban An toan giao thong quoc gia vua gui toi hai bo Khoa hoc Cong nghe va Thuong mai.

 • Du thao Luat giao dich dien tu dang cho kinh phi

  09:24 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Hoi thao ban tron lay y kien dong gop cho du thao Luat giao dich dien tu vua dien ra hom 6/4 tai Ha Noi. Buoi toa dam do GIPI - Sang kien Chinh sach Internet Toan cau (Global Internet Policy Initiative) va Hoi tin hoc Vien thong Ha Noi (HANICT) phoi hop to chuc voi su tham gia cua dai dien cac Bo Buu chinh Vien thong, Bo Khoa hoc cong nghe va mot so doanh nghiep trong nuoc.

 • Thu tuong bo nhiem hai tan thu truong

  09:18 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh bo nhiem ong Nguyen Quan lam Thu truong Bo Khoa hoc Cong nghe va ong Nguyen Tran Nam giu chuc Thu truong Bo Xay dung. > Dong loat bo nhiem hon 20 thu truong > 10 tuong linh nhan quyet dinh nghi huu

 • May bay VAM 1 sap duoc bay thu nghiem

  10:33 | Thứ hai 02/02/2004 (GMT+7)

  Tu 31/1 den 1/2, doan cong tac thuoc Bo Khoa hoc Cong nghe va Bo Quoc phong da den khao sat VAM 1, chiec may bay nho dau tien do Hoi Co hoc VN chu tri san xuat thu. Hoi dong ket luan VAM 1 duoc hoan cai tu mot loai may bay nuoc ngoai va phan hoan cai thuc hien tai VN la hop ly ve ky thuat.

 • Co nhieu cach de giai quyet lo xang dau co ham luong aceton qua cao

  21:59 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  Co nhieu cach de giai quyet lo xang dau co ham luong aceton qua cao

  Tong cuc Tieu chuan - Do luong - Chat luong (TCTCDLCL) vua co van ban dinh chi luu thong 2 lo xang dau (XD) do Cong ty XD Petrolimex va Cong ty XD Quan doi nhap khau ve TP. Ho Chi Minh vi ham luong aceton trong xang qua cao. Day duoc coi la nguyen nhan khien cho pongtu cua xe may hong hang loat trong thoi gian qua. Truoc su kien dang gay xon xao du luan nay, chung toi da co cuoc phong van ong Kieu Dinh Kiem – Truong phong ky thuat XD, TCty XD Viet Nam ve van de..

 • Mot van ban cua Bo KHCNMT lam kho de DN

  08:54 | Thứ năm 05/07/2001 (GMT+7)

  Cong ty Vat tu va Thiet bi Cong nghe thuoc Tong cong ty Thep Viet Nam da xay dung nha may pha do tau cu, tao nguon nguyen lieu cho cac nha may luyen thep trong nuoc. The nhung viec trien khai hoat dong da tro nen be tac boi mot cong van cua Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong voi noi dung: "Nhap tau cu de pha do cung co nghia la nhap khau chat thai" va bi cam!

 • Bo KHCN MT quan ly hoat dong ma so ma vach

  08:14 | Thứ sáu 29/03/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co quyet dinh 45/2002 quy dinh ve noi dung quan ly nha nuoc ve ma so ma vach tai Viet Nam. Theo do, Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong chiu trach nhiem truoc Chinh phu ve viec thuc hien thong nhat quan ly nha nuoc ve hoat dong ma so ma vach trong pham vi ca nuoc.

 • Hoi thao dao tao va su dung nguon nhan luc CNTT

  09:48 | Thứ hai 18/02/2002 (GMT+7)

  Hoi thao se dien ra trong hai ngay 20-21/2 tai Ha Noi, do Bo Giao duc va Dao tao phoi hop voi Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong, Uy ban Ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai va Hoi Tin hoc Viet Nam to chuc.

 • Viet Nam My thanh lap uy ban chung ve chat doc da cam

  08:36 | Thứ hai 11/03/2002 (GMT+7)

  Hom qua, tai Ha Noi, Cuc Moi truong (Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong) va Vien Khoa hoc Suc khoe Moi truong Quoc gia (My) da ky ket bien ban ghi nho ve viec hop tac nghien cuu anh huong chat doc da cam/dioxin toi suc khoe va moi truong o Viet Nam.

 • Mien thue cho DN vao khu cong nghe cao Hoa Lac

  11:11 | Thứ ba 25/06/2002 (GMT+7)

  Day la mot phan noi dung cua nghi dinh ve uu dai doi voi cac du an dau tu thuoc linh vuc cong nghe cao, ap dung thi diem tai khu cong nghe cao Hoa Lac. Du thao nay vua duoc Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong trinh len Chinh phu va du kien duoc Thu tuong Chinh phu phe chuan vao cuoi thang 6.

 • Khong the hoi nhap quoc te neu khong co Internet

  09:28 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Khong the hoi nhap quoc te neu khong co Internet

  "Khong the nao hien dai hoa dat nuoc ma khong co cong nghe thong tin. Khong the nao phat trien dat nuoc trong hoi nhap quoc te ma lai khong phat trien Internet" - quan diem nay da duoc Nguyen Pho Thu tuong Nguyen Khanh - mot trong nhung nguoi da cung Chinh phu nuoc ta quyet dinh dua Internet vao Viet Nam cach day dung 10 nam dua ra. Du da 10 nam troi qua song nhung ky niem cua ngay dau mo Internet van con nhu moi hom qua, Nguyen Pho Thu tuong da chia se voi phong..

 • Ung dung chu ky dien tu trong dau thau

  09:25 | Thứ bảy 13/07/2002 (GMT+7)

  Theo Bo Khoa hoc cong nghe va moi truong, Bo se chinh thuc dua chu ky dien tu vao ung dung trong dau thau mua sam trang thiet bi. Theo do, cac doanh nghiep muon tham gia thau se truy cap truc tiep vao website www.moste.gov.vn/chukydientu de dang ky du thau.

 • My thoa thuan ho tro Viet Nam bao ve moi truong

  10:16 | Thứ ba 11/12/2001 (GMT+7)

  Hom qua (10/12), tai Washington D.C, Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong VN cung dai dien Cuc Bao ve moi truong My da ky thoa thuan ve viec Chinh phu My tro giup ky thuat va tai chinh cho chuong trinh ho tro bao ve moi truong o VN.

 • 245 Khai mac hoi cho trien lam ISO 2002

  15:26 | Thứ ba 16/04/2002 (GMT+7)

  Tai hoi cho, Bo Khoa hoc cong nghe va moi truong se tien hanh trao giai thuong "Hoa vang ISO" cho 10 doanh nghiep xuat sac nhat. Ban to chuc cho hay, den nay da co 120 doanh nghiep dang ky tham du hoi cho.

 • 360 doanh nghiep tham gia Hoi cho Quoc te Cong nghiep

  07:32 | Thứ hai 15/10/2001 (GMT+7)

  300 doanh nghiep trong nuoc va 60 cong ty nuoc ngoai se trung bay san pham tai hoi cho, dien ra tu ngay 18 den 24/10 tai Ha Noi. Ban to chuc se xet thuong nhung san pham co chat luong cao do cac doanh nghiep trong nuoc san xuat, theo cac tieu chi duoc Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong quy dinh.

 • Giong cay dau tien co chung nhan nhan hieu hang hoa

  09:07 | Thứ tư 14/03/2001 (GMT+7)

  Giong cay dau tien co chung nhan nhan hieu hang hoa

  Cuc So huu Cong nghiep thuoc Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong vua cap giay chung nhan nhan hieu hang hoa cho giong "sau rieng - Ri.6 - Nguyen Van Binh" voi gia tri bao ho nhan hieu trong 10 nam.

 • 35 cong trinh duoc Giai thuong sang tao KHCN VN nam 2000

  14:08 | Thứ hai 12/02/2001 (GMT+7)

  Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong phoi hop voi Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam se to chuc trao giai thuong vao ngay 16/2 tai Nha hat Lon (Ha Noi). 35 tren tong so 140 cong trinh du thi doat giai thuoc ve 4 linh vuc: Cong nghe thong tin, Co khi va tu dong hoa, Cong nghe vat lieu moi, va Sinh hoc phuc vu san xuat va doi song.

 • Khach san Hanoi Daewoo doat Giai vang Chat luong Viet Nam 2000

  14:30 | Thứ năm 04/01/2001 (GMT+7)

  Khach san Hanoi Daewoo doat Giai vang Chat luong Viet Nam 2000

  Le trao giai thuong do Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong to chuc. Co rat nhieu doanh nghiep san xuat kinh doanh va dich vu tren khap moi mien dat nuoc tham gia, voi 13 don vi doat giai.

 • Nhieu bo nganh thuc hien doi mu bao hiem khi di xe may

  10:29 | Thứ ba 24/04/2001 (GMT+7)

  Theo Uy ban An toan Giao thong Quoc gia, tinh den nay, da co 4 bo thuc hien Nghi quyet 02 cua Chinh phu ve viec bat buoc phai doi mu bao hiem doi voi nguoi di mo to, xe may ke tu thang 6. Cac bo co chi thi thuc hien som nhat la Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon (thuc hien tu 1/4); Bo Giao thong Van tai (tu 20/4); Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong (tu 20/4) va Bo Tai chinh (tu 20/4). Bo Cong an cung vua co quy dinh bat buoc doi mu bao hiem trong luc luong..

 • 10 loai phe lieu duoc phep nhap khau

  11:16 | Thứ ba 22/05/2001 (GMT+7)

  Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong vua ban hanh quy dinh: Tu ngay 26/5, co 10 loai phe lieu (da duoc xu ly thanh nguyen lieu) duoc phep nhap khau. Do la thep duong ray, ta vet, day dien, cap dien da qua su dung, giay loai khong chua noi dung doi truy, phan dong...

 • Muon phat trien CNTT phai giai ngay bai toan cuoc vien thong

  08:58 | Thứ hai 20/08/2001 (GMT+7)

  Muon phat trien CNTT phai giai ngay bai toan cuoc vien thong

  "Can co nhung cai tien co ban ve vien thong va Internet vi neu nhu the nay thi khong co cach nao phat trien CNTT", ong Chu Hao, Thu truong Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong, nhan dinh tai "Cuoc gap go CNTT va Vien thong" to chuc o TP HCM, ngay 17 va 18/8.

 • Bo KHCNMT cho phep ma nhu cam doanh nghiep

  11:51 | Thứ sáu 01/06/2001 (GMT+7)

  Cac doanh nghiep thep va giay thuc su that vong ve nhung tieu chuan phe lieu nhap khau ma Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong moi ban hanh. Chang con don vi nao dam nghi den chuyen nhap thep phe lieu va giay loai nua vi tieu chuan ma Bo nay dua ra gan nhu bat bi ho.

 • Kien nghi dau tu 70 trieu USD cho cong nghiep phan mem

  09:38 | Thứ sáu 29/12/2000 (GMT+7)

  Theo du thao de an phat trien cong nghiep phan mem (giai doan 2001-2005) do Bo Khoa Hoc Cong Nghe va Moi Truong vua dua ra, tong nhu cau ho tro dau tu tu ngan sach Trung uong cho cac don vi khoang 70 trieu USD (tuong duong 707 ty dong va 19,61 trieu USD).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0